Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 18. marts 2021
Mødested: Teams-møde

Dagsordenpunkter

4. Udviklingskatalog for Handicap og Psykiatri: halvårlig status

Sagsnr.: 27.00.00-P05-4-20 Sagsbehandler: Mie Klarsø  

Udviklingskatalog for Handicap og Psykiatri: halvårlig status

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRØvrige sagsbehandlere: Steen Holk Bank

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 17. december 2019 (punkt 115) et udviklingskatalog for Handicap og Psykiatri. Udviklingskataloget er udarbejdet med afsæt i de politiske budgetmål for Handicap og Psykiatri samt anbefalinger fra konsulentfirmaerne Incitare og Muusmanns undersøgelser på handicap- og psykiatriområdet.


Social- og Sundhedsudvalget blev på mødet den 21. oktober 2020 (punkt 94) orienteret om status på udviklingskataloget og besluttede at sende sagen til orientering i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Sagsresume

Det er besluttet, at Social- og Sundhedsudvalget orienteres om status på udviklingskataloget halvårligt, og at der sker i sammenhæng med budgetopfølgningerne. Social- og Sundhedsudvalget blev senest orienteret om status på udvalgets møde den 27. maj 2020. Denne rapport er således den anden af to status-rapporter i 2020.


Status på udviklingskataloget

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17. februar 2020, punkt 16, blev udvalget orienteret om status på de konkrete anbefalinger, som fremgik af konsulentundersøgelser fra Incitare og Muusmann. Udvalget blev ved samme lejlighed orienteret om, at der i efterfølgende opfølgninger tages udgangspunkt i de fire udviklingsspor i Handicap og Psykiatris Udviklingskatalog, som skal være retningsgivende for udviklingen af Handicap og Psykiatri i de kommende år:


  • Spor 1: Flere tilbud i Herning Kommune til herningborgere - kapacitetsplan
  • Spor 2: Etablering af alternative og nye løsninger
  • Spor 3: Visitationen - nye tilgange
  • Spor 4: Tidligere kendskab til borgere og livsfaser


En oversigt over status på udviklingskatalogets fire spor fremgår af bilag 1. I oversigten gøres status på:

  • Igangsatte og planlagte handlinger
  • Sporenes forventede økonomiske effekt (i det omfang, beregningen kan foretages på nuværende tidspunkt)


Generel status er, at der er igangsat initiativer til 'sporarbejde' på alle fire udviklingsspor. Derudover er der i august 2020 taget hul på udbredelsen og implementeringen af det, som nu kaldes et ’fornyet syn på kerneopgaven’ i hele Handicap og Psykiatri. Det fornyede syn på kerneopgaven er det, som i Muusmanns terminologi hed ’et nyt mindset’ og som i udviklingskataloget blev kaldt en ’vision’ for arbejdet i Handicap og Psykiatri. Det fornyede syn på kerneopgaven er henvendt til borgerne, og er et udtryk for, hvilket Handicap og Psykiatri borgerne kan forvente at møde i fremtiden.


Sagsantal i Samarbejde, rådgivning og visitation

I forbindelse med Muusmanns serviceeftersyn af Handicap og Psykiatri blev der udarbejdet en benchmark analyse af seks sammenlignelige kommuners specialiserede socialområde. Analysen af sagstal i myndighedsafdelingerne viste, at Herning Kommune havde det højeste antal borgersager pr. sagsbehandler.


Opgørelse pr. 30.6.2019

Herning

Holstebro

Horsens

Kolding

Ringkøning

Viborg

Sager pr sagsbehandler, alle §§

132

69

71

64

103

91


Ansættelser og omorganisering af sagsbehandlere har medført, at sagstallet i pr. fuldtidsmedarbejder i Samarbejde, rådgivning og visitation er nedbragt siden benchmark-analysen.

En opgørelse af sagstallet pr. 1.10.2020 viser et gennemsnitligt sagstal på 99 pr. fuldtidsmedarbejder.


Økonomi

Nedenstående tabel viser den forventede økonomiske effekt af tiltagene i udviklingsplanens fire spor i 2020, samt aktuel status på opnåelse af den økonomiske effekt:

Spor

Tiltag

Mål, økonomisk effekt i 2020

Status, økonimisk effekt pr. 1.10.2020

Status

1

Flere tilbud i Herning Kommune til herningborgere - kapacitetsplan

- 250.000 kr.

0 kr.

Forventes delvist opnået i år

2

Etablering af nye og alternative løsninger

- 250.000 kr.

- 460.000 kr.

Opnået

3

Visitationen - nye tilgange

- 1.500.000 kr.

- 4.400.000 kr.

Opnået

4a

Tidligere kendskab til borgerne (overgang fra ung til voksen)

* 0 kr.

0 kr.

Ingen målsætning i 2020

4b

Livsfaser (ældreområdet)

- 500.000 kr.

0 kr.

Forventes ikke opnået i år

Alle

- 2.500.000 kr.

- 4.800.000 kr.

Opnået

*) I punkt 4a er der ikke indregnet forventning om effekt før i 2021-2024. samlet økonomisk effekt for perioden 2020-2024 er - 0,7 mio. kr.


Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

  • Status på Udviklingskatalog for Handicap og Psykiatri, oktober 2020