Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 8. oktober 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

20. Boblberg

Sagsnr.: 29.09.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Boblberg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Forebyggelsesudvalget besluttede på møde i efteråret 2019 at indgå en to-årig aftale med Boblberg. Samarbejdsaftalen trådte i kraft den 1. marts 2020.


Virksomheden Boblberg tilbyder en internetbaseret borger-til-borger platform, som giver borgerne mulighed for at skabe nye relationer og interessefællesskaber. Det er borgerne selv, der opretter ”bobler”, og så kan andre slutte sig til.


Platformen gør det ligeledes muligt at synliggøre de frivillige tilbud samt at finde frivillige til forskellige foreninger, arrangementer m.m.


Målet med indsatsen er, at færre borgere oplever ensomhed samt at styrke borgernes mentale, sociale og fysiske sundhed gennem fælles oplevelser og interesser.


På mødet deltager en repræsentant fra Boblberg for at fortælle om Boblberg og de muligheder, platformen giver borgerne. Oplæg og spørgsmål har en varighed på ca. 20 min.


Beslutning

Til efterretning.

 

21. Orientering om det generelle serviceniveau skoleområdet

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-20 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering om det generelle serviceniveau skoleområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: Christian Rotbøl og Grethe Wilmoes

Sagsresume

Handicaprådet har den 3. september 2020 modtaget en henvendelse i en personsag vedrørende centerklasser på skoleområdet.

Sagsfremstilling

Der vil på møde ske orientering om det generelle serviceniveau. Handicaprådet behandler ikke enkeltsager.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen på mødet tages til efterretning.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Til efterretning. Oplæg vedlægges referatet.

 

22. Høring: Udkast til Rammeaftale 2021-22 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Sagsnr.: 27.00.00-A00-25-19 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Høring: Udkast til Rammeaftale 2021-22 på det specialiserede social- og undervisningsområde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udkast til Rammeaftale 2021-22 på det specialiserede social- og specialundervisningsområde sendes hermed i høring i Handicaprådet med høringsfrist 15. oktober 2020.

Sagsfremstilling

Kommunerne og Regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede socialområde. Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og Region.


Rammeaftale 2021-22 er udarbejdet i en tæt dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland, som har haft mulighed for at komme med indspil til rammeaftalens udviklingsområder undervejs. Dette har skabt et godt afsæt for fælles indsats og rammer på det specialiserede socialområde.


KKR Midtjylland (Kommunekontaktrådet) har på møde den 9. september 2020 behandlet udkast til Rammeaftale 2021-22 og anbefaler, at rammeaftalen samt afrapportering på Socialstyrelsens tre centrale udmeldinger godkendes i de midtjyske byråd og i Regionsrådet.


Fælles faglige udviklingsområder

Rammeaftalen har fokus på faglig udvikling og indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at de oplever sammenhæng mellem behovet for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.


I Rammeaftale 2021-22 sætter kommunerne og Regionen fokus på to fælles udviklingsområder:

- Den nære psykiatri

- Borgere med komplekse udfordringer


Styring og økonomi

Ud over de faglige udviklingsområder, sætter rammeaftalen rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud.


Som en del af Rammeaftale 2019-20 indgik kommunerne og Regionen en fireårig aftale om at reducere taksterne på de sociale tilbud med minimum 2 procent i perioden 2019-2022. Takstaftalen videreføres i den kommende rammeaftale.


Centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har udsendt tre centrale udmeldinger, som kommunerne skal afrapportere i forbindelse med fastlæggelsen af Rammeaftale 2021-22. Målgrupperne for de centrale udmeldinger er: udsatte gravide med skadeligt rusmiddelbrug, udviklingshæmmede med dom og borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringerne på de centrale udmeldinger indgår som bilag til rammeaftalen.


Administrationen anmoder om, at Handicaprådet afgiver høringssvar til udkast til Rammeaftale 2021-22 senest 15. oktober 2020.


Såfremt Handicaprådet afgiver høringssvar indgår dette i den efterfølgende politiske behandling af sagen.


Udkast til Rammeaftale 2021-22 samt afrapporteringer på de centrale udmeldinger findes på hjemmesiden: https://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2021-22

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet drøfter, hvorvidt der afgives høringssvar til udkast til Rammeaftale 2021-22. Høringsfristen er 15. oktober 2020.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Der afgives ikke høringssvar. Til efterretning.

Bilag

  • Udkast til Rammeaftale 2021-22
 

23. Nye kvalitetsstandarder

Sagsnr.: 27.36.00-I02-1-20 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Nye kvalitetsstandarder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har udført forebyggende hjemmebesøg siden 1996. Der er udarbejdet en kvalitetsstandard for ydelsen "Forebyggende hjemmebesøg", da der nu er lovkrav om, at kommunerne skal beskrive udførelse af forebyggende hjemmebesøg i en kvalitetsstandard. Kvalitetsstandarden var fejlagtigt ikke medtaget ved den politiske behandling af kommunens øvrige kvalitetsstandarder i juni 2020, pkt. 64. Derfor fremlægges kvalitetsstandarden nu til godkendelse.


Der er ikke lovkrav om kvalitetsstandarder for udførelse af hjemmesygepleje. Da der imidlertid er fastlagt et serviceniveau for rammerne for sygeplejeydelsen og da der er behov for gennemsigtighed på området, er de hidtidige kvalitetsstandarder fra 2011 ændret til en samlet kvalitetsstandard for hjemmesygepleje i Herning Kommune, der ligeledes fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som følge af ændrede lovkrav på området har administrationen udarbejdet forslag til en kvalitetsstandard, der beskriver den service, som Herning Kommune yder i "Forebyggende hjemmebesøg".


I kvalitetsstandarden beskrives ydelsens formål, målgrupper for ydelsen og ydelsens indhold. Derudover beskriver kvalitetsstandarden den helhedsorienterede tilgang til forebyggende hjemmebesøg, og dermed den helhedsorienterede tilgang til at hjælpe borgeren til det hverdagsliv, de ønsker sig.


Herning Kommune har i 2011 udarbejdet en række kvalitetsstandarder for sygeplejeydelser, som blev godkendet af Byrådet i marts 2011. Der er nu udarbejdet én kvalitetsstandard, som erstatter disse. Med kvalitetsstandarden tydeliggøres de rammer, man som borger kan forvente, når man modtager hjemmesygepleje.


Kvalitetsstandarden er central i dialogen med borgerne og indeholder en generel serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente fra kommunen, hvis de får behov for sygepleje.Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, 23. september 2020, pkt. 87:

at Social- og Sundhedsudvalget godkender høringsmaterialet til de nye kvalitetsstandarder for sygeplejen og for forebyggende hjemmebesøg

at Social- og Sundhedsudvalget sender kvalitetsstandarderne til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 23. september 2020, pkt. 87:

Godkendt som indstillet.


Endelig godkendelse af kvalitesstandarderne forventes drøftet på mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 25. november 2020.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet indsender høringssvar senest den 26. oktober 2020 til de nye kvalitetsstandarder for sygeplejen og for forebyggende hjemmebesøg
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Der afgives høringssvar.

Bilag

  • kvs - §79a - Forebyggende hjemmebesøg - klade til sag
  • Kvalitetsstandards - Sygeplejen - klade
 

24. Budget 2021

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-20 Sagsbehandler: Karin Locander  

Budget 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Herning Byråd godkender på mødet den 6. oktober 2020 de kommende års budgetter.


Der vil på mødet blive givet en orientering om Herning Kommunes vedtagne budget for henholdsvis serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri og for serviceområde 16 - Børn og Familie.

Beslutning

Til efterretning.

 

25. Mødekalender for 2021

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-17 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Mødekalender for 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen fremlægger forslag til mødekalender for Handicaprådet for 2021.

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår, at der afholdes møde på følgende datoer i 2021:


Torsdag den 21. januar

Torsdag den 18. marts

Torsdag den 27. maj

Torsdag den 26. august

Torsdag den 7. oktober

Torsdag den 25. november


I mødeplanen for 2020 var der planlagt hele teamdage, som på grund af corona desværre ikke blev afholdt. Såfremt Handicaprådet ønsker temadag fastlagt i 2021 kunne det foreslås, at denne fastlægges til torsdag den 15. april eller torsdag den 24. juni.


De ordinære møder afvikles i tidsrummet 16.00 - 18.00.


Hvis et medlem er forhindret i at deltage i et møde, melder medlemmet afbud til administrationen, som sørger for indkaldelse af medlemmets personlige suppleant.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at mødeplanen godkendes.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet, således at mødet den 27. maj i stedet afholdes den 20. maj og mødet den 7. oktober i stedet afholdes den 14. oktober. Der afholdes temadag omkring FNs verdensmål den 15. april 2021.

 

26. Meddelser fra formanden

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Meddelser fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Ingen bemærkninger.

 

27. Meddelelser fra andre

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Meddelelser fra andre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Lise Lotte Bjerge orienterede om møde mellem Herning Kommune, SIND, LEV og Autismeforeningen med opsamlingsfokus på coronakonsekvenser for funktionsniveauet hos brugergrupperne. Handicaprådet efterlyste et lignende møde i ft. de øvrige brugergrupper under Handicaprådet. Administrationen tager opfordringen med tilbage til afklaring.

 

28. Eventuelt

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

  • Handicapprisen
    Jf. den godkendte tidsplan for uddeling af Handicapprisen 2020 vil der i uge 45 bliver gennemført en mailhøring, hvor Handicaprådet skal nominere max 4 indstillede kandidater, hvoraf modtageren af prisen skal udvælges på Handicaprådets møde den 19. november 2020.

Beslutning

  • Godkendelse af mailhøring i uge 45 ift. kandidater til handicapprisen 2020.
  • Til næste møde dagsordensættes en drøftelse i Handicaprådet om erfaringerne med corona og konsekvenser på områder i relation til Handicaprådet.