Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 8. oktober 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

22. Høring: Udkast til Rammeaftale 2021-22 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Sagsnr.: 27.00.00-A00-25-19 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Høring: Udkast til Rammeaftale 2021-22 på det specialiserede social- og undervisningsområde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udkast til Rammeaftale 2021-22 på det specialiserede social- og specialundervisningsområde sendes hermed i høring i Handicaprådet med høringsfrist 15. oktober 2020.

Sagsfremstilling

Kommunerne og Regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede socialområde. Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og Region.


Rammeaftale 2021-22 er udarbejdet i en tæt dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland, som har haft mulighed for at komme med indspil til rammeaftalens udviklingsområder undervejs. Dette har skabt et godt afsæt for fælles indsats og rammer på det specialiserede socialområde.


KKR Midtjylland (Kommunekontaktrådet) har på møde den 9. september 2020 behandlet udkast til Rammeaftale 2021-22 og anbefaler, at rammeaftalen samt afrapportering på Socialstyrelsens tre centrale udmeldinger godkendes i de midtjyske byråd og i Regionsrådet.


Fælles faglige udviklingsområder

Rammeaftalen har fokus på faglig udvikling og indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at de oplever sammenhæng mellem behovet for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.


I Rammeaftale 2021-22 sætter kommunerne og Regionen fokus på to fælles udviklingsområder:

- Den nære psykiatri

- Borgere med komplekse udfordringer


Styring og økonomi

Ud over de faglige udviklingsområder, sætter rammeaftalen rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud.


Som en del af Rammeaftale 2019-20 indgik kommunerne og Regionen en fireårig aftale om at reducere taksterne på de sociale tilbud med minimum 2 procent i perioden 2019-2022. Takstaftalen videreføres i den kommende rammeaftale.


Centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har udsendt tre centrale udmeldinger, som kommunerne skal afrapportere i forbindelse med fastlæggelsen af Rammeaftale 2021-22. Målgrupperne for de centrale udmeldinger er: udsatte gravide med skadeligt rusmiddelbrug, udviklingshæmmede med dom og borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringerne på de centrale udmeldinger indgår som bilag til rammeaftalen.


Administrationen anmoder om, at Handicaprådet afgiver høringssvar til udkast til Rammeaftale 2021-22 senest 15. oktober 2020.


Såfremt Handicaprådet afgiver høringssvar indgår dette i den efterfølgende politiske behandling af sagen.


Udkast til Rammeaftale 2021-22 samt afrapporteringer på de centrale udmeldinger findes på hjemmesiden: https://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2021-22

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet drøfter, hvorvidt der afgives høringssvar til udkast til Rammeaftale 2021-22. Høringsfristen er 15. oktober 2020.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Der afgives ikke høringssvar. Til efterretning.

Bilag

  • Udkast til Rammeaftale 2021-22