Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 3. september 2020
Mødested: G0.05

Dagsordenpunkter

12. Budget 2021 for Handicapkørsel - høring

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-20 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Budget 2021 for Handicapkørsel - høring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Midttrafik har den 19. juni 2020 fremsendt forslag til budget 2021 i politisk høring hos bestillerne. Budgettet omfatter blandt andet handicapkørsel, som hører under Serviceområde 18, Sundhed og Ældre. Bemærkninger til forslaget skal fremsendes til Midttrafik senest den 31. oktober 2020 til endelig godkendelse i Midttrafiks bestyrelse.


Sagsfremstilling

Midttrafik har fremsendt forslag til budget 2021, herunder budgettet for handicapkørsel. Det fremgår, at der forventes et fald i antallet af handicapkørsler i forhold til 2020 pga. Coronakrisen. Faldet i aktiviteten medfører et lille fald i de samlede kørselsudgifter. Taksten pr. tur stiger fra 229 kr. til 234 kr.


Det er visitationen i Sundhed og Ældre, der bevilger individuel handicapkørsel. Ordningen er til borgere med svært bevægelseshandicap, og som ikke kan benytte det ordinære kollektive trafiksystem.


Økonomi

Midttrafiks samlede budget 2021 er vedlagt som bilag. Budgettet for handicapkørsel fremgår på side 21 og udgør følgende:Regnskab 2019

Budget 2020

Budget 2021

1. behandling

Difference budget 20/21

Vognmandsbetaling

2.590.503

2.874.000

2.787.000

-87.000

Indtægter

-527.545

-588.000

-544.000

44.000

Hensættelse til NOP (nyt bestillingssystem)

0

27.000

38.000

11.000

Antal ture

9.275

10.000

9.600

-400

Pris/tur

222

229

234

5

Nettoudgifter, ekskl. NOP

2.062.958

2.313.000

2.281.000

-32.000


Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Midttrafiks budget for handicapkørsel drøftes med henblik på evt. afgivelse af høringssvar.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Drøftet. Der afgives høringssvar.