Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 3. september 2020
Mødested: G0.05

Dagsordenpunkter

14. Kapacitetsplan for Handicap og Psykiatri

Sagsnr.: 27.00.00-P05-5-20 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Kapacitetsplan for Handicap og Psykiatri

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
x
Øvrige sagsbehandlere: Mie Klarsø og Steen Holk Bank

Sagsresume

Herning Kommunes Social- og Sundhedsudvalg godkendte den 22. januar 2020 et udviklingskatalog for handicap- og psykiatriområdet. Udviklingskataloget indeholder fire spor, som sætter retningen for den fremtidige udvikling af området. Det indgår i udviklingsplanens spor 1, at ”der udarbejdes en kapacitetsplan, som skal være med til at sikre, at Herning Kommune har de rette og de nødvendige tilbud til herningborgere”.


Forslaget til kapacitetsplan for Handicap og Psykiatri blev godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2020, hvor det blev besluttet at sende sagen til orientering i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af Handicap og Psykiatris udviklingsplan er det besluttet, at kapaciteten i Herning Kommunes egne tilbud skal udvikles, så flere herningborgere kan få deres tilbud i kommunen i stedet for at flytte langt fra familie og venner. Kapacitetsplanen for Handicap og Psykiatri skal bidrage til at udvikle flere tilbud til egne borgere indenfor kommunens egen drift.


Det udarbejdede forslag til kapacitetsplan omhandler boliger i botilbudslignende rammer, som drives af Handicap og Psykiatri. I planen beskrives den eksisterende kapacitet, og de seneste års udvikling i behovet for boliger til handicap- og psykiatriområdet. Endvidere præsenteres to scenarier for den fremtidige udvikling i kapacitetsbehovet, samt udvalgte forhold, som forventes at påvirke udviklingen i særlig grad.


På baggrund af de to scenarier samt øvrige forhold, som forventes at påvirke kapacitetsbehovet, fremsætter forvaltningen følgende anbefalinger:


1. Udvidelse af boligkapaciteten med 20 pladser


2. Udvidelse af dagtilbudskapaciteten i takt med boligkapaciteten


3. Oprettelse af fleksibel kapacitetspulje1. Udvidelse af boligkapaciteten med ca. 20 pladser


På relativt kort sigt kan kapacitetsudvidelser fx skabes gennem nyopførelse af boliger (evt. som udvidelser af eksisterende tilbud) eller ved etablering af nye tilbud i eksisterende bygninger, ejet eller lejet af Herning Kommune.


Det anbefales, at boligerne etableres med en overvægt at kommunalt finansierede boliger, og at der i mindre omfang etableres almene boliger. Det skal sikre den fornødne fleksibilitet i HOP’s fremtidige boligmasse, både i forhold til at sikre mulighed for at boligerne over tid kan anvendes til forskellige typer af botilbud og i forhold til at sikre, at boligerne kan gøres tilgængelige for de borgere og målgrupper, som til enhver tid har behov for boligerne. Tilgængelighed af byggegrunde og tilgængelighed af egnede bygninger med en hensigtsmæssig beliggenhed er afgørende for, hvilken model, som vælges i den enkelte situation.


På længere sigt kan øget kapacitet skabes, ved at pladser i HOP’s tilbud, som i dag sælges til andre kommuner, anvendes til herningborgere.


Et erfaringsbaseret overslag, baseret på den seneste etablering af nye boliger på botilbuddet Rosenholm, indikerer, at udgifterne til etablering (nyopførelse) af 20 boliger på ca. 50m2 plus servicearealer beløber sig til ca. 30 mio. kr.


Det skal bemærkes, at der i finansieringen af konkrete anlægsprojekter må tages højde for udsving i udgifterne til byggegrund, konjunktursvingninger, samt udbud og efterspørgsel på materialer, arbejdskraft m.v.


2. Udvidelse af dagtilbudskapaciteten i HOP


Når borgere visiteres til et botilbud, sker det ofte, at de samtidig også visiteres til et dagtilbud. Det anbefales derfor, at det i takt med udvidelsen af boligkapaciteten sikres midler til, at der kan ske den nødvendige udvidelse af kapaciteten i HOP’s dagtilbud.


Det konkrete behov for eventuelt at opføre nyt dagtilbud afhænger af, hvordan boligkapaciteten udvides, og det aktuelle pres på de eksisterende dagtilbudspladser.


Et erfaringsbaseret overslag, baseret på den seneste etablering af nyt dagtilbud, Kridthuset, ved botilbuddet Rosenholm, indikerer, at udgifterne til etablering (nyopførelse) af lokaler til dagtilbud med 20 pladser, beløber sig til ca. 8. mio. kr.


3. Oprettelse af fleksibel kapacitetspulje


Den traditionelle model for at afsætte anlægsmidler i det kommunale budget, hvor der afsættes anlægsmidler til specifikke anlægsopgaver, vurderes ikke at være hensigtsmæssig i forhold til at sikre den rette kapacitet i HOP i fremtiden. Der er behov for nytænkning og en høj grad af fleksibilitet i budgettet, hvis HOP skal have mulighed for at skabe kapacitet til at løse de opgaver som ligger forude.


Det anbefales derfor, at der oprettes en ny type anlægspulje – en fleksibel kapacitetspulje – til finansiering af kapacitetsudvidelser i HOP.


Den fleksible kapacitetspulje skal

- sikre den fornødne fleksibilitet og fremdrift i den løbende udvidelse af boligkapaciteten i HOP

- sikre muligheden for løbende revurdering af behovet for antal, type, målgruppe og prisniveau for nye boliger.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, 12. august 2020, pkt. 77:

at Social- og Sundhedsudvalget godkender det fremlagte forslag til kapacitetsplan for Handicap og Psykiatri

at kapacitetsplanen forelægges Handicaprådet til orientering.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 12. august 2020, pkt. 77:

Godkendt som indstillet.


Social- og Sundhedsudvalget videresender sagen til orientering for Økonomi- og Erhvervsudvalget idet der på nuværende tidspunkt ikke er afsat midler til løsningen af kapacitetsudfordringen (som er et væsentligt element i den vedtagne udviklingsplan).

Økonomi

For at sikre finansiering til kommende udvidelser af kapaciteten i HOP’s boligmasse og dagtilbud, anbefales at der afsættes følgende beløb i den fleksible kapacitetspulje:


  • Finansiering af boliger: 30 mio. kr.
  • Finansiering af dagtilbud: 8 mio. kr.


Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet tager orienteringen om kapacitetsplanen for Handicap og Psykiatri til efterretning.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

  • Kapacitetsplan Handicap og Psykiatri 2020-2024
  • BILAG 1 til kapacitetsplan - Indsatstrappe og tilbudstrappe