Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 3. september 2020
Mødested: G0.05

Dagsordenpunkter

16. Generationernes Hus

Sagsnr.: 02.00.00-A00-2-20 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Generationernes Hus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

I budgetforliget for 2020 er det aftalt, at der skal opføres et "Generationernes Hus" i Herning. Som et led i udmøntningen af plejeboligplanen skal byggeriet indeholde 54 plejeboliger. Ud over plejeboligerne kan forskellige andre boligtyper tænkes ind i byggeriet - eksempelvis familieboliger, ungdomsboliger, seniorboliger og ældreboliger. Social- og Sundhedsudvalget har fået opgaven med at udvikle projektet.

Sagsfremstilling

Hen over foråret 2020 er der gennemført en proces, der har haft til formål at afdække, hvad Herning Kommune ønsker sig af et "Generationernes Hus" – og hvilken forskel Generationernes Hus skal gøre - dels for dets beboere, men også for Herning by og kommunen som helhed. Målet med processen har været at danne grundlag for udarbejdelsen af en vision for, hvad byggeriet skal kunne. Visionen udgør herefter rammen for det videre arbejde med det konkrete byggeri og det hverdagsliv, der skal leves der.


Processen er gennemført som en åben og inddragende proces, hvor borgerne i Herning Kommune, forskellige foreninger i lokalsamfundet, faggrupper og andre fagudvalg og forvaltninger i kommunen er blevet inviteret til at give input. Indholdet i visionen bygger på udsagn og ønsker fra borgere i Herning Kommune og erfaringer fra andre lignende projekter.


Byplanudvalget, Kultur og Fritidsudvalget og Børne og Familieudvalget har fået mulighed for at komme med input og refleksioner til indholdet i resultaterne af processen.


Social- og Sundhedsudvalget har på sit udvalgsmøde den 12. august 2020 godkendt visionen med den ændring at projektet fremadrettet betegnes ”Generationernes kvarter”.


Visionen er vedhæftet som bilag til dagsordenen.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

orienteringen tages til efterretning.

Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Til efterretning. Handicaprådet stiller sig gerne til rådighed for yderligere sparring i det videre forløb.

Bilag

  • Endelig visionspjece - Generationernes Kvarter