Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 3. juni 2013
Mødested: Rosenholm

Dagsordenpunkter

32. Orientering om regnskab 2012, forårsopfølgning 2013 og budget 2014

33. Høring af forslag til kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdelsestræning

34. Orientering om resultater fra pilotprojekt "afprøvning af intelligente senge"

35. Status på rapportering af utilsigtede hændelser 2012

36. Fusion af specialiserede tilbud i Center for Børn og Forebyggelse

37. Status vedr. strukturanalyse på det specialiserede socialområde

38. Naturpolitik i høring

39. Evt. afholdelse af orienteringsmøde forud for udpegning af repræsentanter til det nye Handicapråd

40. Meddelelser fra formanden og rådets medlemmer

41. Eventuelt

42. Høring af kravspecifikationer på stomihjælpemidler og katetre