Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 3. juni 2013
Mødested: Rosenholm

Dagsordenpunkter

39. Evt. afholdelse af orienteringsmøde forud for udpegning af repræsentanter til det nye Handicapråd

Sagsnr.: 27.69.48-A00-1-13 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Evt. afholdelse af orienteringsmøde forud for udpegning af repræsentanter til det nye Handicapråd

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På sidste møde i Handicaprådet blev det besluttet at undersøge lokalemuligheder for afholdelse af stormøde forud for udpegning af repræsentanter til Handicaprådets funktionsperiode 2014 - 2017.

Sagsfremstilling

Handicaprådet besluttet på møde den 15. april, at forvaltningen skulle undersøge muligheden for afholdelse af orienteringsmøde/stormøde som optakt til udpegningen af repræsentanter til Handicaprådets funktionsperioden 2014 - 2017.

 

Forvaltningen har kontaktet Herning Kongrescenter, hvor det tilsvarende møde i 2009 blev afholdt.

 

Jvf. drøftelserne på sidste møde er mulighederne for at afholde mødet i september måned drøftet med Herning Kongrsecenter.

 

Kongrescentrets tilbud - samt mulige datoforslag - medsendes dagsordenen.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at det afklares, hvilken dato mødet skal holdes,
at indholdet i mødet drøftes, herunder evt. oplægsholdere.
at deltagerkredsen fastlægges.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Birgit foreslog flere oplægsholdere:

Poul Erik Pedersen fra Danske Handicapråd som dirigent.

Erik Kaastrup-Hansen som indlægsholder - oplæg om handicapråd.

Evt. en konsulent fra Center for Ligebehandling.

Handicaprådet var enige om, at mødet holdes på Aulum Fritidscenter.

Birgit finder en dato, hvor Poul Erik Pedersen og Aulum Fritdiscenter er ledige. Birgit sender en mail rundt, når datoen kendes.

 

Deltagerkreds til mødet:

Bestyrelsen i Danske Handicapråd, 2 repræsentanter fra handicaporganisationerne, repræsentanter fra handicapidræt og fra skolernes centerafdelinger, politikkere og embedsmænd.

Bilag

  • Tilbud på mødelokale og forplejning i MCH