Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 3. juni 2013
Mødested: Rosenholm

Dagsordenpunkter

37. Status vedr. strukturanalyse på det specialiserede socialområde

Sagsnr.: 00.00.00-P19-117-11 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Status vedr. strukturanalyse på det specialiserede socialområde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Strukturanalysen på det specialiserede socialområde er afsluttet med præsentationen på Byrådets budgetkonference d. 22. april. Efter analysen er arbejdet med implementering af de 17 anbefalinger igangsat. Det er overladt til fagudvalgene, at træffe beslutning om de mange enkeltelementer, som indgår i anbefalingerne. Der er mange der berøres af ændringerne og de vil blive inddrage i de processer som nu sættes i gang. Ligeledes skal der være høring i MED - udvalgene på en række af de konkrete forslag. Det er et arbejde, som allerede sat i gang eller igangsættes inden for de næste måneder.
 
Der tegnede sig tidligt i forløbet tre spor i analysen: Organisering, fokus på borgerne og økonomien. De spor går igen i de 4 del rapporter. Resumé og konklusioner samles i en hovedrapport, der er en delrapport vedr. organisering, en delrapport vedr. borgerfokus og en delrapport vedr. økonomi. Hovedrapporten kan læses alene, men delrapporterne skal læses, hvis der ønskes en mere dybdegående behandling af de tre hovedfokusområder.

Sagsfremstilling

Strukturanalysen på det specialiserede socialområde er afsluttet med præsentationen på Byrådets budgetkonference d. 22. april. Der er 17 anbefalinger, hvor implementeringen allerede er gået i gang eller igangsættes inden for de næste måneder.
 
Baggrund for strukturanalysen var de takstreduktioner, der blev besluttet med rammeaftalen for 2012, hvor der frem til 2014 skal findes besparelse på i alt 4,5 % fordelt med 2,5 mio. kr. på børn og ungeområdet og 10,5 mio. kr. på voksenområdet.
 
Der tegnede sig tidligt i forløbet tre spor i analysen: Organisering, fokus på borgerne og økonomien. De spor gå igen i de rapporter, som du kan finde link til på denne side. Resumé og konklusioner samles i en hovedrapport, der er en delrapport vedr. organisering, en delrapport vedr. borgerfokus og en delrapport vedr. økonomi. Hovedrapporten kan læses alene, men delrapporterne skal læses, hvis der ønskes en mere dybdegående behandling af de tre hovedfokusområder.
 
Strukturanalysen hovedkonklusionerne er:
 
Organisering

 • Der er siden 2007 foretaget en række organisatoriske ændringer – ikke mindst efter den økonomiske opbremsning i 2010.

 

 • Løsningen på vores udfordringer skal ikke kun findes i vores organisering, men i lige så høj grad i fælles målsætninger og kultur.

 

 • Området er overordnet set velorganiseret, i et børne- og ungeområde og et voksenområde

 
Samarbejdet på tværs af organisationen skal styrkes. Det er et helt centralt og gennemgående element på alle områder og kernen i en styrkelse af vores borgerfokus.
 
Uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen skal styrkes, for de unge 16 – 25 årige, som ikke kan profitere af de almene tilbud. Det anbefales, at samle alle kommunale opgave vedr. særligt tilrettelagt uddannelse og beskæftigelse under Beskæftigelsesafdelingen. Målgruppen er unge 16 – 25 årige, som ikke i tilstrækkeliggrad profiterer af almene tilbud og støttetiltag. Der skal foretages en nærmere vurdering af UU – centeret og Ungdomscenter Knudmosens organisatoriske tilknytning til Beskæftigelsesafdelingen.
 
Der er en række konkrete forslag til konkrete fusioner, sammenlægning og nedlæggelse af tilbud. Der er som nævnt allerede sket mange ændringer inden for de seneste år, det viser at organisationen er i konstant fornyelse. Analysen har således også vist nogle nye og andre potentialer, som skal analyseres nærmer før der kan tages stilling til ændringerne.
 
Det har fra analysens start været forudsat, at der skulle hentes væsentlige økonomiske rationaler ved at lade tilbuddene koncentrere sig om deres kerneopgaver og overlade de såkaldte service facilityopgaver til andre. Hermed menes, rengøring, madservice, vedligeholdelse, vintertjeneste m.v.
 
Det er et meget komplekst område, det økonomiske rationale er usikkert og de serviceopgaver, der løses på tilbudsniveau, er ofte en integreret del af både det liv, der leves på en institution og sammenfiltret med tilbuddenes primære kerneopgaver. Disse mange usikkerheder er baggrunden for, at direktionen har besluttet at løfte analysen af service facility management ud af strukturanalysen og i gangsætte en selvstændig udredning.
 
Borgerfokus

 • Vi har opbygget et fragmenteret og specialiseret system, med mange indgange.

 

 • Borgerne oplever, at der ofte mangler sammenhæng og helhed i indsatsen.

 

 • Vi kan ikke organisere os ud af snitfladeproblemerne. Der skal arbejdes med fælles mål, kultur og læring i organisationen.

 
Borgerfokus handler om, at skærpe ledere og medarbejderes fokus på borgerens møde med kommunen. Det drejer sig om god service, korrekt behandling og flow. Men det drejer sig i lige så høj grad om, at borgeren skal mødes med forventninger og krav om at bruge de ressourcer, som er hos borgeren, hos pårørende, i netværket og i lokalsamfundet.

Direktionen har igangsat et selvstændigt projekt forankret i Børn og Unge hhv. Social, Sundhed og Beskæftigelse. 

Økonomi

 • De besparelser, der følger af takstreduktionerne, er udmøntet i budget 2013 og 2014.

 

 • Finanskrisen, sanktionslovgivningen og udgiftsudviklingen, har skærpet vores fokus på budgetoverholdelse. Det skal fastholdes.

 

 • Takstreduktioner er kun ét styringsværktøj – og næppe det bedste. Løsningen af den økonomiske udfordring skal findes i kombination mellem organisering, visitation og økonomisk styring.

 

 • Bevillingsreglerne, serviceområdeopdelingen og den myndigheds- og ansvarsfordeling, der følger heraf, giver en negativ incitamentsstruktur. Det er udgiftsdrivende og giver samarbejdsproblemer.

 
Udmøntningen af de besparelser sker ved, at gennemføre de konkrete anbefalinger til organisatoriske ændringer, sammenlægning af institutioner m.v. som fremgår af strukturanalysen. Men det sker i lige så høj grad i kraft af de opstramninger der gennem de seneste år er sket ved, at der har været et skarpt politisk fokus på budgetoverholdelse, organisationsændringer, strammere visitation og opfølgning. De takstreduktioner der er gennemført i Herning, men også andre kommuner betyder faldende udgifter til køb.
 
Det anbefales, at der skabes bedre sammenhæng mellem administration og drift på serviceområderne. Det vil sige, at der skal åbnes op for, at flytte udgifter fra drift til administration, forudsat det betyder, at de samlede driftsudgifter kan reduceres.
 
Der skal sikres udgiftsneutralitet i samarbejdsfeltet mellem serviceområderne. Kassetænkning skal reduceres, så det ikke kan betale sig at vælte udgifter fra et område til et andet.
 
Der skal arbejdes systematisk med synlighed i taksterne og takstdifferentiering.
 
Det anbefales, at udvikle og implementere effektbaseret økonomistyring. Det betyder, at vi skal være bedre til, at dokumentere effekten af det vi laver. De aktiviteter vi udfører, skal give positive forandringer for brugere og for samfundet. Det kan bl.a. ske gennem udvikling af evidensbaserede metoder og effektmåling, men dokumentationen må ikke udvikle sig til rent bureaukrati. Anbefalingen indgår i det serviceeftersyn direktionen har igangsat af styringsmodellen.

Udmøntning af forslagene
Analysens resultater skal betragtes som et første oplæg til politisk behandling og efterfølgende udmøntning gennem konkrete beslutningsforslag. Nogle af anbefalingerne kan umiddelbart realiseres, andre er allerede realiseret eller i gang med at blive realiseret, endelig kræver nogle anbefalinger, at der iværksættes en nærmere udredning.
 
Resultaterne af analysen er i første omgang præsenteret og drøftet i de berørte fagudvalg, Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget. Der er ved at blive udarbejdet en implementeringsplan, og de konkrete beslutningsforslag fremlægges i de respektive fagudvalg. 

Der har været inddraget rigtigt mange interessenter i analysearbejdet. Det har været voldsomt inspirerende og præger i høj grad resultaterne. Tak for de mange bidrag og den store interesse.

 

Bilagsmaterialet til dette punkt er så omfangsrigt, at det vil være dyrt og tidskrævende at udskrive det. Det anbefales derfor, at I læser materialet på nettet.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 • 1. Hovedrapport_10.04.2013_et
 • Delrapport 1. Organisering_10.04.2012_et
 • Delrapport 2. Borgerfokus_10.04.2013_et
 • Delrapport 3. Økonomi 100413 - et