Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 3. juni 2013
Mødested: Rosenholm

Dagsordenpunkter

33. Høring af forslag til kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdelsestræning

Sagsnr.: 27.36.16-P20-1-12 Sagsbehandler: Elin Mogensen  

Høring af forslag til kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdelsestræning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sundhed og Ældre har i løbet af 2012 arbejdet med at sikre den bedst mulige visitation til træningsydelser efter Lov om social Service § 86.


Der har været igangsat en proces med at sikre klare arbejdsgange og procedurer i forbindelse med visitationen og træningsforløbene, ligesom der har været fokus på registrering og dokumentation med henblik på en bedre styring af området. Arbejdet har haft til formål at optimere indsatsen og sikre den bedst mulige service overfor borgerne.
I den forbindelse har Sundhed og Ældre udarbejdet forslag til kvalitetsstandarder for træningsydelserne.


Forslag til kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdelsestræning jf. Lov om social service (SEL) § 86 fremlægges hermed til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Sundhed og Ældre har som led i arbejdet med at sikre såvel hensigtsmæssige arbejdsgange og procedurer i forbindelse med visitationen på træningsområdet som styring af området, udarbejdet forslag til kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning. Det pointeres, at der ikke er tale om den genoptræning, som regionen varetager.

 

Lovgrundlaget for genoptræning og træning er anført i nedenstående:

Jf. Lov om Social Service § 86 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.

Jf. Lov om Social Service § 86, stk. 2 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.

 

Sundhed og Ældre fremlægger forslag til 4 kvalitetsstandarder, som er beskrevet med udgangspunkt i det nuværende serviceniveau og den gældende praksis. Der er tale om 4 nye kvalitetsstandarder på følgende områder:  

1. Genoptræning

2. Startpakke

3. Vedligeholdelsestræning A

4. Vedligeholdelsestræning B

 

Genoptræning jf. lov om Social Service (SEL) § 86 har til formål at sikre borgere genoptræning af fysisk funktionsnedsættelse, der ikke behandles i tilknytning til sygehus indlæggelse. Der er typisk tale om ældre borgere, som har bevægelses- og /eller aktivitetsmæssig funktionsnedsættelse. Ydelsen er midlertidig og bevilges typisk i 1 – 3 gange ugentligt i op til 3 måneder.  

 

Startpakken bevilges efter SEL § 86, stk. 2 om vedligeholdende træning. Ydelsen har til formål at motivere borgeren til træning og skabe tillid og selvtillid hos borgeren til at udnytte egne ressourcer. Ydelsen bevilges 1-3 gange, hvorefter der tages stilling til fremtidig indsats.

 

Vedligeholdelsestræning A bevilges efter SEL § 86, stk. 2. Ydelsen tildeles borgere, som har brug for målrettet og vedligeholdende træning for at forebygge funktionstab og fastholde det hidtidige funktionsniveau, men typisk kan afsluttes indenfor 3 måneder. Kendetegnende for borgerne er, at de vil kunne fastholde egen mestring med en målrettet træningsindsats. Ydelsen bevilges 1- 2 gange ugentligt i op til 3 måneder.  

 

Vedligeholdelsestræning B bevilges efter SEL § 86, stk.2. Ydelsen tildeles borgere, som har behov for forlængelse af målrettet og vedligeholdende træning (A) for at forebygge funktionstab og fastholde det hidtidige funktionsniveau. Til forskel fra A-pakken er der her tale om borgere, som har længerevarende behov/komplekse problemstillinger og typisk får hjælp til personlig pleje jf. SEL § 83.

Kendetegnende for kvalitetsstandarderne er, at de integrerer tanken om ”Ansvar for det gode liv”, hvor der er fokus på borgerens ressourcer med henblik på at gøre borgeren så selvhjulpen så muligt.

 

Teamleder ved Træning og Aktivitet, Allis Lunde, deltager under behandlingen af punktet kl. 16.20

Økonomi

De fremlagte forslag til kvalitetsstandarder beskriver det nuværende serviceniveau og kan derfor udmøntes indenfor den eksisterende økonomiske ramme. Der er således ingen budgetmæssige konsekvenser.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at forslag til kvalitetsstandarder for Genoptræning, Startpakke, Vedligeholdelsestræning A og Vedligeholdelsestræning B drøftes med henblik på afgivelse af høringssvar.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Birgits forslag til høringssvar blev godkendt.

Bilag

  • Kvalitetsstandard vedligeholdelsestræning i eget hjem - startpakke - ver 4 april 2013
  • Kvalitetsstandard vedligeholdelsestræning B - ver 4 april 2013
  • Kvalitetsstandard vedligeholdelsestræning A - ver 4 april 2013
  • Kvalitetsstandard - genoptræning ver 4 april 2013