Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 3. juni 2013
Mødested: Rosenholm

Dagsordenpunkter

34. Orientering om resultater fra pilotprojekt "afprøvning af intelligente senge"

Sagsnr.: 00.16.00-P20-3-12 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Orientering om resultater fra pilotprojekt "afprøvning af intelligente senge"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget bevilgede midler til afprøvning af intelligente senge (møde d. 18.04.12, punkt 52).

 

Intelligente senge er plejesenge, hvor madrassen kan køres op i siddende position og herefter drejes madrassen enten manuelt eller med brug af fjernbetjening, så kroppen vender vinkelret på sengekanten.  

 

Hermed gives en afrapportering på afprøvning af intelligente senge.

Sagsfremstilling

Sundhed og Ældre har i perioden november 2012 - februar 2013 afprøvet 2 halvautomatiske senge og 3 fuldautomatiske senge (grundet der blev indkøbt en fuldautomatisk seng til en specifik borger uden for projektets økonomi). Afprøvningen blev forsinket grundet lang leveringstid på sengene.

 

Med et vist forbehold for usikkerheden i det lille datagrundlag er den overordnede konklusion på afprøvning af sengene, at den halvautomatiske seng med manuelt drej vil forbedre grundet færre vrid, stræk og træk:

 • forflytningssituationen for borgeren (mere smidig og glidende forflytning)

 • det psykiske arbejdsmiljø for medarbejderen (reduktion af træk i borgeren vil mindske antallet af konfliktsituationer mellem borger og medarbejder)

 • det fysiske arbejdsmiljø grundet muligheder for at mindske nedslidning og dermed mulighed for at reducere i sygefraværet på længere sigt

 
Den fuldautomatiske seng med automatiseret drej kan medvirke til:

 • borgerens uafhængighed af hjælp til forflytningssituationen samt bedre forflytningssituationen

 • færre fysiske belastninger for personalet

 • at reducere i antallet af besøg hos den enkelte borger

 
Umiddelbart vurderes der dog ikke at være mange borgere indenfor Sundhed og Ældre, der vil kunne indgå i målgruppen. Derfor vil en fuldautomatisk seng snarest blive afprøvet af borgere indenfor Handicap og Psykiatriområdet.
 
Sundhed og Ældre anbefaler på baggrund af projektets resultater,

 • At Sundhed og Ældre arbejder videre med kriterierne for bevilling af sengene. Disse revideres efter 1 år med henblik på relevante tilpasninger. Det lille datagrundlag har givet indikationer på kriterier for bevilling, men der er behov for en fortsat videreafprøvning af sengene for at kunne præcisere brugen af sengene yderligere.

 • At der med baggrund i en videreafprøvning prioriteres indkøb af senge med funktioner svarende til den halvautomatiske seng til brug i Sundhed og Ældre.

 • At sengene herefter indgår som ethvert andet hjælpemiddel i hjælpemiddeldepotets udvalg.

 • At der afsættes tid til, at personalet gives en generel introduktion til sengene og at der gives mulighed for afprøvning af sengens funktioner, inden den bliver flyttet ud til en borger.

 • At undervisningen gives til alle vagtlag og faggrupper.

 

Rapport fra projektgruppen vedlægges.

 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 • Afprøvning af intelligente senge - evaluering - 11.04.13