Dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 31. august 2017
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.00.00-A00-4-16 Sagsbehandler: Jonas Røge  

Årsstatistik fra Ankestyrelsen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har udgivet deres årsstatistik for 2016. Generelt er det vurderingen, at vi gennemsnitligt ligger godt i forhold til landsgennemsnittet set hen over alle lovområder.

 

Omgørelsesprocenten er antallet af hjemviste, ændrede og ophævede sager set i forhold til det samlede antal behandlede sager. Omgørelsesprocenten for 2016 er samlet set på 23% hvor landsgennemsnittet ligger på 29%. De eneste lovområder hvor Herning Kommune ligger over landsgennemsnittet er sager indenfor pensionslovene og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ankestyrelsen har alene haft et begrænset antal sager inden for pensionslovene, hvorfor omgørelsesprocenten ikke vurderes at være retvisende for vores behandling af disse sager. Inden for lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er der en omgørelsesprocent på 30%, hvor landsgennemsnittet er 21%.

 

Hvis man sammenholder årsstatistikken fra 2016 med statistikken fra tidligere år er de mest markante ændringer, at

  • Herning Kommunes omgørelsesprocent på lov om en aktiv beskæftigelsesindsats de seneste år har været over landsgennemsnittet, selvom de øvrige lovområder ligger under landsgennemsnittet.
  • der har været en markant nedgang i antallet af afgjorte sager fra 439 i 2014 til 276 i 2016.
  • omgørelsesprocenten på sygedagpenge området har igennem de seneste år været faldende fra 26,4% i 2014, 14,8% i 2015 til 9% i 2016.
  • indenfor lov om en aktiv socialpolitik er omgørelsesprocenten stigende gennem de seneste år fra 13% i 2014, 20,4 % i 2015 til 35,2 % i 2016.

 

Jurist Jonas Røge deltager under dette punkt.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller

at ankestatistikken tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.05.07-G01-2-17 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Handicapprisen 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Handicaprådet i Herning Kommune har de seneste år uddelt en Handicappris på 10.000 kr. Prisen blev dog ikke uddelt i 2016.

 

Handicaprådet skal tage stilling til, om der i 2017 skal uddeles en Handicappris, ligesom der i så fald skal tages stilling til principperne og proceduren for prisuddelingen samt prisens størrelse.

Sagsfremstilling

Med baggrund i FN's internationale dag for personer med handicap, har Handicaprådet de sidste 8 år annonceret efter kandidater til en Handicappris.

 

Kandidater til prisen har været igangsættere, grupper/virksomheder, særlige ildsjæle eller idrætsforeninger, som yder en speciel indsats til gavn for handicappede.

 

Ved tidligere års prisuddelinger har der været mellem 2 og 6 kandidater til prisen.

 

Der har tidligere været annonceret efter kandidater i Herning Folkeblad i september/oktober måned. Annoncering ligeledes via Facebook, www.herning.dk, Frivilligcenter Herning og bibliotekerne i Herning Kommune.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at rådet tager stilling til fortsættelse af prisuddeling, herunder principper og proces for prisen.

 

Såfremt Handicaprådet beslutter at fortsætte prisuddelingen, indstilles det,

 

at rådet fastsætter Handicapprisens størrelse,

 

at rådet fastsætter dato for prisuddelingen. (Det kan i den forbindelse oplyses at der er reserveret tid i borgmesterens kalender til overrækkelse onsdag d. 6. december kl. 14.00)

Beslutning

Prisuddelingen fortsættes uændret i forhold til principper, proces og størrelse.

Det ønskes at der kan skabes en redaktionel omtale via Herning Folkeblad og Kommunikationsafdelingen.

 

Sagsnr.: 27.69.48-A00-1-17 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Informationsmøde om nedsættelse af nyt handicapråd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På sidste møde i Handicaprådet blev det besluttet at forvaltningen arbejdede videre med at booke foredragsholder og lokale til informationsmøde, forud for udpegning af repræsentanter til Handicaprådets funktionsperiode 2018 - 2021.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har kontaktet den ønskede foredragsholder Thorkild Olesen, formand for DH.

 

Thorkild Olesen er booket onsdag d. 13. september 2017 fra kl. 19. Informationsmødet bliver afholdt på Holtbjerg Aktivitetshus, Valdemarsvej 347 d3, 7400 Herning.

 

Indbydelse er udsendt til de opstillingsberettige organisationer under DH. Der har ligeledes været annonceret i Herning Folkeblad onsdag d. 23. og 30. august, og invitationen er rundsendt via Frivilligcenter Herning.

Tilmeldingsfristen er d. 4. september 2017.

 

Indbydelsen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Administrationen sørger for at der forefindes teleslynger. Elisabeth bestiller skrivetolke.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-13-17 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Høring: Udkast til Rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udkast til Rammeaftale 2018 på det specialiserede socialområde sendes hermed i høring i Handicaprådet med høringsfrist 6. september 2017.

 

Sagsfremstilling

Kommunerne og Regionen i Midtjylland indgår årligt en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

 

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre koordinering af tilbud og ydelser på det sociale område. Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (styringsaftalen).

 

Udkast til Rammeaftale 2018 er udarbejdet i tæt dialog mellem de 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Derved er der skabt et godt afsæt for fælles indsats og rammer på det sociale område.

 

Rammeaftalen er forenklet i form og indhold i forhold til tidligere års rammeaftaler. Samtidig har kommunerne og Regionen haft mulighed for at komme med indspil til rammeaftalen undervejs i forløbet.

 

KKR Midtjylland har på møde 15. juni 2017 behandlet udkast til Rammeaftale 2018. Parterne er enige om at anbefale, at udkast til Rammeaftale 2018 inklusiv bilag godkendes i kommunalbestyrelserne samt i Regionsrådet.

 

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien har fokus på den faglige udvikling af de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen, og indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud.

 

Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.

 

Der er udvalgt to udviklingsområder, som kommunerne og Regionen ønsker at sætte fælles fokus på i 2018:

 

  • Voksenhandicap - implementering af rammepapir
  • Effekt og progression - hvordan ved vi, at indsatsen virker?

 

Styringsaftalen

Styringsaftalen skal fastlægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Formålet med styringsaftalen er at koordinere rammerne for køb og salg af tilbud på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

 

I styringsaftalen for 2018 fortsættes KKR Midtjyllands (KommuneKontaktRådet i Midtjylland) beslutning om, at kommunerne og Regionen skal udmønte en takstreduktion på minimum 3 % i perioden 2015-2018, med mulighed for at medregne den reduktion af taksterne, der er gennemført fra 2014 til 2015.

 

Der gøres opmærksom på, at konkrete aftaler om principper for blandt andet finansiering, takstberegning og betalingsmodeller er samlet i bilag til styringsaftalen.

Bilag til rammeaftalen er tilgængelige på hjemmesiden http://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2018

 

Administrationen anmoder om, at Handicaprådet afgiver høringssvar til udkast til Rammeaftale 2018 senest 6. september 2017.

 

Handicaprådets eventuelle høringssvar indgår efterfølgende i den politiske behandling af sagen.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet afgiver høringssvar til udkast til Rammeaftale 2018.

Beslutning

Kommentarer til høringssvar sendes til Formanden en af de nærmeste dage.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-587-06 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Meddelelser fra formanden og rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bent Ole Nielsen:

Håber at se mange til infomødet.

 

Dorte West:

Idé for det nye Handicapråd, kunne være en præsentation af de enkelte tilbud på førstkommende møder.

 

Elisabeth Kjærgaard:

Har været på et kursus "Menneskebiblioteket" som er en forening der arbejder for at skabe større tolerance og forståelse for mangfoldighed. Meget inspirerende at møde forskellige grupper i samfundet, og kan anbefales.