Dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 30. august 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Godkendelse af dagsorden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen godkendt.

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Karin Locander  

Temadrøftelse - lighed i sundhed

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Jf. Handicaprådets plan for temadrøftelse 2018 fremlægges oplæg omkring "Lighed i sundhed".

 

Link til sundhedspolitikken http://politik.herning.dk/alle-vores-politikker/sundheds-og-handicappolitikker/sundhedspolitik

 

Sundhedskonsulent Ellen Holm og leder Nete Kragelund deltager i mødet.

Beslutning

Oplægget blev taget til efterretning.

Drøftelse gennemført.

Der blev spurgt om hjemløses adgang til medicintilskud. Hjemløse har et sundhedskort (eller mulighed for at få det) – og de vil derfor også kunne søge om tilskud til medicin. Borgerens støttekontaktperson vil være behjælpelig omkring en evt. ansøgning, hvis der er et behov.

 

Sagsnr.: 05.00.05-A00-1-12 Sagsbehandler: Line Engell Nørby  

Giv et Praj - fremtidig aftale - fælles løsning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Teknik og Miljø har henvendt sig til Handicaprådet, for at drøfte muligheden for en fælles løsning for fejlmeldinger om tilgængelighed. Løsningen ligger på Kommunens hjemmeside.

 

Den nuværende ordning

Ordningen er en selvstændig løsning om indmelding af tilgængelighed. Det er en separat løsning, hvor Handicaprådets formand modtager fejlmeldingerne. Der har ikke været nogle henvendelser i over et år. Teknik og Miljø vil derfor gerne flytte den gamle løsning til den fælles løsning Giv et Praj.

 

Den fremtidige ordning

Via den fælles løsning Giv et Praj, kan der indmeldes f.eks. et ødelagt vejskilt, et hul i vejen, et væltet træ eller lignende. På hjemmesiden kan det tydeliggøres, at Giv et Praj også gælder tilgængelighed. Henvendelser fra fælles løsning modtages i administrationen.

Løsningen Giv et Praj kan også benyttes som app via mobilen.

 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at indmelding om tilgængelighedsforhold fremover meldes ind via den fælles løsning Giv et Praj.

Beslutning

Godkendt som indstillet under forudsætning af:

  • Der skal på Kommunens hjemmeside være henvisninger til muligheden både under "handicap" og under "Handicaprådet"
  • Stadig orientering til Rådets formand på indberetninger vedr. tilgængelighed
  • Teksten på hjemmesiden skal være tydelig omkring, at løsningen også gælder tilgængelighed for handicappede
 

Sagsnr.: 27.00.00-P25-1-16 Sagsbehandler: Christina Nielsen  

Status på frikommuneforsøg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

  x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Ejnar Tang

Sagsresume

Herning Kommune deltager i perioden 2017-2021 i frikommunenetværket ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde” sammen med Favrskov, Holstebro, Randers, Silkeborg, Skive og Aabenraa Kommuner. Deltagelsen indebærer, at kommunerne afprøver forskellige frikommuneforsøg, som skal bidrage til en bedre opgaveløsning, og til at borgerne opnår øget frihed og selvbestemmelse i deres hverdag.

 

Social- og Sundhedsudvalget har af flere omgange fået en orientering om Herning Kommunes deltagelse i netværket. Senest d. 20. september 2017, hvor udvalget godkendte en endelig deltagelse i de to forsøg med tilkøbsydelser, forsøget med teknologiske hjælpemidler og i forsøget vedrørende flytning/optagelse i botilbud.

 

Udvalget får her en status på de forsøg, som Herning Kommune allerede deltager i og en orientering om kommende forsøg, som Herning Kommune har mulighed for at deltage i.  

 

Sagsfremstilling

Efter en længere proces med udarbejdelse af forskellige beskrivelser og uddybende ansøgninger til Børne- og Socialministeriet, har ministeriet nu godkendt alle forsøg fra 1. ansøgningsrunde.

 

Forsøget med teknologiske hjælpemidler og forsøget vedrørende flytning/optagelse i botilbud startede op i henholdsvis ultimo 2017 og primo 2018. Forsøgene med tilkøbsydelser starter op, så snart, at der i netværket er en endelig afklaring om tilkøbsprisen i forhold til momspålæggelse.

 

Indledningsvis er der blevet brugt en del tid på udformning af et evalueringsdesign sammen med evaluator VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) og på udarbejdelse af lokale procedurer, sagsgange og infomateriale.

 

Forsøget med flytning/optagelse i et bedre egnet botilbud er det eneste af de tre forsøg, som er gået i drift. Eksempler på flyttesager er en borger, der er er flyttet fra et bofællesskab til et døgndækket botilbud, en borger der er flyttet fra et større botilbud til et mindre og en borger, som er flyttet fra et botilbud til et plejecenter. Alle flytninger er sket med sigte på, at borgeren modtager den støtte, som vedkommende har behov for, og at vedkommende opnår mere frihed og selvbestemmelse i hverdagen.

 

I forsøget med teknologiske hjælpemidler er driften, et botilbud og et plejecenter, klar til at gå i gang med testning af to forskellige kameraløsninger. Det sker med henblik på at finde den rigtige løsning til bestemte borgere. Der er tale om borgere, som enten har behov for et tilsyn om natten, af hensyn til deres sikkerhed og tryghed, eller som i dagtimerne har brug for alene tid i deres lejlighed med en lukket dør. Forsøget skal medvirke til, at borgerne opnår øget frihed og privatliv.

 

 

 

Forsøg

Indhold

Status

1. rundes

forsøg

Udfordre anvendelse af § 129 (optagelse i særlige botilbud uden samtykke) om optagelse i botilbud

Optagelse i et bedre egnet botilbud for borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der ikke modsætter sig en flytning, men som mangler evnen til at give samtykke hertil.

Igangsat i december 2017

Teknologiske hjælpemidler som supplement til pædagogisk støtte og omsorg, når borgeren ikke kan give samtykke hertil

Afprøvning af teknologier, som alarmer og videokamera, ved borgere med betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsniveau, som mangler evnen til at give samtykke hertil.

Igangsat i januar 2018.

Tilkøbsydelser efter servicelovens § 83 (hjemmehjælp i form af praktisk hjælp og personlig pleje)

Borgere, der er i forvejen er visiteret til hjemmehjælp, kan tilkøbe ekstra hjemmehjælp, f.eks. til rengøring.

Igangsættes i april/maj 2018

Tilkøbsydelser efter servicelovens § 85 (socialpædagogisk støtte)

Borgere, der i forvejen er visiteret til socialpædagogisk støtte, kan tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse til aktiviteter i hjemmet eller udenfor hjemmet. F.eks. ledsagelse til en biograftur.

Igangsættes i april/maj 2018

 

 

Folketinget godkendte i 2. ansøgningsrunde et boligforsøg vedr. muligheden for etablering af udslusningsboligheder i flere forskellige boligtyper til en bredere målgruppe. Med den nuværende lovgivning er det kun muligt at etablere disse boliger i almene familieboliger og i ungdomsboliger under særlige forhold. Målgruppen er også begrænset til hjemløse borgere eller borgere, der kommer fra et § 107 tilbud (midlertidigt botilbud til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau eller særlige sociale problemer). Herning Kommune er interesseret i at deltage i dette forsøg. Netværket er dog aktuelt i gang med at afklare mulighederne og de praktiske forhold for en deltagelse i forsøget. Forsøget afprøves også i et andet frikommunenetværk.

 

 

Forsøg

Indhold

Status

2. rundes

forsøg

Etablering af udslusningsboliger

Forskellige boligtyper, undtaget private, kan indgå i forsøget som udslusningsboliger. Målgruppen er borgere med sociale problemer og/eller handicap

Netværket er i gang med at afklare mulighederne for en deltagelse i forsøget

 

 

Folketinget har givet helt eller delvist tilsagn til 6 nye forsøg. Lovgivningen til disse forsøg træder i kraft til juli 2018. For en række af forsøgene vil ministeriet stille krav om indsendelse af en særskilt ansøgning med uddybende information og godkendelse heraf, inden kommunerne må igangsætte forsøgene. Når lovgivningen er vedtaget, får udvalget en ny orientering om de forsøg, som Herning Kommune ønsker at deltage i.

 

 

Forsøg

Indhold

3. rundes

Forsøg

Bedre overgang fra ung til voksen

Udvidelse af aldersgrænsen i specialiserede efterværns-tilbud op til det 25 år samt til at unge med omfattende funktionsnedsættelser allerede kan visiteres ind i tilbuddet fra det 15 år. Forskellige faktorer kan være afgørende for at, det er relevant og meningsfuldt at tilbyde/fortsætte et tilbud efter serviceloven § 66, stk. 1, nr. 5-6 (opholdssteder og døgntilbud som anbringelsessteder for børn og unge). Det kan være af hensyn til den unges udvikling/familiens trivsel.

Mere sammenhængende forløb i psykiatrien

Mere sammenhængende og helhedsorienterede forløb for borgere tilknyttet psykiatrien, som får indsatser på tværs af forskellige sektorer.

Hjælpeordning jf. servicelovens § 95 stk. 3 (tilskud til hjælp til en nærtstående person, som helt eller delvis passer borgeren). som efterværn

Bevilling af midlertidige BPA-ordninger (borgerstyret personlig assistance) som efterværn til 18-23 årige unge med massive støttebehov, hvor forældre passer den unge i hjemmet.

Brug af særlig døråbnere på yderdøre, der hører til, og afgrænser boenheder i større tilbud

Brug af særlige døråbnere på yderdøre, der naturligt hører til den boenhed, afdeling eller afsnit, som borgeren er en del af, i stedet for det samlede centerets yderdør

Udvidelse af teknologiforsøget til hjemmeboende borgere, som er berettiget til plejebolig eller botilbud

Afprøvning af teknologiske hjælpemidler ved borgere i eget hjem, der er berettiget til en plejebolig eller et botilbud, men som ikke kan flyttes dertil, da de er inhabile og ikke vil flyttes. Ligeledes borgere, som afventer en ledig bolig, og hvor der i en meget begrænset periode er behov for anvendelse af et teknologisk hjælpemiddel i eget hjem

Udvidelse af teknologiforsøget til anbringelsessteder for børn og unge efter servicelovens § 66 stk. 1 nr. 5 og 6 (opholdssteder og døgntilbud som anbringelsessteder for børn og unge)

Afprøvning af teknologiske hjælpemidler ved børn og unge med betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der er anbragt/i aflastning på et godkendt opholdssted eller døgninstitution

 Social- og Sundhedsudvalget har på mødet den 18. april 2018, taget status til efterretning, samt besluttet at sende sagen til orientering i Handicaprådet.På mødet den 7. juni 2018 blev der besluttet at udsætte punktet til næste møde.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.00.00-P25-1-16 Sagsbehandler: Christina Nielsen  

Orientering om tilkøbspriser i frikommuneforsøg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune deltager i perioden 2017-2021 i frikommunenetværket ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde” sammen med Favrskov, Holstebro, Randers, Silkeborg, Skive og Aabenraa Kommuner. Deltagelsen indebærer, at kommunerne afprøver forskellige forsøg, som skal bidrage til en bedre opgaveløsning, og til at borgerne opnår øget frihed og selvbestemmelse i deres hverdag.

 

I forbindelse med at "Handicap og Psykiatri" og "Sundhed og Ældre" nu er klar til at drifte forsøgene vedrørende tilkøb af hjemmehjælp og tilkøb af socialpædagogisk støtte fremlægges tilkøbspriserne til orientering.

Sagsfremstilling

Det fremgår af frikommuneloven, at prisen på tilkøbsydelser skal afspejle de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved at tilrettelægge og levere tilkøb. Derfor er der sket en beregning af de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed for hjemmehjælp (personlig og praktisk hjælp) og for socialpædagogisk støtte, herunder afskrivning og forrentning. De kalkulerede priser skal også afspejle de samlede faktiske omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed.

 

Beregningen udgør taksten, som kommunen skal opkræve den enkelte borger, der benytter sig af tilkøbsydelser. Borgeren skal endvidere være indforstået med tilkøbets omfang og pris. Det sikres I Herning Kommune og i flere af de øvrige kommuner gennem et aftalepapir, som borgeren underskriver forud for leveringen af købet.

 

Ved alle tilkøbsydelser har kommunerne pligt til at sikre, at borgerne får det, som de har krav på i henhold til kommunernes serviceniveau. Det vil sige, at før en borger i målgruppen kan gøre et tilkøb, så skal kommunerne afklare, om det reelt set er en ydelse, som borgeren skal betale for, eller om det er indeholdt i borgerens visiterede ydelse.

 

Administrationen har beregnet følgende priser for hjemmehjælp i 2018:

 

Priser 2018

Type

Tidspunkt

Pris pr. time

Uden moms

Med

Moms

Praktisk hjælp

og ledsagelse

Dagtimer hverdag

Kl. 7-17

332 kr.

410 kr.

 

Pleje

Dagtimer hverdag

Kl. 7-17

376 kr.

464 kr.

Dagtimer weekend

464 kr.

573 kr.

Aften hverdag og weekend

595 kr.

734 kr.

 

Som det fremgår af tabellen er der både tale om priser uden og med moms.

 

Prisen er uden moms, hvis der er tale om et ”merkøb”. Et merkøb er, når borgeren ønsker at købe mere af en ydelse, som vedkommende allerede modtager i den visiterede hjemmehjælp. Det kan f.eks. dreje sig om en borger, som i forvejen modtager rengøring, og som ønsker at købe mere rengøring.

Prisen er med moms, hvis der er tale er et ”nykøb”. Et nykøb er, når borgeren ønsker at købe en ydelse, som vedkommende ikke allerede modtager i den visiterede hjemmehjælp. Det kan dreje sig om en borger, der ikke i forvejen modtager rengøring, og som ønsker at tilkøbe det.

 

Ved køb af praktisk hjælp har borgeren endvidere mulighed for at bruge servicefradraget (håndværkerfradraget), hvis købet er momspligtigt.

 

For socialpædagogisk støtte er der beregnet følgende priser for 2018:

 

Priser 2018

Type

Tidspunkt

Pris pr. time

Uden moms

Social-

pædagogisk

ledsagelse til

aktiviteter

Dagtimer hverdag

Kl. 7-17

405 kr.

Øvrig tid

Kl. 17-7 på hverdage, samt weekender og helligdage

434 kr.

 

For socialpædagogisk ledsagelse er prisen uden moms, og der er tale om et merkøb. Borgerne har i forvejen mulighed for at modtage socialpædagogisk ledsagelse i den visiterede socialpædagogiske støtte i dag. Derfor er det køb af mere af den samme hjælp.

 

I Herning Kommunes serviceniveau for socialpædagogisk støtte er der mulighed for 3 timers socialpædagogisk ledsagelse pr. måned til selvvalgte aktiviteter, hvis borgeren selv ønsker ledsagelse, hvis pågældende ikke selv kan, og hvis det vurderes relevant. Et eksempel er en borger, som er visiteret til socialpædagogisk støtte, og som ønsker at køber socialpædagogisk ledsagelse til en biograftur.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning. Handicaprådet anmoder Administrationen om status på anvendelse af ordningen i løbet af 2. halvår 2019.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-18-17 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Høring: Udkast til Rammeaftale 2019-20 på det specialiserede social- og undervisningsområde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Ejnar Tang

Sagsresume

Udkast til Rammeaftale 2019-20 på det specialiserede social- og specialundervisningsområde sendes hermed i høring i Handicaprådet med høringsfrist 7. september 2018.

Sagsfremstilling

Kommunerne og Regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

 

Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og region.

 

Udkast til Rammeaftale 2019-20 er udarbejdet i en tæt dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland, hvor kommunerne og Regionen har haft mulighed for at komme med indspil til rammeaftalen undervejs. Dette har skabt et godt afsæt for fælles indsats og rammer på det sociale område.

 

KKR Midtjylland (Kommunekontaktrådet) har på møde 14. juni 2018 behandlet udkast til Rammeaftale 2019-20. Parterne er enige om at anbefale, at udkast til Rammeaftale 2019-20 godkendes i kommunalbestyrelserne samt i Regionsrådet.

 

Fælles faglige udviklingsområder

Rammeaftalen har fokus på faglig udvikling og indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.

 

I Rammeaftale 2019-20 sætter kommunerne og Regionen fokus på følgende tre udviklingsområder:

  • Den nære psykiatri – et fælles udviklingsområde mellem Sundhedsaftalen og Rammeaftalen
  • Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme
  • Effekt, kvalitet og progression i tilbud og takster.

 

Styring og økonomi

Ud over de faglige udviklingsområder, sætter rammeaftalen rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. Aftaler herom er beskrevet i styringsaftalen, der er et bilag til rammeaftalen.

 

Formålet med styringsaftalen er at koordinere rammerne for køb og salg af tilbud på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

 

De 19 Kommuner og Region Midtjylland indgår følgende aftale om udvikling i taksterne i perioden 2019–22:  

  • Taksterne kan ikke stige i perioden
  • Taksterne reduceres med minimum 2 pct. i hele perioden
  • Der er mulighed for at fratrække den del over 3 pct., der blev aftalt i sidste periode
  • Det aftales, at aftalen tages op til fornyet drøftelse i 2019

 

Herudover er styringsaftalen for 2019-20 stort set identisk med tidligere års aftaler i forhold til de administrative procedurer ved takstberegning, opsigelsesvarsler mv.

 

Administrationen anmoder om, at Handicaprådet afgiver høringssvar til udkast til Rammeaftale 2019-20 senest 7. september 2018.

 

Handicaprådets eventuelle høringssvar indgår efterfølgende i den politiske behandling af sagen.

 

Bilag til rammeaftalen er tilgængelige på hjemmesiden: https://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2019--2020

 

 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet afgiver høringssvar til udkast til Rammeaftale 2019-20

Beslutning

Drøftet. Der afgives ikke høringssvar.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Orientering om budgetforslag 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der gives en orientering om budgetforslag 2019, herunder høringsprocessen.

Sagsfremstilling

Budgetforslag 2019 er behandlet i fagudvalgene i maj 2018. Budgetmaterialet består af budgetbemærkninger og politiske mål.

 

Høring af budgetforslaget foregår i perioden 30. august - 19. september 2018. Der afholdes fælles høringsmøde for de høringsberettigede den 30. august 2018 kl. 9.00 på Lundgårdskolen. Nærmere information om høringsperioden er fremsendt pr. mail.

 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at handicaprådets høringsproces vedrørende budget 2019 drøftes.

Beslutning

Input til høringssvar fra Handicaprådet blev drøftet. Yderligere input sendes hurtigst muligt til formanden.

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Meddelser fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Ingen bemærkninger.

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Meddelelser fra andre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

John Munk, orienterede om deltagelse i konferrence om beskæftigelse og bevægelseshandicap. Spændende projekt i samarbejde med Aalborg Universitet. Opfordrede til yderligere repræsentation fra Handicaprådet ved lignende konferrencer.

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Formanden spurgte om det er korrekt, at det kræver kontantbetaling, hvis man benytter handicapkørsel ved Midttrafik. Administrationen oplyst, at Midttrafik i juli 2018 blev spurgt ind til kravet om kontantbetaling.

Midttrafik oplyste, at det i løbet af sensommeren/efteråret 2018 vil være muligt at betale med betalingskort på on-line bestilt handicapkørsel på samme måde, som Midttrafik i dag tilbyder det ved on-line bestilt flex-tur.