Dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 30. januar 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.69.48-G01-4-16 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Valg af ny formand for Handicaprådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Formand Birgit Hagen udtrådte af Handicaprådet pr. 31. december 2016. På mødet i Handicaprådet d. 22. november 2016 blev det besluttet, at ny formand vælges på først kommende møde i Handicaprådet i 2017.

Sagsfremstilling

Ifølge § 5 i vedtægterne for Handicaprådet i Herning Kommune vælger rådet sin formand blandt medlemmerne af rådet.

Indstilling

Næstformanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet vælger formand.

Beslutning

Bent Ole Nielsen foreslået, og valgt uden modkandidater.

 

Sagsnr.: 27.69.48-A00-1-13 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Udpegning af 2 suppleanter for resten af funktionsperioden (2017)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Lenette Hansen har trukket sig ud af Handicapprådet pga. manglende tid.

 

I henhold til § 4, 2. afsnit i rådets vedtægter indtræder en personlig udpeget stedfortræder i rådet i forbindelse med et medlems forfald.

 

På denne baggrund er Inge Lise Pilgaard blevet indkaldt for resten af funktionsperioden.

 

Eva Spelling og Inge Lise Pilgaard er således begge indtrådt i Handicaprådet, og DH Herning er blevet anmodet om at udpege 2 nye suppleanter i resten af funktionsperioden (2017).

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at anmodningen om nyudpegning af 2 nye suppleanter tages til efterretning.

Beslutning

DH Herning har indstillet:

Steen Jonassen, SIND som stedfortræder for Eva Spelling.

Lise Lotte Bjerge, Autisme som stedfortræder for Inge Lise Pilgaard.

 

Indstillingen blev taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 83.00.00-22-16 Sagsbehandler: Helle Toft Andersen  

Høring - Uddrag af udbudsmateriale - Kommende EU-Udbud på levering af høretekniske hjælpemidler til KomUdbud

Sagsresume

Uddrag af udbudsmaterialet til brug for det kommende EU-Udbud på levering af høretekniske hjælpemidler til KomUdbud fremsendes hermed til høring i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Herning Kommune er tovholder på det forestående ”EU-udbud på levering af høretekniske hjælpemidler til KomUdbud”, på vegne af KomUdbud.

Der udbydes tre (3) delaftaler: 

 1. Delaftale 1: Høretekniske hjælpemidler - Servicelovens § 112, stk. 1 og § 113  
 1. Delaftale 2: Høretekniske hjælpemidler - Lovbekendtgørelse om aktiv beskæftigelsesindsats (herefter LAB) 
 1. Delaftale 3: Høretekniske hjælpemidler - Folkeskoleloven

Formålet med høringen er, at optimere betingelserne for den kommende udbudsproces således, at de kommende rammeaftaler og driften heraf bliver både attraktiv og håndterbar for såvel de kommende leverandører som de kommuner, der har tilsluttet sig deltagelsen i udbuddet.

Uddrag af udbudsmaterialet sendes hermed i høring i kommunens handicapråd. Høring betyder, at Handicaprådet får mulighed for at komme med en udtalelse til uddrag af rammeaftalen og indholdet af kravene.

Der kan – på baggrund af de indkomne høringssvar – forekomme tilpasninger i udbudsmaterialet.

FRIST FOR EVENTUEL HØRINGSSVAR FRA HANDICAPRÅDET ER DEN 20. FEBRUAR 2017, kl. 12.00.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at høringssvar udarbejdes af Handicaprådet.

Beslutning

Repræsentanter fra Høreforeningen har læst udbudsmaterialet igennem, og synes det er et fint materiale.

Handicaprådet afgiver ikke høringssvar.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P23-3-16 Sagsbehandler: Nete Kragelund  

Ny handicapstrategi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Handicap og Psykiatri har en overordnet strategi, der forholder sig til de økonomiske, faglige og organisatoriske udfordringer, der er på det specialiserede socialområde. Strategien er omsat til en Masterplan, hvor alle faglige områder skal bidrage med en strategi, der angiver retning og løsninger for arbejdet i de respektive resultatområder.

 

Herværende strategi er en samlet strategi, udarbejdet af ledere og medarbejdere på handicapområdet, der består af autisme-, udviklingshæmning- og senhjerneskadeområderne.

 

Strategien beskriver de udfordringer, der skal omfavnes på området og anviser de initiativer, der vurderes nødvendige for at møde nuværende og fremtidige udfordringer.
Særligt er der fokus på de faglige og økonomiske perspektiver, der skal være med til at sikre, at Herning Kommune også i fremtiden har et handicapområde, der har den rigtige faglige profil og leverer den bedst mulige indsats overfor borgere med behov for en specialiseret kommunal indsats.

Sagsfremstilling

Handicapområdet står overfor en stor udfordring. Den demografiske udvikling viser, at den målgruppe, der hører handicapområdet til, lever længere og dermed bliver i vore dag- og døgntilbud i betragteligt længere tid end tidligere. Dette sammenholdt med, at tilgangen til det specialiserede socialområde generelt er stigende, så medfører det et øget behov for pladser i området. Der kommer også flere sager, hvor borgerne har så komplekse problemstillinger, at de kræver en bemanding og pædagogisk tilgang, som området ikke tidligere har arbejdet med.
Det faktum, at borgerne bliver ældre, og at der er en tilgang af borgere med særlige komplekse problemstillinger, kalder på, at området kan omstille sig for også at kunne løfte de nye faglige opgaver.
Samtidigt fastholdes nuværende budgetniveau.

 

Den økonomiske udfordring er altså et vilkår, der understreger behovet for, at der udarbejdes en strategi, der peger på nye løsninger – og klare prioriteringer – med respekt for, at der gives den bedst mulige indsats overfor den enkelte borger.

 

Nye løsninger, og at gennemføre disse, kræver klare målsætninger, der kan fungere som pejlemærker for den indsats, ledere og medarbejdere, i samarbejde med borgerne og deres pårørende, skal yde.

Handicapstrategien afgrænser sig ved, primært, at have fokus på at få mere ud af det, vi har, og arbejde hen imod en udvikling af løsninger, der vil kræve en form for investering for at kunne løse fremtidens udfordringer inden for det specialiserede område.

Der skal findes en løsning på den økonomiske udfordring her og nu og en holdbar løsning på længere sigt. Samtidigt skal området gennemgå en faglig udvikling for at kunne løse de opgaver, der ændrer sig i kraft af, at borgerne lever længere, og der kommer flere og flere borgere til med komplekse problemstillinger.

Handicapstrategien involverer resultatområdet og den borgergruppe, området skal tage sig af.
Den er udarbejdet med involvering af lokale MED-udvalg og udvalgte medarbejdere.
Strategien har et to-årigt perspektiv med dertilhørende handleplan for initiativer og tiltag.

 

Strategiens hovedmål er at skabe de bedst mulige tilbud for handicappede borgere i Herning Kommune indenfor det afsatte budget.

 

Handicapområdet har udvalgt nogle hovedveje at gå. Disse veje skal være med til, at vi på længere sigt lykkes med den overordnede opgave. Vi vil:

 • Finde og opfinde flere tilbud i egen kommune
  dvs. nedbringe eksterne køb og samtidigt løse flere opgaver for mindre eller de samme penge.

 

 • Turde finde nye muligheder og nye fleksible løsninger
  dvs. udfordre det kendte og plejer. Vi skal være risikovillige og eksperimenterende.

 

 • Udvikle nye tilbudstyper og støtteformer med mindre indgribende foranstaltninger, afstemt efter borgerens (evt.) ændrede behov.

 

 • Arbejde med ”flow” i tilbuddene, så tilbuddene altid er i ”bevægelse”
  dvs. vi antager og italesætter, at borgerens tilbud i udgangspunktet er midlertidigt, og derfor skal borgeren forvente at skulle flytte sig, også fysisk, hvis behovene ændrer sig.

 

Med operationalisering af hovedmålet og de fremtidssikrede delmål, så er der for hvert initiativ udarbejdet et projektkommissorium og en samlet tids- og handleplan.

 

Følgende initiativer er klare prioriteringer, som området vil undersøge, analysere og arbejde videre med i løbet af 2017 og 2018.

 

Mestringsstøtte:
Der skal udvikles tiltag, der understøtter forældre til handicappede unge, så de bedre kan overkomme at have den unge boende hjemme. Samtidigt skal der være tilbud, der forbereder og forbedrer overgangen fra barn til voksen og dermed fra Børne- og Familieafdelingen til Handicap og Psykiatri.

 

”Viden og Uddannelse”:
Projekt der skal kortlægge de ypperligste ressourcepersoner i området, så de kan bruges aktivt til at undervise og lære fra sig i hele området og til andre kommuner.
Der skal være fælles uddannelse i området, der understøtter den udvikling, og det behov, der løbende opstår.
Hvert tilbud skal lave en kompetenceudviklingsprofil, der fortæller, hvor der skal sættes ind for at løfte samtlige medarbejdere til et aftalt niveau.

 

Botilbud til de 55+-årige:
Handicapområdet vil beskrive og vurdere, om det vil være hensigtsmæssigt at tilbyde borgere over 55 år et andet sammensat tilbud, der tager hensyn til de ændrede behov, der kommer med alderen. Der er tale om botilbud med integrerede dagtilbud.

 

Generel boligkapacitetshandleplan:
Mere end 30 kendte borgere vil inden for de næste 3 - 4 år komme til området, alle med behov for botilbud. Derfor vil området udarbejde en handlingsplan, der indikerer fordele – og eventuelle ulemper – ved at udvide kommunens egen fysiske kapacitet.

 

Transformation af dagtilbuddene:

Der skal kigges på, om der ved at ændre i åbningstiderne, og dermed lave moduler, kan optages flere borgere. Samtidigt skal det undersøges, om der er fordele ved, at dag- og døgntilbuddene i et vist omfang deler medarbejdere. Og om indholdet i dagtilbuddene kan sammensættes på en måde, der minimerer ressourceforbruget på øvrige tilbud.

 

Kulturprojekt i Handicap og Psykiatri:

Der søsættes et projekt i hele Handicap og Psykiatri, der skal have fokus på den sociale kapital i organisationen og herunder revitalisere kerneopgaven på alle niveauer. Tænkningen er, at oplevelsen af sammenhængskraft skal styrkes, og vi skal udnytte egne ressourcer bedre.

Socioøkonomisk Virksomhed:

Muligheden for at etablere en virksomhed/butik – gerne sammen med private aktører – der kan beskæftige en del af den fælles målgruppe i området, og samtidigt være med til at nedbryde tabuer og sikre, at borgerne oplever inklusion, skal undersøges.

 

Frivillige som en ressource:
Området vil profilere sig ved at betragte frivillige som en ressource. Der skal udarbejdes en ministrategi, der forholder sig til, hvordan man vil rekruttere frivillige og til hvilke opgaver.

 

Bostøtte i stedet for botilbud:
Er det muligt at tilbyde borgere støtte døgnet rundt, uden at det nødvendigvis skal være et botilbud? Området vil undersøge, om der kan være synergi i at tilbyde borgere lejemål i samme opgang og samtidigt sikre, at den traditionelle bostøtte kan leveres efter behov døgnet rundt.

 

Samarbejdsaftaler:

Der skal laves samarbejdsaftaler med Sundhed og Ældre, der kan være med til at muliggøre, at ”gamle” borgere med markant ændrede behov, kan overgå til tilbud, der er organiseret i Sundhed og Ældre. Der skal også laves aftaler, der illustrerer, at vi i fællesskab bruger de fælles faglige kompetencer bedst muligt. Konkret i forhold til praktisk bistand hos hjemmeboende, der også får socialpædagogisk bistand (hjemmehjælp og bostøtte) og i forhold til sygeplejefaglige opgaver i de sociale tilbud, der i dag ikke tilbyder denne ydelse.

 

Implementering af programteori
Der er behov for at indføre en teori i hele området, der kan imødekomme behovet for at kunne evaluere, om de indsatser, borgerne modtager, rent faktisk har den forventede effekt.

 

Fastholdelse og rekruttering:
Der er brug for, at området forholder sig til, hvordan vi fastholder de dygtigste medarbejdere og også i fremtiden kan rekruttere de medarbejdere, vi har brug for.

 

Selve strategien skal evalueres og justeres i december 2017.

Social- og Sundhedsudvalget vil løbende blive inddraget og orienteret.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at strategien tages til orientering.

Beslutning

Drøftet og taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P23-2-16 Sagsbehandler: Hans Grarup  

Serviceramme - Handicap og Psykiatri

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Visitationen i Handicap og Psykiatri arbejder ud fra en politisk vedtaget serviceramme. Denne serviceramme beskriver det politisk fastsatte serviceniveau, borgere i Herning Kommune kan forvente at modtage i forbindelse med ydelser efter Lov om Social Service inden for Handicap- og Psykiatriområdet.

Aktuelle serviceramme er vedtaget i 2012, og der er er behov for at opdatere denne serviceramme.

 

En serviceramme skal i forbindelse med fastsættelse af serviceniveauet være i overensstemmelse med gældende lovgivning og afstemt med principafgørelser fra Ankestyrelsen.

 

Servicerammen skal, udover at beskrive det aktuelle serviceniveau overfor borgere, hjælpe til at fastsætte serviceniveau i de afgørelser, der træffes, samt beskrive serviceniveau overfor samarbejdspartnere.

 

Servicerammen skal ses som en generel fastsættelse af serviceniveau, overordnet de beskrivelser, der er på tilbudsniveau.

Sagsfremstilling

Visitationen i Handicap og Psykiatri arbejder ud fra en serviceramme, der er politisk vedtaget i 2012. Der er behov for at revidere og opdatere denne serviceramme.

Beskrivelsen af servicerammen skal opfylde tre formål:

 1. Den skal overfor borgerne beskrive det serviceniveau, der kan forventes i forbindelse med ydelser indenfor Handicap og Psykiatri.
 2. Den skal danne ramme for det serviceniveau, der kan bevilges ud fra.
 3. Den skal overfor driftstilbud, både interne og eksterne, beskrive det serviceniveau, der forventes leveret til borgerne.


Servicerammen er en generel beskrivelse af den bevilling og det serviceniveau, der kan forventes iht. Lov om Social Service. Servicerammen er overordnet de serviceniveaubeskrivelser, der er på tilbudsniveau.


En revideret udgave af serviceniveaubeskrivelserne på tilbudsniveau forventes at kunne politisk behandles primo 2017, når takster for 2017 er indarbejdet i beskrivelsen.


Servicerammen, der er gældende i dag, er opdelt i forhold til målgrupper, henholdsvis sindslidende, udviklingshæmmede, autister og senhjerneskadede.


Den nye beskrivelse af servicerammen er fremfor målgruppeopdeling, opdelt i forhold til paragraffer i Lov om Social Service således, at der er en samlet beskrivelse indenfor hvert paragraf-område.


Følgende områder er beskrevet:

§84  –  Aflastning

 

§85 – Socialpædagogisk støtte og Bofællesskab

§103 – Beskyttet beskæftigelse

 

§104 – Aktivitets- og samværstilbud

 

§107 – Midlertidige botilbud

§ 108 – Længerevarende botilbud

Beskrivelsen er endvidere ændret således, at den nu er opbygget i overensstemmelse med voksenudredningsmetoden (VUM), som anvendes som udredningsværktøj i Visitationen.

 

Servicerammerne skal være i overensstemmelse med gældende lovgivning og afstemt med principafgørelser fra Ankestyrelsen. I den forbindelse er der nu beskrevet et konkret niveau for socialpædagogisk ledsagelse samt et niveau for mulig deltagelse i ferie for borgere, der bor i et botilbud.

 

Niveauet er her fastsat ud fra det minimumsniveau, Ankestyrelsen i seneste principafgørelse har påpeget.

 

I servicerammen fra 2012 er det beskrevet, at dagtilbud jf. SEL § 103 og 104, som udgangspunkt bevilges som halvtidspladser. Dette har i den seneste tid givet anledning til en del udfordringer, da der i mange botilbud ikke er personale i dagtimerne, og borgerne således ikke kan ”nøjes” med et dagtilbud på halv tid.

 

Kommunen er endvidere forpligtiget til at foretage en konkret og individuel vurdering og skøn i forhold til den enkelte borgers behov og har således ikke lov at sætte ”skøn under regel”.

 

Udgangspunktet i den nye serviceramme er derfor den konkrete og individuelle vurdering og således ikke, at der som udgangspunkt bevilges halvtidspladser.

 

Det vil altid blive vurderet, hvilket behov den enkelte borger har for et dagtilbud, og er en halvtidsplads tilstrækkelig, bevilges dette naturligvis.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet afgiver høringssvar.

Beslutning

Drøftet. Bilag omskrives efter de faldende bemærkninger.

Bent Ole Nielsen har udarbejdet forslag til høringssvar som sendes til kommentering ved rådets medlemmer. Fristen er 24. februar 2017.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P00-1-16 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Rammepapir på voksenhandicapområdet

Sagsresume

De midtjyske kommuner og Region Midtjylland aftalte i Rammeaftale 2016, at der skulle udarbejdes et rammepapir med fælles politiske målsætninger på fire områder inden for det specialiserede socialområde. En arbejdsgruppe, bestående af kommunale og regionale repræsentanter, har i 2016 udformet et fælleskommunalt rammepapir for voksenhandicapområdet. Der er tidligere lavet et rammepapir på det psykiatriske område.

Sagsfremstilling

Antallet af borgere med handicap vokser. Dermed er der flere, der efterspørger tilbud efter Serviceloven. Serviceloven tager udgangspunkt i, at der ydes kompensation og støtte til den enkelte, men lægger ikke tilsvarende vægt på udvikling og mestring. På den baggrund er det blevet aktuelt at skabe et paradigmeskifte i såvel lovgivning som pædagogik og i måden, borgeren bliver aktør i eget liv.

 

Rammepapiret giver et fælles afsæt for, at kommunerne og regionen kan bevæge sig i retning af et paradigmeskifte, hvor nytænkning af velfærd skabes i samspil med borgerne, pårørende, civilsamfund, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, handicaporganisationer og mange flere.

 

Rammepapiret blev godkendt i KKR Midtjylland den 22. november 2016 og sendes til kommunerne til videre formidling, drøftelse og lokal udmøntning. Rammepapiret indeholder en række målsætninger for en styrket indsats på voksenhandicapområdet og er udformet med sigte på, at mål og indsatser skal spille sammen med eksisterende lokale politikker og strategier på voksenhandicapområdet.

 

KKR anbefaler til Byrådene og Regionsrådet, at de relevante fagudvalg drøfter og indtænker rammepapiret i den lokale proces om udvikling af voksenhandicapområdet. Herunder, at kommunerne og regionen lokalt vurderer og tager en politisk drøftelse af, hvilke konkrete mål man ønsker at fastsætte for at understøtte den udvikling, der er sat med rammepapiret.

 

I denne dialog opfordrer KKR til, at centrale aktører, brugerorganisationer, handicapråd mv. inddrages aktivt for at skabe dialog om de fælleskommunale målsætninger.

 

Rammepapiret vil blive præsenteret på Januarkonferencen den 16. januar 2017. Desuden indgår Rammepapiret nu som bilag 8 til Rammeaftale 2017, hvor voksenhandicapområdet er et centralt fælles udviklingsområde.

 

Social- og Sundhedsudvalget har på møde den 10. januar 2017 godkendt punktet som indstillet, idet der i det fremtidige arbejde med politikken på området arbejdes med konkrete målsætninger.

 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Rammepapiret indgår i det videre arbejde med en handicap- og psykiatripolitik (Socialpolitik)

Beslutning

Udsættes til næste møde.

 

Sagsnr.: 27.00.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Høring om påtænkte initiativer ved implementering af Herningmodellen i Børn og Unge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Byrådet besluttede, at Herningmodellen skulle implementeres i hele Herning kommune fra 2016. Hertil blev der iværksat en balanceplan med henblik på at skabe balance mellem Herningmodellens mindset, indsatstrappen og økonomien. I forbindelse med Budgetforliget for 2017, besluttede budgetforligspartierne at Børn og Unge skulle igangsætte initiativer kunne fremme fremdriften af balanceplanen. Børne- og Familieudvalget skal tage stilling til forvaltningens forslåede initiativer på deres møde 1. februar og som grundlag for den politiske stillingtagen, har Handicaprådet mulighed for at afgive høringssvar.

Sagsfremstilling

I bilag 0.1 er sagsfremstillingen til Børne- og Familieudvalget vedlagt. Som supplement til sagen er der vedlagt bilag 1 (præmisser) og bilag 2 (forandringsmodeller for de påtænkte initiativer). Derudover er der vedlagt bemærkninger fra medarbejderne til de påtænkte initiativer (bilag 3A-D), arbejdsprocesoversigt (bilag 4) og økonomisk oversigt (bilag 6). Der har været en proces, hvor alle medarbejdere har haft mulighed for komme med opmærksomhedspunkter til de påtænkte initiativer således initiativer er godt belyst inden den politiske behandling. Det skal bemærkes, at SektorMED er formel drøftelsesorgan i denne sag og derfor bør SektorMEDs bemærkninger tillægges særlig vægt.

 

Herningmodellen er et mindset, hvor der er fokus på at støtter om den enkelte borgers hverdagsliv ud fra de forudsætninger borgeren nu en gang lever med. Jo bedre vi bliver til at se den enkeltes situation og muligheder, jo bedre bliver mestringen af eget liv. Alle har ret til at blive set, og derfra stimuleret og udfordret med det formål at mestre eget liv. Det betyder f.eks. at fast klubtilbud måske skal blandes mere med ture i gademiljøet. Processen fremmes bl.a. ved at forældre til børn og unge samt det pædagogiske personale anvender den anerkendende pædagogik.

 

Handicaprådet anmodes om at drøfte de påtænkte initiativer med henblik på afgivelse af høringssvar til den politiske behandling.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet drøfter de påtænkte initiativer,
at Handicaprådet udformer og afgiver et høringssvar som går videre til den politiske behandling af de påtænkte initiativer.

Beslutning

Bo U. Bertelsen gennemgik balanceplanen.

 

Handicaprådet drøftede de påtænkte initiativer, og har bekymring for de mange lukninger og flytninger, samt at økonomien og tidsplaner er for stram.

 

Bent Ole Nielsen havde lavet et forslag til høringssvar, som blev gennemgået. Sekretæren sender forslaget ud til kommentering i morgen tirsdag. Evt. bemærkninger skal afgives tirsdag.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-587-06 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Meddelelser fra formanden og rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.