Dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 29. oktober 2012
Mødested: b2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 05.14.08-G01-2-12 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Klage over manglende nedkørsler fra fortove

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Formanden for Handicaprådet har modtaget en henvendelse fra en borger, der klager over "manglen på nedkørsler for enden af stort set alle fortove".

Sagsfremstilling

Formanden for Handicaprådet har modtaget henvendelse fra en borger, der klager over "manglen på nedkørsler for enden af stort set alle fortove". Borgeren udtaler, at "Kørestole og elscootere kun kan komme ned fra fortovene, hvor der er nedkørsler fra enten huse eller veje".

 

En repræsentant fra Teknik og Miljø vil deltage i mødet kl. 16.00 med henblik på afklaring af eventuelle spørgsmål.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at problemet drøftes.

Beslutning


 

Sagsnr.: 01.00.05-G01-1-12 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Orientering til Handicaprådet om Byplanudvalgets anlægsprojekter i 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Tina Dybbro fra By, Erhverv og Kultur deltager i mødet med henblik på at orientere Handicaprådet om Byplanudvalgets anlægsprojekter i 2013 og handicapgranskningsgruppens inddragelse i forbindelse hermed.

 

Tina Dybbro deltager kl. 16.30.

Beslutning


 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-342-09 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Orientering til Handicaprådet om MultifunC

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Børne- og Ungeafdelingen orienterer om etableringen af behandlingstilbuddet MultifunC (Multifunktionel behandling i institution og nærmiljø) til 14-18 årlige udadreagerende og kriminelle, som er oprettet i et partnerskab med Region Midtjylland og Aarhus Kommune med regionen som driftsherre.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning


Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-884-10 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Opsigelse af bassinlejeaftale (vederlagsfri fysioterapi)

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Marie Muff Grønkjær

Sagsresume

Herning Kommune har fået en henvendelse fra Region Midtjylland om høring i forhold til opsigelse af bassinlejeaftaler i forbindelse med fysioterapeutisk holdtræning. 

 

Region Midtjyllands begrundelse for opsigelsen er, at bassinholdtræningen synes at være et supplement til behandlingen og ikke som forventet et alternativ til den individuelle træning.

Sagsfremstilling

Vederlagsfri fysioterapi, hvor behandlingen er gratis for lægehenviste patienter, kan gives som individuel behandling og som holdtræning. En variant af holdtræningen er træning i svømmebassin.

 

For at fremme holdtræning, herunder bassintræning, frem for individuel behandling af især patienter i den vederlagsfri fysioterapi, blev der i midten af 1990-erne i overenskomsterne om fysioterapi indført mulighed for, at amterne og kommunerne kan betale udgiften for praktiserende fysioterapeuter til leje af lokaler og svømmebassiner til brug for holdtræning.

 

Det daværende Ringkjøbing Amt indgik en aftale med 2 fysioterapiklinikker i henholdsvis Herning og Vildbjerg. Region Midtjylland overtog disse aftaler i forbindelse med kommunalreformen.

 

I 2008 overgik en del af den vederlagsfri fysioterapi til kommunerne og herunder også de dele, der omhandler bassintræning. Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi afholdes af kommunerne, men udgifterne til tilskud til almindelig fysioterapi afholdes af regionen.

 

Som nævnt ovenfor blev ordningen med betaling af bassinlejen i sin tid indført for at fremme holdtræning i bassin frem for individuel behandling. Det ser imidlertid ikke ud til, at bassintræningen længere har denne effekt. Regionen har gennemført en analyse af aktiviteten i 2011 hos praktiserende fysioterapeuter, der har bassintræning, og hos praktiserende fysioterapeuter, der ikke har bassintræning. Resultatet af analysen er, at der kun er minimal forskel på omfanget af individuel behandling mellem de to grupper af fysioterapeuter. Bassintræningen synes altså at være en behandling, der supplerer den individuelle behandling frem for at erstatte den.

 

Hvis der ikke stilles et bassin til rådighed, kan fysioterapeuterne selv betale for bassinleje mod til gengæld at modtage et lidt højere honorar for behandlingen (aftale i den gældende overenskomst).

 

Forretningsudvalget i Region Midtjylland har på et møde den 17. april 2012 besluttet at opsige ordningen snarest.

 

Forslaget om opsigelse er forinden sendt til høring i kommunerne.

 

Det indstilles, at Herning Kommune tiltræder Region Midtjyllands beslutning om, at aftalerne opsiges, og at opsigelsen sker således, at patienter og fysioterapeuter har rimelig tid til at indrette sig i forhold til de ændrede vilkår.Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, 12. september 2012, pkt. 119:

at Social- og Sundhedsudvalget tiltræder Region Midtjyllands indstilling om opsigelse af bassinlejeaftalerne,

at sagen sendes videre til godkendelse i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet, hvorefter Region Midtjylland efterfølgende meddeles beslutningen.Social- og Sundhedsudvalget, 12. september 2012, pkt. 119:

Anbefales godkendt som indstillet.

 

En repræsentant fra Sundhed og Ældre deltager under behandlingen af punktet.

Økonomi

En opsigelse af bassinlejeaftalen betyder konkret, at kommunerne fremover kan forvente merudgifter til ydelseshonorar i stedet for en udgift til bassinleje, som for Herning Kommune har udgjort ca. 180.000 kr. årligt.
 
I og med de allerede foretagne tilpasninger af det foreliggende budget 2013-2016 i forbindelse med baseline-reduktionen vurderes det ikke, at en opsigelse af bassinaftalen vil give anledning til yderligere budgetændringer.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen om Social- og Sundhedsudvalgets beslutning tages til efterretning.

Beslutning


 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-117-11 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Status for strukturomlægning på det specialiserede område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har igangsat en strukturanalyse på det specialiserede socialområde.
I det forløb der har været på fremtidsværksteder, på innovationsworkshop og i diverse arbejdsgrupper, er der arbejdet med flere scenarier og modeller for en fremtidig organisering. Drøftelser med centrale og decentrale ledere er resulteret i et forslag til en fremtidig centerstruktur. Det er stadig en model, men et godt udgangspunkt for den analyse vi allerede er gået i gang med i de fire projektarbejdsgrupper der er nedsat i tilknytning til strukturanalysen

Sagsfremstilling

Strukturanalysen er sat i gang på baggrund af de takstreduktioner der er aftalt med Rammeaftalen for 2012. Udgifterne og dermed taksterne skal i 2013 reduceres med 2 % og i 2014 med yderligere 2,5 %.i alt 4,5 %.

Formål med strukturanalysen er etablering af økonomisk og fagligt bæredygtige enheder på det specialiserede socialområde. Der skal sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og vi skal have fokus på den administrative organisering.
Vi skal gennem en målrettet indsats, løse de samme opgaver for færre udgifter. Vi skal have fokus på stordriftsfordele, nye samarbejdsformer og samordning af tilbud på tværs af børn og ungeområdet og voksenområdet.

 • på tværs af de administrative organisatoriske skel,

 • på tværs af de traditionelle målgruppe- og aldersopdelinger

 • på tværs af de traditionelle opdelinger i undervisningstilbud, støttetilbud, botilbud, beskæftigelses-tilbud, fritidstilbud m.v.

 • Udvikling af nye og anderledes tilbud

Det skal ske gennem sammenlægning – omlægning - evt. lukning af tilbud.
Den model der præsenteres nedenfor er resultatet af mange drøftelser med centrale og decentrale ledere. Udgangspunktet var en drøftelse af centertankegangen, med de erfaringer der har været med indførelse af diagnostisk center på Silkeborg Sygehus. Det er sat over for de tre helt centrale omdrejningspunkter vi har for indsatsen på det specialiserede socialområde, nemlig

 • Omsorg for børns trivsel

 • Uddannelse og beskæftigelse til unge

 • Social støtte og udvikling af voksne med særlige behov

Med udgangspunkt i centertankegangen og omdrejningspunkterne, blev resultatet forslag til centerstruktur.  
Se bilag
 
Centertankegangen bygger på nedbrydning af organisatoriske skel. Ledelse i en centerstruktur skal styrke muligheden for at anlægge et helhedssyn (fagligt, pædagogisk, styringsmæssigt og økonomisk). Et helhedssyn der skal munde ud i mere differentierede og fleksible ydelser. Ydelser der i højere grad er tilpasset brugernes behov.

orslag til etablering af tre centre er godkendt af Styregruppen d. 10. oktober. Der er en lang række elementer i forslaget, som nu skal analyseres og vurderes nærmere, inden vi er fremme ved et endeligt forslag til organisering. Opgaven med analysen er lagt i hænderne på de 4 delprojektgrupper, der er nedsat til at gennemføre den samlede analyse:

 • Ledelse og administration

 • Decentral struktur

 • Ressourcetildeling, visitation, takster og incitament

 • Over/under 18 år

 

De enkelte centre præsenteres kortfattet nedenfor, men det er væsentligt at understrege, at vi stadig er i proces og at arbejdet i projektgrupperne netop er, at kvalificere forslaget. Det er i dette arbejde afgørende for den decentrale organisering, at vi bevæger os fra specialisering mod øget normalisering. Centrenes opgaver er endnu ikke fastlagt endeligt. Hertil kommer, at flere af de tilbud vi kender i dag spreder sig over to centre, enkelte over alle tre centre. Endelig er der overlapning mellem centrene. Vi mangler også at opstille fælles målsætninger for centrene

Der er i forslaget brugt en række navne på de enkelte elementer, bemærk, at der er tale om arbejdstitler, som sagtens kan ændre sig når vi er i mål.

Center for børn og familier
Målgruppe er børn og familier 0 – 18 år. Hovedopgaven er forebyggelse og støtte til børn og unge med særlige behov på grund af belastende sociale forhold eller handicap. Herunder støtte til forældre, med bl.a. familiebehandling og misbrugsbehandling. Endelig døgn og aflastningstilbud .
  
Center for unge
Målgruppe er unge 15 – 23 år. Hovedopgaven er sikring af et sammenhængende uddannelses- og beskæftigelsesforløb. Det kan være uddannelse på ordinære eller særlige vilkår, arbejdstræning, prøvning og praktik. Herunder rehabilitering, resscourceforløb og evt. botræning. 

Center for social udvikling
Målgruppe er voksne over 18 år. Hovedopgaven er botræning, pædagogisk og praktisk bostøtte, fritidstilbud, beskyttet beskæftigelse, fysisk træning/genoptræning, pleje og omsorg  

Mange analyser
Der sker med centerdannelsen et markant brud med den nuværende decentrale organisering, vi går fra mange mindre enheder til væsentligt større enheder. De enkelte centerledelser skal i udgangspunktet sikres et selvstændigt råderum og mulighed for at løfte kompetencen til, at træffe beslutninger vedr. borgeren, tæt på borgeren. Der skal foretages en nærmere analyse af, hvordan vi sikre et selvstændigt råderum og uddelegering af kompetencen fra forvaltningen til centrene og vurdering af ledelses- og styringsrelationer mellem institutionsledelse og centerledelse.

Centrenes opgaver skal løses på tværs af den opgavefordeling, som vi kender i den nuværende administrative organisering, mellem afdelingerne i hhv. Børn og Unge og Social Sundhed og Beskæftigelse. Der skal ved omorganiseringen i videst muligt omfang sikres borgerne en enkelt adgang til tilbuddene.

Matchteamet hovedopgave er, at sammensætter et differentieret tilbud i forhold til borgerens specifikke behov. Et team forudsættes sammensat af personer med forskellige kompetencer, som tildeles ledelseskompetencer til løsning af bestemte opgaver.

Shared Services indebærer at serviceopgaverne samles i én enhed, opgaveløsningen standardiseres og effektiviseres. De enkelte specialiserede enheder skal afgrænses i forhold til deres kerneydelse, herunder bl.a.: Rengøring, vedligeholdelse, udearealer, madservice og transport

I forbindelse med opbrud i den nuværende organisering vil behovet for tværgående koordinering ændres. Det gør sig gældende i forhold til enkelte særlige målgrupper, men også på tværgående administrative opgaver og der kan være synergier i tværgående udviklings- og uddannelsesopgaver.

Centerdannelsen skal give mulighed for politisk og ledelsesmæssige prioriteringer og justeringer i driften. Centerlederen skal have et selvstændigt råderum og mulighed for at løfte kompetencen til, at træffe beslutninger vedr. borgeren, tæt på borgeren.
Proces fremadrettet

Arbejdsgrupperne skal aflevere deres analyser ultimo december/primo januar. Processen følges tæt af arbejdsgruppen og de endelige datoer meldes ud senere.
Herefter går projektgruppen i gang med sammenskrivning i januar/februar og forslag til ny struktur vil blive præcenteret og skal drøftes på en workshop for alle interessenter, når sammenskrivningen er færdig.

Vi forventer behandling af forslaget i fagudvalgene i løbet af marts med henblik på drøftelse på Byrådets budgetkonference i april. Herefter er der høringsfase og beslutningsforslag klar i efteråret.

Chef for Handicap og Psykiatri, Ejnar Tang, redegør i mødet for sagen.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning


Bilag

 

Sagsnr.: 05.00.05-G01-1-12 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Ledelinier for svagtseende på Banegården

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Handicaprådet er tidligere blevet orienteret om henvendelse til Banedanmark vedr. behovet for ledelinier til svagtseende på Banegården i Herning. Henvendelsen er oprindeligt sendt til Herning Kommune, men da det er et anliggende, der henhører under Banedanmark, har man fra Teknik og Miljø videresendt henvendelsen dertil med anmodning om svar direkte til Handicaprådets formand.

 

Banedanmark er rykket for svar.

Beslutning


 

Sagsnr.: 00.22.04-G01-5-12 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Handicaprådets mødeplan for 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen fremlægger forslag til mødeplan for 2013

Sagsfremstilling

Der foreslås på baggrund heraf afholdt 6 møder på følgende datoer:

 

 • mandag den 4. februar 2013

 • mandag den 15. april 2013

 • mandag den 3. juni 2013

 • mandag den 19. august 2013

 • mandag den 7. oktober 2013

 • mandag den 16. december 2013

 

Møderne påbegyndes kl. 16.00

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at forslag til mødekalender drøftes og godkendes

Beslutning


 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-587-06 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Meddelelser fra formanden og rådets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning


 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-12 Sagsbehandler: Nora Thalund