Dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 29. august 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Godkendelse af dagsorden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-14 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Temadrøftelse - Økonomi - Det specialiserede socialområde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jf. Handicaprådets årshjul for temadrøftelse er der aftalt en drøftelse omkring økonomien på det specialiserede socialområde.

Sagsfremstilling

På mødet vil der blive fremlagt et oplæg, som tager udgangspunkt i budgetbemærkninger for budget 2020 for de 2 serviceområder 13 - Handicap og Psykiatri og 16 - Børn og Familie.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at temadrøftelsen gennemføres.

Beslutning

Drøftet.

Steen Holk Bank og Antonio M. Barahona deltog i drøftelserne.

Nøgletal for serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, fremlægges efterfølgende i forbindelse med Muusmann resultatet. Planche vedlægges.

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-4-16 Sagsbehandler: Jonas Røge  

Statistik fra Ankestyrelsen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Ankestyrelsens statistik for de sager, de har behandlet i 2018, er indhentet fra Ankestyrelsens hjemmeside. Set i forhold til resten af landet har Herning Kommune en omgørelsesprocent, der er ét procentpoint højere end landsgennemsnittet set over alle områder.

 

I forhold til lovområderne serviceloven, sygedagpengeloven og lov om social pension ligger Herning Kommune tæt på landsgennemsnittet og inden for et procentpoint af Herning Kommunes omgørelsesprocent for sidste år.

 

For lovområderne aktivloven og beskæftigelsesindsatsloven ligger omgørelsesprocenten højere end landsgennemsnittet, og højere end sidste år.

 

På voksenområdet er omgørelsesprocenten for hele landet 30,56 % og for Herning er omgørelsesprocenten 22,22 %.

 

Det fremgår endvidere, at Ankestyrelsen har behandlet 338 sager i alt fra Herning Kommune, og at dette er en forøgelse på 36 sager set forhold til sidste år. Desuden skal det bemærkes, at det ikke længere opgøres særskilt, hvor mange sager, der afgøres efter retssikkerhedsloven. Det kan forklares, med at handle- og betalingskommune-sager ikke længere behandles som afgørelser, da Ankestyrelsen betragter sig som et tvistløsningsnævn i sådanne sager.

 

Antallet af de sager som Ankestyrelsen behandler, der kommer fra Herning Kommune udgøre en relativ lille mængde set i forhold til indbyggertallet i Herning Kommune. I alt udgøre Herning Kommunes sager ved Ankestyrelsen 1,2 % af de sager Ankestyrelsen har behandlet i 2018. Befolkningen i Herning Kommune udgør 1,51 % af landets indbyggertal.

 

Jurist Jonas Røge deltager i sagens behandling.

Beslutning

Drøftet.

Herunder anvendelse af læring af de trufne afgørelser.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.18.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Karin Locander  

Orientering om fremtidens Bytoften

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

På møde i Handicaprådet den 15. august 2019 blev der anmodet om en orientering om fremtidens Bytoften, herunder status for arbejdet med forslag om kommunalisering.

 

Herning Kommune har med virkning fra 1. januar 2019 flyttet Bytoften Bo- og Aktivitetscenters organisatoriske tilknytning fra Handicap og Psykiatri til Sundhed og Ældre.

 

Herved blev der skabt mulighed for en organisatorisk samling af alle aktiviteter i og omkring Bytoften. Den organisatoriske samling kunne bestå af, Bytoften Bo- og Aktivitetscenter, Sundhed og Ældres opgaver på Bytoften og Blomstertoften samt de ydelser til borgere med erhvervet hjerneskade, som Herning Kommune køber andre steder.

 

Den påtænkte organisatoriske samling følger i al væsentlighed de tanker Bestyrelsen for Bytoften Bo- og Aktivitetscenter har givet udtryk for i ”Fremtidens Bytoften” af oktober 2017.

 

Bestyrelsen for Bytoften Bo- og Aktivitetscenter har ved brev af 20. juni 2019 meddelt Herning Kommune, at et flertal i bestyrelsen ønsker en kommunalisering af tilbuddet.

 

Direktør Søren Liner Christensen deltager i sagens behandling.

 

Beslutning

Drøftet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.03.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Karin Locander  

Orientering om planer om overtagelse af driften af Nørholm

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

I Handicap og Psykiatri er der set på muligheder, faglige perspektiver og opmærksomhedspunkter ved overtagelse af det regionale bo- og dagtilbud Nørholm, som er fysisk placeret i Herning.

 

Landspolitisk har politikerne og brugerorganisationer stor opmærksomhed på kommunernes erfaringer med at overtage tilbud fra regionerne og på kvaliteten i tilbud til borgere med handicap og funktionsnedsættelser.

 

I Herning Kommune er der gode erfaringer med overtagelse af tidligere amtstilbud (bl.a. Rosenholm og Skovlyset) og kvaliteten i tilbuddene er høj, hvilket bl.a. underbygges af Socialtilsynets tilsynsrapporter.

 

Herning Kommune ser i lighed med andre kommuner en stigende efterspørgsel efter specialiserede sociale indsatser, bl.a. vedrørende borgere med udviklingshæmning i kombination med andre funktionsnedsættelser og problemskabende adfærd. Dertil kommer, at stigende levealder blandt udviklingshæmmede også øger behovet for botilbud i de kommende år.

 

Det er vurderingen, at Nørholm vil kunne matche og supplere de nuværende tilbud i Handicap og Psykiatri. De faglige tilgange og metoder på Nørholm (bl.a. Neuropædagogikken og Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik) er i god overensstemmelse med de faglige tilgange og metoder på handicapområdet i Herning Kommune.

 

Social- og Sundhedsudvalget behandlede Administrationens forslag på mødet den 20. august 2019, punkt 76. Udvalget besluttede på mødet, at "at der indledes dialog med Region Midtjylland med henblik på et mere detaljeret beslutningsgrundlag". Udvalget har således ikke konkret taget stilling til forslaget om overtagelse af Nørholm.

 

Handicap- og Psykiatrichef Kirsten Bundgaard vil på mødet orientere om status

Beslutning

Udsættes.

 

Sagsnr.: 83.33.00-G01-1-19 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Orientering om kvalitetskrav til førerhunde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Landsforeningen af førerhundebrugere (LAF) har henvendt sig til samtlige Handicapråd i Danmark med en opmærksomhed på kvalitetskrav til førerhunde.

 

Sagen fremlægges med en orientering om, hvordan prakses er og fungerer i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

LAF har udarbejdet en pjece med 10 kvalitetskrav til førerhunde. Pjecen er vedlagt dagsordenen.

 

I Herning Kommune er opgaven i forhold til synshjælpemidler placeret hos Center for Kommunikation.

 

Synskonsulent Karin Gøbel fra Center for Kommunikation deltager i Handicaprådets møde med henblik på at give en orientering om praksis i Herning Kommune omkring førerhunde

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning. HR ønsker at følge evt. arbejde med kvalitetskrav på området.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.30.08-A00-1-18 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Godkendelse af Sundhedsaftalen - 2019-2023

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den 30. april har Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland godkendt Sundhedsaftalen 2019-2023 – ”Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance”.

Aftalen har efterfølgende væres til endelig politisk godkendelse i kommunerne.
 

Sagsfremstilling

Aftaleteksten har været til høring i kommunerne og hos en række interessenter i januar og februar 2019. Social- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på mødet i februar, punkt nr. 9.

Sundhedskoordinationsudvalget, som består af repræsentanter fra kommuner, regionen og almen praksis, har efter høringen tilrettet indholdet i sundhedsaftalen. Sundhedsaftalen 2019-2023 er således godkendt med følgende ændringer til høringsversionen:

 

  • At inddragelse af pårørende og borgerens eget ansvar præciseres i afsnit om visioner under 'På borgerens præmisser’
  • At et klart fokus på det tværsektorielle samarbejde i de prioriterede indsatser tydeliggøres i afsnit om visioner under ’Sundhedsløsninger tæt på borgeren’ og indsatsområdet ’Fælles investering i forebyggelse’
  • At den fælles forpligtelse i de prioriterede indsatser tydeliggøres i indsatsområdet 'Sammen om ældre borgere' under akutområdet
  • At forsøg med fælles ledelse og økonomi tilføjes afsnittet om bærende principper under 'At bryde med vanetænkning'
  • At kompetenceudvikling tilføjes under afsnittet ’Implementering og opfølgning’
  • At inddragelse af relevante parter i udmøntning af sundhedsaftalen i samarbejdsaftaler tilføjes under afsnittet ’Implementering og opfølgning’
  • At opfølgning på sundhedsaftalen ændres fra to gange årligt til én gang årligt og at der løbende følges op på implementeringen af samarbejdsaftaler (tilføjes afsnittet om ’Implementering og opfølgning’)

 

Administrationens vurering er, at Herning Kommune kan godkende Sundhedsaftalen for 2019-2023.

 

Sundhedsaftalen træder i kraft den 1. juli 2019.Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, 29. maj 2019, pkt. 59:

at Social- og Sundhedsudvalget godkender indholdet i Sundhedsaftalen 2019-2023.

 

at Social- og Sundhedsudvalget efterfølgende sender sagen til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

 

Social- og Sundhedsudvalget, 29. maj 2019, pkt. 59:

Godkendt som indstillet.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning

 

 

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Karin Locander  

Lighed i sundhed - adgang til sundhedstilbud.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Handicaprådet fik på mødet den 28. marts 2019 en orientering om udkast til sundhedsaftale for 2019-2023.

 

I den forbindelse udtrykte rådet et ønske om en drøftelse / orientering i forhold til, hvordan Herning Kommunes beboere på botilbud understøttes i adgangen til at anvende sundhedstilbud - herunder også de forebyggende.

 

Handicap- og Psykiatrichef Kirsten Bundgaard vil på mødet give en orientering.Formanden for Handicaprådet indstiller, 15. august 2019, pkt. 19:Handicaprådet, 15. august 2019, pkt. 19: Udsat

 

Beslutning

Udsat til næste møde.

 

Sagsnr.: 00.05.07-G01-3-18 Sagsbehandler: Karin Locander  

Handicapprisen - forslag til ny proces.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der fremlægges forslag til ny proces for udvælgelse af kandidater til Handicapprisen.

Sagsfremstilling

Handicaprådet besluttede på mødet den 28. november 2018, punkt 55, at der skulle udarbejdes forslag til ny proces for udvælgelse af kandidater til den årlige handicappris, som Handicaprådet uddeler.

 

Der fremlægges nu følgende forslag til drøftelse / godkendelse i Handicaprådet:

 

Ultimo august / primo september sættes brandingen af Handicapprisen i gang. Det handler både om at fortælle, hvad handicapprisen er, samt hvilke præmisser og procedurer, der er fastlagt omkring prisen.

 

Prisen kan for eksempel brandes via herning.dk, Herning Kommunes Facebookside, Instagram, og direkte til handicaporganisationerne, Herning Frivilligcenter, idrætsforeninger i kommunen, Erhvervsrådet m.fl.

 

Reklame for prisen kan eksempelvis også ske via videoopslag på de sociale medier, hvor kendte organisationer, foreninger, formanden, borgmesteren med flere kunne deltage.

 

Pressen vil også kunne spille en vigtig rolle i promoveringen. Der kan hensigtsmæssigt lægges ud med en artikel i Herning Folkeblad, hvor formanden for Handicaprådet fortæller om prisen, procedure m.v. Dette kan suppleres med interviews med tidligere prismodtagere. Hvorfor fik de prisen? Hvad har deres bedrift betydet for borgere med handicap i Herning Kommune? Og hvad har den anerkendelse, som prisen er udtryk for, betydet for dem/foreningen? m.v.

 

Efter deadline kan 3 - 4 personer eller foreninger nomineres af Handicaprådet til at modtage prisen. Efter nomineringen foreslås, at hver kandidat præsenteres på herning.dk samt facebook / instagram eventuelt med mulighed for, at der kan afgives stemme på den kandidat, som menes at skulle modtage prisen. Afstemningen er vejledende for Handicaprådet, som træffer den endelige beslutning om, hvem modtageren af handicapprisen er.Formanden for Handicaprådet indstiller, 15. august 2019, pkt. 20:

at forslag til ny proces drøftes.Handicaprådet, 15. august 2019, pkt. 20: Udsat

 

Beslutning

Forslag godkendt med ændring. I forhold til afstemning som udgår og max 4 personer som kan nomineres.

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Meddelser fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Pjece udarbejdet for Handicaprådet i forhold til Frivillig fredag.

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Meddelelser fra andre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.