Dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 28. november 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Godkendelse af dagsorden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 81.13.01-G01-1-19 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Svar på spørgsmål om flexture

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Handicaprådet udsatte på mødet den 15. august 2019 sag om fakta på priser for anvendelse af flexture med henblik på at få en repræsentant fra Midttrafik til at deltage i mødet og svare på spørgsmål.

Sagsfremstilling

Flextur drives af Midttrafik. Flextur er en del af den kollektive trafik og kan bruges af alle. En Flextur har ingen fast køreplan. Kunden bestemmer selv, hvornår man vil hentes, og hvor man vil køres fra og til. Flextur kan bruges alle ugens dage kl. 6.00 - 24.00 undtagen 24. og 31. december

 

Taksten for anvendelse af flexture er forskellige alt efter hvilken kommune, man bestiller kørsel i. Forskellen i prisen opstår, fordi der er mulighed for, at de enkelte byråd kan yde tilskud til taksten.

 

Byrådet i Herning Kommune har besluttet, at der ikke ydes støttet til Flextur, og derfor er taksten 14 kr. pr. km, dog minimum 70 kr. Pris er den samme både ud og hjem. Også selvom man passerer en kommunegrænse.

 

Der kan være særlige forhold, som giver variation i prisen. Eksempelvis hvis opsamlingsstedet ikke er samme sted, som kunden bliver sat af. Der kan være en byzone eller et knudepunkt, som i nogle byer er til en anden takst.

 

Der kan også være tale om en bevilget Handicapkørsel ud, og en Flextur hjem. For handicapkørsel er taksten 3 kr. pr. km.

 

Følgende forventes drøftet på mødet:

 • Ved ture, hvor kommunegrænser krydses - hvilken takst er så gældende, hvis prisen er den samme både ud og hjem?
 • Hvilke regler er der for betaling, hvis der er ledsager / bisidder med på turen.


Midttrafik deltager i sagens drøftelse.

Beslutning

Midttrafik deltog i mødet og gav en orientering om flextrafik og handicapkørsel.

Sagen drøftet.

Bilag vedr. præsentation og taktser for Flextur vedlagt.

Turantal feks. handicapkørsel fordelt på månedsbasis, kan ses under punktet "Flextrafik" https://www.midttrafik.dk/extranet/extranet-for-kommuner-og-region/bestillerspecifikke-nogletal/herning-kommune/  

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Høring vedr. Fællesskabsstrategien

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sara Majgård Kjær

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har på sit møde den 23. oktober 2019 godkendt at sende Fællesskabsstrategien i høring hos de relevante parter.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget besluttede på sit møde den 23. oktober 2019 (pkt. 115) at sende Fællesskabsstrategien i høring.

 

Fællesskabsstrategien er en forståelse, der tager afsæt i Herning Kommunes Børne- og Unge Politik samt Salamanca Erklæringen (international principbeslutning om fokus på børns ret til uddannelse uanset handicap). Herudover hviler strategien på det fælles børne- og ungesyn: Her skaber vi venskaber. Forståelsen i den nye strategi er udviklet i samarbejde med en række forskellige aktører. Disse omfatter blandt andet:

 • Daginstitutionerne
 • Skolerne
 • Repræsentanter fra Samrådenes FU
 • Ledere af skoler med specialklasser og specialpædagogiske tilbud
 • Faglige organisationer på FTR/TR-niveau
 • Leder af HR Udvikling, Kultur- og Fritidsafdelingen og Beskæftigelsesafdelingen
 • Børn og Unge forvaltningen

 

Fællesskabsstrategien anviser en tydelig fælles retning for fællesskaber i dagtilbud, skoler og sociale institutioner. Den har en målsætning om at udvikle fællesskaber med mangfoldighed. Gennem strategien skabes en fælles forståelse og et fælles grundlag for inklusionsarbejdet.

 

Fællesskabsstrategien indeholder fire temaer. Disse er:

 • Fællesskaber
 • Barnets og den unges perspektiv
 • De voksnes rolle
 • Dygtige fagprofessionelle

Indholdet i de forskellige temaer ses i bilaget.

 

Vedlagt er Fællesskabsstrategien og bilagsmaterialet, som skal støtte op om strategien. Disse bygger på drøftelser fra de 16 forskellige arbejdsgrupper, der har været nedsat i forbindelse med arbejdet med Fællesskabsstrategien. Bemærk, at det alene er Fællesskabsstrategie, der er i høring. Bilagene tydeliggør nogle af de aktiviteter, som der efterfølgende vil blive arbejdet videre med.

 

Det bemærkes, at formuleringen "alle børn og unge" specifikt omfatter alle børn og unge uansat handicap, alder og andre forudsætninger. Enkelte steder er dette præciseret med formuleringen "alle børn og unge uanset alder og forudsætninger".

 

Den besluttede høringsfrist er fredag den 22. november 2019 kl. 12.00. Der gives imidlertid dispensation vedrørende høringsfristen for Handicaprådet, grundet datoen for nærværende ordinære møde. Høringsfristen for Handicaprådet er mandag den 2. december 2019 kl. 12.00. Høringssvaret skal sendes til cblsk@herning.dk

 

Bilag til forslag til fællesskabsstrategien fremgår af dagsordenen til Børne- og Familieudvalgets møde den 23. oktober 2019, punkt 115 - klik her https://politik.herning.dk/byraad-udvalg-raad-og-naevn/politiske-udvalg/boerne-og-familieudvalget/boerne-og-familieudvalgets-dagsordner-og-referater/agenda?agenda=23-10-2019/Dagsorden(ID1960)/dagsorden.xml

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet drøfter Fællesskabsstrategien med henblik på udformning af et eventuelt høringssvar.

Beslutning

Fællesskabsstrategien drøftet. Høringssvar udfærdiges. Fristen er forlænget til 6. december 2019.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.03-P22-1-17 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Orientering og behandling af Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Planstrategien er byrådets forslag til, hvad den kommende kommuneplanrevision skal omhandle. Byrådet har besluttet at foretage en fuld revision af kommuneplanen med fokus på fem udvalgte udviklingstemaer som handler om: uddannelse, klima, erhverv, livskvalitet og fremtidens ældre.

 

Agenda 21-strategien er byrådets forslag til, hvordan der skal arbejdes med en bæredygtig udvikling.

 

Forslag til planstrategien fremsendes hermed til orientering i Handicaprådet med opfordring til at handicaprådet laver et høringssvar.

 

Sagsfremstilling

Kort fortalt sætter planstrategien rammerne for, hvordan Herning Kommune skal udvikle sig frem mod 2032. Det vil blandt andet sige, hvordan vi skal bygge vores byer, passe på vores natur og gøre noget godt for klimaet. Men den siger også noget om de ting, som ikke nødvendigvis får et fysisk aftryk, blandt andet livskvalitet, befolkningsudvikling og måden vi gerne vil bo og leve på.

 

Planstrategi 2019, se vedhæftede Bilag 1, er disponeret i 5 hoveddele:

1. Revision af kommuneplanen

2. Kerne- og visionsfortælling: Herning nu og i fremtiden

3. Udviklingstemaer – til debat

4. Strategi for bæredygtig udvikling – lokal Agenda 21 – til debat

5. Godt på vej

 

Dertil kommer et bilagsafsnit med redegørelse for den udførte planlægning siden vedtagelsen af kommuneplanen og en oversigt over FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

 

Der laves en fuld revision af kommuneplanen, da det giver størst frihed til at tilføje ændringer. Planperioden forlænges til 2032. Ændringerne omhandler i hovedtræk:

-          Ny vision

-          Byudviklingen og boligudbygningen revideres, og mulighed for nye boformer undersøges

-          De nye politikker/planer og strategier indarbejdes

-          Grønt Danmarkskort indarbejdes

-          Kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer revideres og forenkles

-          Oversvømmelsestruede arealer udpeges og retningslinjer ajourføres

-          Rammebestemmelserne gennemgås og opdateres

-          Retningslinjer for konsekvenszoner om produktionserhverv opdateres

 

Ovennævnte ændringer er i forskelligt omfang indarbejdet i de fem udviklingstemaer: 1) Spændende uddannelsesby, 2) Klima, 3) Fremtidens erhverv, 4) Det gode liv og 5) Fremtidens ældre.

 

Hvert udviklingstema tager afsæt i den nye visionsfortælling og omhandler forskellige problemstillinger, hvor mulige løsninger skal undersøges og integreres i den kommende planperiode. Af samme grund indeholder de forskellige udviklingstemaer konkrete spørgsmål.

Særligt temaet ”Det gode liv” arbejder aktivt med forebyggelse og øget borgerinddragelse, herunder også inden for handicap og psykiatri, se evt. afsnit herom i bilagets side 28.

 

Agenda 21-strategien er disponeret med overskrifter, der svarer til planlovens fem retningslinjer for en Agenda 21-strategi og afrundes med en reference til kommunens nuværende indsatser, der støtter op om intentionen med arbejde med FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling.

__

 

Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi fremsendes hermed til orientering i Handicaprådet, som har mulighed for at afgive et høringssvar, der kan indgå i behandlingen af strategierne i forbindelse med deres endelige vedtagelse. Fristen for indsendelse af høringssvar til Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi er onsdag den 11. december 2019.

 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet afgiver høringssvar til Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi.

Beslutning

Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi drøftet. Høringssvar udfærdiges.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.05.07-G01-3-19 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Handicapprisen 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Handicaprådets Handicappris har uge 41 været annonceret i Herning Folkeblad, en video med formanden på Herning.dk og Facebook, samt nyhedsmail ud til abonnenter.

Fristen for indstilling af kandidater til Handicapprisen var mandag den 4. november 2019. Ved fristens udløb fra der indkommet 5 indstillinger om kandidater til Handicapprisen 2019.

Sagsfremstilling

Handicapprisen kan gives til:

 • En person, der bor i Herning Kommune, og som har ydet en ekstra indsats til gavn for handicappede i kommunen.
 • En person, forening eller organisation, som har været med til at skabe forhold, der er med til at øge livskvaliteten for handicappede.
 • En forretning, virksomhed eller forening samt foreningens frivillige ledere, der har gjort en særlig indsats for at integrere handicappede. Det kan være på arbejdsmarkedet og/eller i fritids- og samfundslivet.
 • Private og offentlige bygninger, hvor der er gjort en særlig og ny indsats for, at der er fuld tilgængelighed for brugere med forskellige typer af handicap. (Fysisk såvel som kommunikationshandicap).
 • Hoteller, restauranter, cafeer, biografer, teatre m.v., der har ydet en særlig indsats for, at handicappede kan bo, færdes og deltage i samfundslivet på lige fod med ikke handicappede.

 

Ud fra de 5 modtagne kandidater til prisen har Handicaprådet i en mailhøring i uge 45 udvalgt 3 kandidater, som går videre i forløbet.

 

De 3 kandidater er:

 • Linda Leifing Nielsen, Herning for "komsammen hver måned i Sct. Johannes Kirke for døv-blinde".
 • Foreningen Fermaten for samarbejde med Landsforeningen LEV om 4 årlige musikarrangementer.
 • Spillemandsklubben Vestervang for orkestret Moonlights gratis koncerter for institutioner og bosteder.

 

De 3 kandidater er præsenteret på de sociale medier fra uge 47

 

Ud fra de 3 ovennævnte kandidater skal Handicaprådet vælge modtageren af Handicapprisen 2019.

 

Prisen uddeles den 11.december 2019 kl. 13.00 i Byrådssalen.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet vælger en kandidat blandt de indstillede.

Beslutning

Handicaprådet blev enige om en kandidat blandt de indstillede. Kandidaten afsløres den 11. december 2019 kl. 13.00 i Bytrådssalen.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Året der gik i Handicaprådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Formanden for Handicaprådet har udarbejdet årsberetning for 2019 som fremlægges til orientering for Rådet.

 

Handicaprådets formandsberetning 2019: 

Handicaprådet er med udgangen af 2019 nået midtvejs i dette Råds valgperiode.

 

Der har ved årets udgang været afholdt 6 møder – heraf ét ekstraordinært møde og i alt 55 punkter har været til drøftelse i Rådet.

 

Ud af de 55 punkter har 5 været temadrøftelse om ungeindsatsen, tilgængelighed, økonomi og borgere med kommunikative udfordringer.

 

Under overskriften tilgængelighed har der været temadrøftelser om tilgængelighed ved valg og anvendelse af flexture.

 

Kvalitetskrav til førerhunde har efter opfordring fra LAF – Landsforeningen af førerhundebrugere også været temasat, hvor Center for Kommunikation deltog i mødet og orienterede om praksis i Herning Kommune.

 

Fra medlemmerne af Rådet er der stor opbakning til arbejdet, som også ses på den høje fremmødeprocent.

 

Der er afgive høringssvar til Herning Kommune i flere sager, hvor Rådet har givet udtryk for bekymringer. Senest kan konstateres, at Børne- og Familieudvalget har taget konkrete besparelsesforslag af bordet med henvisning til blandt andet Handicaprådets høringssvar.

 

Kiggers der frem mod det nye år – 2020 er der allerede spændende emner på årshjulet. Blandt andet tager Handicaprådet bolden op fra Herning Byråds budgetforlig for 2020 og dagsordensætter de store temaer i budgetforliget som ”bevæg dig for livet” og ”FN-Verdensmål”.

 

Formanden for Handicaprådet indstiller

 

at formandsberetningen godkendes.

 

Beslutning

Formandens beretning godkendt.

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-14 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Forslag til Handicaprådets temadrøftelser 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Formandskabet for Handicaprådet har følgende forslag til temadrøftelser for møderne i 2020.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til plan for temadrøftelser på de kommende møder i Handicaprådet - 2020.

 

 • Januar -  Bevæg dig for livet
  - Handicapidræt,
 • Marts -
  - Kapasitetsplan HOP
  - Bo- og uddannelsestilbud for børn med handicap i Herning Kommune.
 • Maj - FN verdensmål
 • August - Økonomi
 • November - Beretning/Årshjul

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at forslag til temadrøftelser godkendes.

Beslutning

Input til temadrøftelser: Bobbelberg. Formandskabet kigger på forslag og laver en ny liste med temadrøftelser og temadage.

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-17 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Mødekalender for 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen fremlægger forslag til mødekalender for Handicaprådet for 2020.

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår, at der afholdes møde på følgende datoer i 2020:

 

Torsdag den 30. januar

Torsdag den 26. marts

Torsdag den 28. maj

Torsdag den 27. august

Torsdag den 8. oktober

Torsdag den 19. november

 

Møderne afvikles i tidsrummet 16.00 - 18.00.

 

Hvis et medlem er forhindret i at deltage i et møde, melder medlemmet afbud til administrationen, som sørger for indkaldelse af medlemmets personlige suppleant.


Evt. temadag torsdag den 23. april eller 24. september 2020.


Formanden for Handicaprådet indstiller:

at mødeplanen godkendes.

 

Beslutning

Torsdag den 27. august erstattes med torsdag den 3. september. Mødekalender godkendt.

Dorte West melder afbud til mødet den 30 januar 2020 - suppleant indkaldes. Anne Marie Christensen melder afbud til mødet den 26. marts 2020 - suppleant indkaldes.

Ønske om at suppleanter inviteres til temadage.

 

Sagsnr.: 27.03.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Søren Liner Christensen  

Overtagelse af det regionale dag-og døgntilbud Nørholm

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget behandler på mødet den 27. november 2019 nedenstående sag. Udvalgets indstilling om overtagelse af specialtilbudet Nørholm vil blive fremlagt på Handicaprådets møde.

 

På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 20. august 2019, punkt 76, tog udvalget beslutning om at gå i dialog med Region Midtjylland med henblik på at opnå et mere detaljeret beslutningsgrundlag i forhold til en eventuel overtagelse af Nørholm.

 

Nørholm er et bo- og dagtilbud, bestående af 5 afdelinger med 35 botilbudspladser og 18 dagtilbudspladser, til målgruppen voksne med udviklingshæmning af varierende grad, problemskabende adfærd og dom, en målgruppe som Herning Kommune ikke aktuelt har tilbud til. Nørholm er et tilbud under ”Specialområdet Udviklingshæmning og ADHD” (SUA) i Region Midtjylland.

 

Social, Sundhed og Beskæftigelse har afholdt møder med Regionen, og der er modtaget uddybende oplysninger om Nørholm. Det er oplysninger, som vedrører jura, økonomi, målgruppe, kvalitet i indsatsen, personaleforhold, bygningsmasse, sikkerhedsforhold mm.

 

Herudover sender Region Midtjylland bemærkninger vedrørende påtænkt overtagelse af Nørholm (se bilag - eftersendes).

Sagsfremstilling

De juridiske rammer og forbehold ved en overtagelse

Kommunen har i medfør af servicelovens § 186 mulighed for at overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen. Såfremt kommunalbestyrelsen, ønsker at overtage et regionalt tilbud, skal dette meddele regionsrådet senest den 1. januar i valgperiodens tredje år. Overtagelse skal ske senest den 1. januar i valgperiodens fjerde år.

 

Social- og Indenrigsministeriet har på forespørgsel oplyst, at der ikke er mulighed for fristforlængelse.

 

Selve spørgsmålet om, hvorvidt tilbuddet skal overtages af beliggenhedskommunen, skal ikke forhandles, da det alene er en beliggenhedskommunes kommunalbestyrelse, der kan bestemme, om den vil overtage et regionalt tilbud.

 

Hvis en kommunalbestyrelse beslutter at overtage en regional institution eller et regionalt tilbud, der er beliggende i kommunen, er det et vilkår for overtagelsen, at tilbuddet fortsat indgår i den årlige rammeaftale, og at tilbuddet skal stå til rådighed for øvrige kommuner i det omfang, det fastlægges i rammeaftalen. Tilbuddene indgår således i den regionale forsyning på samme måde, som hvis tilbuddene fortsat var drevet af regionsrådet.

 

Den beliggenhedskommune, som har overtaget et regionalt tilbud, der er omfattet af rammeaftalen, kan ikke nedlægge tilbuddet eller omlægge det til andre eller nye målgrupper, medmindre det aftales i forbindelse med indgåelse af eller ændring af rammeaftalen. En kommunalbestyrelse eller et regionsråd skal dog ikke opretholde et tilbud, hvis efterspørgslen efter tilbuddet er så lille, at det er uforholdsmæssigt dyrt at opretholde, og hvis der kan findes et alternativt tilbud til de resterende beboere.

 

Herning Kommune skal dermed ved en eventuel overtagelse være indstillet på disse forpligtelser og krav, der følger med ved overtagelse af et tilbud, som er omfattet af rammeaftalen.

 

Efter eventuel fremsendelse af ønske om overtagelse af Nørholm, skal Regionen udarbejde et udkast til aftale. Med udgangspunkt i udkastet forhandles der en endelig aftale. Forhandlingerne kan også føre frem til, at ønske om overtagelse af Nørholm frafaldes.

 

Økonomien

Reglerne om kommunale overtagelser af regionale tilbud fremgår af Servicelovens § 186-187. Kommunen, som overtager et tilbud, overtager aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte, der er knyttet til varetagelsen af tilbuddet. Hvis aktivernes værdi overstiger passivernes værdi, skal regionen kompenseres herfor.

 

Regionen oplyser, at der ikke er gæld eller lån tilknyttet Nørholm, som skal indgå ved en eventuel overdragelse. Værdien af aktiver er af regionen opgjort til følgende (mio. kr.):

 

Ejendommen Allingevej 6

6,435

Ejendommen Hvidkildevej 12

5,959

Tekniske anlæg

0,581

Igangværende anlæg

1,273

I alt

14,247

 

Med en overtagelse af tilbuddet følger en feriepengeforpligtelse overfor de ansatte på ca. 2,8 mio. kr. Forpligtelsen skal modregnes i kompensationen til regionen. Kompensationen vil således udgøre ca. 11,4 mio. kr.

 

Hvis det besluttes, at Herning Kommune skal fortsætte drøftelserne med Regionen om en overtagelse, skal der foretages en dybere vurdering og forhandling omkring værdiansættelsen af aktiverne.

 

En overtagelse af Nørholm vil indebære, at Herning kommune overtager et takstfinansieret budget på ca. 40 mio. kr.:

 

Regnskabsudvikling:

 

Regnskab 2016

(1.000 kr.)

Regnskab 2017

(1.000 kr.)

Regnskab 2018

(1.000 kr.)

SUA’s drift (Nørholms andel)

31.909

33.004

34.971

 

Kvaliteten i indsatsen

Forvaltningen har fra Socialtilsyn Midts tilsynsrapporter fået viden om niveauet for den faglige indsats og kvalitet på Nørholm.

 

Socialtilsyn Midts vurdering er, at SUA og hermed også Nørholm samlet set lever op til kravene om den fornødne kvalitet i tilbuddet (jf. Lov om Socialtilsyn § 6), og der er derfor heller ikke i tilsynets rapporter fra 2017-2019 givet nogle anmærkninger.

 

I tilsynsrapporten fra 2018 får SUA en gennemsnitlig score på 4,1. Det er på en skala fra 1-5, hvor 1 betegner, at kvaliteten i meget lav grad er opfyldt og 5, at kvaliteten i meget høj grad er opfyldt.

 

Konklusionen er, at SUA og Nørholm er tilbud, som leverer en rimelig faglig kvalitet på forskellige områder, hvilket siger noget om, at der er tale om en veldrevet organisation.

 

Fra Arbejdstilsynets seneste besøg i 2017, er vurderingen ligeledes, at Nørholm lever op til den fornødne kvalitet og arbejdsmiljøloven.

 

Personalegruppen

Vedrørende Nørholms personalegruppe så har forvaltningen fået oplyst, at der pr. 1. juli 2019 er i alt 79 ansættelsesforhold, hvor den største gruppe udgøres af socialpædagoger (45 ansættelsesforhold) og af omsorgs- og pædagogmedhjælpere. Aktuelt er der ansat 3 funktionsledere.

 

Sikkerhedsforhold og målgruppe

For perioden 1. sept. 2016 – 1. sept. 2019 har Nørholm samlet set indsendt 57 magtanvendelsesindberetninger. Hovedparten er magtanvendelser efter servicelovens § 126 Akut Fastholdelse og Føren.

 

Fra 2017-2019 ses en stigning i antallet af rømninger. I 2017 er der sket 10 rømninger, fordelt på 4 borgere, I 2018 65 rømninger, fordelt på 4 borgere og i 2019 113 rømninger, fordelt på 2 borgere.

 

Fra 2016-2019 ses dog et markant fald i vold, trusler og chikane (VTC) mod medarbejdere. Det er gået fra 386 hændelser i 2016 til 143 hændelser i 2018 og til 79 hændelser i 2019 (indtil 6.9)

 

Vedrørende vold mellem borgerne på Nørholm, så er der sket 4 hændelse i 2017, 24 i 2018 og 5 i 2019.

 

Gennem de seneste tre år har der ikke været surrogatfængslinger på Nørholm.

 

Disse oplysninger er med til at bekræfte, at Nørholms målgruppe er anderledes end målgrupperne på tilbuddene i Handicap og Psykiatri. Det forholdsvis store antal af rømninger er et vilkår, og hvad der kan forventes i forhold til denne målgruppe med dom, problemskabende adfærd og forskellige komplekse problemstillinger og diagnoser. Stigningen kan være en forklaring på, at målgruppen på Nørholm over årene har ændret sig, f.eks. i forhold til at borgerne i dag har mere komplekse problemstillinger end tidligere.

 

Faldet i VCT-hændelser er med til at bekræfte kvaliteten i den faglige indsats på Nørholm.

 

Lokalitet og bygninger

Nørholm er beliggende på adressen Allingevej 6, Allingevej 2 og Hvidkildevej 12 i Herning.

 

Vedrørende Allingevej 6 (her hvor de primære bygninger er beliggende), så udgør grundarealet 7483 m² og det bebyggede areal 2697 m². Den bygningsmæssige stand kan umiddelbart sammenlignes med den kommunale standard for lignende byggerier.

 

Den bygningsmæssige stand for alle Nørholm-bygningerne samt den tekniske del undersøges nærmere ved en overtagelse.

 

Forvaltningens vurdering

På baggrund af ovennævnte oplysninger, er det forvaltningens vurdering, at Herning Kommune og Handicap og Psykiatri har den størrelse, de erfaringer, den faglighed og de kompetencer, der skal til for at drive Nørholm videre på en særdeles god måde. Det er på en måde, som er til gavn for både borgerne på Nørholm, Herning Kommune og for øvrige samarbejdskommuner.

 

Nørholm vil blive videreført med samme grundlæggende forudsætninger som nu. Det indebærer, at Herning Kommune vil leve op til forsyningsforpligtelsen. Forvaltningen er endvidere meget interesseret i at udvikle et lokalt partnerskab med andre kommuner og i den forbindelse invitere ind til dialog og sparring omkring Nørholm. Der er behov for en fælles base, hvor vi kan udvikle de ”særlige” løsninger, og hermed sikre den fremtidig udvikling af specialiserede tilbud.

 

En forankring af Nørholm ind i Handicap og Psykiatri vil give muligheder for både Nørholm, Handicap og Psykiatri og Herning Kommune.

 

Overtagelse af Nørholm er et væsentligt element i nytænkningen indenfor Handicap og Psykiatri. Egen kapacitet til at udføre opgaver skal øges markant både indenfor volumen og indenfor tilbudsbredde. Det er en nødvendig strategisk retning i "sælgers marked".

 

Drøftelse i SektorMED i Handicap og Psykiatri

Overtagelsen af Nørholm har været drøftet i SektorMED i Handicap og Psykiatri den 18. november 2019. SektorMED vurderer, at Herning Kommune har et godt fagligt afsæt, som matcher det som Nørholm har brug for, og alle byder Nørholm velkommen og ser frem til et gensidigt udviklende samarbejde.

 

SektorMED anbefaler, at Herning Kommune hurtigst muligt inddrager medarbejdere og ledere på Nørholm i udviklingen af de nærmere planer for fremtiden og det anbefales, at der bliver særligt fokus på udviklingen af en kompetenceudviklingsplan og udviklingen af en plan for fastholdelse af specialet på Nørholm.

 

Medarbejdersiden gør særligt opmærksom på, at et specialiseret tilbud som Nørholm er særligt følsomt overfor driftsvilkår, som medfører reduktioner på for eksempel kompetenceudvikling og vikardækning.

 

Øvrige forhold

I forbindelse med drøftelser med Region Midtjylland har Herning Kommune fået oplyst, at 10 ud af 12 nuværende beboere på Nørholm kan flyttes ud af tilbuddet.

 

Det er ny viden for 9 ud af 10 borgere og disse oplysninger burde løbende være tilgået Herning Kommune. Borgerne skal have de rette tilbud og økonomisk er det dyrt, at have borgere placeret i for indgribende tilbud som Nørholm.

 

Det er en fælles forventning, at der kan opnås en række takstreduktioner, som tilsammen vil beløbe sig til ca. 900.00 kr. på helårsbasis i 2020 stigende til ca. 1.100.000 kr.

 

Herning Kommune har taget forbehold for eventuel tilbagebetalingskrav.

 

Uanset resultatet af takstforhandlinger arbejdes der for at alle udskrivningsparate borgere flyttes fra Nørholm. 

 

Nørholm sælger pladser til en række andre kommuner. Administrativt er der rettet henvendelse til Holstebro, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg og Viborg kommuner. Alle kommuner oplyser, at Herning kommune vil kunne varetage opgaven med at drive Nørholm.

 

Region Midtjylland

 

Region Midtjylland sender bemærkninger til sagen (se bilag - eftersendes).

 

En eventuel kommunal overtagelse af Nørholm vil svække Region Midtjyllands driftskapacitet for specialområder for Udviklingshæmning og ADHD væsentligt.

 

Driftskapaciteten oplyses som værende vigtig for opretholdelse af både stordriftsfordele og faglige specialkompetencer på nuværende niveau til gavn for både indskrevne borgere og andre kommuner.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at det drøftes, hvorvidt der skal afgives høringssvar.

Beslutning

Sagen drøftet og taget til efterretning. Høringssvar udfærdiges.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Handicaprådets kontaktoplysninger på Herning Kommunes hjemmeside drøftet. Ingen ændringer.

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Meddelelser fra andre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Der afholdes DH årsmøde den 17. marts i Aulum. Emnet er mental sundhed.

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Meddelser fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Ingen meddelselser.