Dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 28. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Godkendelse af dagsorden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

atbsp;at dagsordenen godkendes.

 

Beslutning

Dagsordenenen godkendt.

Der er anmodet om optagelse af ekstra punkt på dagsordenen om henvendelse fra Børne- og Familieudvalget om høring af påtænkte økonomiske tilpasninger på skoleområdet. Der afholdes ekstraordinært møde den 10. december 2018, kl. 16.00 - 17.00, hvor punktet drøftes.

 

Sagsnr.: 27.69.48-G20-1-18 Sagsbehandler: Jonas Røge  

Temadrøftelse om retssikkerhed

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Handicaprådet har ønsket at holde en temadrøftelse vedrørende retssikkerhed

Sagsfremstilling

Emnet bliver præsenteret af Jonas Røge, Jurist ved Staben i SSB.

 

Præsentationen samt bilag hertil vil blive uddelt på mødet.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at punktet drøftes.

Beslutning

Præsenteret og drøftet med Jonas Røge.

Orientering taget til efterretning.

 

Præsentationen vedlægges referatet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-P22-1-18 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Ny Børne- og Ungepolitik 2018-2022

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Jonsen

Sagsresume

 

Børne- og Familieudvalget har på sit møde den 26. september 2018 godkendt at Børne- og Ungepolitikken sendes i høring.

 

Høringsfristen er torsdag den 29. november 2018 kl. 12.00.

 

Se bilag

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget besluttede på sit møde den 26. september 2018 at sende Børne- og Ungepolitikken i høring.

 

Politikken er lavet med inspiration fra det fælles børne- og ungesyn ”Her skaber vi venskaber”. Ligeledes er politikken inspireret og kvalificeret af de mange inputs indhentet igennem dialoger med et bredt udsnit af interessenter i foråret 2018, heriblandt Handicaprådet.

 

I høringsudkastet er der gjort plads til, at der indsættes 5 tegninger. Disse er under udarbejdelse og indsættes efter høringsperioden. 

 

Høringsfristen er torsdag den 29. november 2018 kl. 12.00. Høringssvar vedrørende Børne- og Ungepolitikken sendes til cuopj@herning.dk

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet drøfter Børne- og Ungepolitikken med henblik på udformelse af eventuelt høringssvar

Beslutning

Børne- og Ungepolitikken blev drøftet. Handicaprådet besluttede at der ikke skulle afgives høringssvar. Handicaprådet ønsker opfølgning på politikken 1. halvår 2020.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.48-I04-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

"Valg for alle" en guide til handicaptilgængelige valg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Det Centrale Handicapråd har udarbejdet pjecen ”Valg for alle”.

Sagsfremstilling

Pjecens anbefalinger handler både om fysisk og psykisk tilgængelighed, om kommunikation fra kommunen frem mod valgdagen, og om det gode møde mellem mennesker med og uden handicap.

 

Administrationen foreslår, at fysisk og psykisk tilgængelighed i forbindelse med valg bliver fastlagt som temadrøftelse i 2019.

 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at pjecen tages til efterretning
at temadrøftelsen på januarmødet 2019 bliver fastlagt til at omhandle fysisk og psykisk tilgængelighed i forbindelse med valg.

Beslutning

Temadrøftelse på mødet den 31. januar 2019.

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.05.07-G01-3-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Handicapprisen 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Handicaprådets Handicappris har været annonceret i Herning Folkeblad den 18. og 25. oktober 2018. Annoncen har været opslået på herning.dk og Herning Kommunes facebookside.

 

Fristen for indsendelse af kandidater til prisen var den 5. november 2018.

Sagsfremstilling

Ved fristens udløb er der modtaget 3 indstillinger til prisen.

 

Handicaprådet skal vurdere de modtagne indstillinger, der vedlægges som lukkede bilag.

 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet drøfter de modtagne indstillinger.

Beslutning

Handicaprådet besluttede, at Handicapprisen 2018 ikke uddeles.

I første halvår 2019 fremlægges oplæg til ny proces i forbindelse med indstilling af kandidater m.v.

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-17 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Mødekalender for 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen fremlægger forslag til mødekalender for Handicaprådet for 2019.

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår, at der afholdes møde på følgende datoer i 2019:

 

Torsdag den 31. januar

Torsdag den 28. marts

Torsdag den 23. maj

Torsdag den 29. august

Torsdag den 10. oktober

Torsdag den 21. november

 

Møderne afvikles i tidsrummet 16.00 - 18.00.

 

Hvis et medlem er forhindret i at deltage i et møde, melder medlemmet afbud til administrationen, som sørger for indkaldelse af medlemmets personlige suppleant.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at mødeplanen godkendes.

Beslutning

Mødeplanen godkendt.

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-14 Sagsbehandler: Karin Locander  

Forslag til Handicaprådets temadrøftelser 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Formandskabet for Handicaprådet har følgende forslag til temadrøftelser for møderne i 2019.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til plan for temadrøftelser på de kommende møder i Handicaprådet - 2019.

 

 • Januar -  "Valg for alle" (se tidligere punkt)
 • Marts - Det specialiserede socialområde
  - de bagvedliggende tal
  - til- og afgang
  - Varighed
  - Økonomi
 • Maj - Økonomi - herunder budgetforslag 2020 - udfordringer og opgaver.
 • August - Tilgængelighed - syns- og hørehandicappede.
  Anvendelse af piktogrammer
 • Oktober - Får borgere med kommunikative udfordringer den fornødne adgang til alternative og supplerende kommunikationsmuligheder.
 • November - Årshjul 2020 samt Handicappris 2019

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at forslag til temadrøftelser godkendes.

Beslutning

Forslag til temadrøftelser godkendt. Eventuelle emner til temadrøftelser kunne være job, beskæftigelse, uddannelse og værgemål.

Forslag om to temaer på et møde, man kan evt forlænge møde med 1 time.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-18 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Orientering om økonomien på handicapområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På mødet vil administrationen orientere om økonomien og organiseringen på handicapområdet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget vil på møde d.d. behandle vedlagte 2 punkter.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering ved Karin Locander.

Taget til efterretning. Formanden samler høringssvar.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Meddelser fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bent Ole Nielsen og Birgit Jonassen har hørt mere om bespændingsmuligheder i busser hos Handicare i Lind.

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Meddelelser fra andre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Danske Handicaporganisationer vil gerne invitere Handicaprådet til at deltage i et oplæg om sundhed, den 14. marts kl. 17.00 - 18.30 i Aulum.

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 • Det Centrale Handicapråd holder årsmøde på Hotel Nyborg Strand. Emnet er fremtidens handicappolitik. Datoen er 5. februar 2019, Det Centrale Handicapråd sender invitationer ud i starten af december.
 • Tilbagemelding på drøftelse på Handicaprådets møde den 4. oktober 2018 om servicebusserne og omfanget af passagerer i myldretiden.

Beslutning

Til efterretning.

 

Servicebusser og bespændinger er med på kommende udvalgsmøde for Teknik og Miljø.

 

KKR konference den 15. januar 2019 for formand og næstformand i Handicaprådet om bedre trivsel for børn og unge i Midtjylland.