Dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 28. marts 2019
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Godkendelse af dagsorden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsorden godkendt.

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-14 Sagsbehandler: Karin Locander  

Temadrøftelse - tilgængelighed i forbindelse med valg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Der afholdes temadrøftelse om tilgængelighed i Herning Kommune i forbindelse med valg.

Handicaprådet fik på mødet den 28. november 2018, punkt 54, fremlagt pjece fra Det Centrale Handicapråd, som handler om fysisk og psykisk tilgængelighed i forbindelse med valg.

 

Det blev på mødet den 28. november 2018 besluttet, at der på førstkommende møde i 2019, dagsordensættes en temadrøftelse om tilgængelighed i forbindelse med valghandlinger i Herning Kommune.

 

Chefjurist Steen Dahl Pedersen deltager i mødet og giver oplæg om temaet med fokus / udgangspunkt i Handicaprådets ansvarsområde.

Beslutning

Steen Dahl Pedersen gennemgik Herning Kommunes og lovgivningens retningslinjer i forhold til tilgængelighed ved valg.

DH's medlemmer opfordrer til fokus på tilgængelighed ved politiske valgmøder.

Lydavisen indtænkes fremadrettet som kommunikationsredskab i forbindelse med information om valg.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.30.08-A00-1-18 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Udkast til Sundhedsaftale 2019-2023

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland har den 4. januar 2019 sendt sit udkast til Sundhedsaftalen for 2019-2023 til høring blandt høringsparterne. Aftaleudkastet blev behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets udvalgsmøde i februar 2019

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget, som består af repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktrådet (KKR) i regionen samt Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i regionen udsendte i januar 2019 sit udkast til Sundhedsaftalen for 2019-2023 til høring blandt høringsparterne - herunder kommunerne.

 

Sundhedsaftalen udgør den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem de 19 kommuner, Regionen og PLO i Region Midtjylland.

 

Det fremsendte udkast indeholder visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejdet indenfor Sundhedsaftalen 2019-2023. Efterfølgende skal der udarbejdes konkrete samarbejdsaftaler.

 

Indhold i Udkast til Sundhedsaftalen 2019-2023:

 

Kobling til de nationale mål for sundhedsvæsenet:

Otte nationale mål for sundhedsvæsenet sætter fælles retning og udgør den overordnede ramme for Sundhedsaftalen:

 • Bedre sammenhængende patientforløb
 • Styrket indsats for kronikere og ældre patienter
 • Forbedret overlevelse og patientsikkerhed
 • Behandling af høj kvalitet
 • Hurtig udredning og behandling
 • Øget patientinddragelse
 • Flere sunde leveår
 • Et mere effektivt sundhedsvæsen

 

Visioner:

 • Mere lighed i sundhed – Socialt og geografisk. Borgerne skal behandles forskelligt for at opnå samme udbytte af sundhedstilbuddene, derfor er der behov for differentierede indsatser: Høj kvalitet uanset geografi.

 

 • På borgerens præmisser – Aktiv inddragelse af borgerne i eget behandlingsforløb. Borgerne skal gøres til ”medproducenter” af sundhed og der skal samarbejdes med pårørende, forening er og frivillige.

 

 • Sundhedsløsninger tæt på borgeren – Et stærkere fokus på, hvilke opgaver, der kan løses og forankres tæt på borgernes hverdag.

 

 • Mere sundhed for pengene – Et overordnet blik på den samlede opgaveløsning for at sikre den samfundsøkonomiske balance.

 

 

Prioriterede indsatsområder og fælles målsætninger:

Sundhedskoordinationsudvalget har udpeget tre fælles indsatsområder, som ses som fælles udviklingsområder med mulighed for en god effekt for mange og hvor der derfor med fordel kan tages fat først:

 

 • Fælles investering i forebyggelse – fokus på rygning
  • Mål: At nedbringe antallet af dagligrygere i Region Midtjylland

 

 • Sammen om ældre borgere – fokus på akutområdet
  • Mål: At styrke samarbejdet om akut syge ældre og nedbringe antallet af akutte indlæggelser blandt ældre.

 

 • Den nære psykiatri – fokus på mental sundhed hos børn og unge samt voksne borgere med svær psykisk sygdom.
  • Mål: Forbedre den mentale sundhed og mindske mistrivsel hos børn og unge i Region Midtjylland
  • Mål: Forbedre sundheden og sikre bedre sammenhængende patientforløb for voksne med svær psykisk sygdom.

  

Bærende principper for samarbejdet:

 • Økonomi – Når der indgås aftaler om ændringer af opgavefordelingen mellem kommuner og region skal de økonomiske konsekvenser være klarlagt, så der er gennemsigtighed.
 • Kvalitet – Sundhedsindsatserne skal tilrettelægges ud fra de samme kvalitetsmål og standarder på tværs af regionen.
 • Populationsansvar – Identificere målgrupper med særlige sundhedsudfordringer med henblik på at opnå en mere ligelig fordeling af sundhed. Data om befolkningens sundhedstilstand og systematisk monitorering er en forudsætning herfor.
 • At bryde med vanetænkningen – Der er behov for at ”tænke ud af boksen” og udfordre lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer.
 • Videndeling og spredning – Udbrede af indsatser med god effekt
 • Tidlig og rettidig indsats – forebyggelse og tidlig opsporing – tidlige investeringer for at undgå at kompleksiteten stiger.
 • IT, data og telemedicin på tværs – Telemedicinske løsninger skal udbredes og kommunikationen på tværs af hospitaler, kommuner og almen praksis skal være understøttet digitalt.

 

Administrationen finder det positivt at indholdet i Sundhedsaftalen kobles til de overordnede nationale mål for sundhedsvæsenet. Ligeledes er det godt, at der kommer fokus på geografisk lighed med det formål at sikre en ensartet høj kvalitet i sundhedstilbuddene.

 

I forbindelse med sin behandling af udkastet til den nye sundhedsaftale har Social- og Sundhedsudvalget afgivet høringssvar til Sundhedskoordinationsudvalget. Høringssvaret er vedlagt som bilag. Sundhedsaftalen og de indkomne høringssvar drøftes i Sundhedsstyregruppen den 27. marts. Herefter skal aftalen godkendes i endeligt i Sundhedskoordinationsudvalget den 30. april 2019. Sundhedsaftalen skal herefter godkendes i Regionsrådet og i de 19 kommuner – med henblik på ikrafttrædelse den 1. juli 2019.

 

Forebyggelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget har behandlet udkast til Sundhedsaftalen 2019-2023 som orienteringspunkt.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Til næste møde dagsordensættes: Hvordan sikre Herning Kommune, at beboere på botilbud bruger sundhedstilbud i regionsregi - f.eks. screening m.v.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-19 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Perspektivnotater 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Perspektivnotater 2020 for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, Serviceområde 16, Børn og Familie og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre forelægges Handicaprådet til orientering og drøftelse.

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetproceduren for budget 2020-2023, at fagudvalgene i forberedelsesfasen, der løber frem til første budgetkonference 8. april 2019, skal udarbejde perspektivnotater for hvert serviceområde. Notatet uddrager de centrale budskaber for serviceområderne og underbygger disse budskaber og perspektiver med faktaoplysninger, økonomi og effektiviseringsmuligheder.

 

Perspektivnotater for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre er vedlagt som bilag. Endvidere er vedlagt det samlede perspektivnotat for serviceområderne i Børn og Unge, herunder Serviceområde 16 Børn og Familie. Notaterne er godkendt på fagudvalgenes møder i marts.

 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at perspektivnotaterne drøftes.

Beslutning

Perspektivnotaterne blev drøftet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.60.00-P21-1-19 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Midlertidige hjælpemidler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Pr. 1. januar 2018 blev Serviceloven ændret, så det er muligt for kommunerne at bevilge hjælpemidler og forbrugsgoder til borgere med midlertidige funktionsnedsættelser.

 

Ændringen har baggrund i udviklingen i det nære sundhedsvæsen med accelererede udskrivelsesforløb og den fokuserede indsats på rehabilitering i kommunerne.

Sagsfremstilling

En ændring i Serviceloven giver kommunerne mulighed for bevilge hjælpemidler og forbrugsgoder i en tidsbegrænset periode til borgere med midlertidig funktionsnedsættelse.

 

Målgruppen for midlertidige hjælpemidler og forbrugsgoder er typisk borgere, som udskrives fra hospitalet og fortsat er i fysisk bedring eller borgere, som er syge og behandles hjemme, hvor et hjælpemiddel kan betyde, at de fx kan undgå indlæggelse eller hjemmepleje om natten.

 

Hjælpemidlet skal i væsentlig grad lette den daglige tilværelse for borgeren og kompensere for nedsættelse af funktionsevnen.

 

Forbrugsgodebegrebet dækker normalt over, at borgeren bliver ejer af hjælpemidlet – men i denne bestemmelse vil forbrugsgodet altid være et udlån fra kommunen. For ikke at gøre forskel på borgere med en varig nedsat funktionsevne og borgere, hvor situationen er midlertidig, så indstiller administrationen at fastholde grænsen med, at forbrugsgoder under 500 kr. skal betales af borgeren uanset behovets varighed.

 

Ændringen af lovgivningen vurderes ikke at tilføje flere udgifter på hjælpemiddelområdet.

 

Kvalitetsstandarden for ordningen er godkendt af Social- og Sundhedsudvalget på udvalgsmødet den 20. februar, punkt nr. 11.

 

Kvalitetsstandarden fremsendes hermed til høring i Handicaprådet. Høringsfristen er inden for 14 dage efter behandling i Handicaprådet.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet afgiver høringssvar.

Beslutning

Handicaprådet laver høringssvar. Administrationen undersøger om det er 500 kr. pr. hjælpemiddel eller ialt.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Meddelser fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Handicaprådet undrer sig over at der ikke kommer flere sager til Handicaprådet, fra samtlige fagudvalg.

Administrationen følger op.

 • ønsker punkt til næste møde om flexture.
 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Meddelelser fra andre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Fremtidige møder vil Administationen være repræsenteret af ny Børn- og Ungechef Grethe Willemoes og ny Handicap- og Psykiatrichef Kirsten Bundgaard.

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Mødet den 21. november 2019 flyttes til den 28. november 2019.