Dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 27. maj 2014
Mødested: Lindekollegiet, Lindegårdsvej 10, Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.00.05-G01-1-14 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Orientering om Byplanafdelingens projekter i 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Præsentation af ny projektleder for anlægsprojekter under byplanafdelingen, Mari Lohne.

 

Mari Lohne vil fortælle om igangværende og kommende projekter i byplanafdelingen, herunder om renoveringen af den sidste del af etapen Østergade/Silkeborgvej, som Handicaprådet afgav høringssvar på efter udsendelse af høringsmateriale og svarudkast.

 

Mari Lohne deltager i mødet kl. 16.30.Formanden for Handicaprådet indstiller, 25. marts 2014, pkt. 15:

at orienteringen tages til efterretning.Handicaprådet, 25. marts 2014, pkt. 15:

Orienteringen udsat til Handicaprådets møde den 27. maj 2014.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.00.00-P23-1-14 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Revision af kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning (Visitationsenheden)

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Karin V. Jørgensen

Sagsresume

I henhold til bekendtgørelse nr. 342 af 26. marts 2013 om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning efter servicelovens §§ 83 og 86 skal kommunalbestyrelsen hvert år revidere og godkende kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens §§ 83 og 86. 


Grundet at der ikke er ændret i kvalitetsstandarderne, sendes kvalitetsstandarderne kun til orientering i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne har til formål at oplyse kommunens borgerne om det serviceniveau, de kan forvente, når de modtager ydelser. Desuden indeholder de en række praktiske oplysninger, der er nyttige at vide i forbindelse med, at de modtager hjælp efter kvalitetsstandarderne.
 
En kvalitetsstandard er derfor i hovedsagen et borgerrettet dokument. Dog skal de også kunne fungere som et arbejdsredskab for visitation, leverandører og medarbejdere, og danne grundlag for dialog om hjælpen mellem borgere og fagpersoner.

 
Der er ved en gennemgang af de vedlagte kvalitetsstandarder ikke fundet anledning til at ændre i standarderne i forhold til det nuværende serviceniveau.
 
Social- og Sundhedsudvalget har godkendt kvalitetsstandarderne på møde d. 5. marts 2014.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at kvalitetsstandarderne tages til efterretning

Beslutning

Til efterretning.

 

Den af byrådet godkendte kvalitetsstandard vedrørende mad medsendes referatet.

 

Formanden oplyste, at hun har haft henvendelse fra flere borgere, der havde klaget over, at de var blevet afvist i deres ønske om at få små portioner. I stedet var de blevet opfordret til at bestille til færre dage. Forvaltningen undersøger spørgsmålet, idet de nye kvalitetsstandarder netop giver mulighed for at bestille portioner i forskellige størrelser.

Bilag

 

Sagsnr.: 83.00.00-29-13 Sagsbehandler: Susanne Falkesgaard Rahbæk Hansen  

Ny leverandør på Stomi

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Indkøb, Udbud og Forsikring har tidligere på året sendt en sag til handicaprådet omkring et fælles udbud med KomUdbud med Silkeborg som Tovholder på Stomi. Udbuddet blev annulleret grundet mange spørgsmål til udbudsmaterialet.

Sagsfremstilling

Tovholder (Silkeborg) har nu gennemført og afsluttet et nyt udbud på stomi, hvor OneMed er blevet vindere. Kontrakten træder i kraft den 1. april 2014.

 

 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 83.00.00-29-13 Sagsbehandler: Susanne Falkesgaard Rahbæk Hansen  

Ny leverandør på Katetre

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Indkøb, Udbud og Forsikring har tidligere på året sendt en sag til handicaprådet omkring et fælles udbud med KomUdbud med Silkeborg som Tovholder på Katetre. Udbuddet blev annulleret grundet mange spørgsmål til udbudsmaterialet.

Sagsfremstilling

Tovholder (Silkeborg) har nu gennemført og afsluttet et nyt udbud på katetre, hvor Abena er blevet vindere. Den nye kontrakt træder i kraft den 1. april 2014.
Sundhed og Ældre har vurderet på kvalitet og pris og vælger phthalatfri produkter som udgangspunkt på de produkter der er indgået aftale på, da de nye priser for 2014 saklet set er lavere med udgangspunkt i 2013 tal.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 85.13.00-P00-1-14 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Orientering om indsats i forhold til Digital Post på plejecentre og bosteder

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Obligatorisk Digital Post for borgere
Vi skal modernisere den service vi yder over for borgerne og virksomhederne samtidig med, at vi skal udnytte vores ressourcer bedst muligt. 80% af alle vores fysiske forsendelser skal digitaliseres, hvilket gør det mere sikkert, hurtigere, billigere og mere miljøvenligt at sende post.
 
D. 1. november 2014 bliver det obligatorisk for alle borgere, at kunne modtage Digital Post fra det offentlige.
 
Borgerservice står for at fritage de borgere der af en eller anden årsag ikke kan modtage Digital Post. For at blive fritaget skal man møde personligt op i borgerservice.
 
Plejecentre og bosteder
Borgerservice vil besøge alle plejecentre og bosteder for at hjælpe beboerne med at blive tilmeldt eller fritaget for Digital Post, samt hjælpe med at tildele læseadgang til pårørende.
 
Der planlægges at aflægge besøg til alle plejecentre i juni måned og efterfølgende besøges bostederne.
 
Desuden vil aktivitetscentre og –huse få besøg i forbindelse med deres åbent hus arrangementer, så borgerne kan stille spørgsmål omkring Digital Post og få hjælp. En tidsplan for disse besøg vil være tilgængelig på herning.dk når det bliver aktuelt.
 
Frivillige og sociale foreninger
Tirsdag den 27. maj 2014 kl. 16.00 – 17.30 inviteres frivillige sociale foreninger til stormøde på Herning Rådhus til orientering om Digital Post.
 
Udsatte / Organisationer
D. 26. maj inviteres alle ledere for organisationer på udsatteområdet til møde for at drøfte Digital Post.  

 

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Handicaprådet foreslog, at brochuren for at højne informationsniveauet sendes med hjemmehjælperne ud i hjemmene.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.20.00-G01-2-14 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Udtalelse til Sct. Johannes Kirke i forbindelse med ansøgning til Tilgængelighedspuljen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sct. Johannes Kirke henvender sig til Handicaprådet med anmodning om rådets anbefaling til fire ansøgningspunkter til Tilgængelighedspuljen for 2014. Punkterne er nærmere beskrevet i vedhæftet brev samt i uddrag af et idekatalog

Sagsfremstilling

Der er fra satspuljen afsat midler til en tilgængelighedspulje på ialt 16 mil. kr. i perioden 2013 - 2014. Puljens formål er at sikre, at der løbende arbejdes med tilgængelighedsforbedringer, så handicappede kan deltage i alle dele af samfundslivet på lige fod med andre. Der er afsat 8 mill. kr. til puljen i 2014.
 
Puljen, kan søges af kommunale, regionale og andre offentlige institutioner. Tilskud fra puljen skal gives til konkrete tilgængelighedsforbedringer i eksisterende bygninger med borgerrettede funktioner.

 
De kommunale Handicapråd skal høres, inden ansøgningen fremsendes.
 

Menighedsrådet ved Sct. Johannes Kirke fremsender idekatalog med forslag til ændringer, der vil bedre adgangsforholdene m.v. ved Kirken. Det drejer sig om følgende:

 

  1. Omlægning/udskiftning af fliser/chaussesten. Rækkerne af chaussesten ligger lavere end betonfliserne og skaber en belægning, der er usikker at færdes på. (side 6 og 7 i kataloget). De store niveauforskelle gør det farligt for dårligt gående, kørestols- og rollatorbrugere at færdes på arealerne (gården)
    Fliser og brosten har i de 55 år, de har ligget der, fået forskelligt niveau. Nogle steder flere centimeter.

  2. Etablering af tværparkering i stedet for nuværende længdeparkering (side 10 og 11 i kataloget). På nuværende tidspunkt er der kun 1 handicap-parkeringsplads. Med en ændring af parkeringsarealet vil der blive mulighed for at etablere flere parkeringspladser generelt og således også yderligere 3 handicap-parkeringspladser.
    Ved fronten af kirken er der ramper, men der er kun plads til at aflevere folk der. Hvis man er handicappet og kører selv bil, så er det en udfording at finde det rette sted at parkere, og det er uhensigtsmæssigt at skulle færdes langt fra rampen foran kirken. Bag kirken er der adgang ind i gården, men parkeringsforholdene er dårlige, da kørestole og andre hjælpemidler får udfordringen med kørsel fra vej over kantsten til en belægning i gården, der som beskrevet ovenfor er farlig at færdes på for handicappede.

  3. Lettere tilgang til alteret, da adgangen er besværliggjort af fire trin.

  4. Etablering af mobil/trådløs teleslynge, da der er brug for flere undervisningsrum, hvor der ikke er teleslynge.

 

Menighedsrådet skriver i henvendelsen, at man arbejder på disse projekter for at forbedre forholdene, så adgangen til kirken og betjeningen i kirken kan blive så optimal som muligt.

 

For at menighedsrådet skal opfylde betingelserne for at opnå tilskud fra Tilgængelighedspuljen, skal projekterne som minimum opfylde en eller flere af de 9 bestemmelser i det gældende bygningsreglement, som vedrører tilgængelighed:

 

1. Niveaufri adgang til alle enheder i adgangsetagen.

2. Niveaufri adgang til enheder på bebyggelsens etager

3. Handicapparkeri9ngspladser og mulighed for passage herfra til bygningen

4. Handicaptoiletter (offentligt tilgængelige)

5. Elevatorer, som kan betjenes af kørestolsbrugere (i offentligt tilgængelige bygninger med mere end to etager)

6. Teleslyngeanlæg i rum med fællesaktiviteter.

7. Mobile/trådløse teleslynger eller andre former for installationer (f.eks. i mødelokaler og ved skranker)

8. Etablering af kørestolspladser blandt fast monterede pladser

9. Letlæselig og letforståelig skiltning og information om orientering i bygningen

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet drøfter stillingtagen til anbefaling af menighedsrådets projekter.

Beslutning

Handicaprådet vedtog at anbefale menighedsrådets projekter.

 

Formanden havde til mødet udarbejdet forslag til skrivelse. Forslaget blev godkendt og er sendt til Sct. Johannes Kirke.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.20.00-G01-3-14 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Udtalelse til Hodsager Kirke i forbindelse med ansøgning til Tilgængelighedspuljen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Hodsager Menighedsråd har henvendt sig til formanden for Handicaprådet med anmodning om rådets anbefaling af ansøgning til Tilgængelighedspuljen for 2014. Det drejer sig om etablering af handicaptoilet ved kirken.

Sagsfremstilling

Hodsager Menighedsråd søger om midler fra Tilgængelighedspuljen til forbedring af toiletforholdene ved kirken, så tilgængeligheden for personer med handicap bliver forbedret.

 

Man ønsker at etablere et handicaptoilet ved kirken. Ifølge tegninger følger toilettets indretning de mål og krav, som stilles ifølge bygningsreglementet, så også kørestolsbrugere kan bruge toilettet.

 

Betingelserne for at opnå tilskud fra tilgængelighedspuljen fremgår af sagsfremstillingen vedr. pkt. 28.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet anbefaler ansøgningen.

Beslutning

Formanden for Handicaprådet havde til mødet udarbejdet forslag til skrivelse med anbefaling af ansøgningen. Forslaget blev godkendt.

 

Sagsnr.: 00.01.00-Ø00-1-14 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Orientering om regnskab 2013, forårsopfølgning 2014 og budget 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Orientering om regnskab 2013, som er behandlet i Byrådet den 6. maj 2014.
Endvidere orientering om forårsopfølgningen 2014, som er behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2014. Der tages forbehold for ændringer i forbindelse med den videre behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. juni 2014 og i Byrådet den 24. juni 2014.
 
Herudover en status på budgetlægningen for 2015 med fokus på høringsprocessen.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-587-06 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Meddelelser fra formanden og rådets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beslutning

A.

Birgit Hagen og Karlo Brondbjerg har deltaget i seminar for kommunale handicapråd i hhv. Ålborg og Århus.

 

 

B.

Parker og Grønne Områder har bedt om input til, hvad der kan laves for at bedre adgangsforholdene for handicappede.

 

 

C.

Formanden har haft en henvendelse fra Park og Vej vedr. Busstoppested ved parkeringspladsen ved Fuglsangsø Centret.

Handicaprådet anbefaler, at der straks i forbindelse med etableringen af stoppestedet laves ledelinier for synshandicappede.

Birgit Hagen tager kontakt til afdelingen med rådets anbefaling.

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-3-12 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Eventuelt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutning

Intet at bemærke.

 

Sagsnr.: 83.00.00-G01-30-14 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Høring af materiale vedr. udbud på diabetesprodukter