Dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 25. marts 2014
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.21.03-G01-1-14 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Oplæg fra nøgleperson på Jobcentret vedr. beskæftigelse af handicappede

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Henriette Lundager Mortensen, der er ansat på Jobcentret, deltager i mødet med henblik på at give en orientering om arbejdet med beskæftigelsesindsatsen på handicapområdet.

 

Henriettes arbejdsbeskrivelse er i korte træk:

Nøgleperson og fastholdelseskonsulent på job & handicapområdet. Vurdering, rådgivning og bevilling i forbindelse med arbejdsfastholdelse; i forhold til ergonomi, arbejdspladsvurdering, personlig assistance, hjælpemidler, isbryderordning, arbejdspladsindretning og fortrinsadgang.

 

Henriette deltager i mødet kl. 16.00

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 01.00.05-G01-1-14 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Orientering om Byplanafdelingens projekter i 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Præsentation af ny projektleder for anlægsprojekter under byplanafdelingen, Mari Lohne.

 

Mari Lohne vil fortælle om igangværende og kommende projekter i byplanafdelingen, herunder om renoveringen af den sidste del af etapen Østergade/Silkeborgvej, som Handicaprådet afgav høringssvar på efter udsendelse af høringsmateriale og svarudkast.

 

Mari Lohne deltager i mødet kl. 16.30.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen udsat til Handicaprådets møde den 27. maj 2014.

 

Sagsnr.: 82.00.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Orientering om Tilgængelighedspuljen 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der er fra satspuljen afsat midler til en tilgængelighedspulje på ialt 16 mil. kr. i perioden 2013 - 2014. Puljens formål er at sikre, at der løbende arbejdes med tilgængelighedsforbedringer, så handicappede kan deltage i alle dele af samfundslivet på lige fod med andre.

 

Der er afsat 8 mil. kr. til puljen i 2014.

Sagsfremstilling

Tilgængelighedspuljen kan søges af kommunale, regionale og andre offentlige institutioner. Tilskud fra puljen skal gives til konkrete tilgængelighedsforbedringer i eksisterende offentlige bygninger med borgerrettet servicefunktion.

 

Der kan kun søges om tilskud til dokumenterede afholdte udgifter til materialer, håndværkere samt fornøden projektering.

 

Projektet skal som minimum opfylde en eller flere af de 9 bestemmelser i det gældende bygningsreglement, som vedrører tilgængelighed:

 

 1. Niveaufri adgang til alle enheder i adgangsetagen.

 2. Niveaufri adgang til enheder på bebyggelsens etager

 3. Handicapparkeri9ngspladser og mulighed for passage herfra til bygningen

 4. Handicaptoiletter (offentligt tilgængelige)

 5. Elevatorer, som kan betjenes af kørestolsbrugere (i offentligt tilgængelige bygninger med mere end to etager)

 6. Teleslyngeanlæg i rum med fællesaktiviteter.

 7. Mobile/trådløse teleslynger eller andre former for installationer (f.eks. i mødelokaler og ved skranker)

 8. Etablering af kørestolspladser blandt fast monterede pladser

 9. Letlæselig og letforståelig skiltning og information om orientering i bygningen.

 

Projektet må ikke være igangsat ved ansøgningstidspunktet.

Der er en bagatelgrænse på 20.000 kr. for de projekter, der søges midler til (for den del af projektet, der vedrører tilgængelighedsforbedringer)

 

De kommunale Handicapråd skal høres, inden ansøgningen fremsendes.

 

Når man skal vurdere, om en institution er offentlig, kigger man bl.a. på, om institutionen er oprettet ved lov, om institutionen modtager tilskud fra det offentlige, og om det offentlige har indflydelse på den daglige drift. Der findes ikke en entydig definition af begrebet, og det vil derfor være en konkret vurdering i hver enkelt sag.

 

Statens Byggeforskningsinstitut står for en faglig vurdering af ansøgningerne og indstiller på den baggrund ansøgere til puljens rådgivende udvalg. Udvalget består af Energistyrelsen, Danske Handicaporganisationer, Kommunernes Landsforening samt hhv. en arkitekt og en ingeniør med særlig indsigt i handicaptilgængelighed. Energistyrelsen træffer den endelige afgørelse af, hvilke ansøgere der skal have del i puljen

 

Handicaprådet har i 2013 anbefalet støtte fra Tilgængelighedspuljen til et projekt ved Vind Kirke.

 

Administrationen har videresendt Energistyrelsens orienteringsskrivelse om Tilgængelighedspuljen til Byplanafdelingen samt til Kommunale Ejendomme med henblik på at skabe opmærksomhed på tilskudsmulighederne.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning, samt at Handicaprådet overvejer, om rådet har forslag, der bør arbejdes videre med i administrationen.

Beslutning

Handicaprådet anbefaler kommunen at søge tilskud fra Tilgængelighedspuljen til etablering af teleslyngeanlæg i relevante offentlige lokaler, hvor dette endnu ikke forefindes.

 

Endvidere vil medlemmerne være opmærksom på tilskudsmuligheden indenfor hver enkelts virkefelt.

 

Sagsnr.: 27.69.48-P20-1-14 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Plan for Handicaprådets arbejde i perioden 2014 - 2017

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Handicaprådet behandlede på møde den 25. februar 2014, pkt. 8, udkast til rådets mål og delmål for arbejdet i perioden 2014 - 2017.

 

Sagen forelægges påny til fortsat drøftelse, bl.a. i forhold til evt. anbefaling af etablering af borgerrådgiverfunktion i Herning Kommune samt vedr. evt. henvendelse til socialministeriet vedr. problematikken ved, at kommunerne ikke længere må kræve egenbetaling fra borgere, når de har behov for ledsagelse til f.eks. festivaler m.v.

Sagsfremstilling

Handicaprådet besluttede i møde den 25. februar 2014, at bede administrationen  undersøge i kommuner, der allerede har en borgerrådgiverfunktion, hvordan ordningen fungerer.

 

 

Silkeborg Kommune:

Silkeborg Kommune har såvel en "Stifinder-ordning" som en "Borgerrådgiver".

 

Stifinderen hjælper borgeren på vej. Borgerrådgiveren hjælper, hvis noget er gået skævt.

 

Stifinderen guider borgeren gennem junglen af procedurer og afdelinger, idet han understøtter samarbejdet mellem borgeren og de forskellige afdelinger. Han kan være forbindelsesled mellem flere afdelinger og parter i borgerens sag.

 

Borgerrådgiveren, der har en baggrund som jurist, kan gennemgå sagsforløbet og undersøge, om de juridiske regler og principper for sagsbehandlingen er overholdt. Borgerrådgiveren kan ikke tage stilling til, om borgeren har ret til en bestemt ydelse, men kan undersøge, om der er givet en korrekt sagsbehandling. Borgerrådgiveren kan vejlede om de juridiske muligheder og hjælpe med at få genskabt en konstruktiv dialog ved at arrangere og evt. deltage i møde mellem borgeren og kommunen.

 

Visionen for at etablere en borgerrådgiverfunktion i Silkeborg Kommune har været, at dialogen med borgerne kan styrke kommunens sagsbehandling, og at borgerrådgiverfunktionen kan være et nyttigt instrument til at understøtte denne dialog. 

Borgerrådgiverfunktionen er etableret med direkte reference til direktionen og er således ikke undergivet instruktioner eller underlagt ansvar fra andre afdelinger i kommunen.

 

I Silkeborg har man ønsket en borgerrådgiverfunktion, som arbejder ud fra et dialogprincip, hvor læring og samarbejde, frem for kontrol, skal være drivkraften i forhold til at øge borgernes tilfredshed med kommunens sagsbehandling og styrke deres oplevelse af retssikkerhed.

 

Borgerrådgiverens kompetence:

 • Hjælpe med at få genskabt dialogen mellem borger og kommune, hvis der er opstået uoverensstemmelse eller konflikt, herunder ved at deltage i møder mellem borger og kommune,

 • Yde hjælp til borgere, som har svært ved at forstå en afgørelse eller korrespondance fra kommunen,

 • Give information og vejledning om sagsbehandlingsprocedurer og klagemuligheder,

 • Behandle klager over kommunens sagsbehandling, personalets optræden og udførelsen af praktiske opgaver,

 • Hjælpe med at komme videre med en klage, hvis borgeren føler at have oplevet diskrimination i kommunen,

 • Opsamle og viderebringe erfaringer til afdelingerne, som kan danne grundlag for et samarbejde om udviklingsprojekter, undervisningsforløb m.v.

 

Borgerrådgiveren kan ikke

 • behandle klager over det faglige indhold i kommunens afgørelser,

 • behandle klager over politiske beslutninger, fx. om det politisk vedtagne serviceniveau,

 • behandle klager over forhold, som en anden klageinstans kan tage sig af.

 • tage stilling til forhold, som er indbragt for det kommunale tilsyn, Folketingets Ombudsmand eller domstolene,

 • behandle spørgsmål om kommunens personale- og ansættelsesforhold

 • behandle klager over forhold, som vedrører kommunalt ejende selskaber.

 

 

Århus Kommune:

Har ingen borgerrådgiver.

 

 

Viborg Kommune:

Stillingen som borgerrådgiver har stået vakant siden 28. november 2013, men er netop nu blevet opslået ledigt.

 

Indholdet i og visionerne for ordningen har i Viborg Kommune været fuldstændig som for Silkeborg Kommune.

 

Medio september 2013 var der ansat borgerrådgiver i 22 kommuner. At dømme efter et udsnit af kommunernes hjemmeside er ordningerne stort set ens fungerende i alle kommunerne.

 

 

Det er indtrykket, at der såvel fra kommunens som fra borgernes side er tilfredshed med ordningen.

 

 

Der henvises til "Mål og delmål for Handicaprådets arbejde 2014 - 2017" udsendt til rådets møde den 25. februar.

Beslutning

Vedr. borgerrådgiver

Efter en længere debat måtte det konstateres, at der ikke på nuværende tidspunkt er opbakning til, at punktet om etablering af borgerrådgiverfunktion indgår i Handicaprådets plan for arbejdet i perioden 2014-2017. Der er dog enighed om, at planen ikke skal være mere statisk, end at spørgsmålet kan tages op til fornyet drøftelse, hvis en klagestatistik eller andre aspekter senere kan begrunde det.

 

Rådet anbefaler således, at administrationen fremadrettet udarbejder statistik over klager.

 

Vedr. egenbetaling for ledsagelse

Kommunernes Landsforening (KL) har præciseret reglerne for opkrævning af betaling for ledsagelse og udgifter forbundet hermed. Præciseringen går ud på, at kommunen ikke må tage betaling for at yde borgeren hjælp, ej heller opkræve borgeren for ekstra udgifter til personale i forbindelse med ferier og udflugter.

Der arbejdes på at få afklaret mulighederne for, at botilbuddene formidler og arrangerer, at beboerne kontakter private leverandører af ledsagetimer. Heri ligger der dog stadig nogle udfordringer, idet der er en målgruppe, der har brug for at kende den person, der ledsager dem til de ønskede aktiviteter.

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-2-14 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Besøg på institutioner i Herning kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Af Handicaprådets mål og delmål for 2014 fremgår, at rådet vil aflægge besøg på nogle af institutionerne i kommunen.

 

Det foreslås derfor, at der Handicaprådets møde

den 27. maj holdes på Lindekollegiet (tidl. Knudmosekollegiet), Lindegårdsvej 10, og

den 12. august på Center for Kommunikation, Brahmsvænget 8.

 

Begge steder vil der blive vist rundt og givet en kort orientering om de tilbud, der ligger.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at besøgene afvikles som foreslået af administrationen.

Beslutning

Godkendt.

Handicaprådets suppleanter inviteres til at deltage i mødet den 27. maj for at give dem et lille indblik i arbejdet i rådet.

 

Sagsnr.: 27.69.48-Ø00-1-14 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Orientering om Handicaprådets budget for 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Der er til Handicaprådets arbejde i 2014 afsat 53.000 kr.

 

Beløbet skal dække udgifter til mødediæter, deltagelse i konferencer, forplejning i forbindelse med møder, udgifter i forbindelse med evt. uddeling af handicapprisen og annoncering herom.

 

Handicaprådet vil løbende blive orienteret om status for den økonomiske situation.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 15.00.00-P05-1-13 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Nøgletal vedrørende førtidspension, fleksjob m.v.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger til orientering oversigt over udviklingen inden for førtidspensions- og fleksjobområdet.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-587-06 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Meddelelser fra formanden og rådets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beslutning

A.

Birgit Hagen og Karlo Bronbjerg har deltaget i "Idé- og dialogmøde om praksisplanen for almen praksis for Region Midtjylland", hvor hovedpunkterne var:

Hvordan sikres lægedækning i hele regionen?
Hvordan varetages og understøttes opgaverne i det nære sundhedsvæsen bedst?
Hvordan styrkes almen praksis’ samarbejde med kommunerne og hospitalerne?

 

 

B.

Birgit Hagen har deltaget i konference om "Strategi for Kvalitet og Patientsikkerhed"

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-3-12 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Eventuelt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutning

Intet at bemærke.