Dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 25. februar 2014
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.69.48-A30-1-14 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Valg af formand og næstformand

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Ifølge § 5 i vedtægterne for Handicaprådet i Herning Kommune vælger rådet selv sin formand blandt medlemmerne af rådet.

 

I Herning Kommune har der i al den tid, der har eksisteret et Handicapråd, været valgt såvel en formand som en næstformand, hvilket har fungeret praktisk og hensigtsmæssigt.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Handicaprådet vælger formand og næstformand

Beslutning

Birgit Hagen blev valgt til formand

Anne Marie Søe Nørgaard blev valgt til næstformand

 

Sagsnr.: 27.42.00-A30-1-14 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Udpegning af repræsentant til bestyrelsen for Bytoften Bo- og Aktivitetscenter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Bytoften Bo- og Aktivitetscenter udpeges for en 4-årig periode, der følger byrådets.

 

Handicaprådet skal således foretage ny udpegning af repræsentant til bestyrelsen for perioden 2014 - 2017.

 

I de foregående 2 perioder har Tommy Petersen fra Muskelsvindfonden haft Handicaprådets plads i bestyrelsen.

Beslutning

Elisabeth Kjærgaard blev valgt som Handicaprådets repræsentant i bestyrelsen for Bytoften Bo- og Aktivitetscenter.

 

Hvis Bytoftens vedtægter ændres, således at dette får indflydelse på Handicaprådets repræsentation i bestyrelsen, vil det Handicaprådet naturligvis rette ind derefter.

 

Sagsnr.: 01.11.00-A30-1-14 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Valg af repræsentanter til "projektgranskningsgruppen" vedr. byfornyelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

I fobindelse med Handicaprådets nye funktionsperiode skal der ske nyudpegning af repræsentanter til "projektgranskningsgruppen" vedrørende byfornyelse.

 

I perioden 2010 - 2013 har Birgit Hagen og Henrik Henriksen varetaget Handicaprådets opgaver i gruppen.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at der udpeges 2 repræsentanter til projektgranskningsgruppen.

Beslutning

Birgit Hagen og Henrik H. Henriksen blev valgt til at tage endnu en periode i "projektgranskningsgruppen".

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-3-13 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Handicaprådets mødeplan for 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen fremlægger forslag til mødeplan for Handicaprådet i 2014

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår, at der afholdes møde på følgende tirsdage i 2014

 

25. februar
25. marts
27. maj
12. august
21. oktober og

torsdag den 11. december

 

Møderne afvikles i tidsrummet 16.00 - 18.00.

 

Hvis repræsentanten ikke kan deltage i et møde melder pågældende afbud til administrationen, som sørger for indkaldelse af pågældendes personlige suppleant.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at planen drøftes.

Beslutning

Planen blev foreløbig godkendt.

 

Stedfortrædere modtager pr mail dagsordenen til Handicaprådets møder. Såfremt der er afbud fra en repræsentant indkaldes stedfortræder - i første forsøg naturligvis den personlige stedfortræder, men har denne ikke mulighed for at deltage, undersøges, om en af de øvrige stedfortrædere kan deltage.

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-14 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Introduktion af det nye Handicapråd

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Jurist Regina Andersen deltager i mødet for at give en introduktion til rådets arbejde, herunder høringsprocedurer, sagsbehandlingsfrister, forskellige typer af sager og tavshedspligt.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-612-13 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Revision af kvalitetsstandard for madservice

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Karin V. Jørgensen

Sagsresume

Sundhed og Ældre har revideret kvalitetsstandarden for madservice med baggrund i ønsket om forenkling og mere gennemsigtighed i ydelsen.

 

Den ændrede kvalitetsstandard vedrørende madservice har været fremlagt i Social- og Sundhedsudvalget, som sender den i høring hos Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden for madservice er senest godkendt i Herning Byråd i juni 2012. 

 

Udover redaktionelle ændringer er der ændringer i forhold til:

 • at kunne købe supplerende måltider - eksempelvis morgenmad

 • at kunne vælge mellem 2 forskellige portionsstørrelser

 

Forslaget indebærer ikke ændringer i serviceniveauet.


Social- og Sundhedsudvalget har drøftet kvalitetsstandarden og godkendt den foreløbigt.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at udkastet til ny kvalitetsstandard drøftes med henblik på afgivelse af høringssvar.

Beslutning

Handicaprådet ser med tilfredshed, at borgerne får flere valgmuligheder, og at der sker forbedringer bl.a. i form af ret til selv at bestemme portionsstørrelse.

 

På baggrund af de på mødet faldne bemærkninger udarbejder formanden forslag til høringssvar, som sendes til godkendelse hos rådets øvrige medlemmer.

 

Svarfrist til administrationen er 4. marts med henblik på behandling i Social- og Sundhedsudvalget den 5. marts.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.04-P21-2-13 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Orientering om opfølgning på sagsbehandlingsfrister 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen har fulgt op på overholdelsen af sagsbehandlingsfrister for 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets og Beskæftigelsesudvalgets ressortområder. Resultatet foreligger til orientering.


Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget har besluttet, at sagsbehandlingsfristerne for 2013 føres videre til 2014.

Sagsfremstilling

Ifølge lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 3, stk. 2 skal kommunen fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå, fra kommunen modtager en ansøgning fra en borger, til afgørelsen skal være truffet.

 

På Social, Sundhed og Beskæftigelsesområdet er målet med sagsbehandlingsfristerne, at 90 % af alle sager bliver afgjort inden for fristen. Der bliver årligt gennemført en stikprøvevis kontrol af, om sagsbehandlingsfristerne bliver overholdt. Måleperioden er 1. til og med 30. september, og der er målt på alle de sager, hvor der er truffet afgørelse i perioden.  

 

Chefgruppen i Social, Sundhed og Beskæftigelse har i august 2013 besluttet hvilke temaer, der bliver fulgt op på i 2013. Resultatet af målingen fremgår af bilaget.

 

Målingen viser, at kravet om, at 90 % af sagerne skal være afgjort inden for fristen, bliver overholdt på 4 af i alt 7 måleområder.

 

Inden for Social- og Sundhedsudvalgets ressortområde bliver kravet ikke overholdt på følgende områder:

 • Hjælp, omsorg eller støtte m.v. efter Servicelovens § 85
  Sagsbehandlingsfristen er overskredet i 41 % af sagerne i måleperioden. Det svarer til 9 sager, hvor overskridelsen i 4 af sagerne skyldes ventetid på sagsoplysninger fra sygehus, at borgeren udeblev fra de første planlagte samtaler m.v.

 • Hjælpemidler inkontinens efter Servicelovens § 112
  Sagsbehandlingsfristen er overskredet i 17 % af sagerne i måleperioden.

Inden for Beskæftigelsesområdets ressortområde bliver kravet ikke overholdt på følgende område:

 • Bevilling af personlig assistance
  Sagsbehandlingsfristen er overskredet i 14 % af sagerne i måleperioden. Det svarer til 1 sag, hvor forklaringen på overskridelsen er behov for yderligere afdækning efter modtagelse af borgerens ansøgning.

 

Forklaring på de enkelte overskridelser fremgår af bilaget.

 

Målingerne har ikke givet anledning til at ændre sagsbehandlingsfristerne, og sagsbehandlingsfristerne for 2013 er dermed ført videre til 2014.

Sagsbehandlingsfrister 2014 er offentliggjort på Herning Kommunes hjemmeside.
 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at resultatet af opfølgningen bliver taget til efterretning.

 

Beslutning

Resultatet af opfølgningen taget til efterretning.

 

Det er Handicaprådets opfattelse, at et af de områder, hvor administrationen generelt har svært ved at overholde sagsbehandlingsfristerne er hjælpemiddelområdet.

 

Handicaprådet anbefaler derfor, at hele paletten på hjælpemiddelområdet gøres til genstand for en måling af overholdelse af sagsbehandlingsfristerne.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.48-P20-1-14 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Plan for Handicaprådets arbejde i perioden 2014 - 2017

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ifølge § 2 i vedtægterne for Handicaprådet i Herning Kommune skal Handicaprådet udarbejde en arbejdsplan for de indsatsområder, som rådet vil sætte fokus på.

Sagsfremstilling

Med henblik på at igangsætte processen med at få udarbejdet en plan for Handicaprådets indsatsområder i perioden 2014 - 2017 ønskes en brainstorming om emnet.

Beslutning

Det fremsendte forslag blev foreløbig godkendt, idet delmålet om evt. etablering af borgerrådgiverfunktion afventer nærmere undersøgelse, bl.a. ved kontakt til kommuner der allerede har ordningen.

 

Birgit Hagen vil tillige drøfte spørgsmålet med Danske Handicaporganisationer.

 

På mødet blev endvidere drøftet problematikken ved, at kommunerne ikke længere må kræve egenbetaling fra borgere, når de har behov for ledsagelse til f.eks. festivaller m.v. Det betyder, at det er op til det enkelte bosted at afgøre, om man indenfor budgettet har mulighed for at støtte den slags aktiviteter.

 

Handicaprådet besluttede at lade emnet være et opmærksomedspunkt i forbindelse med punkt 6 om adgang til fritids-, idræts- og kulturtilbud i Handicaprådets plan for mål og delmål. Der var enighed om, at det i den forbindelse kunne være en overvejelse værd at rette henvendelse til socialministeriet med en anbefaling af, at der findes en mere pragmatisk løsning på dette i de enkelte kommuner.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.07.40-P20-1-14 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Forslag om etablering af borgerrådgiverfunktion

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Administrationen har fra Birgit Hagen modtaget forslag om, at der i Herning Kommune etableres en borgerrådgiverfunktion udfra følgende beskrivelse:

 

Borgerrådgiverens opgave er at behandle klager over kommunens sagsbehandling og medvirke til, at der ydes en god borgerservice, hvor borgerne er i centrum.

 

Hvad kan borgerrådgiveren hjælpe med:

 1. Klage over kommunens sagsbehandling, personalets optræden m.v.

 2. Hjælp, hvis man har svært ved at forstå en afgørelse fra kommunen

 3. Få information og rådgivning om, hvordan man klager over kommunens afgørelser, og hvem der kan behandle klagen.

 4. Få hjælp til at komme videre med en klage, hvis du har oplevet diskrimination i kommunen

 5. Få hjælp til at få genskabt dialogen med kommunens medarbejdere, hvis der er opstået konflikter i en sag

 6. Komme med forslag til, hvordan kommunens sagsbehandling og betjening kan forbedres

Desuden bør Borgerrådgiveren kunne bruges som bisidder, hvis der er en samtale, borgeren er utryg ved. Det bør være sådan, at borgeren kan få hjælp til både forberedelse, opsamling og forklaring af samtalen.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at emnet drøftes

Beslutning

Handicaprådet anmodede administrationen om at undersøge erfaringerne fra andre kommuner, hvor man har etableret borgerrådgiverfunktion.

 

Emnet drøftes på ny på kommende møde.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-587-06 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Meddelelser fra formanden og rådets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beslutning

A.
Administrationen omdelte invitation til seminardag for kommunale handicapråd:
den 10. april i Århus og den 28. april i Aalborg.
Birgit Hagen og Anne Marie Søe Nørgaard tilmeldes konferencen den 28. april, og
Karlo Brondbjerg tilmeldes konferencen den 10. april.
 
Hvis der er andre interesserede, kan tilmelding ske via Nora Thalund - ssbnt@herning.dk.
 
 
B.
Birgit Hagen har haft henvendelse fra 5 ergoterapeutstuderende vedrørende tilgængeligheden i HerningCentret. De pågældende blev henvist til Hjerneskaderådgivningen.
 


C.
Birgit Hagen og Elisabeth Kjærgaard skal til næste seance i prøvesmagning af mad fra Madservice Herning den 5. marts.
 


D.
Birgit Hagen har deltaget i en konference i Viborg, hvor formanden for Børnerådet, Per Larsen, deltog med et oplæg om utilpassede børn og unge.

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-3-12 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Eventuelt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutning

Birgit Hagen orienterede om, at der forud for hvert møde i Handicaprådet holdes formandsskabsmøde. Opfordrede medlemmerne til at sende punkter enten til hende eller til Nora Thalund, hvis der er noget, man ønsker drøftet i Handicaprådet.

 

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Orientering om den videre proces vedrørende økonomisk udfordring på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri