Dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 23. november 2017
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.01.10-P20-1-17 Sagsbehandler: Mette Damkær  

Drøftelse af det landskabelige helhedsgreb i projekt "Fremtidens MCH"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune er i samarbejde med Realdania og MCH Messecenter Herning i gang med at projektere det landskabelige helhedsgreb, som er en del af projekt ”Fremtidens MCH”. I den forbindelse ønskes en drøftelse med Handicaprådet om landskabsgrebets forskellige planlagte elementer.

Sagsfremstilling

Herning Kommune er i samarbejde med Realdania og MCH Messecenter Herning i gang med at projektere og gennemføre projektet ”Fremtidens MCH”.

 

Med nyt byggeri, opgradering af uderum samt en forbedring af det visuelle udtryk er målet at skabe en sammenhængende gæsteoplevelse samt at styrke den funktionelle og arkitektoniske sammenhæng i messeområdet ved Vardevej.

 

Projektet indeholder en ny ankomstbygning foran Jyske Bank Boxen samt et landskabeligt helhedsgreb på de offentlige arealer rundt om messeområdet. Projektet er delt op i to etaper, hvor første etape indeholder den nye ankomstbygning samt forplads foran Jyske Bank Boxen. Første etape af projektet er under gennemførelse og afsluttes februar 2018. Anden etape indeholder det landskabelige helhedsgreb og igangsættes i juni 2018. Anden etape er i øjeblikket ved at blive projekteret.

 

På mødet vil projektleder Mette Damkær og lokalplanlægger Helene Kjærsgaard fremlægge elementerne som pt. er planlagt som en del af det landskabelige helhedsgreb.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at projektets landskabelige elementer drøftes med fokus på tilgængelighed.

Beslutning

Projektet gennemgået og drøftet. Herunder mulighed for kontaktperson fra det nye Handicapråd.

Handicaprådet anbefaler at MCH retter henvendelse til Banedanmark omkring trinbrættet ved MCH.

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-2-13 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Orientering om status på Gågaden, Brug Byen og Søndergade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

Orientering om status på den nye gågade og Brug Byen.

Samtidig gives der en orientering om renoveringen af Søndergade. 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Brug Byen vejledning udleveret.

Renovering af Søndergade kommer igen på Handicaprådets dagsorden i det nye år.

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.00.00-P25-1-16 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Status på frikommunenetværk og godkendelse af frikommunevedtægt vedrørende forsøg om tilkøb, teknologiske hjælpemidler og flytning efter § 129

Sagsresume

Herning Kommune deltager i frikommunenetværket ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde”, som Herning Kommune deltager i sammen med Favrskov, Holstebro, Randers, Silkeborg, Skive og Aabenraa Kommuner.


Folketinget har d. 1. juli 2017 vedtaget forslag til ’lov om frikommunenetværk’, hvilket betyder, at frikommunerne nu har lovhjemmel til at afprøve forsøgene fra den første af tre ansøgningsrunder.

 

Børne- og Socialministeriet samt Ældreministeriet har udsendt retningslinjer, hvor de beder om en uddybning af de tidligere indsendte forsøgsansøgninger. Der skal indsendes uddybende ansøgninger, før forsøgene kan sættes i gang.


Kommunerne skal også på deres hjemmeside offentliggøre en frikommunevedtægt, som skal sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Sagsfremstilling

De forskellige forsøg og ansøgningsrunder:

Herning Kommune ønsker at deltage i følgende forsøg fra 1. ansøgningsrunde:

 

 • Tilkøbsydelser og pædagogisk støtte efter Servicelovens (SEL) § 85. Forsøget muliggør, at borgere, der er visiteret til bostøtte, kan tilkøbe yderligere af allerede visiterede ydelser eller af andre ydelser omfattet af denne lovbestemmelse.
 • Tilkøbsydelser og hjemmehjælp efter SEL § 83. Forsøget muliggør, at borgere, der er visiteret til praktisk bistand, kan tilkøbe yderligere af allerede visiterede ydelser eller af andre ydelser, omfattet af denne lovbestemmelse.
 • Teknologiske hjælpemidler som supplement til pædagogisk støtte og omsorg, når borgeren ikke kan give samtykke hertil. Forsøget muliggør afprøvning af bestemte teknologier, som alarmer, ved borgere med betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsniveau, der ikke modsætter sig anvendelsen heraf, men som mangler evnen til at give samtykke hertil.
 • Udfordre anvendelse af § 129 om optagelse i botilbud. Forsøget muliggør, at der kan ske optagelse i et bestemt botilbud for borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der ikke modsætter sig en flytning, men som mangler evnen til at give samtykke hertil.

 

Det er en forventning, at forsøgene fra 1. ansøgningsrunde kan starte op i 4. kvartal 2017 eller senest fra d. 1. januar 2018.

 

Status på forsøgsansøgningerne fra 2. ansøgningsrunde, som blev sendt ind til Økonomi- og Indenrigsministeriet d. 1. maj. 2017, er:

 

 • At forsøget Sammenhæng mellem Almenboligloven og Serviceloven delvist er imødekommet. Det vil sige, at der er dele i ansøgningen, som ministeriet ønsker at give lovhjemmel til og andre, hvor det ikke ønskes. Det er blandt andet i forhold til udvidet opsigelsesret i almene plejeboliger. Forsøget handler overordnet om, at kommunerne får mulighed for at fremleje almenboliger til borgere mod en nedsat husleje baseret på borgerens betalingsevne. Der er fokus på, at borgeren får bedre mulighed for at udvikle sig gennem botræningsforløb og på at opnå mest mulig selvstændighed.
 • At forsøget Glidende overgang til børne- og voksenparagraffer ikke er imødekommet. Der blev ansøgt om at få lovhjemmel til at anvende voksenparagrafferne til unge mellem 16-18 år og hermed at kunne forbedre overgangen fra barn til voksen.
 • At forsøget Mere sammenhængende forløb i psykiatrien delvist er imødekommet. Silkeborg Kommune er i dialog med Børne- og Socialministeriet og arbejder videre med dette forsøg, så det kommer til at indgå i den 3. ansøgningsrunde. Forsøget handler overordnet om at kunne skabe mere sammenhængende og helhedsorienterede forløb for borgere, tilknyttet psykiatrien, som får indsatser på tværs af forskellige sektorer.

 

Vedrørende 3. og sidste ansøgningsrunde d. 1. november 2017 er netværket i gang med at udarbejde forsøgsansøgninger vedrørende:

 

 • Fleksibel anvendelse af aflstningspladser for børn og unge
 • Midlertidig BPA
 • Særlige døråbnere
 • Udvidelse af teknologiforsøget til børn- og ungeområdet
 • Udvidelse af teknologiforsøget til hjemmeboende borgere
 • Bedre overgang fra ung til voksen
 • Mere sammenhængende forløb i psykiatrien

 

Uddybende ansøgninger

Det følger af ministeriernes krav, at der i frikommunenetværket udarbejdes en fælles uddybende ansøgning for hvert forsøg fra 1. ansøgningsrunde. Ansøgningerne indeholder blandt andet en uddybning af forsøgenes målgrupper og en beskrivelse af tilrettelæggelsen af forsøgene.

 

Ansøgningerne skal godkendes i netværkets styregruppe og herefter sendes til godkendelse i ministerierne.  

Frikommunevedtægt

Frikommunevedtægten, som skal offentliggøres på kommunens hjemmeside senest ved frikommuneforsøgenes opstart, giver borgerne information om de forsøg, som den enkelte frikommune deltager i.

 

Herning Kommune har i udarbejdelsen af vedtægten taget udgangspunkt i den disposition og skabelon, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har medsendt i ”bekendtgørelse om offentliggørelse, evaluering og indberetning af forsøg, der gennemføres af frikommunenetværk, og videreførte forsøg efter lov om frikommuner m.v.” fra d. 29. juni 2017.  

 

Vedtægten indeholder derfor både information om igangværende og afsluttede frikommuneforsøg, hvilket indebærer, at den løbende vil blive opdateret. Ved hvert forsøg er beskrevet: forsøgstitel, forsøgsperiode, forsøgsindhold, forsøgshjemmel og forsøgsbeslutninger. Hertil er der henvist til relevant forsøgsmateriale.

 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.05.07-G01-2-17 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Handicapprisen 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Handicaprådets Handicappris har været annonceret i Herning Folkeblad d. 27. september og d. 11. oktober 2017. Annoncen er ligeledes sendt til Frivilligcenter Herning og Herning kommunes biblioteker, samt været opslået på herning.dk og Herning Kommunes facebookside.

 

Fristen for indsendelse af kandidater til prisen var d. 1. november 2017.

Sagsfremstilling

Ved fristens udløb er der modtaget 5 indstillinger til prisen.

 

Handicaprådet skal vurdere de modtagne indstillinger, der vedlægges som lukkede bilag.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet drøfter de modtagne indstillinger.

Beslutning

Elisabeth Kjærgaard ønsker ikke at deltage i beslutningen, da hun har indstillet en kandidat.

Øvrige medlemmer af Handicaprådet drøftede indstillingerne, og der var enighed om hvilken kandidat der skal modtage Handicapprisen 2017.

 

Sagsnr.: 27.00.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Høring vedrørende justering af pladsantallet på Handicapcenter Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

Handicaprådet høres hermed om planlagt nedjustering af pladsantallet i Handicapcenter Herning fra 1. januar 2018. Justeringen skyldes vigende efterspørgsel: dels er der færre børn, der bliver anbragt i Herning Kommune, dels køber andre kommuner færre pladser. Der er planlagt følgende ændringer i pladsantallet på Handicapcenter Hernings afdelinger:

 

 • Tjørringhus, 0-18 år. Multiple funktionsnedsættelser
  • I dag 24 døgnpladser – planlagt ændret pr. 1.1.2018 til 18 døgn og 6 aflastningspladser

 

 • Agerbo, 0-18 år. Gennemgribende udviklingsforstyrrelser
  • I dag 19 døgnpladser – planlagt ændret pr. 1.1.2018 til 15 døgn og 4 aflastningspladser

 

 • Tjørnebo, 0-18 år. Aflastningstilbud. Gennemgribende udviklingsforstyrrelser
  • I dag 19 aflastningspladser – planlagt ændret pr. 1.1.2018 til 9 aflastningspladser

 

Der vil således være færre døgnpladser, men det samme antal aflastningspladser. Aflastningspladserne tilknyttes døgnafdelingerne for at skabe bedre ressourceudnyttelse i forhold til bygninger og personale.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet udarbejder høringssvar til Børne- og Familieudvalget senest den 28. november 2017.

Beslutning

Bo U. Bertelsen orienterede, hvilket blev taget til efterretning.

Der afgives ikke høringssvar.

 

Sagsnr.: 88.00.00-K04-1-17 Sagsbehandler: Niels Sangill Hermansen  

Høring af udbudsmateriale bleer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Herning Kommune deltager i SKI's (Statens Indkøb) udbud på bleer, og jeg skal på den baggrund bede om rådets eventuelle kommentarer til det udbudsmateriale, der påtænkes bekendtgjort.

 

Udbuddet er udarbejdet af fagrepræsentanter og udbudskonsulenter fra det meste af landet og er bragt i høring i Danske Ældreråd, ligesom det Centrale Handicapråd også er hørt.

 

Det skal bemærkes, at udbuddet efter Udbud og Jura og sygeplejersker i Herning Kommunes opfattelse, sikrer de produktegenskaber vi kender fra i dag, fra vores nuværende aftale.

 

Bilag ''Beskrivelse tl Handicapråd'' fortæller om de primære elementer i udbuddet, nemlig kravspecifikation og kriterier for tildeling af kontrakten. Det andet bilag fortæller om leverandørens tilbud og kan gennemlæses ved interesse.

 

Høringsfristen er den 25. november 2017.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at der evt. udarbejdes høringssvar.

Beslutning

Høringssvar sendes til Udbud og Jura.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.10-A26-2-17 Sagsbehandler: Antonio Alejandro Mosquera Barahona  

Orientering om transport til/fra skole og uddannelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Line Ellehave-Sørensen, Signe Eggers-Weber

Sagsfremstilling

Handicaprådet orienteres om praksis og regler vedrørende transport af børn og unge med handicap til og fra skole og uddannelse.

 

Folkeskoleloven mv.:

Der eksisterer ikke en konkret grænse for, hvor lang tid børn må have af transporttid til og fra specialskole. Men der er regler for, hvor lang tid eleverne maksimalt må vente på skolen, før de bliver kørt hjem med taxa.

 

I følge Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen § 6 skal kommunen sørge for befordring af elever, hvor transporten (pga. elevens sygdom eller handicap) er en forudsætning for, at eleven kan følge undervisningen. Kommunen kan opfylde befordringsforpligtigelsen ved at henvise til en fælles befordringsordning for skolens øvrige elever, i det omfang eleven er i stand til det, og såfremt eleven ikke får længere ventetid på skolen end sammenlagt 60 minutter dagligt. Om nødvendigt må der indrettes særskilt befordring mellem hjemmet og/eller skolen og nærmeste offentlige transport.

 

I henhold til KL's vejledende service niveau vedr. kørsel er maksimal transporttid over lange afstande 90 minutter. Dette har Herning Kommune valgt at følge.

 

Udbudsmaterialet:

Under delaftale F står der, at placering af et nyt barn gives til det vognløb, som har en eksisterende opsamling/afsætningsadresse, der er tættest på den nye opsamlings/afsætningsadresse.

Undtagelser hertil er alene nedenstående situationer:

 

1. Der er ikke kapacitet på det nærmeste vognløb

2. Det nærmeste vognløb kan ikke tidsmæssigt nå at fuldføre sin befordring inden for 90 minutter grænsen.

 

I de resterende 5 delområder i udbuddet er der ikke beskrevet nogen begrænsning på transporttiden. Kørselskontoret har dog altid haft fokus på at holde transporttiden inden for de 90 minutter, jf. KL og gerne under 60 minutter. Det er kørselskontorets planlægning, der skal sikre, at transporten ikke går ud over de 90 minutter. Det er dog nødvendigt i nogle områder at udnytte den fulde transporttid, der er til rådighed, da Herning Kommune geografisk er en stor kommune.

 

Klager:

Kørselskontoret ved Herning Kommune har ikke fået klager over lang transporttid fra forældre. Kørselskontoret har dog modtaget opkald fra forældre, der undrer sig over, at deres barn sidder længe i taxaen. Når Kørselskontoret modtager denne undren fra forældrene, tages der et kig på ruten, og det forsøges at gøre transporttiden mindre. I nogle tilfælde kan dette ikke lade sig gøre, men transporttiden holdes altid inden for de 90 minutter, som KL foreskriver i deres vejledende service niveau. Forældrene henvises til klagevejledningen, som medfølger deres bevilling på taxakørsel af deres barn, hvis de ikke er tilfredse. Herning Kommunes kørselskontor sætter udelukkende kørsel op, der er modtaget fra skolerne eller socialrådgiver i Center for Børn og Forebyggelse.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Fleksjob, personlig assistance og skånejob - status november 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt orienteres om status på fleksjob, personlig assistance og skånejob pr. november 2017.

Sagsfremstilling

Fleksjob

 

Nedenstående diagram viser udviklingen i Herning Kommune i antal fuldtidspersoner i fleksjob siden 1. kvartal 2013

Kilde: jobindsats.dk

 

Det ses, at antallet af fuldtidspersoner i fleksjob er steget med ca. 50% fra 1. kvartal 2013 til 3. kvartal 2017

 

Nedenstående diagram viser antallet af fleksjob i Herning Kommune fordelt på offentlig og privat arbejdsgiver.

 

Kilde: Fagsystemet Workbase.

 

Det ses, at ca. 75% af alle fleksjob i Herning Kommune i perioden er etableret hos en privat arbejdsgiver.

 

Personlig assistance

 

Jobcentret kan yde tilskud til en personlig assistent til ledige, lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende ved udøvelse af erhverv m.v., som på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand, jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv. Formålet med at give hjælp efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. er, at styrke og kompensere personens handicap således at personen ligestilles med personer uden handicap, og dermed får lige muligheder for erhvervsudøvelse.

 

Nedenstående tabel viser antallet af aktuelle bevillinger af personligt assistance pr. november 2017.

 

Periode

Antal

Ordinært ansatte

Flexjob

Skånejob

November 2017

241

179

56

6

Kilde: egen opgørelse.

 

Det ses, at der i november 2017 var i alt 241 personer i Herning Kommune, der var bevilliget personlig assistance. Deraf var størstedelen personer i ordinær ansættelse.

 

Nedenstående tabel viser antal afgørelser om personlig assistance i 2016 og 2017.

 

Det ses, at der i 2016 blev bevilliget 53 tilskud til personlig assisatance, mens der blev givet afslag på 1. Det ses, at langt størstedelen blev bevilliget til personer med fysisk eller psykisk/kognitiv funktionsnedsættelse. I 2017 er der frem til november bevilliget 34 tilskud til personlig assistance og givet 2 afslag. I 2017 blev størstedelen ligeledes bevilliget til personer med fysisk eller psykisk/kognitiv funktionsnedsættelse.

 

Antal afgørelser

personlig assistance

Afgørelser i   alt

Fysisk

handicap

Psykisk/

kognitiv

Synsnedsættelse

Nedsat hørelse

Andet handicap

Afslag

Afgørelser 2016

54

26

22

1

2

2

1

Afgørelser januar - november 2017

36

15

11

2

1

5

2

Kilde: egen opgørelse.

 

Job med løntilskud for uddannede med handicap / isbryderordning

Personer omfattet af målgruppe §2, nr. 8 (2.8) kan få tilbud om ansættelse med løntilskud (isbryderordningen).

Målgruppe 2.8 defineres i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, § 2, nr. 8, som personer med handicap, jf. Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., der:

 

har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i en a-kasse, og

ikke har opnået ansættelse efter op til 2 år efter uddannelsens afslutning, og

mangler erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til.

 

Tilbud om ansættelse med løntilskud for personer med funktionsnedsættelse gives med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet. Målgruppe 2.8 kan få tilbud om løntilskud uafhængigt af varigheden på den forudgående ledighedsperiode. Det beror på en konkret vurdering, hvor længe der kan bevilges løntilskud. Der kan dog maksimum bevilges tilbud om ansættelse løntilskud i op til 1 år. For personer omfattet af målgruppen, der ansættes med løntilskud hos en privat eller offentlig arbejdsgiver, er det et krav, at løn- og ansættelsesvilkår sker på overenskomstmæssige vilkår.

I 2016 blev der tilkendt 3 løntilskud indenfor isbryderordningen i Herning Kommune. I 2017 er der indtil videre ligeledes tilkendt 3 løntilskudsansættelser inden for ordningen.

 

Periode

Antal tilkendelser

Fysisk handicap

Psykisk/andet

2016

3

1

2

Januar - november 2017

3

2

1

Kilde: egen opgørelse.

 

    

Hjælpemidler

Personer, der deltager i tilbud efter lov om aktiv beskæftigelse, kan bevilliges hjælpemidler, hvis det er af afgørende betydning for, at personen kan deltage i tilbuddet, eller at redskabet eller indretningen kompenserer for personens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen. Begrænsningen kan være af såvel fysisk, psykisk som social karakter. Ligeledes kan der gives tilskud til hjælpemidler for personer i ordinær ansættelse, seniorjob eller selvstændige. Her er det en betingelse for tilskuddet, at tilskuddet er af afgørende betydning for ansættelsen eller beskæftigelsen i virksomheden, eller arbejdsredsskabet eller arbejdspladsindretningen kompenserer for personens begrænsninger i arbejdsevnen. Der kan ikke gives tilskud til værktøj, kontorinventar og indretninger af arbejdspladsen/uddannelsesinstitutionen, som arbejdsgiveren/uddannelsesinstitution normalt afholder for at opfylde kravene i arbejdsmiljølovgivningen.

 

 

Periode

Samlet antal afgørelser

Fysisk

Ordblind

Hørehjælpemidler

Synshjælpemidler

Psykisk/kognitivt

Afslag

2016

122

86

3

20

7

0

6

Januar – november 2017

119

80

10

15

5

0

9

Kilde: egen opgørelse.

 

I 2016 er der i Herning Kommune blevet bevilliget 116 tilskud til hjælpemidler, mens der er givet 6 afslag på hjælpemidler.

I 2017 er der til og med november blevet givet 110 bevillinger og 9 afslag. Størstedelen af bevillingerne er givet til hjælpemidler i relation til fysiske lidelser.

 

Skånejob

Personer, der er tilkendt førtidspension (målgruppe 2.6) kan blive ansat med løntilskud (skånejob).

Tilbud om ansættelse med løntilskud (skånejob) til personer, omfattet af målgruppe 2.6 bevilges med henblik på at opnåelse eller fastholdelse af beskæftigelse.

 

For at få tilbud om løntilskud skal følgende betingelser skal være opfyldt:

 

- Personen skal modtage førtidspension og dermed tilhøre målgruppe 2.6 i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats. Hvis pågældende har søgt, men endnu ikke fået tilkendt førtidspension, kan personen ikke ansættes i skånejob.

- Personen skal ikke kunne fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid uden løntilskud eller revalideres hertil.

 

Nedenstående tabel viser antallet af skånejob i Herning Kommune i november 2017.

Periode

Antal

November 2017

214

Kilde: egen opgørelse.

 

Det ses, at der i november 2017 var i alt 214 førtidspensionister i Herning Kommune, der var ansat i skånejob.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-17 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Mødekalender for 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen fremlægger forslag til mødekalender for Handicaprådet for 2018.

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår, at der afholdes møde på følgende datoer i 2018:

 

Torsdag d. 1. februar 2018

Torsdag d. 12. april 2018

Torsdag d. 14. juni 2018

Torsdag d. 30. august 2018

Torsdag d. 4. oktober 2018

Torsdag d. 22. november 2018

 

Møderne afvikles i tidsrummet 16.00 - 18.00.

 

Hvis et medlem er forhindret i at deltage i et møde, melder medlemmet afbud til administrationen, som sørger for indkaldelse af medlemmets personlige suppleant.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at ovennævnte datoer godkendes.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-587-06 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Meddelelser fra formanden og rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.