Dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 23. november 2015
Mødested: Mødelokale B2.20, Rådhuset

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-3-15 Sagsbehandler: Minna Bøgh Vindbjerg  

Orientering om inklusionsstrategi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Minna Bøgh Vindbjerg deltager i mødet med en orientering om Herning Kommunes nye Inklusionsstrategi 'Alle børn og unge er en del af fællesskabet'.

 

Den nye strategi er en efterfølger af Knæk Kurven. Strategien indeholder et nyt mindset og et øget fokus på forældresamarbejdet.

 

Tidsplanen er:

 

01/10 2. Sverige Evidens og Inklusion (SEI) møde 1. behandling – Strategien i netværkene

19/10 Foreløbig strategi udsendes + dias til præsentation

04/11 Drøftelse og høring i fagforeningerne BUPL, FOA, HLF

05/11 3. Sverige Evidens og Inklusion (SEI) møde 2. behandling – Opsamling på høringssvar

09/11 Fælles SektorMed møde (skole og dagtilbud)

12/11 Drøftelse af strategi med forældrerepræsentanter

23/11 Orientering og høring i Handicaprådet

25/11 Politisk behandling - BFU

08/12 Samråd skole – strategien fremlægges

10/12 Samråd dagtilbud – strategien fremlægges

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orientering tages til efterretning

Form

Beslutning

Minna fra Børn og Unge gennemgik "Alle børn og unge er en del af fællesskabet".

 

Handicaprådets høringssvar indgår i behandlingen af sagen på møde i Børne og Familieudvalget d. 25. november.

 

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.05.07-G01-2-15 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Handicapprisen 2015 - kandidater

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Handicaprådets Handicappris har været annonceret i Herning Folkeblad den 30. september og den 7. oktober 2015.

 

Fristen for indsendelse af kandidater til prisen er den 1. november 2015.

 

Sagsfremstilling

Ved fristens udløb er der modtaget 6 kandidater til prisen.

 

Handicaprådet skal vurdere de modtagne indstillinger, der vedlægges som lukkede bilag.

 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet drøfter de modtagne indstillinger.

 

Form

Beslutning

Anne-Marie Søe Nørgaard var inhabil og deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Henrik Henriksen var mødeleder under dette punkt.

 

Indstillingerne blev drøftet, og der var enighed om hvilken kandidat der skal modtage Handicapprisen 2015.

 

Handicaprådet ønsker, at der ved fremtidige uddelinger laves et ansøgningsskema, så generelle oplysninger er udfyldt.

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-2-13 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Gågadeprojekt - Bredgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Orientering fra Henrik Henriksen om møde i arbejdsgruppen.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orinteringen tages til efterretning.

Form

Beslutning

Henrik Henriksen har deltaget i test på genbrugspladsen sammen med Kim Thrane Christensen fra Dansk Blindesamfund og repræsentanter fra Ældrerådet.

Der blev udført test af prøvefelt med forskellige typer ledelinjer. Kim anbefalede banen med 5 spor.

 

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-15 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Mødekalender for 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen fremlægger forslag til mødekalender for Handicaprådet for 2016.

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår, at der afholdes møde på følgende datoer i 2016:


Torsdag den 11. februar
Tirsdag den 12. april
Torsdag den 9. juni
Tirsdag den 16. august
Tirsdag den 4. oktober og
Tirsdag den 22. november

Møderne afvikles i tidsrummet 16.00 - 18.00.

 

Hvis repræsentanten ikke kan deltage i et møde melder pågældende afbud til administrationen, som sørger for indkaldelse af pågældendes personlige suppleant.

 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at mødedatoerne fastlægges.

Form

Beslutning

Godkendt

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-587-06 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Meddelelser fra formanden og rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet