Dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 22. november 2016
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-16 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Kommunale indikatorer - En undersøgelse af kommunale handicapråds muligheder for at skabe forandring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Institut for Menneskerettigheder har udarbejdet rapporten "Kommunale indikatorer. En undersøgelse af kommunale handicapråds mulighed for at skabe forandring"

Link til rapporten er sendt til Handicaprådet pr. mail, og publikationen er efterfølgende blevet udleveret. Punktet er udsat fra sidste møde i Handicaprådet d. 4. oktober 2016.

Sagsfremstilling

Rapporten undersøger, hvorvidt og hvordan indikatorer kan være et nyttigt redskab til at måle udviklingen i gennemførelsen af FN's Handicapkonvention på kommunalt plan.

Undersøgelsen er baseret på besvarelser på et spørgeskema fra 310 handicaprådsmedlemmer. 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at rapporten drøftes.

Beslutning

Drøftet.

 

Sagsnr.: 27.00.00-P25-1-16 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Orientering om frikommuneforsøg "Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune søgte sammen med Favrskov, Holstebro, Randers, Silkeborg, Skive og Aabenraa kommuner d. 1. juni Social- og Indenrigsministeren om at etablere et frikommunenetværk under temaet ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde”. 

 

Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann har ved brev af 10. oktober 2016 til borgmesteren i Favrskov Kommune givet de syv ansøgerkommuner tilsagn om igangsætning af projektet. Herefter skal de temaer, der er beskrevet i ansøgningen, konkretiseres, og der skal udarbejdes en egentlig forsøgsansøgning.

Sagsfremstilling

Social- og Indenrigsministeren inviterede d. 15. januar 2016 kommunerne til et nyt frikommuneforsøg. I invitationen skriver ministeren, at Regeringen og KL har aftalt at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016 - 2019, hvor udvalgte kommuner får vidtgående muligheder for at afprøve nye måder at varetage de kommunale opgaver på.

 

Formålet er at få ny viden og praktiske erfaringer, som kan bidrage til forenkling af statslige regler og erfaring med nye løsninger, der samlet understøtter en bedre og mere effektiv lokal styring.

 

For at fremme fælles idéudvikling og vidensdeling skal kommunerne søge sammen i kommunale netværk om at lave forsøg inden for et fælles tema. Alle frikommuner i et netværk gennemfører ikke nødvendigvis de samme forsøg, men inspirerer og udveksler erfaringer med hinanden løbende.

 

De udvalgte frikommuner kan søge om fritagelse fra regler eller ændret regelgrundlag, men der kan ikke laves forsøg, som er i strid med grundloven eller EU-regler, eller give frikommunerne økonomiske fordele på bekostning af andre eller bryde afgørende med borgernes retssikkerhed.

 

 

Social- og Indenrigsministeriet har 10. oktober 2016 godkendt 8 frikommunenetværk:

 

 

På initiativ fra Favrskov Kommune er der samlet et netværk omkring Favrskov, Holstebro, Randers, Silkeborg, Skive og Aabenraa kommuner. Kommunerne har hver især bidraget med forslag til frikommuneforsøg. Det er Favrskov Kommune, som har sammenskrevet og koordineret udarbejdelsen af ansøgningen og varetager den videre projektkoordinering mellem kommunerne.

 

Frikommunenetværket har opstillet tre overordnede målsætninger for forsøgene:

1) Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde

2) Øget valgfrihed og selvbestemmelse for borgerne

3) Mere effektiv ressourceanvendelse.

 

Der er i frikommunenetværkets ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet om deltagelse i frikommuneforsøget, skitseret en række konkrete forslag til forsøg, som frikommunenetværket er interesseret i at arbejde videre med. Det er de forsøg, der nu skal udarbejdes konkrete ansøgninger til, herunder:

 

Glidende overgang fra børne- til voksenparagraffer

Ved at kunne anvende voksenparagraffer til unge mellem 16 og 18 år får kommunerne mulighed for at forbedre overgangen fra barn til voksen.

 

Tilkøbsydelser, hjemmehjælp og pædagogisk bistand

Med mulighed for tilkøbsydelser fra kendt personale udvides det reelle frie valg for borgeren, da det i praksis ikke altid er muligt at tilkøbe fra private leverandører. Målgruppen for forsøget er både borgere, der bor i botilbud og ældre.

 

Teknologiske hjælpemidler til borgere, der ikke kan give samtykke hertil

Øget brug af teknologiske hjælpemidler fx alarmer giver større tryghed og sikkerhed for borgere, pårørende og personale samtidig med, at det kan give bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde.

 

Krav til arbejdslederevnen i BPA-ordninger (borgerstyret personlig assistance)

Med dette forsøg ønsker de deltagende kommuner at beskytte medarbejdere mod et problematisk arbejdsmiljø og minimere risikoen for, at borgerne bliver udnyttede. Dette kunne gøres ved at indføre en test af borgerens evne til at være arbejdsleder, herunder borgerens kognitive evner.

 

Hjælp til borgere med massive plejebehov

Netværket ønsker med dette forsøg at udfordre de lovgivningsmæssige rammer for borgere med massive plejebehov ved at betinge indsatsen med, at den foregår på botilbud eller i plejehjem.

 

Udfordre anvendelse af § 129 om optagelse i botilbud

Servicelovens § 129 indskrænker kommunernes mulighed for at tilbyde borgere med handicap et bedre egnet botilbud end det nuværende. Dermed stilles borgere, der ikke kan give et informeret samtykke ringere end borgere, der kan give et informeret samtykke.

Servicelovens § 129 forhindrer desuden, at svært sindslidende kan tilbydes den nødvendige støtte, hvis disse modsætter sig optagelse i et botilbud.

 

Sammenhæng mellem almenboligloven og serviceloven

Ved at give kommunerne mulighed for at fremleje almenboliger til borgere mod en nedsat husleje baseret på borgerens betalingsevne får borgeren bedre mulighed for at udvikle sig gennem botræningsforløb og opnå mest mulig selvstændighed.

 

Mere sammenhængende forløb i psykiatrien

Forsøget skal give mulighed for at skabe mere sammenhængende og helhedsorienterede forløb for borgere tilknyttet psykiatrien, der får indsatser på tværs af forskellige sektorer.

 

Den videre proces

Frikommunenetværket fremsendes ansøgninger på forskellige forsøg, som kan gennemføres i løbet af forsøgsperioden. Alle kommuner i netværket vil blive omfattet af den forsøgslovgivning som ansøgningerne måtte resultere i, men det vil være op til den enkelte kommune at afgøre om man ønsker at gennemføre et givent forsøg lokalt.

 

De konkrete forsøgsbeskrivelser og ansøgninger er ikke færdige. Arbejdet er sat i gang i frikommunenetværket.  Den første frist for konkrete forsøgsansøgninger skal være indsendt inden den 1. december 2016. Der vil være yderligere to ansøgningsrunder den 1. maj og den 1. november 2017. Efter behandling i Social- og Indenrigsministeriet og andre relevante fagministerier, skal Folketinget vedtage lov vedr. de konkrete frikommune forsøg. Der forventes en behandlingstid fra forsøgsbeskrivelsen er indsendt til endelig godkendelse på ca. 6 måneder.

 

Sagen blev behandlet i Social- og Sundhedsudvalget d. 25. oktober. Udvalget anbefaler, at Herning Kommune deltager i 2 forsøg; ”Glidende overgang fra børne- til voksneparagraffer” samt ”Tilkøbsydelser, hjemmehjælp og pædagogiske bistand”. Sagen er siden behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet med anmodning om mandat til prioritering og godkendelse af de konkrete forsøg, når de er beskrevet.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Handicaprådet ønsker at følge forløbet tæt, og punktet tages med på et fremtidigt møde i 2017.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P25-2-16 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Henvendelse fra Spastikerforeningen til Handicaprådet vedr. de kommende frikommuneforsøg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Spastikerforeningen har fremsendt henvendelse omkring de kommende frikommuneforsøg på handicapområdet.

 

Henvendelsen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-2-13 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Status på Bredgade renoveringen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

Renoveringen af Bredgade skrider tidsmæssigt frem.

Kloak, vand og varme er færdige, private ledningsejere er færdige i uge 46 og der bliver arbejdet til og med torsdag i uge 47, af hensyn til butikkernes Black Friday og julehandelen. På dette tidspunkt forventes det, at den nye belægning er nået ned til Citypassagen og resten er asfalteret ned til Poulsens Plads.

Der vil blive arbejdet en lille smule i vinterpausen, bl.a. med lidt fugning, plantning af træer, montering af skraldespande, cykelstativer, bænke osv.

Anlægsarbejdet forventes genoptaget til marts, når frosten er gået af jorden, og vil primært handle om belægning, træer, inventar, vandkunst. Man vil opleve en mindre rodet byggeplads end i 2016. Det hele forventes indviet i juni.

Af hensyn til tilgængelighed for blinde, svagtseende og kørestolsbrugere, er der i projektprocessen sparret med rådgivere og arbejdsgruppen i ældrerådet og hc-rådet. Den bedste løsning for blinde og svagtseende er at bruge facaderne som ledelinie. Hvis evaluering af denne løsning viser, at det ikke fungerer efter hensigten, kan der senere påmonteres ledelinier, som også er en godkendt løsning. Men gadens indretning og placering af inventar vil strammes op meget mere end tidligere og vil derfor naturligt lede gæsterne i gennem gågaden.

Af hensyn til indgange i gågaden ligger alle bygninger i forskellige niveauer. I processen for det nye gulv, har forvaltningen haft møder med de enkelte butikker og ejere, hvor det ikke har været muligt at løse nivueafri adgang fra gaden og ind i ejendommen. Det er nogle af de steder hvor der i den gamle gågade var nogle meget stejle ramper (for stejle for dagens retningslinier). Her har forvaltningen foreslået tre løsninger, hvor ejere/butikker har valgt den løsning der kaldes trappe/rampe-løsning. Ejer/butikker kunne også vælge et trin eller sænke gulvet på eget areal. Herning Kommune kan ikke udføre niveaufri indgange på eget areal, det vil betragtes som erhvervsstøtte og er ulovligt.

 

Meget af inventaret kommer op som det helt sidste i projektet, heriblandt markeringssøm, markering af evt. kante osv.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-3-16 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Henvendelse omkring tilgængelighed ved ny restaurant på Torvet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Der vil i 2017 åbne en ny restaurant på Torvet i den tidligere Hedebankbygning.

Henrik K. Henriksen har modtaget en henvendelse omkring tilgængelighed ved denne restaurant på Torvet.

 

Henvendelsen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

 

Sagsnr.: 81.44.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Det Centrale Handicapråds Årsmøde 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Det Centrale Handicapråd afholder årsmøde d. 7. februar 2017 på Nyborg Strand, Østerøvej 2, Nyborg.

 

Endelig invitation sendes i december. Foreløbig invitation er vedlagt som bilag.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at deltagelse drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.05.07-G01-2-16 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Handicapprisen 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Handicaprådets Handicappris har været annonceret i Herning Folkeblad d. 28. september og d. 5. oktober 2016. Annoncen er ligeledes sendt til Herning Frivillgcenter og Herning kommunes biblioteker, samt været opslået på herning.dk og Herning Kommunes facebookside.

 

Fristen for indsendelse af kandidater til prisen var d. 1. november 2016.

Sagsfremstilling

Ved fristens udløb er der modtaget 4 indstillinger til prisen.

 

Handicaprådet skal vurdere de modtagne indstillinger, der vedlægges som lukkede bilag.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet drøfter de modtagne indstillinger.

Beslutning

Indstillingerne blev drøftet. Det besluttes at Handicapprisen 2016 ikke uddeles.

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-2-16 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Mødekalender for 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen fremlægger forslag til mødekalender for Handicaprådet for 2017.

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår, at der afholdes møde på følgende datoer i 2017:

 

Torsdag d. 26. januar

Torsdag d. 30. marts

Torsdag d. 15. juni

Torsdag d. 31. august

Torsdag d. 5. oktober

Torsdag d. 23. november

 

Møderne afvikles i tidsrummet 16.00 - 18.00

 

Hvis repræsentanten ikke kan deltage i et møde melder pågældende afbud til administrationen, som sørger for indkaldelse af pågældendes personlige suppleant.

 

 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at mødedaoerne fastlægges.

Beslutning

Ovennævnte datoer godkendt.

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-4-16 Sagsbehandler: Jonas Røge  

Valg af ny formand for Handicaprådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Birgit Hagen trækker sig ud af Handicaprådet ved udgangen af året.

Sagsfremstilling

Formanden for Handicaprådet Birgit Hagen ønsker at trække sig ud af Handicaprådet med virkning fra udgangen af 2016 på grund af helbredsmæssige forhold.

 

I henhold til § 4, 2. afsnit i rådets vedtægter indtræder en personlig udpeget stedfortræder i rådet i forbindelse med et medlems forfald.

 

På denne baggrund indkaldes Birgit Hagens stedfortræder Eva Spelling for resten af funktionsperioden. Eva Spelling tiltræder Handicaprådet den 1. januar 2017.

 

Det fremgår af § 5 i rådets vedtægter, at Handicaprådet vælger sin formand blandt medlemmerne af rådet. I henhold til vedtægterne er der således behov for at der vælges en ny formand for rådet efter Birgit Hagens udtræden.

 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet vælger ny formand på først kommende møde i januar 2017.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-587-06 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Meddelelser fra formanden og rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Birgit Hagen har udfærdiget forslag til Årsrapport 2016 fra Handicaprådet i Herning Kommune.

Afsnit omkring Handicapprisen udgår. Rapporten blev godkendt, og sekretær sender til modtagerne.

 

Birgit og Henrik har deltaget i møde omkring busstoppested (DGI)