Dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 22. september 2014
Mødested: Bytoften Bo- og Aktivitetscenter, Bytoften 73, 7. sal. Tjørring

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.69.48-G01-2-14 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Besøg på Bytoften Bo- og Aktivitetscenter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Af Handicaprådets mål og delmål for 2014 fremgår, at rådet vil aflægge besøg på nogle af institutionerne i kommunen.
 

Derfor afholdes Handicaprådets møde i dag på Bytoften Bo- og Aktivitetscenter, og indledes med, at Centerleder Bo Berthelsen giver en rundvisning og en kort orientering om stedet.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Besøget afviklet.

 

Bo Bertelsen fortalte om stedet, men desværre blev der ikke tid til en rundvisning denne gang.

 

Sagsnr.: 05.01.10-G01-1-14 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Adgangsforhold - Silkeborgvej - op- og nedkørsler

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Formanden for Handicaprådet har anmodet om en drøftelse af problemerne med niveauforskellene i forbindelse med op- og nedkørsler på den nyrenoverede del af Silkeborgvej (etape 1).

Sagsfremstilling

Henrik Henriksen har målt opkørslen på Silkeborgvej ved fodgængerfeltet til en stigning på mindst 25% mod de anbefale 10% stigning på ALLE opkørsler.
 
Administrationen har anmodet Vejafdelingen om en redegørelse for situationen og har modtaget følgende udtalelse:
 
"Vedr. op- og nedkørsel på Silkeborgvej etape1 (Fonnesbechsgade til Sjællandsgade)
Vi arbejder ud fra det gældende "Regulativet for op- og nedkørsler m.v. i Herning Kommune" og er opmærksomme på de gældende krav i "Tilgængelighed for alle" (DS 3028:2001).
 
Ved alm. opkørsler bruger vi hældningen 1 på 3 (a=3) ved kantstensovergange op til fortove. Dvs. har vi ca. 8-10 cm højde fra vej til fortov, skal denne højde stige hen over en 30 cm bred kantsten.

Vi er opmærksomme på, at vi i bl.a. Fonnesbechsgade ikke har kunnet honorere dette grundet et meget smalt vejtracé, hvor det at skulle have plads til busser, p-pladser, cykelsti og fortov er vanskeligt, og vi har skulle løse stigningen over 20 cm for at undgå ramper på tværs af cykelstien. Vi har dog lokalt ved fodgængerkrydset Østergade/ Fonnesbechsgade ført hældningen langt ind i fortovet, da der var plads til det, og her skulle forholdene være nogenlunde i orden..
 
På Silkeborgvej, etape 1, har vi løst overgangen fra vej til cykelsti/fortov over en 30 cm kantsten. Der er mange hensyn at tage, når vi ikke har meget plads, da vi kan komme til at skulle lave en rampe ca. en meter ind i cykelsti, og det er ikke altid, at der findes den helt gode løsning.
 
Når dette er sagt, vil vi se på, om vi kan få sænket hældningen lokalt på overgangene i hver ende af Silkeborgvej etape 1.

På Silkeborgvej, etape 2 (igangværende), har vi løst hældningsproblemet ved at lave en meget lavere kantstenslysning. I den nyanlagte Dalgasgade har vi lavet hele traceet niveaufrit mellem vej, cykelsti og fortov ud fra "shared space" tanken".
 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at problemet drøftes.

Beslutning

Handicaprådet udtrykte utilfredshed med, at det var vanskeligt at komme igennem med ønsket om en stigning på de anbefalede 10% ved alle opkørsler. Føler, at der bliver lyttet, men at der ikke bliver handlet derefter.

 

Der bliver sendt brev til formanden for Teknik og Miljø udvalget, Finn Stengel Pedersen, med dette og flere klageforhold vedrørende tilgængelighedsproblemer.

 

Iøvrigt kunne Birgit oplyse, at hun og Henrik er inviteret til møde med repræsentanter fra By, Erhverv og Kultur samt Vejafdelingen den 23. september, hvor problemerne også vil blive drøftet.

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-4-14 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Evt. uddeling af handicappris 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommunes Handicapråd har de sidste 5 år uddelt en Handicappris på 10.000 kr.

 

Handicaprådet skal tage stilling til, om der også i 2014 skal uddeles en Handicappris, ligesom der i så fald skal tages stilling til prisens størrelse.

Sagsfremstilling

I de sidste 5 år har Handicaprådet ved Herning Kommune i forbindelse med FN's internationale dag for personer med handicap uddelt en Handicappris.

 

Kandidater til prisen har været igangsættere, grupper/klubber, ildsjæle eller idrætsforeninger, som yder en særlig indsats for handicappede.

 

Der har været annonceret efter kandidater i Herning Folkeblad i september/oktober måned.

 

Ved tidligere prisuddelinger har der været 5-6 kandidater til prisen.

 

Hvis udvalget beslutter at fortsætte traditionen, skal der udpeges repræsentanter til et bedømmelsesudvalg til afklaring af, hvem der skal modtage prisen. Endelig skal der fastsættes dato for prisoverrækkelsen.

Økonomi

Udgiften til Handicapprisen afholdes af Handicaprådets budget og vil ved hidtidigt niveau beløbe sig til ialt ca. 16.000 kr.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at råder tager stilling til fortsættelse af prisuddeling.

 

Såfremt handicaprådet beslutter at fortsætte prisuddeling, indstilles det,

 

at rådet fastsætter Handicapprisens størrelse 
atrådet fastsætter dato for prisuddelingen (det kan i den forbindelse oplyses, at der er reserveret tid i borgmesterens kalender til overrækkelse den 10. december kl. 13.00), og

 

at rådet udpeger repræsentanter til et bedømmelsesudvalg.

Beslutning

Vedtaget at fortsætte prisuddelingen under forudsætning af, at der blandt de indstillede kandidater efter Handicaprådets vurdering findes en egnet modtager af prisen.

 

Prisen fastsættes fortsat til 10.000 kr., hvortil kommer udgifter til annoncering, forplejning m.v.

 

Prisoverrækkelsen vil i så fald finde sted den 10. december kl. 13.00.

 

De  modtagne indstillinger vil blive behandlet på Handicaprådets møde den 4. november.

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-28-14 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Den lokale inddragelse af Arbejdsmarkedets parter efter Beskæftigelsesreformen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sagsresume

Som følge af Beskæftigelsesreformen nedlægges De Lokale Beskæftigelsesråd med virkning fra 1. juli 2015, og reformen rummer ikke bestemmelser om etablering af andre samarbejdsorganer, som kan forventes at løfte opgaverne efter De Lokale Beskæftigelsesråd. Det fremgår dog af bilaget til reformforliget, at kommunerne kan fortsat have lokale råd, hvis de ønsker det.

 

Beskæftigelsesudvalget besluttede i møde den 20. august at etablere et lokalt beskæftigelsesråd med benævnelsen ”Beskæftigelsesrådet i Herning kommune”.

 

Formanden for Handicaprådet ønsker en drøftelse af Handicaprådets repræsentation i det nedsatte Beskæftigelsesråd.


Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget drøftede i møde den 20. august udfordringerne i den lokale beskæftigelsespolitik efter Beskæftigelsesreformen

 

Med beskæftigelsesreformen nedlægges De Lokale Beskæftigelsesråd formelt, og reformen rummer ikke bestemmelser om etablering af andre samarbejdsorganer, som kan forventes at løfte opgaverne efter De Lokale Beskæftigelsesråd – det fremgår dog af bilaget til reformforliget, at ”Kommunerne kan fortsat have lokale råd, hvis de ønsker det”.  

 

Det er Administrationens vurdering, at der nu og fremadrettet vil være et fortsat stort behov for at pleje, udbygge og videreudvikle de mange initiativer og  tætte samarbejdsrelationer, som er skabt i regi af LBR-arbejdet.

 

Beskæftigelsesudvalget vedtog,

at etablere et lokalt beskæftigelsesråd med benævnelsen ”Beskæftigelsesrådet i Herning kommune”.
 
at Beskæftigelsesudvalget efter samråd med LO og DA (lokalt) inviterer konkrete lokale repræsentanter til deltagelse i Rådsarbejdet
 
at Sekretariatet i samarbejde med LO og DA udarbejder et forslag til kommissorium, som forelægges Beskæftigelsesudvalget til godkendelse, og
 
at Beskæftigelsesrådet i Herning kommune selv fastsætter forretningsorden for Rådets arbejde.  

 

Der henvises til vedhæftede bilag fra Beskæftigelsesudvalgets behandling af sagen.
 
Formanden for Handicaprådet ønsker en drøftelse af Handicaprådets repræsentation i det nedsatte Beskæftigelsesråd.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning

Handicaprådet besluttede at opfordre Beskæftigelsesudvalget til påny at overveje sammensætningen af det nyetablerede Beskæftigelsesråd, idet det er flertallets opfattelse, at Danske Handicaporganisationer bør være repræsenteret i rådet. Danske Handicaporganisationer har historisk set altid været repræsenteret i henholdsvis Koordinationsudvalg og Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR).

 

Birgit Hagen udarbejder forslag til skrivelse til Beskæftigelsesudvalget, og Bent Ole Nielsen opfordres tillige til at skrive til udvalget på vegne af Danske Handicaporganisationer, Herning afdeling.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-331-13 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Evaluering - handicapvenlighed i det nye bibliotek

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Formanden ønsker drøftet resultatet af handicaprådets input/anvisninger i forhold til indretning af det nye bibliotek for at gøre det tilgængeligt for alle brugere.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at emnet drøftes

Beslutning

Formanden redegjorde for de mangler man fra handicaporganisationernes side havde gjort opmærksom på og dermed fået udbedret eller lovning på udbedring af i forbindelse med ibrugtagning af det nye bibliotek.

 

Havde følt, at de handicappede at været taget rimeligt med på råd i forbindelse med indretning af biblioteket.

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-3-14 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Evt. tilslutning til Netværket handicapraad.socialstyrelsen.dk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Socialstyrelsen fremsender tilbud om, at Handicaprådet tilknyttet Netværket handicapraad.socialstyrelsen.dk, som er et forum for medlemmer af de kommunale handicapråd og sekretariatsbetjeningen af handicaprådene.

Sagsfremstilling

Socialstyrelsen tilbyder Handicaprådet medlemsskab af Netværket handicapraad.socialstyrelsen.dk med det formål at give gode råd og inspiration til medlemmerne af handicaprådet i forhold til rådets arbejde.

 

Net-siden redigeres af konsulenter i Socialstyrelsen, men er også baseret på input fra de enkelte Handicapråds medlemmer.

 

Som medlem af netværket gives der mulighed for at indsende spørgsmål til Socialstyrelsen, hvor man via ekspert eller vidensperson vil forsøge at give et kompetent og inspirerende svar. Svar deles i netværket.

 

I netværkets vidensbank kan man dele anvendelige og inspirerende links med de øvrige deltagere.

 

Netværket er gratis.

 

Handicaprådet som sådan er af sekretariatet tilmeldt netværket, men de enkelte medlemmer/suppleanter/administrative tilknyttet Handicaprådet skal selv tilmelde sig via hjemmesiden.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at rådet drøfter, hvorvidt Handicaprådet skal tilmeldes netværket.

Beslutning

Til efterretning.

 

De enkelte medlemmer tilmelder sig selv på hjemmesiden.

 

Sagsnr.: 15.00.00-P05-1-13 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Nøgletal vedrørende førtidspension/fleksjob og ledighedsydelse m.v.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger til orientering oversigt over udviklingen indenfor førtidspensions-/fleksjobområdet.

 

Supplerende kan det oplyses, at Herning Kommune med 4,0 % fortsat har en lavere bruttoledighed end landsgennemsnittet, og samtidig var bruttoledigheden i Herning Kommune i juni 2014 mindre end samme måned sidste år.  
 
Førtidspension
Antallet af nytilkendelser af førtidspension er stærkt faldende. I juli 2014 er der således tilkendt 4 nye førtidspensioner. Til sammenligning blev der tilkendt gennemsnitligt 23 førtidspensioner pr. måned i 2012.   Samtidig er det samlede antal førtidspensionister i Herning Kommune fortsat faldende. Det samlede antal er således faldet med 132 fuldtidspersoner fra juni 2013 til juni 2014.
 
Fleksjob
Antallet af fleksjob er steget markant det seneste år. I juni 2013 var der i alt 854 fleksjob, mens tallet i juni 2014 var på 971 fleksjob.
 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.05.00-G00-13-08 Sagsbehandler: Katrine Damsgaard Boye  

Status for Rejsekortet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Der foreligger nu en dato for opstarten af Rejsekortet i Herning Kommune. Rejsekortet vil blive aktivt i bybusserne i Herning onsdag den 15. oktober 2014. Der er endnu ikke sat en dato for opstarten af Rejsekortet i Regionalbusserne samt i Lokalruterne 140 og 150.
 
Som forberedelse til Rejsekortets ikrafttræden i Herning Kommunes bybusser vil der blive reklameret i busserne via skilte og skærme samt på stoppesteder. Der vil ligeledes blive gjort opmærksom på kortet via dagspressen, på nettet samt på biblioteker og via Borgerservice.

 

Herning Kommune vil i samarbejde med Midttrafik tilbyde særlige målgrupper, herunder eksempelvis aktivitetscentre, en mere dybdegående introduktion til Rejsekortet. Dette kunne eksempelvis være i form af et informationsmøde.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.06.08-A00-4-14 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Rammeaftale 2015 på det sociale område m.v.: Styringsaftale

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Ejnar Tang

 

Sagsresume

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.


Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest 1. juni og Styringsaftalen 15. oktober.
 
Der er enighed om, at der i 2015-2016 fortsat er fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som fagligt og kvalitativt er i orden. Det må forventes, at de samlede kommunale udgifter fortsat vil være under pres. Der skal derfor fortsat arbejdes på at finde nye måder at styre udgiftsudviklingen på blandt andet gennem øget fokus på visitationen og den fælles metodeudvikling.
 
Det aftales desuden, at indførelse af differentierede takster for de enkelte tilbud fortsættes for at sikre større gennemsigtighed mellem ydelser og takster.
 
Udkast til Styringsaftale 2015 er lavet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland.

4. september 2014 er udkastet sendt i mailhøring i Handicaprådet. Høringssvar af 11. september 2014 er vedlagt som bilag.

 

Udkast til Styringsaftale forelægges hermed til orientering.  

Sagsfremstilling

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt.

 

Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest 1. juni og Styringsaftalen 15. oktober.

 

Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i regionen. Formålet med styringsaftalen er at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på specialiserede sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for dette køb og salg på tværs af kommunegrænser.

 

Styringsaftale 2015 er lavet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland. Dermed er der skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

 

Styringsaftale 2015 er i al væsentlighed en videreførelse af Styringsaftale 2014. Dog indeholder udkastet en ændring som følge af etablering af Socialtilsynet, idet det administrative overhead i taksterne foreslås reduceret med 0,3 % svarende til den procentsats, som hidtil er blevet opkrævet i taksterne til tilsyn.

 

En ny bekendtgørelse forventes at træde i kraft med virkning pr. 1. januar 2015 vedrørende reglerne for opgørelse af over-/underskud i tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Reglerne vil blive indarbejdet i Styringsaftalen, når bekendtgørelsen foreligger.

 

KKR Midtjylland (KommuneKontaktRådet) har på møde 12. juni 2014 behandlet udkast til Styringsaftale 2015. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i byrådene samt i regionsrådet for så vidt angår de tilbud regionen driver.

Udvikling i taksterne:

Der er enighed om:

 

  • At der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved at sammenlægge og omlægge tilbud, udvikle nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.

  • At der fortsat skal arbejdes på at finde nye måder at styre udgiftsudviklingen på blandt andet gennem øget fokus på visitationen og den fælles metodeudvikling, da det må forventes, at de samlede kommunale udgifter fortsat vil være under pres.

  • At indførelse af differentierede takster for de enkelte tilbud fortsættes for at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst.

  • At overheadprocenten i takstberegningen er maksimale procenter, det vil sige driftsherrerne blandt andet kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 6,1 %.

  • At indgå i dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion gennem de senere år.

 
Sagen er sendt i mailhøring i Handicaprådet med svarfrist 13. september 2014.

 

Handicaprådet har afgivet høringssvar 11. september 2014 (vedlagt).  

Høringssvaret indgår efterfølgende i den politiske behandling af sagen.


Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Orientering om halvårsregnskab 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Orientering om halvårsregnskab 2014, som er behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2014, i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. september 2014 og i Byrådet den 16. september 2014.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-3-14 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Udfordringer budget 2015 - Sundhed og Ældre

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Budgetopfølgning 2014 og budgetlægningen for 2015 samt yderligere analyser af den økonomiske situation på serviceområde 18, Sundhed og Ældre har vist, at der er økonomiske udfordringer.

 

På møderne den 13. og 26. august 2014 har Social- og Sundhedsudvalget behandlet Sundhed og Ældres mulighedskatalog med forslag til omlægninger, effektiviseringer og besparelser. Social- og Sundhedsudvalgets indstilling er behandlet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 8. september 2014 og skal behandles på byrådsmødet den 16. september 2014.

Sagsfremstilling

 Social- og Sundhedsudvalget har indstillet, at følgende forslag gennemføres:

 

[image]

 

Indstillingen er godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Dog har der været politiske forbehold for forslag 18.43 og 18.44, både i indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-587-06 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Meddelelser fra formanden og rådets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sagsfremstilling

A

Handicaprådets møde den 21. oktober er flyttet til den 4. november 2014.

Beslutning

Formanden skal deltage i møde med Regionshospitalet Vest Herning vedrørende "Tryghed i forbindelse med udskrivning til eget hjem".

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-3-12 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Eventuelt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

A.

Formanden appellerede til, at medlemmerne sender returmelding til hende, når hun har lavet udkast til høringssvar og sendt det til udtalelse hos rådets medlemmer.

 

B.

Bent Ole Nielsen omdelte pamflet om handicappede i beskæftigelse.