Dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 20. oktober 2015
Mødested: Mødelokale C3.17, Rådhuset

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.

Sagsfremstilling

Bemærkninger til nøgletallene.

Bruttoledigheden
Herning Kommune har med 3,4 % fortsat en lavere bruttoledighed end landsgennemsnittet, og samtidig var bruttoledigheden i Herning Kommune i juli 2015 mindre end samme måned sidste år.

Fleksjob
Antallet af fleksjob er steget markant det seneste år. I juli 2014 var der i alt 917 fleksjob, mens tallet i juli 2015 var på 1040 fleksjob.

Sygedagpengemodtagere og jobafklaringsforløb
Antallet af sygedagpengemodtagere var i juli 2015 steget til 1110, mens tallet i april 2015 var 1038, og samtidig er antallet af sygedagpengemodtagere noget lavere end samme måned året før.
 
Førtidspension
I august 2015 er der tilkendt 5 nye førtidspensioner. I 2015 er der indtil nu tilkendt 94 førtidspensioner. I hele 2014 blev der til sammenligning tilkendt i alt 119 førtidspensioner svarende til ca. 10 nytilkendelser pr. måned i 2014 .

Generel bemærkning til nøgletallene:

Nøgletallene indeholder nyeste tilgængelige data, og det fremgår af nøgletalsarket på hvilket tidspunkt data er opdateret.  

 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Handicaprådet ser positivt på stigningen i antallet af flexjob.

 

Ny orientering til Handicaprådet i 1. kvartal af 2016.

 

 

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-2-13 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Orientering om renovering af Bredgade mellem Torvet og Poulsens Plads

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsfremstilling

Byplanudvalget har netop godkendt et skitseoplæg fra Rambøll. Forslaget indeholder planer for ny belægning, nye træer, ny belysning samt flere aktivitets-og opholdssteder for børn og voksne i alle aldre. Der er indarbejdet elementer som vand, grønt i øjenhøjde, kunst, leg, ly og læ.

Anlægsarbejdet starter fra Torvet til januar 2016. Hvis vi får meget sne og frost så skubber vi starttidspunktet. Når entreprenøren, som skal udføre arbejdet er fundet, laver vi en oversigtstegning som viser arbejdsforløbet. Arbejdet starter ved torvet og slutter ved Poulsens Plads.

 

Tidsplan

  • August 2015 - Politisk behandling i Byplanudvalget.
  • September 2015 til januar 2016 - Projektering, høring og udbud.
  • Januar 2016 - Rydning af træer samt kloak-og ledningsarbejder.
  • Marts 2016 - Belægnings-og inventararbejder starter.
  • Efterår 2016 - Kloak- og ledningsarbejder slutter.
  • Forår 2017 - Belægnings-, beplantning-og inventararbejder slutter.

 

Omdannelsen af gågaderne i Herning er en del af bymidteplanen. Planen har til hensigt at skabe en spændende by med et mangfoldigt byliv og et godt byrum. 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Handicaprådet er inddraget i arbejdet via en nedsat arbejdsgruppe. Der er møde i denne arbejdsgruppe den 28. oktober 2015, hvor Henrik Henriksen og Kim Thrane Christensen fra Dansk Blindesamfund deltager.

 

Sagsnr.: 27.00.00-A26-1-15 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Handleplan 2015 - Handicap og Psykiatri

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på møde d. 18. august, at Handleplan 2015 for Handicap- og Psykiatriområdet blev sendt i høring i MED-systemet og i Handicaprådet. Handleplanen blev behandlet igen på et udvalgsmøde den 23. september 2015 på baggrund af høringssvarene.

Sagsfremstilling

Handleplan 2015 indeholdt en række forslag til håndtering af en del af det forventede underskud på 14,2 mio. kr. i 2015 samt en række gennemgribende forslag til ny økonomisk styring, organisatorisk udvikling, omstilling og effektivisering. På mødet i Sundhedsudvalget den 23. september blev udvalget konkret bedt om at tage stilling til

  • Etablering af Bo- og Støttecenter Herning, ved sammenlægning af Socialpædagogisk Center, Lindekollegiet og Aflastningen på området for  udviklingshæmmede.
  • Etablering af Center for Socialpsykiatri, ved sammenlægning af Skovlyset, Socialpsykiatrisk Center og Skiftesporet på psykiatriområdet.

 

Endvidere blev indstillet, at administrationen bemyndigedes til at igangsætte forskellige tiltag, som var beskrevet i handleplanen, herunder arbejdet med overgang til rammestyring på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, og til at arbejde videre med udarbejdelse af beslutningsforslag vedrørende

  • Etablering af "ældrecenter" for udviklingshæmmede og
  • Etablering af Blå Kors Herning - Pensionat og Varmestue, ved sammenlægning af Blå Kors Varmestue og Blå Kors Pensionat.

 

Indstillingen blev tiltrådt dog således,

 

at psykiatriområdet fortsætter med de nuværende styringsprincipper,

at der ikke etableres et center for socialpsykiatri,

at psykiatriområdet bærer en forholdsmæssig andel af merforbruget og skal finde en løsning herpå,

at der afsættes 0,8 mio. kr. i 2016 til en pulje til tværfaglige udviklingsprojekter med inddragelse af ledere og medarbejderne på Handicap- og Psykiatriområdet.

at de decentrale enheder vil indgå i den fremtidige visitationsmodel for de områder, som indgår i rammestyringen.

at rammestyringen følges tæt og evalueres løbende.

 

 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Birgit Hagen orienterede om modtaget kvitteringsbrev i forhold til høringssvar vedrørende budget 2016. Hun efterlyste en begrundelse for ikke at følge Handicaprådets forslag i høringssvaret.

 

Handicaprådet påpegede det vigtige arbejde i at evaluere rammestyringen.

Der var en drøftelse i forhold til rammens størrelse på området.

 

 

 

 

 

 

 

Sagsnr.: 00.05.07-G01-2-15 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Flytning af møde i december

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Handicaprådets Handicappris har været annonceret i Herning Folkeblad den 30. september og den 7. oktober 2015.

 

Fristen for indsendelse af kandidater til prisen er den 1. november 2015.

 

Prisen skal uddeles den 9. december 2015.

 

Det foreslås derfor, at det planlagte møde den 10. december 2015 i Handicaprådet flyttes til den 23. november 2015, så kandidaterne kan drøftes og prismodtageren kan nå at blive adviseret forud for overrækkelsen den 9. december 2015.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at mødet den 10. december 2015 flyttes til den 23. november 2015.

Beslutning

Indstillingen vedtaget.

 

Efter mødet den 23. november vil der være spisning.

 

 

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Balanceplan CBF, Børn og Unge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:Bo U. Bertelsen

Sagsresume

I forbindelse med Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 blev det konstateret at Børn og Familieområdet, Børn og Unge er udfordret økonomisk i 2015, hvor der forventes et merforbrug på op i mod 20 mio. kr. Der er på baggrund af budgetopfølgningen udarbejdet en balanceplan med det formål at mindske merforbruget i 2015 og sikre balance i de kommende år.

Sagsfremstilling

Merforbrug i Center for Børn og Forebyggelse

Center for Børn og Forebyggelse forventer et merforbrug på 15- 20 mio. kr. i 2015. De økonomiske udfordringer på de specialiserede tilbud til børn og unge er en tendens som ses i hele landet. Udgifter til bl.a. børn med funktionsnedsættelse finansieres fra dette område.

 

Center for Børn og Forebyggelse har de sidste 2½ år kørt et pilotprojekt (Sveriges programmet) i 20 % af kommunen. Erfaringerne herfra er så gode at Byrådet har besluttet at rulle det ud over hele kommunen. Samtidig med denne udrulning ønsker Børn og Forebyggelse at udvikle og nytænke måden vi støtter op om familierne på - herunder også familier med børn med funktionsnedsættelse - og den måde vi organiserer opgaveløsningen på.

 

På mødet vil Centerchef Bo Bertelsen gennemgå planen.

 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet drøfter balanceplanen og afgiver eventuelt et høringssvar

Beslutning

Balanceplanen drøftet.

På næste møde ønskes et punkt om inklusionsbørn.

 

Birgit Hagen laver udkast til høringssvar og sender det til godkendelse blandt rådets medlemmer.

Høringssvar sendes efterfølgende til Lotte Mikkelsen.

 

 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-587-06 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Meddelelser fra formanden og rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Birgit Hagen har fået en henvendelse fra Feldborg Hallen om ansøgning om lift. Hun har henvist til fonde og tilgængelighedspuljen. Ansøgningen sendes til Birgit Hagen til drøftelse i Handicaprådet. Søren Christensen opfordrede til at sende ansøgningen til ham til drøftelse i By, Erhverv og Kultur.

 

Birgit Hagen orientede om henvendelse fra Hjælpemiddelenheden om EU-udbud på handicapbiler.

 

Birgit Hagen orienterede om at hun har talt med Bo U. Bertelsen og Søren Christensen, om problematik med hensyn til stress for ADHD-barn i forbindelse med ny skolereform.

 

Birgit Hagen har deltaget i møde med elever fra Designskolen. Medicinkasse til at medbringe ved indlæggelse samt sengebord, som kan bruges som rollator var blandt de drøftede emner.

 

Birgit Hagen deltager i KLs Handicap og Psykiatrikonference den 18. november 2015.

 

Birgit Hagen foreslår, at Handicappolitikken ved revidering ændres til Handicap- og Psykiatripolitik.

 

Birgit Hagen vil i sin årsrapport 2015 have fokus på gågadeprojektet.