Dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 20. april 2015
Mødested: Mødelokale C3.17, Rådhuset

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 81.29.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Forsikringsforhold - frivilligt socialt arbejde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Statsforvaltningen har 15. december 2014 udtalt, at det ikke er lovligt for kommunerne at tegne kollektive ulykkes- og ansvarsforsikringer for personer, der yder en frivillig indsats.

Udtalelsen aktualiserer en drøftelse i Handicaprådet af forsikringsansvar i forbindelse med frivilligt arbejde.

Sagsfremstilling

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsgivere har pligt til at tegne arbejdsskadeforsikring for frivillige, der udfører arbejde i lovens forstand. Herning Kommune har tegnet arbejdsskadeforsikring hos Gjensidige – også for dem, der arbejder frivilligt.   

 

Arbejdsskadestyrelsen skelner mellem frivilligt arbejde og frivillig indsats. Sidstnævnte er de opgaver, vi udfører, uden at de er arbejde i lovens forstand.

Det er en konkret vurdering i den enkelte sag, der afgør, om de frivillige udfører arbejde i lovens forstand. Vurderingen skal laves ud fra en afvejning af en række kriterier:

 

  • § Er der en instruktionsbeføjelse? Det vil sige: Har arbejdsgiveren en ret til at lede og fordele arbejdet?
  • § Er der tale om et reelt stykke arbejde, hvor der er en nytteværdi?
  • § Skulle en anden have lavet arbejdet, hvis den frivillige ikke havde gjort det?
  • § Er der et ansættelseslignende forhold?
  • § Er der en fast vagtplan? Og skal der findes en afløser, hvis den frivillige er fraværende?

 

Det er svært at fastslå, om bestemte frivillige funktioner generelt er arbejde i lovens forstand og dermed omfattet af Herning Kommunes arbejdsskadeforsikring.

 

Foreninger og arbejdsskadeforsikring

Når de frivillige er organiserede i foreninger, har foreningerne en eventuel sikringspligt.

 

En forening har pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring, når personer udfører opgaver, der har karakter af arbejde i lovens forstand.

 

Der kan dog være ting, der trækker i retning af, at foreningen ikke nødvendigvis skal tegne en arbejdsskadeforsikring. Det kan være tilfældet, hvis medlemmerne, herunder bestyrelsesmedlemmer, kun udfører, hvad der er sædvanligt i henhold til foreningens vedtægter.

 

Eksempler:

Hvis du som medlem af foreningen udfører arbejde, der går ud over foreningens formål, kan du dog være omfattet af loven i den situation, og foreningen skal tegne arbejdsskadeforsikring.

Hvis du er ansat af en forening - eksempelvis til at gøre rent i foreningens lokaler - er du omfattet af loven.

Vil man som frivillig være helt sikker på at være dækket, hvis man får varige mén efter en ulykke, skal man tegne en privat heltidsulykkesforsikring i sit eget forsikringsselskab.

 

Ansvarsforsikring

På samme måde og efter samme betingelser som ved arbejdsskadeforsikringen kan frivillige være omfattet af kommunens ansvarsforsikring, hvis de under det frivillige arbejde forvolder skade på andres person eller deres ting. Den frivilliges eventuelle erstatningsansvar vurderes i givet fald ud fra dansk rets almindelige erstatningsregler.

 

Hvis den frivillige ikke er omfattet af kommunens forsikringer, kan han eller hun være dækket af sine private forsikringer.

 

Hvis der er tale om en forening, kan den frivillige være dækket af foreningens forsikringer.

 

 

Statsforvaltningens udtalelse om forsikring af frivillige

Statsforvaltningen har 15. december 2014 udtalt, at det ikke er lovligt for kommunerne at tegne kollektive ulykkes- og ansvarsforsikringer for personer, der yder en frivillig indsats. Det vil sige, at kommunen ikke kan sikre forsikringsdækning for de frivillige, der ikke er omfattet af hverken kommunens eller foreningens arbejdsskade- eller ansvarsforsikringer.

 

Økonomi- og Indenrigsminister Morten Østergaard ønsker imidlertid, at kommunerne skal kunne forsikre frivillige, og er derfor gået ind i sagen.

Ministeriet forventer at have en afgørelse klar i løbet af sommeren 2015.

 

Chefkonsulent Jane Sønderskov deltager under behandlingen af punktet kl. 16.00.

 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at sagen drøftes

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Handicaprådet besluttede at afvente udfaldet af økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards intervention i forhold til kommunernes ret til at tegne kollektive ulykkes- og ansvarsforsikringer for personer, der yder en frivillig indsats.

Når der foreligger en afklaring, tages sagen op påny i Handicaprådet, bl.a. med henblik på drøftelse af indarbejdelse heraf i relevante sammenhænge.

 

Regionen har formuleret regler for frivillige i Region Midtjylland. I Herning Kommune er der til lederne formuleret spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og ansatte medarbejdere i Social, Sundhed og Beskæftigelse.

 

Folder fra Forsikringsoplysningen om "Foreninger og forsikring" vedlægges referatet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.36.00-P23-1-15 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Revision af kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: - Karin V. Jørgensen

Sagsresume

Kommunalbestyrelsen skal hvert år revidere og godkende kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.

 

Social og Sundhedsudvalget sender kvalitetsstandarderne til orientering i Handicaprådet.

 

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne har til formål at oplyse kommunens borgere om serviceniveauet for de forskellige ydelser. Dertil kommer, at de indeholder en række praktiske oplysninger. Kvalitetsstandarderne er dermed i udgangspunktet målrettet borgerne, men anvendes også i forbindelse med visitation ved tildeling af hjælpen.

 

Denne sagsfremstilling omhandler udelukkende kvalitetsstandard for hjemmehjælp og træning. De resterende kvalitetsstandarder behandles i en selvstændig sag. Kvalitetsstandarden for madservice har tidligere været behandlet i en særskilt sag.

 

Generelt er der kun sket få redaktionelle ændringer i de eksisterende kvalitetsstandarder uden betydning for serviceniveauet. En oversigt over omfanget af ændringerne i de politisk godkendte kvalitetsstandarder er vedlagt som bilag.

 

Der er foretaget en generel tilpasning på baggrund af en ændring af Serviceloven, som herefter forpligter kommunen til at iværksætte et kortvarigt og tidsbegrænset rehabiliteringsforløb, hvis der er grundlag for at forbedre borgerens funktionsniveau.

 

I alle kvalitetsstandarderne under hjemmehjælp og træning er der indsat følgende beskrivelse:

 

"Herning Kommune har som mål at flest mulige borgere er selvhjulpne.
Efter Servicelovens § 83a er kommunen lovgivningsmæssigt forpligtet til, forud for vurdering af behov for personlig og praktisk hjælp, at tilbyde kortvarigt og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb, hvis det vurderes at kunne forbedre borgerens funktionsevne, og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83.

 

Der vil efter rehabiliteringsforløbet blive foretaget en ny, konkret individuel vurdering af borgerens funktionsevne i forhold til opgaverne.

 

Hvis der ikke er mulighed for rehabilitering, ydes der kompenserende hjælp og støtte, hvor borgeren ikke selv kan udføre opgaverne på egen hånd."

 

Der er ingen ændringer i serviceniveauet som følge af disse ændringer.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen om revisionen af kvalitetsstandarderne tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.36.00-P23-1-15 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Revision af diverse kvalietsstandarder i Visitationsenheden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Karin V. Jørgensen

Sagsresume

Sundhed og Ældre har gennemgået en række kvalitetsstandarder, der berører forskellige paragraffer under den lovgivning, som er grundlaget for Visitationsenhedens arbejde - undtaget er kvalitetsstandarderne i relation til hjemmehjælp og træning, som behandles i en selvstændig sagsfremstilling. Der er endvidere udarbejdet 4 nye kvalitetsstandarder.

 

Social- og Sundhedsudvalget fremsender nu de fire nye kvalitetsstandarder til høring hos Handicaprådet, med svarfrist den 22. april 2015 til Sundhed og Ældre.

 

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne har til formål at oplyse kommunens borgere om serviceniveauet for de forskellige ydelser. Dertil kommer, at de indeholder en række praktiske oplysninger. Kvalitetsstandarderne er dermed i udgangspunktet målrettet borgerne, men anvendes også i forbindelse med visitation ved tildeling af hjælpen.

 

Denne sagsfremstilling omhandler andre kvalitetsstandarder end de, der er knyttet til hjemmehjælp og træning, som behandles i en selvstændig sag.

 

Generelt set er der kun sket få redaktionelle ændringer i de eksisterende kvalitetsstandarder uden betydning for serviceniveauet. En oversigt over omfanget af ændringerne i de eksisterende kvalitetsstandarder er vedlagt som bilag 1.

 

Kvalitetsstandarderne vedrørende midlertidige og permanente ophold er ændret i forhold til nuværende status på boligområdet, idet plejehjem ikke længere benyttes som betegnelse. Der er ikke sket ændringer af serviceniveauet.

 

Der er dog sket ændringer i to af de eksisterende kvalitetsstandarder, som har en mindre betydning for serviceniveauet. Det drejer sig om:

  • Handicapkørsel, hvor passager er taget ud, da Midttrafik har ændret deres ordning.
  • Befordringsgodtgørelse i Sundhedsloven, hvor ny lovgivning betyder ændring af praksis.

 

Handicapkørsel

I forhold til handicapkørsel, er der sket en større revision, og kvalitetsstandarden er nu ikke så beskrivende. Det er Midttrafik, der står for ordningen og derfor henvises i kvalitetsstandarden i højere grad til deres beskrivelse omkring handicapkørsel.

 

Hvis borgeren har brug for trappemaskine i forbindelse med handicapkørsel med Midttrafik, koster det 250 kr. pr. tur. Der har i to særtilfælde været bevilget betaling for trappelift inden for det sidste år. Det indstilles, at det fremgår af kvalitetsstandarden, at borgerne selv skal betale for brug af trappemaskine.

 

Befordringsgodtgørlse i Sundhedsloven

Kommunen er forpligtet til at yde godtgørelse for kørsel til egen læge til pensionister og taxakørsel til personer, der er ude af stand til at benytte offentlig transportmidler. En lovændring betyder, at kommunerne ikke længere er forpligtiget til at stille kørsel til rådighed, men kan nøjes med at godtgøre udgifterne forbundet med kørsel til egen læge.

 

Derfor indstilles det af administrationen, at ordningen ændres med virkning fra 1. januar 2016, således at borgerne selv bestiller og betaler for befordringen. Herefter søger borgeren om befordringsgodtgørelse. Der sker ikke ændringer i serviceniveauet, men der vil blive indført en anden praksis, da borgeren ikke længere vil kunne bestille taxa gennem Borgerservice.

 

 

Nye kvalitetsstandarder

Der er udarbejdet fire nye kvalitetsstandarder vedrørende:

1. Rehabiliteringsophold på Rehabiliteringscentret

2. Ledsagelse til ikke-selvvalgte aktiviteter

3. Selvvalgt hjælper til pleje og praktisk hjælp

4. Klippekort-ordningen

 

 

1. Rehabiliteringsophold

Der er udarbejdet en ny kvalitetsstandard, der beskriver rehabiliteringsophold. Ydelsen kan holdes inden for den nuværende normering på Rehabiliteringscentret.

 

2. Ledsagelse til ikke-selvvalgte aktiviteter

Det er muligt at visitere til ledsagelse til aktiviteter, som borgeren ikke selv har valgt så som lægekonsultation, hospitalsundersøgelser med mere. Borgerne skal være bevilget ledsagelse til fritidsaktiviteter og have et yderligere behov for at kunne få ledsagelse til ikke-selvvalgte aktiviteter. Der er ingen ændringer af serviceniveauet.

 

3. Selvvalgt hjælper

Borgere, der er bevilget hjemmehjælp, har mulighed for at vælge egen hjælper. Hjælperen ansættes af Herning Kommune til at udføre de visiterede opgaver. Der visiteres efter samme regler som ved hjemmehjælp, herunder også rehabilitering.

 

4. Klippekort-ordningen

Som en del af den seneste finanslov er der etableret en central pulje med en såkaldt "klippekortordning", hvor de svageste ældre tildeles en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen, som de selv kan bestemme, hvad skal bruges til. Kvalitetsstandarden beskriver ordningen i Herning Kommune.

 

De fire nye kvalitetsstandarder vedhæftes som bilag 2.

 

Social- og Sundhedsudvalget vil gerne have svar senest den 22. april 2015.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at kvalitetsstandarderne drøftes med henblik på afgivelse af høringssvar.

Beslutning

Der udarbejdes høringssvar med baggrund i de på mødet faldne bemærkninger.

 

Som svar på spørgsmålet på mødet kan det oplyses, at prisen for ophold på Rehabiliteringscenter udgør 122 kr. pr. døgn og dækker ophold, forplejning og rengøring. Hvis borgeren ønsker at få vasket tøj på centret, skal der betales 7 kr. pr. døgn for det. Medicin bestilles til og betales af borgeren.

 

 

Bilag

 

Sagsnr.: 27.39.16-A00-1-15 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Ny leverandør af dagligvareudbringning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Visitationsenheden i Sundhed og Ældre har indgået kontrakt med firmaet iPosen, som fra den 1. april 2015 er ny leverandør af udbringning af dagligvarer.

Sagsfremstilling

Visitationsenheden i Sundhed og Ældre har med virkning fra den 1. april 2015 indgået kontrakt med firmaet iPosen om udbringning af dagligvarer til borgere i Herning Kommune, der er visisteret til denne ydelse. Kontrakten er indgået på baggrund af en udbudsrunde, som har været gennemført i begyndelse af 2015.

 

iPosen samarbejder med Dagligbrugsen og Post Danmark om at pakke og levere varer til borgerne. iPosen tager imod bestillinger fra borgerne såvel online som pr. telefon. Det er fra administrationen oplyst, at der ikke må ske serviceforringelser. Administrationen er i dialog med leverandøren om de problemer, der har været og man er igang med at løse dem.

 

Området for udbringning af dagligvarer er omfattet af frit valg.


Social- og Sundhedsudvalget vedtog i møde den 7. april 2015, pkt. 36 at tage orienteringen til efterretning.

 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Til efterretning.

 

Punktet optages på dagsordenen til Handicaprådets næste møde, hvor en repræsentant fra Sundhed og Ældre anmodes om at komme og fortælle om de foreløbige erfaringer med det nye firma.

 

Som svar på spørgsmål på mødet kan administrationen oplyse følgende:

Det er gratis for visiterede borgere at få bragt varer ud, hvis de vælger iPosen, som er den leverandør Herning Kommune har godkendt. Kommunen betaler iPosen 96,80 kr. pr. udbringning.

Hvis borgerne ønsker en  anden leverandør end iPosen, får de et fritvalgsbevis med en værdi på 96 kr., som de kan give til den leverandør, de ønsker skal levere deres dagligvarer. Denne leverandør skal leve op til de samme krav som iPosen. Hvis udbringningsprisen overstiger 96,80 kr, skal borgeren selv betale det beløb, der overstiger de 96,80 kr.

 

 

Sagsnr.: 27.69.48-P24-1-15 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Diæter/tabt arbejdsfortjeneste til Handicaprådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Medlem af Handicaprådet, Bent Ole Nielsen, har anmodet om en drøftelse i Handicaprådet af muligheden for at få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse rådets medlemmers deltagelse i konferencer, møder m.v., udover Handicaprådets ordinære og ekstraordinære møder.

Sagsfremstilling

Det fremgår af lov om retsikkerhed og administration på det sociale område § 30, at kommunen udbetaler diæter, tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse til handicaporganisationernes medlemmer af Handicaprådet.

 

Det er Byrådets afgørelse, hvilken form vederlaget skal have. Den kompetence kan ikke delegeres til et udvalg eller til administrationen. Der kan udbetales både almindelige mødediæter og tabt arbejdsfortjeneste, eller kun en af delene. Rådsmedlemmet har således ingen valgfrihed.

 

Til forskel fra byrådsmedlemmer kan Handicaprådets medlemmer frasige sig at modtage vederlag og udgiftsgodtgørelse. Den juridiske begrundelse er, at erhvervet som byrådsmedlem er et borgerligt ombud med mødepligt. Byrådets medlemmer af Handicaprådet modtager ikke diæter for arbejdet i rådet, idet dette er omfattet af hvervet som byrådsmedlem og honoreret her.

 

Herning Kommunes praksis på andre områder

Herning Byråd

Det fremgår af kommunestyrelsesloven, at byrådsmedlemmer, der har ret til erstatning i form af tabt arbejdsfortjeneste udover almindelige byrådsmøder og udvalgsmøder for:

- deltagelse i møder vedr. hverv, man er udpeget til af Byrådet, dog ikke Handicaprådet

- deltagelse i kurser, konferencer, årsmøder og orienteringsmøder m.v, der af Byrådet eller Økonomi- og Erhvervsudvalget anses for at have betydning for ens kommunale erhverv

- deltagelse i byrådsseminarer, f.eks. introduktionsseminar, budgetseminarer mv.

 

Herudover afgør Byrådet i hvilket omfang et hverv kan begrunde udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. Herning Byråd har besluttet, at der ydes tabt arbejdsfortjeneste for:

- møder og seminarer i regi af KL, når byrådsmedlemmet ikke er vederlagt for hvervet fra anden side

- møder og forhandlinger med andre offentlige myndigheder

- deltagelse i borgermøder, besigtigelser og lign. efter anmodning fra udvalg eller byråd

- studieture i regi af byråd og udvalg.

 

Byrådsmedlemmer kan vælge om de vil have faste vederlag eller tabt arbejdsfortjeneste. Herning Byråd har ganske beskeden anvendelse af tabt arbejdsfortjeneste, og udbetaler tabt arbejdsfortjeneste mod arbejdsgivererklæring.

 

Huslejenævnet og Beboerklagenævnet

To lovpligtige tvistorganer med klageret til domstolene.

Medlemmerne modtager almindelige mødediæter efter gældende takster. Ved kurser, seminarer og lign. afholder kommunen godtgørelse for udgifter, f.eks. kørsel, forplejning, deltagergebyr m.v. men ingen diæter.

 

Nævnsformændene udpeges af Statsforvaltningen, og der er funktionskrav, om at formanden skal være jurist. Formandens vederlag er fastlagt af Byrådet.

 

Bevillingsnævnet

Nævnet er nedsat af Byrådet efter reglerne i restaurationsloven. Medlemmerne modtager almindelige mødediæter efter gældende takster, herunder også nævnets formand.

Ved kurser, seminarer og lign. afholder kommunen godtgørelse for udgifter, f.eks. kørsel, forplejning, deltagergebyr m.v.

 

Ældrerådet

Medlemmerne af rådet modtager diæter for deltagelse i rådets møder. Derudover ydes der ikke vederlag til medlemmerne.

 

 

Hvis der skal udbetales diæter og tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med handicaprådets medlemmers deltagelse i kurser, konferencer m.v., vil udgiften hertil skulle afholdes af handicaprådets budget.

 

 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet drøfter spørgsmålet m.h.p. evt. afgivelse af indstilling til Herning Byråd.

Beslutning

Da spørgsmålet primært vil vedrøre handicaporganisationernes medlemmer af rådet, aftaler disse, hvorvidt der skal fremsendes ansøgning til byrådet om godkendelse af, at der udover til ordinære møder i rådet gives diæter/tabt arbejdsfortjeneste til deltagelse i konferencer i regi af KL eller tilsvarende organisationer med relation til handicappede.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-587-06 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Meddelelser fra formanden og rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

A.

Formanden orienterede om, at hun er inviteret til møde i Gødstrup, hvor den kunstner, der er udpeget til at stå for udsmykningen af indgangspartiet ved det nye storsygehus, vil komme med et oplæg.

 

B.

Formanden er udpeget til at deltage i et udvalgsarbejde omkring samtaleterapi i kendt miljø til borgere, der har brug for det.

 

C.

Formanden orienterede om, at der for første gang i Handicaprådets historie er sendt høringssvar til Byrådet, hvor det kun har været på vegne af handicaporganisationernes medlemmer. Der er tale om høringssvaret vedr. mulighedskataloget.