Dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 20. februar 2012
Mødested: b2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-246-11 Sagsbehandler: Sigga Kristensen  

Indvielse af lift ned til varmtvandsbassinet i DGI-Huset

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Erik Karup

Sagsresume

Adgangsforholdene til varmtvandsbassinet i DGI-Huset er nu løst ved indkøb af lift og der er indvielse af liften, mandag den 20. februar 2012 fra kl. 15.00 til 16.00 forud for Handicaprådets møde.

 

Herning Folkeblad er inviteret i forbindelse med indvielsen.

Sagsfremstilling

Teknisk Service har set på en lift, som skønnes anvendelig. Det er en lille og handy lift, som kan køres væk, når den ikke er i brug. Sikkerhedsmæssigt opfylder den alle betingelserne og alle tilladelser og godkendelser er på plads.

 

Handicaprådet vedtog at anskaffe liften på mødet den 7. november 2011, punkt 3.

 

Liften er klar til brug og en del af personalet er allerede fortrolig med liften, så alle forhold er på plads til indvielse og ibrugtagning af den ønskede forbedring.

 

 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at fremvisningen godkendes.

Beslutning

Fremvisningen af liften blev gennemført. Der blev udtrykt tilfredshed med resultatet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-762-10 Sagsbehandler: Sigga Kristensen  

Forespørgsel vedrørende Borgerstyret personlig assistance (BPA) ordning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Lone Rasmussen

Sagsresume

Formanden for Handicaprådet har bedt om en redegørelse vedrørende BPA ordning.

 

Der er i øjeblikket 10 borgere med en BPA ordning, som har valgt at overdrage arbejdsgiveransvaret til private firmaer.

 

9 benytter sig af forskellige firmaer, som er beliggende uden for Herning Kommune.  

5 borgere har valgt: Handicapformidlingen
2 borgere har valgt Bruger-Hjælperformidlingen
1 borger har valgt LOBPA
1 borger har valgt BPA PRO TEAM 

1 benytter firma, som er beliggende i kommunen.

Sagsfremstilling

Det overordnede formål med ordningen er, at borgere med omfattende funktionsnedsættelser så vidt muligt kan fastholde eller opbygge et selvstændigt liv.

 

I ganske særlige tilfælde, hvor kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed jf. §§ 83 og 84 i Lov om Social Service, kan der ydes et BPA-tilskud til borgere, der er visiteret til en hjælper-ordning.

 

Ordningen kan tildeles borgere over 18 år ud fra en konkret, individuel helhedsvurdering. Den kan kun bevilges til personer, der opfylder betingelserne for målgruppen.

 

Udgangspunktet er, at kommunen udbetaler et tilskud til borgeren, der selv er arbejdsgiver og ansætter hjælpere.

 

Borgeren kan vælge at overgive arbejdsgiveransvaret til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed.

 

Et af de afgørende krav er, at borgeren - tilskudsmodtageren - kan fungere som arbejdsleder for sine hjælpere, og det vil sige:

 

 • varetage arbejdsplanlægning sammen med og for hjælperne

 • udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annonce

 • udvælge hjælpere, herunder varetagelse af ansættelsessamtaler

 • varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne

 • afholde personalemøder med hjælperne

 • afholde medarbejderudviklingssamtaler

 

Det er i ordningen sådan, at man kan bevilges tilskud til ansættelse af hjælpere i eget hjem til personlig og praktisk hjælp, ledsagelse og overvågning på baggrund af en individuel helhedsvurdering.

 

Birgitte N. Andersen deltager under sagens behandling.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Birgitte Nystrup Andersen orienterede om ordningen, herunder betingelser for målgruppen samt arbejdsgiveransvaret.

I Herning Kommune er der p.t. 13 borgere, som har en BPA-ordning.

Der foretages revurderingsbesøg ca. 1 gang årligt.

Der er ingen beføjelser til at føre tilsyn med firmaerne, som administrerer ordningen for borgeren.

Der er ikke fastlagt beløb for administrationsbidrag. Bidraget er udregnet efter anbefalinger fra KL.

 

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 15.20.00-G01-21-12 Sagsbehandler: Sigga Kristensen  

Forespørgsel fra Handicaprådet om jobmuligheder for handicappede

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Formanden for Handicaprådet har rettet en forespørgsel om, hvilke tiltag der gøres for at bedre handicappedes jobmuligheder på arbejdsmarkedet.

 

Herning Kommune har i Jobcenter Herning en medarbejder, som har særlig fokus på mulighederne for kompensation eller støtte til fastholdelse af personer med handicap og nedsat arbejdsevne.
 
Medarbejderen arbejder på baggrund af den lovgivning/de forskellige støtteordninger, som findes, med det formål at fremme tilknytningen på arbejdsmarkedet for personer med handicap eller funktionshæmning.
 
De handicappede/funktionshæmmede, eller evt. borgerens sagsbehandler/konsulent – i tilfælde af, at borgeren allerede er kendt i systemet som ledig eller sygemeldt, kontakter medarbejderen på jobcentret, som vurderer, om borgerne opfylder betingelserne for hjælp efter de særlige støtteordninger.
 
Jobcenter Herning oplever ikke, at kommunens virksomheder er afvisende overfor at ansætte/fastholde handicappede i arbejde, men grundet den store ledighed i området er gruppen selvfølgelig ramt på samme måde som ledige borgere uden funktionsnedsættelse.

Sagsfremstilling

Nedenfor er støtteordningerne kort omtalt.
 
Personlig assistance i arbejdsmæssig sammenhæng
Aflønning af en person (kollega eller nyansat) som hjælper den handicappede lønmodtager eller selvstændige erhvervsdrivende med enkelte arbejdsopgaver, som den handicappede p.g.a. sit handicap ikke selv er i stand til at udføre.
 
Personlig assistance under efter- og videreuddannelse
Aflønning af en personlig assistent der hjælper en person med handicap til at kunne gennemføre efter- og videreuddannelse inden for den handicappedes uddannelsesområde.
 
Hjælpemidler - anskaffelse af hastende karakter
Støtte til anskaffelse af nødvendige hjælpemidler, der enten forebygger, at en person med handicap udstødes af arbejdsmarkedet, eller som skønnes nødvendige i forbindelse med ansættelse.
 
Isbryderordningen
Ordning med tilskud i seks måneder til nyuddannede, som har svært ved at få et job på grund af et handicap. Der skal være tale om en normal jobfunktion på en almindelig arbejdsplads. Ordningen omfatter nyuddannede med en uddannelse på mindst 18 måneder, som mangler erhvervserfaring inden for uddannelsens arbejdsområde. Den handicappede skal starte i jobbet senest 2 år efter, at uddannelsen er afsluttet. Virksomheden kan få tilskud på halvdelen af lønnen i op til 6 måneder, i særlige tilfælde dog 12 måneder. 
 
Fortrinsadgang til offentlige stillinger
For ledige offentlige stillinger, stadepladser og hyrevognsbevillinger gælder det, at handicappede har fortrinsadgang. Det betyder, at en offentlig arbejdsgiver på opfordring af det lokale jobcenter eller den handicappede selv er forpligtet til at indkalde en handicappet ansøger til jobsamtale, medmindre arbejdsgiver vurderer, at ansøgeren ikke opfylder de formelle uddannelseskrav til den ledige stilling.

 

Jobcenterchef Troels Kjærgaard og konsulent Henriette Lundager Mortensen vil deltage under sagens behandling.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Troels Kjærgaard og Henriette Mortensen orienterede om antal ledige samt antal borgere i fleksjob og skånejob.

Statistik fra januar 2012 medsendes referatet.

Det opleves, at virksomhederne er klar til at tage socialt ansvar.

Antallet af borgere med personlig assistance i arbejdsmæssig sammenhæng er pt. ca. 150.  Dette tal har været stigende gennem en periode.

Der er ikke stor efterspørgsel på muligheden for personlig assistance under efter- og videreuddannelse.

Der opleves en stigning i antallet af borgere, der bevilges hjælpemidler i forbindelse med ansættelse.

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-314-10 Sagsbehandler: Jane Andersen  

Høring af forslag til kvalitetsstandard for aflastning på handicap- og psykiatriområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsuvalget har 11. januar 2012 drøftet forslag til kvalitetsstandard for aflastning jf. Servicelovens § 84, stk. 1 med beslutning om høring af Handicaprådet forud for endelig politisk godkendelse

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for aflastning jf. Lov om Social Service § 84, stk. 1, hvorefter Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 
Aflastning gives med henblik på at aflaste den pårørende, der passer en person med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og udmøntes i praksis udenfor hjemmet ved tilbud om midlertidig døgnophold til den handicappede.
Den handicappede er kendetegnet med en funktionsnedsættelse i en sådan en grad, at handicappet er af indgribende karakter i hverdagslivet. Der er tale om borgere som er omsorgskrævende og har behov for døgnstøtte. 
Formålet med kvalitetsstandarden er at fastlægge et niveau for antal døgn, der kan bevilges til borgere med behov for aflastning på Handicap- og Psykiatriområdet.
 
I den forbindelse vil administrationen gøre opmærksom på, at der allerede foreligger en politisk godkendt kvalitetsstandard for aflastning jf. Servicelovens § 84, stk. 1. Denne kvalitetsstandard dækker målgruppen indenfor Sundheds og Ældreområdet. Der er her tale om borgere med behov for en generaliseret hjælp og uden specialpædagogisk bistand. Serviceniveauet er her fastlagt til 21 dage om året – med mulighed for i enkelte tilfælde at bevilge af ekstra dage.
 
Det forslag til kvalitetsstandard for aflastning, der her fremlægges, er målrettet borgere, som betjenes i Handicap og Psykiatri. Der er tale om forældre til voksne børn, hvis handicaps er så omfattende, at deres funktionsniveau er nedsat i en så betydelig grad, at såfremt forældrene ikke magtede at have dem boende i eget hjem, så ville disse borgere oppebære en bevilling til et længerevarende botilbud jf. servicelovens § 108. På den baggrund er niveauet for antal døgn, der kan bevilges som aflastning efter SEL § 84, stk. 1 foreslået fastlagt til op til 120 døgn.
 
At flytte hjemmefra og i botilbud kan være en væsentligt indgriben i den unge samt forældrenes liv. Ved at visitere midlertidigt til aflastning fremfor botilbud gives mulighed for at skabe de bedste betingelser for opretholdelse af livskvalitet for såvel forældre som for den handicappede, samtidig med at den handicappede har mulighed for at blive i eget hjem længst muligt, indtil de er klar til at flytte hjemmefra.
At tilbyde aflastning frem for botilbud er i tråd med princippet om ”mindst mulig indgriben” i et så handicappet menneskes liv, hvorfor det er administrationens vurdering, at der med fastlæggelse af serviceniveauet i antal døgn for aflastning bør støttes op omkring det hensigtsmæssige i, at den handicappede kan blive i eget hjem.
 
Aflastning foreslås bevilget i et omfang på op til 120 døgn årligt, hvilket normeringsmæssigt svarer til 20 weekender om året. Med dette niveau er der mulighed for at skabe gode betingelser for den voksne unge samt forældrene i forhold til at få det almindelige hverdagsliv til at fungere. Ud fra et økonomisk perspektiv er de 120 døgns aflastning fortsat væsentligt billigere end bevilling af botilbud efter SEL § 108.
 
I det fremlagte forslag indgår ikke afløsning, idet aflastning for denne målgruppe gives uden for hjemmet med det sigte at træne borgeren i at modnes ved at deltage i overnatninger i fremmed regi, samt en prioritering for de pårørende til at blive aflastet og være i eget hjem. Desuden er det ofte en så specialiseret indsats, der er behov for, at denne ikke umiddelbart kan stilles til rådighed i eget hjem.

 

Jane Andersen, leder af myndigheds- og visitationsafdelingen, Handicap og Psykiatri, deltager under punktets behandling.

 

Formanden for Handicaprådet har udarbejdet forslag til høringssvar som er vedlagt som bilag. Kommentarer til høringssvaret bedes sendt til formanden, som vil indarbejde disse kommentarer forud for mødet.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet godkender det endelig forslag til høringssvar.

Beslutning

Jane Andersen orienterede om baggrunden udarbejdelsen af kvalitetsstandarden.

 

Forslaget til høringssvar blev godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-314-10 Sagsbehandler: Jane Andersen  

Orientering vedr. servicestandarder for bostøtte og botilbud på handicap- og psykiatriområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen har med henblik på at skabe mere synlighed i forhold til de ydelser, der tilbydes på handicap- og psykiatriområdet beskrevet servicerammer for bostøtte og botilbud.
Social- og Sundhedsudvalget er på møde 11. januar 2012 orienteret nærmere om servicestandarderne med beslutning om, at Handicaprådet også skal orienteres herom.

Sagsfremstilling


 • Administrationen har med henblik på at understøtte en mere systematisk og gennemsigtig sagsbehandling på det specialiserede socialområde siden ultimo 2010 arbejdet med at udvikle visitationsredskaber og metoder. Herudover har administrationen med henblik på at skabe mere synlighed i forhold til de ydelser, der visiteres til, udarbejdet servicerammer for bostøtte og botilbud.
  Servicerammerne har til formål at beskrive de ydelser, der ligger indenfor den lovgivningsmæssige ramme og dermed skabe mere synlighed overfor borgere og pårørende i forhold til de ydelser, Herning Kommune tilbyder på handicap og psykiatriområdet.
  Der er udelukkende tale om en lovgivningsmæssig beskrevet serviceramme og ikke som på ældreområdet et politisk fastlagt serviceniveau, beskrevet i kvalitetsstandarder.
   
   Administrationen har i samarbejde med interne leverandører udarbejdet servicerammer på handicap- og psykiatriområdet med beskrivelse af ydelser indenfor 4 lovområder:

 • Lov om Social Service § 85 (bostøtte)

 • Lov om almene boliger § 105 stk. 2 med støtte efter § 85 i Lov om Social service (bofællesskab)

 • Lov om Social Service § 107 (midlertidig botilbud)

 • Lov om Social Service § 108 og ABL § 105, stk. 2 (længerevarende botilbud)

 
Inden for hvert lovområde har administrationen udarbejdet servicerammer med beskrivelse af ydelser indenfor de fire fagområder, som kendetegner handicap og psykiatriområdet i Herning Kommune:

 • Autisme

 • Udviklingshæmmede

 • Senhjerneskadede

 • Sindslidende (socialpsykiatri)

 
For så vidt angår socialpsykiatriområdet er der i Herning Kommune pt. ikke særskilt visitation til bofællesskab, hvorfor der ikke er udarbejdet en serviceramme for denne ydelse. Bofællesskab kan i dag indgå, som en del af leverandørens tilbud ift. § 85 bostøtte.
 
Administrationen har således udarbejdet forslag til 15 servicerammer for handicap- og psykiatriområdet.
 
Servicerammerne beskriver målgruppe (modtagere af ydelsen) og rammen for det indhold i ydelsen, man som borger kan forvente at blive visiteret til ud fra en konkret individuel vurdering. Herudover er der i servicerammerne beskrevet en række andre faktorer som bl.a. formål med ydelsen og sagsbehandlingsfrist.

 

Jane Andersen, leder af myndigheds- og visitationsafdelingen, Handicap og Psykiatri deltager under punktets behandling


 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at servicestandarderne for bostøtte og botilbud på Handicap- og Psykiatriområdet tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-117-11 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Strukturomlægning på det specialiserede socialområde 2013 til høring i Handicaprådet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med godkendelse af rammeaftalen for 2012 er det besluttet, at reducere udgifterne og dermed taksterne over de næste 3 år med i alt 4,5 %. I 2012 fastholdes taksterne (p/l fremskrevet). I 2013 reduceres taksterne med 2 % og med yderligere 2,5 % i 2014.
 
Herning Kommune skal gennem en målrettet indsats løse de samme opgaver for færre udgifter. Forvaltningerne skal have fokus på stordriftsfordele, nye samarbejdsformer og samordning af tilbud på tværs af børn og ungeområdet og voksenområdet. Det er kernen i den strukturomlægning, der skal analyseres og vurderes nærmer.

Sagsfremstilling

Takstreduktionerne 2013 – 14 skal ses i sammenhæng med, at der med rammeaftalen for 2011 blev gennemført takstreduktioner på 5 %. Hertil kommer at Herning Kommune de senere år har gennemført en række effektiviseringer på det specialiserede socialområde.
 
Der er ro på taksten i 2012, og der lægges i rammeaftalen for 2012 op til et øget fokus på udvikling af omkostningseffektive løsninger, herunder sammenlægning og omlægning af tilbud, fælles metodeudvikling, takstdifferentiering m.v. Tiden frem til 2013 skal derfor bruges til at gennemføre strategiske tiltag, fordi en generel og ensartet procentvis takstreduktion af samtlige institutionsbudgetter vil betyde, at nogle institutioner ikke længere kan løse deres opgaver.
 
Omlægningerne skal gennemføres i forhold til en gruppe borgere, som er blandt de mest udsatte og sårbare. Det giver en særlig udfordring, når der skal fastlægges en politisk prioritering af serviceniveauet set i forhold til de øvrige kommunale serviceområder.
 
Opgaverne på det specialiserede socialområde er forankret i to forvaltninger, Børn og Unge og Social, Sundhed og Beskæftigelse. Den struktur laves der ikke om på. Men opgaveløsningen skal ske på tværs af de administrative organisatoriske skel, på tværs af de traditionelle målgruppe- og aldersopdelinger og på tværs af de traditionelle opdelinger i undervisningstilbud, støttetilbud, botilbud, beskæftigelsestilbud og fritidstilbud.
 
Kommissoriet fastlægger formål og udstikker retning og rammer for analysen. Der afgrænses i forhold til tidligere analyser på området og i forhold til igangsætning af andre tiltag på området, og endelig fremlægges forslag til projektorganisering og proces.
 
Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har på udvalgsmøde den 7. december besluttet at sende kommissoriet til høring i Handicaprådet inden endelig politisk stillingtagen.

 

Formanden for Handicaprådet har udarbejdet forslag til høringssvar som er vedlagt som bilag. Kommentarer til høringssvaret bedes sendt til formanden, som vil indarbejde disse kommentarer forud for mødet.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet godkender det endelige forslag til høringssvar.

Beslutning

Forslaget til høringssvar blev godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-304-10 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Reviderede servicestandarder for det specialiserede socialområde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

14. december 2010 godkendte Byrådet servicestandarden på det specialiserede socialområde i Børne- og Familieafdelingen (nu Center for Børn og Forebyggelse). Samtidig besluttedes, at servicestandarden skulle evalueres ultimo 2011. De reviderede servicestandarder fremlægges hermed til orientering.

Arbejdet med evaluering af servicestandarden er en del af arbejdet med at genoprette økonomien i Center for Børn og Forebyggelse og sikre en bedre balance mellem økonomi og faglighed. Der er sket følgende centrale ændringer i servicestandarden (se bilag ”Servicestandarder på det specialiserede socialområde – 1. feb. 2012” og
øvrige bilag):

Handicapområdet:

 • Aflastning til børn med middelsvær belastning ændres som udgangspunkt fra almindelig institutionsaflastning til enten klubtilbud på Agerbo, nat/dag aflastning på Tjørringhus eller et nyt professionelt barnepigetilbud (jf. bilag ”Professionel barnepige”)

 • Loft over antal vederlag ved aflastning i familier

 • Kvalitetstandard m.h.t. befordring (se bilag ”Servicestandard for kørsel, cbf”)

 • Ydelsesplan m.h.t. aflastning (jf. bilag ”Bilag Servicestandard – ydelsespakker Agerbo og Tjørringhus”)

 • Hedebocentret, der også leverer ydelser på handicapområdet, er skrevet ind i handicapdelen af servicestandarderne

 • Etablering af kommunale plejefamilier

 

Almenområdet:

 • Unge over 16 år i niveau D og E tilbydes i højere grad ambulante tilbud som MST, MST-CM

 • Unge over 12 år skal i stigende grad tilbydes MST, MST-CM og MTFC

 • Nyt dagbehandlingstilbud på Toften, ”Børnehuset”, med henblik på at undgå anbringelse

 • Loft over antal vederlag ved aflastning i familier

 • En større differentiering af den ambulante familiebehandling (jf. bilag ”Familiecenter Herning-2012-takstberegninger-endelige rev. 100112-kk”)

 • Etablering af kommunale plejefamilier

 • Større fokus på slægts- og netværksanbringelser

 • Behandlingspsykologernes arbejde er indføjet og beskrevet (jf. bilag "Beskrivelse for Behandlingspsykologer")

 

Derudover tages der bl.a. følgende initiativer:

 • En bedre samordning af Sundhedsplejens indsats i familier med særlige behov og arbejdet i Børne- og Familierådgivningen.

 • Forsøg med en arbejdsform, der kan kendes fra Sverige, hvor en tæt opfølgning og større forebyggende indsats fra rådgiverne er central.

 • Arbejde med at gøre anbringelser tidsbegrænsede, som vi bl.a. kender det fra MTFC.

 • Orienteringsmøder for samarbejdspartnere om Barnets Reform.

 • Der er igangsat et analysearbejde af hele det specialiserede socialområde i samarbejde med SSB.

 • Der afvikles i første halvdel af 2012 et udredningsarbejde i Center for Børn og Forebyggelse, hvor der er fokus på at få de bedst mulige sagsgange og den bedst mulige opgavefordeling. Herunder vurderes visitationsudvalgets sammensætning og arbejdsform.

 • Der afholdes i 2012 lukkedage i Børne- og Familierådgivningen (februar, maj og august/september), hvor der sker en revisitering af relevante områder.

 • Der etableres ultimo 2012 et MultifunC-tilbud i samarbejde med Århus kommune og Region Midtjylland.

 • Det undersøges hvilke erfaringer, andre kommuner har med en tættere kontakt mellem sagsbehandler og skole i første halvdel af 2012.

 • Der er for 2012 lavet en mere fokuseret økonomisk opfølgningsprocedure i samarbejde med Center for Økonomi og Udvikling.

 • Et uddannelsestilbud drevet af Åmoseskolen på Tjørringhus er under planlægning.

 

Handicap- og Psykiatrichef Ejnar Tang deltager under sagens behandling.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-598-11 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Høring: Notat om innovation, velfærdsteknologi og inddragelse af frivillige i SSB

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget, Forebyggelsesudvalget og Beskæftigelsesudvalget i Herning Kommune har i 2012 særligt fokus på innovation, velfærdsteknologi samt inddragelse af frivillige.

 

Forslag til strategi for arbejdet med de tre temaer sendes hermed i høring i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har i forbindelse med Budget 2012 udpeget innovation og velfærdsteknologi samt inddragelse af frivillige i opgaveløsningen som indsatsområder.
 
Administrationen i SSB har med oplægget "Fokus på innovation og velfærdsteknologi samt inddragelse af frivillige" givet sit bud på, hvordan initiativet kan gribes an. Administrationen har foreslået, at oplægget indgår i den politiske drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget, Forebyggelsesudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

 

Social- og Sundhedsudvalget, Forebyggelsesudvalget og Beskæftigelsesudvalget har på møder henholdsvis 7. december 2011, 7. december 2011 og 13. december 2011 besluttet at sende oplægget i høring i Handicaprådet.

 
Der lægges op til en strategi for, hvordan SSB kan arbejde med at udvikle kvaliteten og skabe bedre service til gavn for borgerne, uden at det koster mere.
 
Der er lavet en handleplan for hvert af de tre temaer. På kort sigt handler det om at skabe løbende småforbedringer ved inddragelse af medarbejdere, at udnytte velfærdsteknologi til at skabe merværdi samt at skabe nye veje til at inddrage frivillige i ydelserne.
 
Handleplanerne er suppleret med fakta og konkrete eksempler på, hvordan der allerede i dag arbejdes med de tre elementer.

 

Formanden for Handicaprådet har udarbejdet forslag til høringssvar, som er vedlagt som bilag. Kommentarer til høringssvaret bedes sendt til formanden, som vil indarbejde disse kommentarer forud for mødet.


 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet godkendet det endelige forslag til høringssvar.

Beslutning

Forslaget til høringssvar blev godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-587-06 Sagsbehandler: Sigga Kristensen  

Meddelelse fra formanden og rådets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 • Det etiske råd og Region Midtjylland inviterer til Workshop den 28. februar 2012 kl. 12.00 - 16.30 i Festsalen, Søndersøparken 4, 8800 Viborg.

 

 • Formanden har deltaget i høring om Etiske dilemmaer i psykiatrien og på det specialiserede område den 12. januar 2012.

 • Formand og næstformand har deltage i møde i Viborg om kommende rammeaftale den 11. januar 2012.

 

 

Invitation til demonstration af Træning og sygepleje på distrance den 7. marts 2012 kl. 13.00 - 14.00 blev uddelt.