Dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 19. august 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.36.24-P05-1-13 Sagsbehandler: Elin Mogensen  

Madservice Herning - smagspanel

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Madservice Herning ønsker at være en attraktiv leverandør af måltider til visiterede borgere i Herning kommune. I den forbindelse ønsker Madservice Herning at etablere et uvildigt smagspanel bestående af borgerrepræsentanter. Smagspanelet tilknyttes centralkøkkenet i Herning med den opgave at vurdere nye menuer, tilberedning, anretning og madens smag, duft og syn mv.

Sagsfremstilling

Centralkøkkenet i Herning har valgt at nedsætte et smagspanel for at afprøve nye og gamle opskrifter for at give en større variation i menuplanerne. Samtidig ønsker køkkenet at sikre sig, at de udvalgte menuer er attraktive for borgerne.
 
Ønsket er indledningsvist at invitere til kvartalsvise møder i køkkenet, hvor der orienteres om stort og småt fra produktionen samt om årstidens råvarer på hylderne. Deltagerne vil herefter hver især modtage en ”madpakke” med et antal menuer, som inden for den efterfølgende uge skal tilberedes og indtages derhjemme.
 
I umiddelbar forbindelse med hvert måltid forventes deltageren at udfylde et udleveret spørgeskema omkring den konkrete madoplevelse. På baggrund af tilbagemeldingerne vil de kostfaglige medarbejdere justere og tilpasse opskrifterne.
 
Smagspanelet foreslås nedsat for et kalenderår ad gangen, dog ønskes opstart allerede i september 2013 – gældende til december 2013 med blandt andre
- to repræsentanter fra Handicaprådet
- to repræsentanter fra Ældrerådet
- to repræsentanter fra patientforeninger
 
De valgte repræsentanter vil herefter personligt modtage en indkaldelse til første møde, som forventes at være i september 2013.

 

Når der er sket udpegning til det nye Handicapråd, skal der udpeges 2 repræsentanter fra dette til smagspanelet for 2014.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet drøfter Madservice Hernings forslag om nedsættelse af et smagspanel , og
at Handicaprådet udpeger to repræsentanter hertil.

Beslutning

Handicaprådet ser positivt på etableringen af et smagspanel.

 

Birgit Hagen og Elisabeth Kjærgaard deltager som Handicaprådets repræsentanter i smagspanelet.

 

Sagsnr.: 27.69.48-A00-1-13 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Opfølgning på tilrettelæggelsen af stormøde den 2. september 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Som optakt til udpegningen af repræsentanter og suppleanter til Handicaprådet for  funktionsperioden 2014 - 2017 afholdes den 2. september kl. 17.00 - ca. 21.30 informationsmøde om rådets arbejde.

 

Direktør for Danske Handicaporganisationer, Poul Erik Pedersen, har sagt ja til at fungere som ordstyrer og komme med et indlæg om DH's forventninger til det at være tillidsmand for DH i Handicaprådet.

 

Som et specielt indslag i mødet har Handicaprådet engageret professor Niels Egelund til at komme med sit bud på fordele, ulemper og udfordringer i inklusion i folkeskolen. Til denne del af mødet er der sendt særlig invitation til skoleledere og skolebestyrelsesformænd.

 

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Anne Marie Søe Nørgaard - direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse, Søren Christensen - og formanden for Handicaprådet, Birgit Hagen kommer med indlæg om deres syn på Handicaprådets arbejde set fra dels embedsmandsside, politikerside og fra Handicaprådets side.

 

Repræsentanter fra de partier, der p.t. har plads i Byrådet, deltager i et panel, hvor de hver især orienterer om partiets politik på handicapområdet samt svarer på spørgsmål fra salen.

 

Der bliver i forbindelse med mødet serveret aftensmad til deltagerne i hele mødet.

 

Mødet annonceres i Herning Folkeblad og der sendes pressemeddelelse herom.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Rådet drøftede, hvorvidt alle partier, der opstiller til Byrådet, skal inviteres til at have plads i politikerpanelet, men da der først er frist i oktober for anmeldelse af partier til byrådsvalget i oktober, er det på nuværende tidspunkt uvist, hvem der opstiller. Derfor blev det godkendt, at panelet får en sammensætning af de partier, der er repræsenteret i det nuværende byråd.

 

Sagsnr.: 27.03.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Høring: Rammeaftale 2014 på det sociale område m.v. - Styringsaftale 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Ejnar Tang

Sagsresume

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som Regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

 

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel - Udviklingsstrategien - og en kapacitets- og økonomistyringsdel - Styringsaftalen. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i Regionsrådet senest 1. juni og Styringsaftalen 15. oktober.

 

Der er enighed om, at hver af driftsherrerne, det vil sige de 19 kommuner og regionen, reducerer udgifterne i perioden 2012-2014 med i alt 4,5 %. I 2012 skulle der ikke ske en reduktion af taksterne. I 2013 reduceres taksterne med 2 % og med yderligere 2,5 % i 2014.

 

Udkast til Styringsaftale 2014 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland.

 

Udkast til Styringsaftale 2014 sendes i høring i Handicaprådet. Deadline for høringssvar er 26. august 2013.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel - Udviklingsstrategien - og en kapacitets- og økonomistyringsdel - Styringsaftalen. Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i Regionsrådet senest 1. juni og Styringsaftalen 15. oktober.
 
Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i regionen. Formålet med styringsaftalen er at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på specialiserede sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for dette køb og salg på tværs af kommunegrænser.
 
Styringsaftale 2014 er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland. Dermed er der skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.
 
KKR Midtjylland har på møde 13. juni 2013 behandlet udkast til Styringsaftale 2014. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i byrådene samt i Regionsrådet.
 
Udvikling i taksterne:
Der er enighed om:

 • At der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.  


 • At fortsætte udviklingen af differentierede takster for de enkelte tilbud for at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst.  

 • At overheadprocenterne i takstberegningen er maksimale procenter, bortset fra udviklingsprocenten på 0,5, som skal anvendes. Det vil sige driftsherrerne blandt andet kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 5,4 %.  

 

 • At hver af driftsherrerne - 19 kommuner og Regionen - i perioden 2012-2014  reducerer udgifterne med i alt 4,5 %. I 2012 skulle der ikke ske en reduktion af taksterne. I 2013 reduceres taksterne med 2 % og med yderligere 2,5 % i 2014.  


 • Driftsherrerne har mulighed for at reducere udgifterne før de nævnte tidspunkter, at fordele nedsættelsen forskelligt på børneområdet og voksenområdet og på de forskellige tilbud. Takstreduktionen skal således ses som et gennemsnit af den enkelte driftsherres samlede tilbud omfattet af rammeaftalen. Takstreduktionen skal ses i forhold til den ordinære takst for 2011, det vil sige uden over-/underskud indregnet. Afskrivning og forrentning af bygninger med videre samt bidrag til udvikling indgår ikke, men følger blot de gældende beregningsprincipper. Desuden kan bidragsprocenten til tjenestemandsopsparing ikke ændres. Det bemærkes, at udgiftsbudgetterne og dermed taksterne derudover er omfattet af den almindelige pris- og lønregulering.

 

 • I særlige tilfælde kan der mellem driftsherren og køberkommunerne indgås aftale om en anden takstudvikling end ovenstående.

 

 • At reduktionen af udgifterne kan ske på flere måder - sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.

 

 • At indgå i dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion.

 

 • De sikrede institutioner Koglen og Grenen samt institutionen MultifunC er ikke omfattet af takstreguleringen.

 

Politisk behandling af udkast til Styringsaftale 2014

Udkast til Styringsaftale 2014 bliver behandlet i Børne- og Familieudvalget 11. september, Social- og Sundhedsudvalget 18. september 2013 og Beskæftigelsesudvalget 25. september 2013. Derefter bliver sagen behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet henholdsvis 30. september og 8. oktober 2013.

 

Handicaprådets høringssvar bliver præsenteret for de nævnte udvalg og Byrådet.  

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet afgiver høringssvar til udkast til Styringsaftale 2014

Beslutning

Der afgives ikke høringssvar, da rådet ikke har bemærkninger til styringsaftaleudkastet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.06.00-K04-1-13 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Høringsudkast til Region Midtjyllands Social Strategi

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Ejnar Tang

Sagsresume

For at sikre en fortsat høj faglig kvalitet og specialisering i tilbuddene til borgere med komplekse handicaps har Region Midtjylland rammesat en strategisk plan (Social Strategi), der udstikker retningslinier og målsætninger for regionens leverandøropgave i de kommende år.

 

Region Midtjyllands Social Strategi er i høring frem til den 2. september 2013

Sagsfremstilling

Kommunerne har myndighedsopgaven og det fulde finansieringsansvar, hvorimod leverandøransvaret på det specialiserede socialområde er delt mellem kommunerne, regionerne og en række private tilbud.

 

Som én af de største leverandører på det specialiserede socialområde i Danmark stræber Region Midtjylland efter fagligt kvalificerede tilbud til borgere med komplekse handicaps og særlige behov.

 

For at sikre en fortsat høj faglig kvalitet og specialisering i tilbuddene til borgere med komplekse handicaps har Region Midtjylland rammesat en strategisk plan (Social Strategi), der udstikker retningslinier og målsætninger for regionens leverandøropgave i de kommende år.

 

Behovet for en social strategi knytter sig til de aktuelle udfordringer, vort samfund står over for på det specialiserede socialområde. Blandt de mest fremtrædende kan nævnes:

 

 • Den regionale leverandøropgave skal tilpasses de skiftende behov.

 • Økonomiske begrænsninger - flere opgaver men færre ressourcer.

 • Systematisering af viden - Hvad er det der virker?

 • Komplekse samarbejdsrelationer - øget behov for koordinering.

 • Trivsel og faglighed på det regionale socialområde.

 

Kernen i Region Midtjyllands strategi er garanti for fortsat høj kvalitet i de specialiserede tilbud. Den specialisering skal sikres og udvikles i samarbejde med den enkelte borger. I praksis udfolder strategien sig i to spor: På den ene side rehabilitering og aktivt medborgerskab. På den anden side indsatser med et mere omsorgspræget formål. I de fleste tilfælde kan der arbejdes med begge spor samtidig.

 

Formålet med Social Strategi er desuden at målrette arbejdet med produktivitet og effektivitet. Det er væsentligt, at  så mange borgere som muligt modtager den bedst mulige indsats inden for den samme økonomiske ramme. Indsatserne skal derfor i højere grad dokumenteres med henblik på en mere effektiv indsats over for den enkelte borger.

 

Sidst men ikke mindst skal strategien underbygge samarbejdsrelationer med relevante aktører på tværs både internt og eksternt (Kommuner, uddannelsesinstitutioner, pårørendegrupper etc.).

 

Hovedvisionen i Social strategi kan sammenfattes i fire temaer:

 • Nødvendig viden

 • målrettet indsats

 • bedre liv

 • til flere

 

De fire overordnede temaer indeholder en række indsatsområder som vist i det medsendte bilag.

 

Hovedvisionen udmøntes via strategier og handleplaner for hvert enkelt indsatsområde.
Indholdet er beskrevet i detaljer i strategiens hoveddokument 

 

Arbejdet med Social Strategi afsluttes med en status i 2015, hvor strategierne og de eksisterende handleplaner revideres.

 

Region Midtjyllands Social Strategi er i høring frem til den 2. september 2013. I september vil det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde behandle de indkomne høringssvar. I forlængelse heraf vil regionsrådet til oktober 2013 godkende det endelige forslag til Social Strategi.

 

Det anbefales, at Herning Kommune i høringssvaret tilslutter sig strategien, dog med den bemærkning, at der på lige fod med eksempelvis øget sundhed, bør indarbejdes et beskæftigelsesfremmende sigte i strategien.Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Region Midtjyllands Social Strategi tages til efterretning, med den bemærkning, at der bør indarbejdes et beskæftigelsesfremmende sigte i strategien.

Beslutning

Formanden havde til mødet udarbejdet forslag til høringssvar, som blev godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Budget 2014 - proces for høring, datoer m.v.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Som tidligere bekendtgjort sker høringen af budget 2014-2017 som følger:
 

 • Høringsperioden er 10. – 25. september 2013

 • Høring sker af det budgetforslag, der sendes til 1. behandling i Byrådet den 17. september 2013

 

 • Høringsperioden indledes med fælles orienteringsmøde for høringsberettigede med deltagelse af borgmesteren og økonomidirektøren. Efterfølgende detailorientering i mindre grupper. Se nedenfor!

 

 • Herning.dk anvendes til formidling af høringsmateriale  

 • Der etableres i høringsperioden en budget-hotline, hvor der pr. mail kan stilles spørgsmål. Spørgsmål og svar med generel interesse lægges på Herning.dk

 
Praktisk info:
Det fælles høringsmøde finder sted tirsdag den 10. september 2013, kl. 9.30. 
Første del af mødet foregår i kantinen på rådhuset (3. sal), hvor der orienteres om de generelle forudsætninger for budget 2014-2017.
 
Herefter fortsætter mødet i mødelokale C3.40, hvor der orienteres lidt nærmere om de konkrete budgetforslag for henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget og Forebyggelsesudvalget. Mødet forventes afsluttet senest kl. 12.00.

Beslutning

Til efterretning.

Forvaltningen vil så hurtigt som muligt udsende materiale til mødet, så det bliver muligt for medlemmerne at sætte sig ind i budgetforslaget inden mødet

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-587-06 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Meddelelser fra formanden og rådets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beslutning

Formanden orienterede om:

 

A. Handicapkonference
Formanden anbefalede deltagelse i Handicapkonferencen den 4. oktober 2013 i Århus. Invitation medsendes referatet.
 
B. Anbefaling af ansøgning til Tilgængelighedspuljen
Formanden orienterede om henvendelse fra Menighedsrådet ved Vind Kirke med anmodning om anbefaling fra Handicaprådet i forbindelse med ansøgning til Tilgængelighedspuljen om tilskud til at bedre adgangsforholdene ved kirken og kapellet.
 
C. Way-finding gruppe ved Storsygehuset i Gødstrup
Handicaprådet har fået invitation til at deltage i en way-finding gruppe ved storsygehuset. Det er ønsket, at der er repræsentation af en bevægelseshandicappet, en synshandicappet og en hørehæmmet.
Birgit Hagen og Elisabeth Kjærgaard deltager i gruppens arbejde. Det forsøges at finde en synshandicappet til også at deltage i gruppen.
 
D - Borgerinddragelse på sygehuse.
Birgit Hagen er blevet tilknyttet et projekt om borgerinddragelse på sygehuse. P.t. er hun tilknyttet Århus genne VIA University.

E - Tilgængelighedsforholdene - det nye bibliotek i midtbyen
Birgit Hagen og Henrik Henriksen har været til 2 møder vedr. tilgængelighedsforholdene på det nye bibliotek. Det var opfattelsen, at der var flere graverende forhold i relation til tilgængelighed for handicappede, som man ikke havde øje for i forbindelse med indretningen af lokalerne.
Henrik Henriksen laver en skriftlig oversigt over konstaterede fejl/mangler, som han sender til lederen af biblioteket. Et eksemplar sendes tillige til direktøren, som tager kontakt med direktøren for By, Erhverv og Kultur vedrørende problematikkerne.

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-3-12 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Eventuelt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutning

Intet at bemærke