Dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 18. august 2016
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.05.07-G01-2-16 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Handicapprisen 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Handicaprådet i Herning Kommune har de sidste 7 år uddelt en Handicappris på 10.000 kr.

 

Handicaprådet skal tage stilling til, om der også i 2016 skal uddeles en Handicappris, ligesom der i så fald skal tages stilling til principperne og proceduren for prisuddelingen samt prisens størrelse.

Sagsfremstilling

Med baggrund i FN's internationale dag for personer med handicap har Handicaprådet de sidste 7 år uddelt en Handicappris.

 

Kandidater til prisen har været igangsættere, grupper/virksomheder, særlige ildsjæle eller idrætsforeninger, som yder en speciel indsats til gavn for handicappede.

 

Ved tidligere års prisuddelinger har der været mellem 2 og 6 kandidater til prisen.

 

Der har tidligere været annonceret efter kandidater i Herning Folkeblad i september/oktober måned. I 2015 blev annoncen ligeledes sendt til Herning Frivilligcenter og bibliotekerne i Herning Kommune.

 

I forbindelse med udvælgelse at prismodtageren i 2015, besluttede Handicaprådet, at der ved fremtidige uddelinger laves et ansøgningsskema, så generelle oplysninger er udfyldt.

Forslag til skema er vedlagt som bilag.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at rådet tager stilling til fortsættelse af prisuddeling, herunder principper og proces for prisen.

 

Såfremt Handicaprådet beslutter at fortsætte prisuddelingen, indstilles det,

 

at rådet fastsætter Handicapprisens størrelse,

 

at rådet fastsætter dato for prisuddelingen. (Det kan i den forbindelse oplyses at der er reserveret tid i borgmesterens kalender til overrækkelse d. 7. december kl. 14.00)

Beslutning

Samme proces og beløb som i 2015. Annoncering via Facebook, Herning Frivilligcenter, www.herning.dk og bibliotekerne.

Datoen for prisuddelingen fastsat til 7. december 2016.

Annoncen fra 2015 tilrettes.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Budgetforslag 2017-20

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

De høringsberettigede samt øvrige interesserede kan nu orientere sig i høringsmaterialet til Herning kommunes budget 2017-20 på nettet.

Sagsfremstilling

Høring foregår i fagforvaltningernes budgetforslag og på baggrund af den 2. budgetkonference 29. og 30. august 2016. Selve høringen finder sted i perioden 6. til 16. september.

 

Som oplyst på mail afholdes der den 6. september 2016 kl. 9 fælles orienteringsmøde for de høringsberettigede. Her vil borgmester Lars Krarup og underdirektør for Direktionens Stab, Thomas Herskind, orientere om indholdet i budgettet.

 

Mødet afholdes i kantinen på Lundgårdskolen, Tjelevej 25 i Tjørring.

 

Efter den fælles orientering er der mulighed for en mere specifik og målrettet orientering om budgettet efter interesseområde.

 

Budgetmaterialet udleveres på mødet.

 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Mødet er for inviterede bestyrelser, råd og nævn.

 

Materiale udleveret.

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-9-16 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Høring: Rammeaftale 2017 på det specialiserede socialområde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udkast til Rammeaftale 2017 på det specialiserede socialområde sendes hermed i høring i Handicaprådet med høringsfrist 25. august 2016.

 

Sagsfremstilling

Kommunerne og Regionen indgår årligt en Rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og undervisningsområde.

 

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som kommunerne og regionen samarbejder om. Samtidig er formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for det specialiserede social- og undervisningsområde.

 

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen).

 

Udkast til Rammeaftale 2017 er vedlagt som bilag 1. Rammeaftalen er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland. Derved er der skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

 

Kommunekontaktrådet (KKR Midtjylland) har på møde den 16. juni 2016 behandlet udkast til Rammeaftale 2017. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i Regionsrådet. Rammeaftalen skal være godkendt senest 15. oktober.

 

1.    Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien har fokus på den faglige udvikling af de tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen, og skal samtidig indeholde et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Udviklingsstrategi 2017 tager afsæt i indberetninger fra de 19 kommuner og Regionen, hvor kommunerne er blevet bedt om at udarbejde en vurdering af sammenhængen mellem deres behov for tilbud og det samlede udbud af tilbud i 2017 samt driftsherrers overvejelser om tilbudsviften.

 

Overordnet tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen. Dette gælder på såvel voksenområdet som børn- og ungeområdet.

 

1.1 Fælles fokus- og udviklingsområder i Udviklingsstrategi 2017

I Rammeaftale 2017 har de midtjyske kommuner og Region Midtjylland i fællesskab en række fokusområder, hvor det findes særlig vigtigt, at der i det fremadrettede samarbejde er en øget bevågenhed:

 

  • Kommunikationsområdet (tale-, høre- eller synshandicap)
  • Voksenhandicapområdet (rammepapir for KKR-målsætning)
  • Fælles metodeudvikling- og anvendelse

 

Rammepapiret på Voksenhandicapområdet er under udarbejdelse, og vil blive vedlagt som bilag til Rammeaftale 2017 efter Rammeaftalens godkendelse.

 

  

1.2 Borgere med svære spiseforstyrrelser

Til behandling i Udviklingsstrategi 2017 udmeldte Socialstyrelsen i 2015 en Central Udmelding vedrørende borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringen fra de midtjyske kommuner indarbejdes efterfølgende som bilag til Rammeaftalen.

 

Afrapporteringen viser, at kommunerne i vid udstrækning oplever, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov for højt specialiserede indsatser til voksne med en svær spiseforstyrrelse og det samlede udbud heraf. Enkelte kommuner angiver, at de oplever udfordringer med at sikre sammenhæng mellem kommunernes behov for højt specialiserede indsatser til børn og unge med en svær spiseforstyrrelse og det samlede udbud heraf. Dette er der for flere kommuners vedkommende fokus på at håndtere.

 

 

1.3 Fælles fokus på de sikrede institutioner

Kommuner og regioner har på tværs af landet i de to seneste Rammeaftaler sat fokus på tværgående koordination og udvikling af de sikrede institutioner.

 

Kommuner og regioner på tværs af landet og i den enkelte region indgår i en forpligtende dialog om følgende udviklingsområder:

  1. Kapacitetsudvikling på de sikrede institutioner
  2. Kerneopgaven i de sikrede institutioner
  3. Samarbejde om den unge fra indslusning til udslusning

 

 

2.    Styringsaftalen

Styringsaftalen skal fastlægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen. Formålet med Styringsaftalen er at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne er afhængige af at købe og sælge på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for køb og salg på det specialiserede social- og undervisningsområde.

 

Styringsaftalen er i alt væsentligt uændret i forhold til Rammeaftalen for 2016, herunder takstreduktionen på minimum 3 % i perioden 2015 – 2018, med mulighed for at medregne den reduktion af taksterne, der er gennemført fra 2014 til 2015.

 

Dog er der sket ændringer med hensyn til opgørelse af over- og underskud som konsekvens af den nye bekendtgørelse for beregning af takster.

 

For øvrige aftaler om udvikling i taksterne henvises til Rammeaftalens side 8.

 

 

Bilag til Rammeaftalen kan findes på hjemmesiden http://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2017. Styringsaftalens bilag 1 (tilbudsviften) og bilag 3 (oversigt over pladsantal) udarbejdes efterfølgende og er først tilgængelige på Rammeaftale-sekretariatets hjemmeside primo 2017.  

 

Administrationen anmoder om, at Handicaprådet afgiver høringssvar til udkast til

Rammeaftale 2017 senest 25. august 2016.

 

Handicaprådets eventuelle høringssvar indgår efterfølgende i den politiske behandling af sagen.

 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

atHandicaprådet afgiver høringssvar til udkast til Rammeaftale 2017.

Beslutning

Hvis der ønskes indflydelse, er der mulighed for deltagelse i januar-konferencen, og derefter indsende høringsbemærkninger inden fristen, til indarbejdelse i Rammeaftalen.

 

Birgit har udarbejdet forslag til høringssvar. Handicaprådet kan tilslutte sig forslaget fra Birgit.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-587-06 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Meddelelser fra formanden og rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Koordinere møder med Handicaprådet og Handicapprisens tidsplan.