Dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 17. februar 2015
Mødested: CEB, Valeursvej 11-13, Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.69.48-G01-2-14 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Besøg på CEB, Valeursvej 3-5, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Handicaprådet er inviteret til at afholde sit møde i dag på CEB Reva-afdelingen, Valeursvej, Herning.

 

Afsnitsleder Marianne Møller Ullerup vil vise rundt og give en kort orientering om stedet.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-116-14 Sagsbehandler: Nete Kragelund  

Serviceniveau for pædagogisk ledsagelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold, Manu Sareen, har i brev af 5. januar 2015 henvendt sig til samtlige kommunalbestyrelser om serviceniveauet for pædagogisk ledsagelse til voksne.

 

Brevet er en reaktion på resultatet fra en spørgeskemaundersøgelse, som KL gennemførte i marts-oktober 2014. Spørgeskemaundersøgelsen omhandlede niveauet for socialpædagogisk bistand til borgere i botilbud, til deltagelse i aktiviteter, under ferier og på udflugter.

 

Ministeren kvitterer i forhold til de kommuner, der har fastsat et kommunalt serviceniveau, hvor botilbuddene dermed tilbyder pædagogisk ledsagelse til ferier, udflugter med mere. Samtidigt udtrykkes bekymring over, at 12 kommuner har svaret, at de ikke har et fastsat serviceniveau. Herning kommune er en af de 12 unavngivne kommuner, der har oplyst, at de ikke har et fastlagt serviceniveau på pædagogisk ledsagelse i botilbuddene.

 

Socialministeren har skrevet til kommunerne vedr. politisk fastlæggelse af serviceniveau.

Sagsfremstilling

Siden KL i januar 2014 præciserede reglerne for opkrævning af betaling for ledsagelse og følgeudgifter forbundet hermed, har der været en vis usikkerhed omkring, hvorvidt præciseringen betød, at borgeren ikke længere modtog pædagogisk ledsagelse.

 

I flere af Herning Kommunes botilbud praktiserede man tidligere, at beboerne kunne tilbydes ekstra pædagogisk ledsagelse mod betaling. En praksis, der selvfølgelig blev bragt til ophør, da det viste sig at være i strid med kommunalfuldmagten. Men tilbage er stadig pædagogisk ledsagelse som en del af grundydelsen i botilbuddene.


Brevet af 5. januar 2015 kan tolkes således, at det anbefales, at samtlige kommuner fastsætter serviceniveau for pædagogisk ledsagelse til ferier, udflugter og andet.

 

I Herning Kommune håndteres tilrettelæggelsen af selve støtteindholdet af lederne i botilbuddene i samarbejde med den øvrige ledelse i Handicap og Psykiatri. Støtteindholdet tager udgangspunkt i lovgivningen på området, målgruppen og deres funktionsniveau samt mulighederne inden for de økonomiske rammer.


Pædagogisk ledsagelse er en del af støtteindholdet på botilbuddene. Borgeren har mulighed for at vælge aktiviteter efter eget valg. Derudover formidles kontakten til leverandører af pædagogisk ledsagelse til de borgere, der har flere ønsker, end botilbuddet kan imødekomme.


Eftersom der tages udgangspunkt i den enkeltes behov og muligheder, kan niveauet for pædagogisk ledsagelse til aktiviteter efter eget valg være forskelligt fra botilbud til botilbud. Som hovedregel er der afsat, hvad der svarer til 3 timer pr. måned. Derudover er der pædagogisk ledsagelse i grupper til forskellige udflugter og til de arrangementer, der ligger som en del af botilbuddet.


Botilbuddene skal jf. lovgivningen sikre, at borgeren får sociale og kulturelle tilbud plus individuel efterspurgt pædagogisk ledsagelse, dvs. ledsagelse til aktiviteter efter borgerens eget ønske og valg.

Der er ingen botilbud i Herning Kommune, der har ferieture som en del af grundydelsen, hvilket heller ikke er angivet i lovgivningen.


Herning Kommune er én af de 12 kommuner, som ministeren henvender sig til i brevet af 5. januar 2015. Bekymringen er, at de 12 kommuner ikke lever op til lovgivningens intentioner. Med ovenstående tilgang til opgaveløsningen, er dette ikke aktuelt i Herning Kommune.

Nete Kragelund fra Handicap og Psykiatri deltager under behandlingen af punktet kl. 16.30.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

 Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.20.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Morten Koppelhus  

Opfølgning på adgangs- og mobilitetsforholdene ved Herning ny svømmehal

Sagsresume

Kulturchef Morten Koppelhus, Claus Pedersen fra Kommunale Ejendomme og Jan L. Knudsen fra Herning Svømmehal kommer til mødet og orienterer om tilbygningen til Herning Svømmehal.

Sagsfremstilling

Der er tidligere afholdt et møde i november 2013 mellem Handicaprådets repræsentanter Elna Birgit Hagen og Henrik Henriksen, Claus Pedersen fra Kommunale Ejendomme samt Jan Lyager Knudsen fra Herning Svømmehal.

Referat af mødet vedlægges som bilag på sagen.

 

Som opfølgning på dette møde vil der blive orienteret om status for tilbygningen af 50m-bassin og 2 undervisningsbassiner til Herning Svømmehal, herunder indretningsplaner m.v.

 

Kulturchef Morten Koppelhus, Claus Pedersen fra Kommunale Ejendomme og Jan L. Knudsen fra Herning Svømmehal deltager i mødet kl. 16.50

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at den mundtlige orienteringen tages til efterretning

Beslutning

 Orienteringen taget til efterretning.

Administrationen opfordrede til, at man gør opmærksom på overfor den daglige ledelse af svømmehallen, hvis der er problemer, der skal/kan løses.

De af Handicaprådets repræsentanter, der har deltaget i tidligere møde vedr. opførelse af den nye svømmehal, udtrykte skuffelse over, at ingen af deres forslag til handicapvenlig indretning var imødekommet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-G01-7-15 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Diagnosen "Funktionelle lidelser" og brug af Mindfuldness-kurser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der foreligger henvendelse fra borger med interesse indenfor diagnoseområdet "Funktionelle lidelser" og anvendelsen af Mindfuldness-kurser i forhold til sygemeldte.

Borgeren udtrykker i den forbindelse skepsis overfor brugen af diagnosen, idet diagnosen efter hendes opfattelse dækker over om fysiske sygdomme, som psykiatere har indlemmet i deres psykiatriske diagnose.

 

Derfor er hun skeptisk overfor henvisninger af borgere til Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og dens anvendelse af Mindfuldness-kurser.

 

På baggrund af borgerens henvendelse til politikere i Herning Byråd har administrationen udarbejdet notat om, hvorledes borgere med tilsvarende lidelse håndteres i Herning kommune.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i mail fra borger til formanden for beskæftigelsesudvalget m.fl. 15. januar 2015 vedrørende Funktionelle Lidelser og Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser kan følgende oplyses:
 
Begrebet Funktionelle Lidelser er en hjælpediagnose, som anvendes indenfor Sundhedssektoren.
 
Definitionen er:

 • Individet oplever legemlige symptomer som påvirker den daglige funktionsevne eller livskvalitet, og symptomerne forklares ikke bedre ved en anden veldefineret somatisk eller psykisk sygdom (bodily distress syndrom).
 • Eller: Individet er i sygelig grad bekymret for sit helbred (helbredsangst).

(Almen Praksisenhed, Århus Universitet)
 
Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser under Århus Universitet arbejder med problematikken, og modtager i forbindelse hermed 200-250 patienter om året.  

Det er praktiserende læge, der henviser til behandling, ikke Beskæftigelsesafdelingen eller kommunens lægekonsulent. Lægekonsulenten kan anbefale rådgiver at afklare med egen læge om en given behandling kan være en mulighed, og sygedagpengelovgivningen fastslår, at en anbefalet behandling skal følges, for fortsat udbetaling, hvis den er uden risiko for borgeren. Ankestyrelsen afgør tvivlstilfælde.
 
Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse (CEB) har ikke borgere henvist til klinikken og bruger den ikke. Dels er der lang ventetid til behandling på klinikken, og dels er det typisk borgere, der er meget hårdt ramt, som behandles her. Borgere med diffuse lidelser af uklar psykisk/fysisk karakter er kendt i CEB, men vil generelt have symptomerne i lettere grad. Der er på anden måde kontakt til Forskningsklinikken. Senest har forskere herfra stået for en faglig temaeftermiddag i CEB, 1. halvår 2014.
 
Begrebet mindfulness er fra psykologiens verden og kan defineres som ”forsætlig, accepterende og ikke-fordømmende fokus af en opmærksomhed på de følelser, tanker og fornemmelser, der opstår i nuet”. Fokus på nuet kan trænes meditativt.
 
Elementer af mindfulness-træning indgår efterhånden i mange kursussammenhænge i Danmark og ses ofte som et mestringsredskab i relation til stress. I CEB´s tilbud til stress-ramte borgere indgår mindfulness i flere sammenhænge (og er også på programmet i Projektenheden). Borgere med diffuse lidelser af psykisk/fysisk karakter frekventerer ofte disse tilbud. Fokus er ikke på, hvorvidt årsagen til borgers nedsatte arbejdsevne er af psykisk eller fysisk karakter, men på, at borger selv – med støtte fra medarbejderne - tager ansvar for at mestre de helbredsmæssige problemer.
 
CEB har ikke selvstændige evidensundersøgelser på mindfulness-området, men indhenter løbende borgers vurdering af, hvorvidt deltagelse i tilbuddene er nyttig og giver mening. En ganske betydelig del af borgerne giver positive tilbagemeldinger.

 

Afdelingsleder Ulla Høy Henriksen deltager under behandlingen af sagen kl. 17.10

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P23-1-15 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Revision af kvalitetsstandard for madservice

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sundhed og Ældre revideret kvalitetsstandarden for madservice udbragt til borgerens bopæl.
 
Den ændrede kvalitetsstandard vedrørende madservice fremlægges hermed til høring i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden for madservice er senest godkendt i Herning Byråd i april 2014.
 
Centralkøkkenet i Herning tilbyder en række ydelser ud over de beskrevne krav i kvalitetsstandarden som en del af sit koncept. I den ændrede kvalitetsstandard er følgende ydelser indskrevet i kvalitetsstandarden:

 

 • Valgmenu for 14 dage ad gangen, hvor borgeren for hver uge får 11 retter at vælge imellem, dvs. 22 retter over 14 dage.

 

 • Madbestilling via internettet (opstart 1. november 2014). Det skønnes, at 15% af kunderne kan have behov for online-bestilling, fx hvor pårørende hjælper på afstand.

 

 • Fleksibel udbringning, hvor borgeren udskrevet fra hospital allerede samme dag eller dagen efter kan få leveret mad til hjemadressen. Indsatsen ses som led i ”Det nære sundhedsvæsen”, hvor kommunen tværfagligt vil bistå borgernes behov dels for at undgå indlæggelse og dels for at gøre hurtige udskrivelser muligt. Der vurderes gennemsnitligt at være behov for denne fleksibilitet én gang ugentlig.

 

Ovennævnte 3 ydelser er blevet praktiseret i Herning kommune som en del af indsatsen omkring ”Det nære sundhedsvæsen” og ”Øget digitalisering”. En indskrivning i kvalitetsstandarden vil være med til at sikre, at kommunens borgere tilbydes en ydelse som lever op til kommunens politik på områderne.

 

Udkast til ny kvalitetsstandard er vedlagt som bilag.

 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at udkastet til ny kvalitetsstandard drøftes med henblik på afgivelse af høringssvar.

Beslutning

Formanden for Handicaprådet havde forinden mødet udsendt forslag til høringssvar. Forslaget blev godkendt og sendes nu til Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.48-K07-2-14 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Godkendelse af Årsrapport 2014 for Handicaprådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ifølge §2 i vedtægterne for Handicaprådet i Herning Kommune bør Handicaprådet afgive en årlig beretning om sit arbejde, eller på anden måde give kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde og virke.

 

Formanden for Handicaprådet fremsender til godkendelse forslag til Handicaprådets Årsrapport for 2014.

Sagsfremstilling

Formanden fremsender til godkendelse forslag til Årsrapport 2014 for Handicaprådet i Herning Kommune.

 

Rapporten beskriver Handicaprådets arbejde i 2014, herunder i punktform de emner, der har været behandlet eller er blevet orienteret om og de møder, hvor et eller flere af rådets medlemmer har repræsenteret rådet. Endelig angives en oversigt over de emner, som Handicaprådets har afgivet høringssvar på.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at rapporten godkendes og videresendes til orientering til Herning Byråd og til Center for Ligebehandling af Handicappede, Det Centrale Handicapråd samt Danske Handicaporganisationer.

Beslutning

 Rapporten blev godkendt, dog med en tilføjelse om, at samarbejdet med administrationen ikke altid munder ud i, at anbefalinger fra Handicaprådet følges - heller ikke når der er tale om egentlige lovkrav, som f.eks. i forbindelse med højden på nedkørslerne lavet i forbindelse med renoveringen af Silkeborgvej og Fonnesbechsgade. Tilsvarende har Handicaprådet savnet imødekommenhed i forbindelse med elevator- og toiletforhold ved det nye bibliotek.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-12-11 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Evaluering og forankring af hjerneskadekoordinatorfunktion

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

I 2012 igangsatte Herning Kommune projektet ”Styrket indsats i arbejdet for borgere med erhvervet hjerneskade”. Der var tale om et landsdækkende projekt under ”Pulje vedr. styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade”. Projektet modtog et tilskud på 2.258 mio. kr. fra Indenrigs- og sundhedsministeriets.
 
Social- og Sundhedsudvalget vedtog på møde den 10. december 2014, at anbefale Økonomi- og Erhvervsudvalget, at hjerneskadekoordinatorfunktionen fra 1. januar 2015 forankres i tilknytning til Visitationen i Sundhed og Ældre, idet der inden for budgetrammen tilføres 20 timer ekstra pr. uge, efter en nærmere foreslået udgiftsfordeling. 
 
Siden har forvaltningen udmøntet beslutningen ud fra målsætningen om ”Én indgang for borgerne - ét behandlingstilbud”.  

Sagsfremstilling

I 2012 igangsatte Herning Kommune med et tilskud på 2.258 mio. kr. fra Indenrigs- og sundhedsministeriets ”Pulje vedr. styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade” i projekt: ”Styrket indsats i arbejdet for borgere med erhvervet hjerneskade”. Projektet er tredelt:

 1. Ansættelse af hjerneskadekoordinator / forløbskoordinator for området voksne personer over 18 år med erhvervet hjerneskade. Ansættelse af koordinatoren skal bidrage til at fremme borgeres mulighed for et sammenhængende rehabiliteringsforløb af høj faglig kvalitet.
 2. Fælles kompetenceudvikling og understøttelse af specialiserede sager, hvor Herning Kommune søgte puljemidler i samarbejde med øvrige kommuner i Region Midtjylland.
 3. Implementering og anvendelse af rehabiliteringsplaner for børn og unge med erhvervet hjerneskade.

Fremtidig organisering
Projektet viser, at det er afgørende vigtigt, at borgeren allerede ved første møde med kommunen sikres tydelig information, og at der fra starten sker koordinering af det videre forløb mellem de mange forskellige aktører, som kommer til at indgå i den omkring sagsbehandlingen og den kommunale genoptræning. Der skal være én indgang for borgeren og for de behandlere, terapeuter, læger m.v. som omgiver borgeren i hospitalsregi. Her førstebehandles sagen og herfra visiteres sagen videre til de kommunale aktører, som får ansvaret for den videre koordinering, sagsbehandling og genoptræning af borgeren. Den funktion bliver placeret i Sundhed og Ældres Visitation, fordi det er her den primær indgang for øvrigt samarbejde til hospitalerne ligger, og fordi der her i forvejen er medarbejdere med kompetencer på området.
 
Den kommunale indsats, der sættes i værk, afhænger af mange forhold; Hjerneskadens omfang, kompleksiteten, andre helbredsmæssige følgevirkninger, borgerens livssituation, alder, familieforhold, arbejdsforhold m.v. Der gives anbefalinger til den videre behandling i forbindelse med udskrivning fra behandling og genoptræning i hospitalsregi. Disse anbefalinger kan efter ovenstående faglige vurdering i langt de fleste tilfælde uden videre effektueres i kommunen. Her er forsyningsansvar, finansieringsansvar, opgaver og rollefordeling mellem de forskellige regionale og kommunale aktører tydelige. Med hjælp er det for borgeren relativt enkelt at navigere i systemet og få den rigtige hjælp. Der vil ofte være tale om afgrænsede forløb med konkrete indsatser, som kan afsluttes, når de opstillede behandlingsmål er nået.
 
I tilknytning til forankringen af hjerneskadekoordinatorfunktionen har forvaltningen drøftet den fremtidige organisationsform på senhjerneskadeområdet. Herning Kommune arbejder ud fra målsætningen om ”Én indgang for borgerne - ét behandlingstilbud” Det betyder, at visitationen af alle sager til genoptræning samles under Sundhed og Ældre, uanset hvor genoptræningen skal foregå. Det betyder også at borgeren visiteres til det behandlingstilbud som vurderes, at imødekomme genoptræningsbehovet. Der samarbejdes og trækkes på viden og inddrages kompetencer på tværs af de forskellige genoptræningssteder, uafhængig af den organisatoriske tilknytning til Sundhed & Ældre eller Handicap og Psykiatri.
 
Herning Kommunes genoptræningstilbud på senhjerneskadeområdet er forankret på:

 • Rehabiliteringscenteret,
 • Genoptræningsenheden
 • Bo- og genoptræningsafdelingen på Bytoften.
 • Specialundervisningstilbud på Center for kommunikation.

Det er afgørende for genoptræningen kan tilrettelægges behovsbestemt, fleksibelt og der ’hurtigt kan skiftes gear’.
 
Der er i januar nedsat en arbejdsgruppe, som vil beskrive den tilbudsvifte Herning Kommune har, mhp sikring af sammenhæng mellem visitation og behandlingstilbud og fastholdelse af den kompetenceudvikling, som var resultatet af hjerneskadekoordinatorprojektet.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Når der er tale om genoptræning efter hjerneskade, er Genoptræningsenheden - afhængig af skadens omfang - oftest varslet før udskrivning og har tit deltaget i besøg hos borgeren på Neurorehabiliteringscentret. Genoptræning igangsættes (fortsættes) da typisk straks ved udskrivningen til eget hjem.

 

Handicaprådet opfordrer til, at man holder sig til betegnelsen "erhvervet hjerneskade" og lader udtrykket "senhjerneskade" udgå.

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-118-14 Sagsbehandler: Nete Kragelund  

Socialpædagogisk Center - nyt navn og ny adresse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Bostøtten til senhjerneskadede, autister og udviklingshæmmede er flyttet til nye lokaler pr. 1. oktober 2014. De har nu adresse på Herluf Trollesvej 1b, 7400 Herning.
I lokalerne var det også muligt at etablere en café, som skal videreføre det, som Solsikken - et samværs- og aktivitetstilbud - tidligere har stået for.
Ved at flytte Caféen/Solsikken fra Søndergade 16 var det muligt at overdrage lejemålet  til Socialpsykiatrisk Center, der gennem mange år har haft pladsproblemer.
 
De nye lokaler og den ”nye” Café har brug for at markere, at der er tale om et nyt samlet tilbud, der henvender sig til en bredere målgruppe end det, Solsikken har været kendt for. Der er brug for at signalere, at Herluf Trollesvej 1b nu er et sted, hvor borgeren møder op blandt andet for at få en del af den støtte, de har brug for og for at mødes med andre til sociale arrangementer. Det er også muligt at købe et måltid hjemmelavet mad.

Ledelsen og medarbejderne ønsker, at den nye lokation fremover skal hedde ”Socialpædagogisk Center”. Og caféen skal hedde ”Caféen”.

Sagsfremstilling

Efter indstilling fra Handicap og Psykiatri blev der i 2010 truffet politisk beslutning om at sammenlægge bostøttemedarbejderne fra områderne senhjerneskadede og autisme med korpset af hjemmevejledere for udviklingshæmmede. Man splittede dermed hjemmevejlederne på området udviklingshæmmede op, så nogle udelukkende arbejdede i bofællesskaberne og andre som bostøtter i borgerens eget hjem. Dette som en del af en større besparelsesplan.
 
Det nye samlede korps af bostøtter fik base i lokaler på Sabroesvej. Lokaler, der i første omgang var planlagt til at være en del af et byggeri med bofællesskaber på 2. og 3. sal og dermed ikke bygget til at rumme 16 bostøttemedarbejdere.


Initieret af besparelsesprocessen her i 2014 blev det nødvendigt for Handicap og Psykiatri at arbejde med en større rokadeplan, der indbefattede at lukke tilbud, flytte tilbud, oprette nye tilbud. Dermed blev det muligt at samle bostøttemedarbejderne i egnede lokaler, der samtidigt kunne rumme en café. De overtog de lokaler, som det lukkede Daghjemmet Virkelyst var i.
Dermed kunne Søndergade 16, hvor Café Solsikken har haft til huse gennem mange år, overgå til Socialpsykiatrien, der i længere tid også har manglet plads. De er i forvejen på adressen Søndergade 16.
 
Det nye Socialpædagogiske Center rummer gruppetilbud til borgere, der er bevilget bostøtte.
Der er en café, hvor der kan købes mad, og som er arbejdssted for flere med tilknytning til målgruppen. Der er ”Åben Rådgivning” til den del af målgruppen, der ikke får en bevilling på bostøtte, men som kan have brug for at få læst sin post eller lagt et budget.

Stedet er rammen for sociale aktiviteter/arrangementer, der skal understøtte de borgere, der bor i egen lejlighed, så de klarer dagligdagen med mindst muligt indgribende støtte og samtidigt få nogle energigivende og opløftende oplevelser sammen med ligestillede.

 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen om navneskiftet tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Orientering om processen for budget 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 x

 

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I denne sag gennemgås proces- og tidsplan for arbejdet med budget 2016. 


Budgetproceduren er denne gang præget af beslutningen fra budgetforliget 2015 om, at de politiske udvalg på budgetkonferencen i foråret 2015 skal præsentere et katalog med muligheder for at reducere udgifterne fra 2016 og frem med 3 %.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte Direktionens forslag til procedure for budget 2016 på et møde den 3. november.


Nogle af de kendte processer og handlinger i budgetlægningen er tilpasset opgaven omkring mulighedskataloget, hvilket betyder at budgetproceduren for 2016 i sit indhold bliver anderledes end den sædvanlige budgetprocedure.  

 

Der opereres med en 1. og 2. udarbejdelsesfase og 1. og 2. beslutningsfase, jvf. nedenfor. Dette sker blandt andet med henblik på at sikre opnåelse af den nødvendige økonomiske effekt af nye tiltag i 2016, hvilket kræver tid til implementering. 
 
Budgetarbejdets forskellige faser:


Forberedelsesfasen:
Denne fase er skudt i gang den 3. november i forbindelse med godkendelsen af budgetproceduren. Den enkelte forvaltning skal udarbejde en procesplan for tilvejebringelsen af mulighedskataloget, som skal forelægges fagudvalget til efterretning.

 

For Social- og Sundhedsudvalget vil mulighedskataloget kun omfatte forslag på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, da Handicap og Psykiatri er friholdt for opgaven.

 


1. udarbejdelsesfase:
Omdrejningspunktet i første udarbejdelsesfase er mulighedskataloget.
På fagudvalgsmødet i januar 2015 vil administrationen præsentere første oplæg til temaer og forslag til mulighedskataloget. Arbejdet vil tage udgangspunkt i perspektivnotaterne, som skal beskrive den udviklingsretning, som mulighedskataloget skal ses i lyset af. Endeligt mulighedskatalog og perspektivnotat skal behandles på et efterfølgende fagudvalgsmøde.

Fagudvalget afleverer senest den 26. marts de forslag, som skal indgå i kommunens samlede mulighedskatalog.

Det samlede katalog præsenteres på byrådets budgetkonference den 27. og 28. april 2015.
 
1. beslutningsfase
I denne fase skal der foretages høring af mulighedskataloget. Høringen foregår i perioden 27. marts – 17. april 2015. Byrådet behandler mulighedskataloget første gang den 28. april 2015 og anden gang den 26. maj 2015.
 
2. udarbejdelsesfase
Her udarbejdes det samlede forslag til udmøntning af budgetrammerne.
Budgetbemærkninger og mål for 2016 behandles på et fagudvalgsmøde i juni.
 
2. beslutningsfase
Denne fase indeholder de sædvanlige afsluttende politiske forhandlinger, herunder 1. og 2. behandling af budgettet. Høring af budgetforslaget foregår i perioden 9. – 18. september 2015.

 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2052-07 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Tilgængelighed på Vildbjerg og Aulum station

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Ældrerådet har kontaktet formanden for Handicaprådet med opfordring til at der rettes en fælles henvendelse fra de to råd til Herning Kommune vedr. indstigningsforholdene til tog i Aulum og Vildbjerg.

 

Handicaprådet har tilbage i 2007 behandlet problemerne i forhold til Vildbjerg Station. Sammen med Social- og Sundhedsudvalget rettede rådet en henvendelse til Banedanmark om tilgængeligheden. På daværende tidspunkt forestod der en renovering af perronen, og det syntes derfor hensigtsmæssigt og billigt at løse problemerne omkring tilgængelighed i forbindelse med renoveringen.

 

Banedanmark gav imidlertid den tilbagemelding, at de ressourcemæssige forudsætninger for at imødekomme ønsket om at forbedre adgangsforholdene ikke var til stedet. Endvidere bemærkede Banedanmark, at det tidligere Dansk Center for Tilgængelighed sammen med Handicaporganisationerne og trafikselskaberne havde været med til at prioritere indsatsen på perronområdet.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Beslutning

Handicaprådet bakker op om Ældrerådets holdning. Som et minimum finder Handicaprådet, at forholdene bør bringes i orden, inden faciliteterne i det nye sygehus i Gødstrup tages i brug.

 

Korrespondancen mellem handicaprådet og Banedanmark m.fl. sendes til Ældrerådet, Hans-Ejner Juulsen.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-587-06 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Meddelelser fra formanden og rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsfremstilling

Formanden orienterede om deltagelse i Det Centrale Handicapråds årsmøde.

Beslutning


 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-3-12 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Eventuelt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutning