Dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 16. december 2013
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.06.08-A00-1-13 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Høring: Rammeaftale 2015 på det sociale område m.v. - Udviklingsstrategi

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Ejnar Tang

Sagsresume

Herning Kommunes input til Udviklingsstrategi 2015 sendes i høring i Handicaprådet.

 

Deadline for høringssvar er mandag den 30. december 2013.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen på det sociale område m.v. er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

 

Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i Regionsrådet senest 1. juni og Styringsaftalen 15. oktober.

 

Der er i lovgivningen udstukket nogle indholdsmæssige retningslinjer, som blandt andet betyder, at der i Udviklingsstrategien skal være et samlet skøn over behovet for at oprette nye pladser med videre. Det betyder også, at der skal indhentes kommunale  vurderinger og skøn af det nuværende og fremtidige behov for pladser samt oplysninger om kommunale/regionale overvejelser om tilbudsviften som driftsherre.

 

Ifølge bekendtgørelsen om rammeaftaler af 20. august 2013 skal kommunalbestyrelserne og regionsrådene i forbindelse med fastlæggelse af Udviklingsstrategien sikre indbyrdes koordinering om de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Til det formål er der på tværs af de fem rammeaftalesekretariater og KL lavet et fælles koncept for, hvordan koordinationen af de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger skal udmøntes i praksis - herunder ensretning af oplysninger, der indhentes.

 

Som følge heraf indeholder bilag 1 et skema, hvor kommunen på baggrund af skøn og vurdering beskriver sit forventede behov for hvert af de lands- og landsdelsdækkende tilbud og samlet set for de sikrede afdelinger.

 

Specialundervisningsområdet er inddraget i skema 1, da der i lighed med tidligere år fortsat skal være én aftale på hele det specialiserede socialområde. Der indhentes derfor ikke særskilt kommunale redegørelser på specialundervisningsområdet.

 

Hverken på børne- og ungeområdet eller voksenområdet er der store ændringer i det vurderede behov for pladser i forhold til tidligere. På voksenområdet vurderes det  samlede forventede behov for døgntilbudspladser til borgere, der er hjemløse, og borgere med særlige sociale problemer dog at være stigende. Det samlede forventede behov for dag- og døgntilbud til voksne borgere, der er udviklingshæmmede, vurderes ligeledes at være stigende.  

 

Herning Kommunes input til Udviklingsstrategi 2015 sendes hermed i høring i Handicaprådet. Inputtet er opdelt i henholdsvis børne- og ungeområdet og voksenområdet.

 

Materialet sendes også i høring i Udsatterådet og lokale brugerorganisationer.

 

Administrationen anmoder om, at Handicaprådet afgiver høringssvar senest mandag den 30. december 2013.

 

Handicaprådets høringssvar præsenteres for Beskæftigelsesudvalget 22. januar 2014, Social- og Sundhedsudvalget 29. januar 2014 og Børne- og Familieudvalget 5. februar 2014.  


Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet afgiver høringssvar til Herning Kommunes input til Udviklingsstrategi 2015

Beslutning

Formandens forslag til høringssvar blev omdelt på mødet. Forslaget blev godkendt med en lille ændring og sendes nu til Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

 

Sagsnr.: 83.00.00-29-13 Sagsbehandler: Susanne Falkesgaard Rahbæk Hansen  

Orientering omkring udbud af stomi og katetre

Sagsfremstilling

Indkøb, Udbud og Forsikring har tidligere på året sendt en sag til handicaprådet omkring et fælles udbud med KomUdbud med Silkeborg som Tovholder på Stomi og Katetre.

Vi er nu blevet orienteret om af Tovholder, at udbuddet er blevet annulleret grundet mange spørgsmål til udbudsmaterialet, og der arbejdes på rette materiale til og sende det i udbud igen, med kontrakt start den 1. april 2014. Indtil at den nye kontrakt træder i kraft, har de nuværende leverandør fået forlænget deres kontrakter, så vi ikke vil stå uden leverandør. Der vil ikke være væsentlige ændringer i forhold til det materiale, som Handicaprådet har godkendt.

Skulle der være spørgsmål til det nye materiale, kan Tovholder kontraktes. Thomas Krægpøth, Silkeborg - 8970 1309.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsnr.: 83.00.00-51-13 Sagsbehandler: Susanne Falkesgaard Rahbæk Hansen  

Orientering omkring udbud af kompression og parykker

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -Birgitte Bach og Anne Merete Gier

Sagsresume

Udbud på kompressionsstrømper:
Til information kan det oplyses at udbuddet på kompressionsstrømper grundet manglende gennemsigtighed på de tilbudte sortimenter er annulleret.
 
Der foretages genudbud i henhold til nedenstående tidsplan:

 • Revidering af udbudsmateriale: 1. oktober til 30. oktober 2013

 • Offentliggørelse (bekendtgørelse): 1. november 2013

 • Kontraktstart d. 1. april 2014

 
I forbindelse med genudbuddet foretages der præcisering af enkelte krav, men der slækkes ikke på de nuværende krav til produkter eller betingelser, hvorfor den komplette kravspecifikation ikke sendes til høring.
Såfremt der er interesse for yderligere information, herunder en gennemgang af de enkelte ændringer, står vi gerne til rådighed.
 
Udbud på parykker:
Der er gennemført udbud på parykker.
Udbuddet var delt op i fem geografiske områder. Der er modtaget 3 tilbud hvoraf kun 1 var konditionsmæssigt.
Områder på parykker er som følger:

 • Område 1: Herning, Ikast-Brande, Silkeborg: Ingen konditionsmæssige tilbud

 • Område 2: Randers, Vejle, Aarhus: Tildeling til Toftild Alternativ hår

 • Område 3: Esbjerg: Ingen konditionsmæssige tilbud

 • Område 4: Sønderborg: Ingen konditionsmæssige tilbud

 • Område 5: Odense, Svendborg: Ingen konditionsmæssige tilbud

Årsagen til de få tilbud vurderes til primært at skyldes lokationskrav, som de enkelte kommuner har stillet. Dette blev forsøgt lempet i løbet af tilbudsperioden, men desværre uden det ønskede resultat.


Nærmere information omkring en evt. ny udbudsrunde på dette område følger.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orientering tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-27-12 Sagsbehandler: Antonio M. Barahona  

Nøgletal 2012 på det specialiserede socialområde. 7-bys samarbejde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen præsenterer hovedresultater af 7-bys samarbejdet omkring nøgletal på det specialiserede område. Sagsfremstilling opdeles i to afsnit: 1. Præsentation af den valgte metode til banchmarking. 2. Præsentation af resultater.

Sagsfremstilling

Gennem 7-bys samarbejdet (Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive, Viborg og Herning Kommuner) er der nedsat en arbejdsgruppe, der har arbejdet på at beregne nøgletal for det specialiserede socialområde.
Arbejdet har resulteret i nøgletal, som viser udgifter og aktiviteter pr. 1.000 indbygger for 2012.
 
1. Præsentation af den valgte metode til benchmarking.
Det er vanskeligt at sammenligne udgifter og antallet af brugere på tværs af kommuner. Det skyldes bl.a. forskellige tolkninger af konteringsregler og forskellig organisering i kommunerne.
Arbejdsgruppen for 7-bys samarbejdet har derfor arbejdet med at finde et sæt nøgletal ud fra et minimum af fællesnævnere. Målet har ikke været at finde ”udgiften” for det specialiserede socialområde, men at finde et nøgletal, som giver et sammenligneligt grundlag kommunerne imellem. Med andre ord kan nedenstående nøgletal bruges som en pejling på, hvordan en kommune ligger i forhold til de øvrige på de områder der sammenlignes med.
Datagrundlaget som indgår i analysen kendetegnes ved:

1. Der medtages udgifter til køb af pladser, både i egen kommune, andre kommuner, region og private. Indtægter som følge af salg af pladser er holdt udenfor.
2. Undersøgelsen vedrører borgere med et fysisk/psykisk handicap og en eller anden form for sindslidelse eller psykiatrisk sygdom. Det vil sige, udgifter/ aktiviteter knyttet til forsorgshjem, misbrugsbehandling m.v. er holdt udenfor.
3. Af hensyn til sammenlignelighed indgår kun borgere i alderen 18-65 år i benchmarkingen.
4. Nøgletallene sammenligner udgifter på tre forskellige områder: Bostøtte/ botilbud; dagtilbud og BPA ordninger- §96 handicaphjælpeordninger (borgerstyret personlig assistance).
5. Nøgletallene inddeles i fire målgrupper, defineret som et udgiftsbånd, der giver en pejling i forhold til ydelsens omfang. Målgrupperne beskrives i bilag 1.
6. Der er udarbejdet tre forskellige nøgletal for 2012: - Udgift pr. 1.000 indbygger - Antal årspladser pr. 1.000 indbygger - Udgift pr. plads.
Tallene præsenteres både i kr. og i antal pladser.
Desuden er indarbejdet et index, som viser hvordan Herning Kommune ligger i forhold til gennemsnittet. En værdi på 100 svarer til gennemsnittet.

 

Årspladser defineres som antal anbringelses dage/døgn omregnet til hele pladser.
 
2. Præsentation af resultater.


Bilag 2 indeholder det samlede resultat fra analysen. I forhold til Herning kommune kan følgende bemærkes:

Tabel 1 viser, at samlet set ligger Herning Kommune lidt over gennemsnit i udgift pr. 1.000 indbyggere sammenlignet med de andre kommuner. En mere detaljeret gennemgang af nøgletal viser følgende:

 
På bostøtte/botilbud område:

 • Udgifter pr. 1.000 indbygger i 2012 for Herning Kommune ligger over gennemsnittet (se tabel 1.1). Det skyldes, at der er forholdsvis højere udgift pr. 1.000 indbyggere for de målgrupper, som har brug for hjælp i 'meget stor omfang' eller i 'højst omfang'. Som tabel 2.1 viser, forklares det ved, at der i 2012 er brugt væsentlig flere årspladser pr. 1.000 indbygger for målgruppen 'højst omfang' i Herning Kommune end gennemsnittet. Samt tabel 3.1 viser, at den gennemsnitlig udgift pr. plads pr. 1.000 indbygger i målgruppen 'meget stor omfang' er dyre end gennemsnittet. Udgift pr. plads i målgruppen "højst omfang"  er væsentligt under gennemsnittet. Det betyder, at Herning Kommune har flere sager i den gruppe end de andre kommuner, men at de er lidt billigere.

 
På dagtilbuds område:

 • Udgifter pr. 1.000 indbygger i 2012 for Herning Kommune ligger under gennemsnittet (se tabel 1.2). Tabel 2.2 viser, at der bruges færre årspladser pr. indbygger i Herning Kommune end gennemsnittet. En af elementerne hertil skyldes, som tidligere nævnt, forskellige tolkninger af konteringsregler og forskellig organisering i kommunerne i forbindelse med udarbejdelsen af nøgletallet.
  Tabel 2.3 viser, at udgiften pr.plads er dyrere end gennemsnittet.

 
På BPA område:

Udgifter pr. 1.000 indbyggere i 2012 for Herning Kommune ligger under gennemsnittet (se tabel 1.3). Tabel 3.3 viser, at i forhold til 'udgift pr. plads' ligger Herning Kommune under gennemsnittet. Og tabel 3.2 viser, der er færre årspladser pr. indbygger end gennemsnittet.Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Budget 2014-2017 - Udfordringer på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Status på forventede budgetudfordringer på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri i 2014 og frem forelægges Handicprådet til orientering. 

Sagsfremstilling

Der blev ved halvårsregnskabet for 2013, som blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 14. august 2013, konstateret et forventet merforbrug på 10 mio. kr. vedrørende køb af pladser. På det efterfølgende møde i udvalget den 18. september 2013 blev der forelagt en nærmere analyse af årsagerne til budgetoverskridelsen samt en række forslag til korrigerende handlinger.
 
Siden september er der foretaget korrigerende handlinger i form af ændring af ressourcetildelingsmodellen til decentrale institutioner i forbindelse med overbelægning samt gennemgang af alle sager med henblik på sikring af korrekt matchning, pris m.v.
 
En fornyet opfølgning pr. 30 september 2013 viser til trods for de gennemførte handlinger et forventet merforbrug på 11,7 mio. kr.
 
Der er således sket en markant forværring af situationen siden halvårsregnskabet.
 
Det konstaterede merforbrug har gennemslag fremadrettet, hvorfor der er foretaget nærmere vurdering af omfanget jfr. nedenstående tabel:
 
[image] 

 

Mankoen er opgjort under følgende forudsætninger:

 

 • Forventet udgift er med baggrund i faktiske personer indskrevet pr. medio november 2013. Udgiften er fremskrevet til 2014-niveau.

 • Tilgang af nye personer lig med afgang af personer i alle år (jfr. budgetforudsætninger for budget 2014-2017).

 • Personer på misbrugs- og udsatteområdet indgår ikke i opgørelsen, idet budgettet på disse områder vurderes at være i balance.

 • Takstnedsættelser på 2,5 % jfr. aftale i rammeaftaleregi slår fuldt igennem på køb i andre kommuner/regioner (eksternt køb) fra 2014. Køb på egne institutioner (internt køb) er beregnet med nye 2014-takster.

 • Ændringstiltag som følge af strukturanalysen har effekt med 2 mio. kr. i 2014, 4 mio. kr. i 2015, 5 mio. kr. i 2016 og 6 mio. kr. i 2017 (jfr. budgetforliget for 2013).

 • Den i 2013 foretagne ændring i ressourcetildelingsmodellen til decentrale enheder har nettoeffekt på 5 mio. kr. i 2014 og 3 mio. kr. fra 2015 og frem.

 • Øget fokus på revisitationer har varig effekt på 3 mio. kr. fra 2014 og frem.

 

  
Handlemuligheder i forhold til overskridelsen:
Der ses umiddelbart følgende handlemuligheder i forhold til den konstaterede budgetudfordring:
 

 1. At iværksætte sparerunde på serviceområdet snarest muligt med henblik på at neutralisere ubalancen.

 2. At udskyde håndtering af ubalancen til budgetlægningen for 2015-2018 med præsentation af problemstillingen og løsningsmuligheder på 1. budgetkonference primo april 2014.

 

Forslag 1 vil medføre, at der umiddelbart efter beslutning i udvalget igangsættes en proces med beskrivelse af konkrete forslag til besparelser/serviceforringelser på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri. Forslagene forventes at kunne forelægges Social- og Sundhedsudvalget primo 2014 med efterfølgende godkendelse i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.  

 

I forhold til forslag 2 henvises til budgetforliget for 2014, hvor der er aftalt følgende:  

 

Handicap og psykiatri 
Budgetforligspartierne anerkender, at handicap- og psykiatri-området kan have en økonomisk udfordring men vurderer, at Social- og Sundhedsudvalgets indsatser, opridset på mødet 18. september 2013, foreløbig tager hånd om udfordringen.
 
Forligspartierne følger situationen på området tæt, og den drøftes på budgetkonferencen i foråret 2014.  

 

I forlængelse af forslag 2 skal opmærksomheden henledes på, at der erfaringsmæssigt må forventes en forholdsvis lang responstid inden iværksatte besparelser slår fuldt igennem på grund af opsigelsesvarsler m.v.
 
Hermed vil en udskydelse af håndteringen til budgetlægningen for 2015 medføre en risiko for, at fuld effekt af iværksatte besparelser først kan forventes i 2015 med opsamling af et merforbrug i 2014 til følge.

 

Ejnar Tang vil på mødet redegøre for situationen.Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Ejnar Tang orienterede om årsagerne til, at budgettet er skredet:

 • Nye pladser på Skovlyset og Rosenholm er taget i brug

 • Flere længerevarende ydelser end tidligere

 • Ventelisten er reducueret

Med andre ord er serviceniveauet udvidet, uden at der har været budget til det.

 

Social- og Sundhedsudvalget har bedt forvaltningen udarbejde et "mulighedskatalog", der beskriver, hvor forskellige muligheder for skabe balance i budgettet.

 

Orienteringen blev taget til efterretning, idet Handicaprådet bad om at blive holdt orienteret om udviklingen på området.

 

Sagsnr.: 15.00.00-P05-1-13 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Nøgletal vedrørende førtidspension, fleksjob m.v.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger til orientering oversigt over udviklingen inden for førtidspensions- og fleksjobområdet.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Ny status vil blive forelagt handicaprådet i marts/april 2014, hvor der forventes at være et bedre statistisk grundlag at vurdere specielt ressourceforløb på.

Bilag

 

Sagsnr.: 85.00.00-A26-2-13 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Temadrøftelse vedr. reglerne for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Formanden for Handicaprådet ønsker en generel orientering om regler og retningslinjer for bevilling af hjælp efter Lov om Social Service § 96 til Borgerstyret Personlig Assistance.

Sagsfremstilling

Chef for visitationsenheden, Karin Vinther Jørgensen, vil på mødet gennemgå reglerne for at have en BPA-ordning.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Karin Vinther Jørgensen orienterede om principperne i BPA-ordningen: For at få bevilget en BPA ordning skal der være tale om et massivt behov for hjælp til personlig pleje og bistand samt ledsagelse for at kunne opretholde et normalt, aktivt liv.

 

Karin redegjorde for, hvorledes borgeren skal kunne varetage arbejdsgiver-/arbejdslederforpligtelserne, herunder at arbejdsgiverforpligtelsen kan overdrages til et firma, en forening eller en nærtstående.

 

BPA efter §95 tildeles hovedsageligt i situationer, hvor borgeren ansætter nærtstående og er ikke så omfattende som BPA efter §96, idet ordningen ikke indeholder timer til ledsagelse.

 

Sagsnr.: 27.48.04-G01-19-13 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Temadrøftelse - Retningslinjer for ledsagerordninger efter Lov om Social Service § 97

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Formanden for Handicaprådet ønsker en orientering om reglerne for bevilling af ledsagerordninger efer Lov om Social Service § 97.

Sagsfremstilling

Chef for Visitationsenheden Karin Vinther Jørgensen vil i mødet give en orientering om reglerne for tildeling af ledsagerordninger og herunder for anvendelsen af timerne i ordningen.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Karin Vinther Jørgensen redegjorde for principperne for tildeling af ledsagerordning og hvordan timerne kan benyttes, hvad man kan kræve af ledsageren og muligheden for at spare timer op til senere brug.

 

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-2463-13 Sagsbehandler: Majbrit Lambæk  

Orientering vedrørende klagesager på socialområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
     X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Til orintering for udvalget fremlægges et overblik over antallet af klagersager til Det Sociale nævn/Ankestyrelsen på området for Handicap og Psykiatri samt Sundhed og Ældre for 2012 og delvist 2013.

 

Det bemærkes at pr. 1. juli 2013 blev ankestystemet ændret, hvorefter de sociale nævn blev nedlagt og klagesagsbehandlingen i ankeinstansen blev overdraget til Ankestyrelsen.

Sagsfremstilling

Antallet af behandlede sager ved Det Sociale Nævn er i Handicap & Psykiatri opgjort til 10 sager i 2012. Heraf har Herning Kommune fået medhold i 6 sager og fået hjemvist 3 sager til fornyet behandling, mens 1 sag er omgjort af Det Social Nævn.

 

I 2013 har der på nuværende tidspunkt været påklaget 5 sager til Det Social Nævn/Ankestyrelsen. Heraf har Herning Kommune fået medhold i 4 sager og 1 sag er hjemvist til fornyet behandling.

 

Afgørelserne omhandler fortrinsvist afgørelser om støtte efter Servicelovens § 85 samt enkelte sager vedrørende botilbud efter servicelovens §§ 107-108.

 

Visitationsenheden i Sundhed og Ældre har i 2012 fået behandlet 25 klagesager i Det Sociale Nævn.

Heraf har Herning Kommune fået medhold i 17 sager, mens 4 sager er ændret/hjemvist til fornyet behandling og 4 sager er endnu ikke er afgjort eller frafaldet på grund af dødsfald eller flytning til anden kommune.

 

I 2013 har Visitationsenhenden sendt 10 sager videre til Ankestyrelsen, hvoraf 7 endnu ikke er afgjort mens Ankestyrelsen i 3 sager har givet Herning Kommune medhold.

 

Afgørelserne omhandler bestemmelser om merudgifter, hjælpemidler, ledsagelse, støtte samt personlig pleje og praktisk hjælp iht. servicelovens §§ 83, 85, 94, 97, 100 og 112.

 

Herudover har der i 2012 været 3 klagersager vedrørende SEL § 96 (BPA-ordningen). Disse fik Herning Kommune medhold i.
 
I 2013 har der pt. været 4 klagesager vedrørende BPA-ordningen iht. SEL § 96. Heraf er 1 hjemsendt til fornyet behandling, 1 er endnu ikke afgjort mens der er givet medhold i 2 sager.Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, 30. oktober 2013, pkt. 108:

at orienteringen tages til efterretning.Social- og Sundhedsudvalget, 30. oktober 2013, pkt. 108:

Til efterretning.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.17.00-G01-1-13 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Koordination i indsatsen ved overgangen fra barn til voksen - autismeområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Formanden for Handicaprådet har ønsket en drøftelse af kordinationen i indsatsen overfor autister ved overgangen fra barn til voksen.

Sagsfremstilling

Chef for Handicap og Psykiatri, Ejnar Tang, vil orientere om spørgsmålet.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fra Autismeforeningen forelå oplysning om, det er foreningens opfattelse, at forvaltningen ikke altid overholder lovens krav om, at forældrene og barnet/den unge ved 16-17 års alderen skal indkaldes til samtale med henblik på at lave plan for fremtiden.

 

Fra såvel Børn og Unge som Handicap og Psykiatri blev der givet tilbagemelding om, at man har fokus på problemet.

 

Fra Børn og Unge blev det påpeget, at det engang imellem kan tage meget lang tid at finde det rigtige voksentilbud, og fra Handicap og Psykiatri blev det tilkendegivet, at det heller ikke altid er nemt at opnå enighed mellem partnerne om behov eller foranstaltning.

 

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.69.48-I00-1-13 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Årsberetning 2012-2013 fra Det Centrale Handicapråd

Sagsfremstilling

Det Centrale Handicapråd fremsender pjece med orientering om, at organisationens årsberetning 2012-2013 kan læses på www.dch.dk/aarsberetning2012-2013 og indeholder et bud på, hvordan vi får råd til medborgerskab for alle, ud fra et budskab om, at der er over en million med handicap i Danmark.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-587-06 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Meddelelser fra formanden og rådets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beslutning

Formanden orienterede om:

 

A.

Birgit Hagen og Henrik Henriksen har deltaget i møde i Svømmehallen vedr. bedre omklædningsfaciliteter for handicappede samt bedre adgangsforhold for handicappede svømmere og tilskuere.

 

B.

Birgit Hagen har som udpeget KL's Handicapkonsulent deltaget i konference om velfærdsteknologi.

 

C.

Birgit Hagen har deltaget med oplæg på Herning Kommunes velfærdsteknologikonference den 25. november. Fandt, at det havde været en udbytterig dag.

 

D.

Implementering af den nye sundhedslov i regionen. Birgit Hagen udpeget til at deltage i udarbejdelse af handleplan herfor.

 

E.

Wayfinding på det nye storsygehus i Gødstrup.

 

F.

Elisabeth Kjærgaard fortalte om det foreløbige forløb i forbindelse med deltagelse i smagspanelet vedr. Madservice Herning. Der skal afholdes opfølgende møde efter jul,

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-3-12 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Eventuelt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutning

Formanden omdelte rådets årsrapport, der tillige sendes til orientering i byrådet.