Dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 16. april 2012
Mødested: b2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 05.00.00-P00-1-12 Sagsbehandler: Sigga Kristensen  

Minibusser i bybusdriften i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Edith Blynning

Sagsresume

I Herning er der forskellige bybusser:

 • Almindelige bybusser (laventrebusser), hvor alle passagerer skal være selvhjulpne.

 • Servicebusser (laventrebusser), hvor chaufføren har tid til at hjælpe kørestolsbrugere/gangbesværede ind og ud af bussen om nødvendigt.

 • Minibusser, hvor der ikke er plads til kørestole. Dog forpligtes chaufføren til i højere grad end normalt at hjælpe personer med særligt behov. For eksempel gangbesværede eller personer med barnevogne.

Sagsfremstilling

Minibusserne blev indsat i forbindelse med sidste bybus kontrakt, da Herning Kommune ønskede at indføre så miljøvenlig kørsel som muligt for at nedbringe udledningen af CO2 i henhold til transportmålene i Herning Kommunes Klimaplan.
 
Midttrafik har indgået en kontrakt med Arriva, hvori der er en incitamentsdel med bonus for besparelse af brændstof. Arriva tilbød at indsætte minibusser (med plads til 13 passagerer) på tider og steder, hvor der var få passagerer.
 
Busserne er indsat på hverdage om aftenen samt i weekenden på linjer med meget få passagerer.

En oversigt over Minibussernes kørsel findes på midttrafiks hjemmeside under bybuskøreplanerne for Herning.

Midttrafik har oplyst følgende:

 • For bybusser (en bus med mere end 22 passagerer) er der krav om tilgængelighed for bevægelseshæmmede, og der skal være plads til mindst en kørestol.

 • Minibusserne har færre end 22 siddepladser, og er dermed ikke underlagt ovenstående krav.

Dette er bekræftet af Transportministeriet.

 

Kontorleder Edith Blynning deltager under sagens behandling.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning

De forskellig former for busser - almindelige bybusser, servicebusser og minibusser blev drøftet.

 

Handicaprådet kunne konkludere, at det ikke er idelt som bussrne kører, idet der ikke er lige forhold for borgere.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-520-10 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Høring i forbindelse med kortlægning af plejeboligbehovet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har på mødet den 13. marts 2012 behandlet en kortlægning af behovet for plejeboliger i Herning Kommune frem til 2020 med beslutning om høring i Handicaprådet inden endelig stillingtagen.

Sagsfremstilling

Kortlægningen konkluderer, at der med det planlagte nybyggeri ikke er behov for yderligere plejeboliger i Herning Kommune frem til 2020 for at opretholde den samme dækningsgrad (plejeboliger pr. 100 borgere over 80 år) som i 2012. Dækningsgraden vurderes i 2012 som tilstrækkelig. Forventningerne til ældrebefolkningens bedre sundhedstilstand fremover bevirker, at der ikke vurderes at være behov for en højere dækningsgrad i 2020. Ønskes alligevel en højere dækningsgrad, anbefales det at etablere flere plejeboliger i Vildbjerg.

 

Kortlægningen konkluderer desuden, at der i Herning Kommune er behov for flere specialiserede botilbud til bestemte målgruppe. Det gælder både yngre og ældre demente samt demente med frontal hjerneskade. Det foreslås, at der oprettes følgende:

 • en skærmet enhed med seks pladser samt en aflastnings-/vurderingsplads til yngre demente i Fuglsang Sø Centret. I forbindelse hermed etableres daghjemspladser.

 • en udvidelse af den skærmede enhed for demente på Engholmscentret med tre skærmede pladser samt to aflastnings-/vurderingspladser

 • en eller to skærmede enheder med hver seks pladser på Fuglsang Sø Centret til demente med frontal hjerneskade

 • enheder til yngre plejekrævende borgere i forbindelse med Lind Plejecenter og/eller Fuglsang Sø Centret

 

Udviklingen på hospitalerne med accelerede patientforløb og en stadig højere grad af ambulant behandling bevirker, at kommunerne i endnu højere grad end hidtil skal ruste sig til at modtage patienter med behov for sygepleje. Det foreslås, at Herning Kommune etablerer 10 akut- og/eller hospicepladser på Rehabiliteringscentret.

 

Desuden foreslås, at der udarbejdes af en analyse af de ældste plejecentre i Herning Kommune med henblik på at skabe overblik over behovet for ombygning og modernisering.

 

Der er en vis usikkerhed forbundet med prognoserne for ældres sundhedstilstand og udviklingen i øvrigt, hvorfor det anbefales at udarbejde en analyse af behovet for plejeboliger i 2015.

 

Kst. Ældre- og Sundhedschef Lis Bukholt deltager under sagens behandling.

 

Formanden for handicaprådet udarbejder forslag til høringssvar, der fremsendes til hanndicaprådets medlemmer inden mødet.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at høringssvar udarbejdes

Beslutning

Der vil ske en evaluering i 2015.

 

Handicaprådet udtrykte skepsis ved om prognosen holder.

 

Det udarbejdede høringssvar sendes videre.

 

Plejeboligplanen udsendes sammen med referatet.

 

Sagsnr.: 32.18.00-A15-1-12 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Revision af kvalitetsstandarder for praktisk hjælp og pleje i 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har på mødet den 13. marts 2012 drøftet kvalitetsstandarderne for praktisk hjælp og personlig pleje (§83 og §86).

 

Disse kvalitetsstandarder sendes nu til høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte udkast til nye kvalitetsstandarder inden for praktisk hjælp og pleje den 13. marts 2012. Disse kvalitetsstandarder skal godkendes hvert år.

 

Der er enten foretaget få redaktionelle ændringer eller der er foretaget præciseringer af praksis i forhold til den nuværende service. Der er ikke foretaget ændringer med betydning for serviceniveauet.
 
I bilag 1 er der en oversigt over kvalitetsstandarderne og de ændringer, der er foretaget ved hver af disse. I bilag 2 ses udkast til reviderede kvalitetsstandarder.
 
I forhold til alle kvalitetsstandarderne er tilføjet, at fristen for klager er "inden for 4 uger efter den dato, hvor borgeren har modtaget afgørelsen".
 
Der foreslås, at følgende 2 kvalitetsstandarder under § 83 bortfalder:
 

Akut besøg
 
Ydelsen indgår i andre ydelser eller varetages på anden vis (sygeplejen)
 
 
 
Omsorgsbesøg
 
Ydelsen leveres i stedet efter "Psykisk støtte og omsorg" (C) eller "Observationsbesøg" (O).

 

Sundhed og Ældre har sat høringsfristen til den 1. maj 2012, således at Social- og Sundhedsudvalget kan drøfte kvalitetsstandarderne igen på mødet den 30. maj 2012.

 

Efter endelig godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget behandles kvalitetsstandarderne i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

 

Formanden for Handicaprådet udarbejder forslag til høringssvar, der fremsendes til handicaprådets medlemmer inden mødet.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at høringssvar udarbejdes og sendes til administrationen

Beslutning

Der ønskes tilføjet et enkelt ord i alle kvalitetsstandarder - socialt funktionsevne.

 

Det udarbejdede høringssvar sendes til administrationen.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.09.00-A00-4-12 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Høring i forbindelse med forebyggelseshandleplanen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget har på mødet den 12. marts 2012 behandlet et udkast til en forebyggelseshandleplan med beslutning om, at forebyggelseshandleplanen skulle sendes til høring i de øvrige politiske fagudvalg samt i offentligheden.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har ifølge Sundhedslovens § 119 ansvaret for at skabe rammer for sund levevis i forhold til kommunens borgere. Forudsætningen for at skabe sunde rammer er, at der i kommunen arbejdes på tværs af politiske udvalg og forvaltninger med at iværksætte forebyggende og sundhedsfremmende tiltag for borgerne. Det tværgående arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse vil både menneskeligt og økonomisk kunne betale sig for kommunen.


Formålet med forebyggelseshandleplanen er at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for det politiske niveau i forhold til at implementere tiltag på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet.

Forebyggelseshandleplanen er blevet til i et tværgående samarbejde i Herning Kommune og har sit udgangspunkt i kommunens sundhedspolitik samt Forebyggelsesudvalgets mission og vision. Herning Kommunes sundhedsmæssige udfordringer beskrives på baggrund af data og undersøgelser på området, og på denne baggrund foreslås en række forebyggende og sundhedsfremmende tiltag. Tiltagene er baseret på evidens og gode erfaringer og er udvalgt, så de har en sammenhæng med eksisterende tiltag, og så de så vidt muligt går på tværs af forvaltningsområder.

De beskrevne tiltag deles op i fire kategorier, nemlig tiltag i forhold til kost, overvægt og motion, tiltag i forhold til rygning og alkoholmisbrug, tiltag i forhold til trivsel og sundhedsfremme og endelig tværgående sundhedsindsatser.

 

Formanden for Handicaprådet udarbejder forslag til høringssvar, der fremsendes til handicaprådets medlemmer inden mødet.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at høringssvar udarbejdes

Beslutning

Det udarbejdede høringssvar sendes til administrationen

 

Forebyggelseshandleplanen samt bilag sendes sammen med referatet til Handicaprådets medlemmer.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1459-11 Sagsbehandler: Sigga Kristensen  

Årsrapport 2011 over Handicaprådets arbejde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Formanden for Handicaprådet har udarbejdet årsrapport over Handicaprådets arbejde i 2011.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

Årsrapporten sendes til orientering for Byrådet, Center for ligebehandling af Handicappede, Det Centrale Handicapråd og Danske Handicaporganisationer.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-301-11 Sagsbehandler: Sigga Kristensen  

Danske Handicaporganisation afholder jobsøgningsworkshop i Viborg den 23. april 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Danske Handicaporganisationer afholder i foråret tre store jobsøgningsworkshops for ledige mennesker med handicap.

 

Tid: mandag den 23. april 2012 kl. 9-13.

Sted: Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg.

Frist for tilmelding: mandag den 16. april 2012.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning,
at tilmelding sker til Sigga Kristensen på e-mail ssbsk@herning.dk

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-587-06 Sagsbehandler: Sigga Kristensen  

Meddelelse fra formanden og rådets meldemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Oplysninger fra og til formanden:
 
Spørgsmål til Handicap og Psykiatri: Hvordan foregår det i Herning kommune, når kommunen forsøger at hjælpe personer med udviklingshæmning i forhold til deres egen administration af deres egen økonomi.
Svar: Bostederne i Herning kommune sikrer at der ligger administrationsaftaler i de sager, hvor beboerne har brug for støtte til håndtering af økonomi. Disse aftaler kan se forskellige ud fra person til person. Hos nogle er det pårørende der i vid udstrækning administrerer beboerens penge og her er vi ikke meget inde over - men skriver det stadig ned i en administrationsaftale. Og andre beboere er under værgemål. Det kan være økonomisk eller personlige værgemål. Her sker samarbejdet med værgen. Beboeren, og ofte også de pårørende, er med til at udarbejde aftalen. Administrationsaftalen er styrende for hvor mange rede penge den enkelte beboer har liggende i sin lejlighed. Der er ingen øvre grænse som sådan, men det er korrekt, at vi tilstræber at det er et relativt lavt beløb. Men skulle beboeren (eller de pårørende) have ønske om et større beløb, så bringes dette ønske til indfrielse omgående. Det lave beløb er af hensyn til krav om dokumentation hvor "bagatel" grænsen er 500,- kr., men det er også af hensyn til risikoen for at ..... skal vi sige ....at friste svage sjæle. Det kan være medbeboere eller andre. Vi tilstræber at inddrage de pårørende i arbejdet omkring den enkelte beboer. Der er mange pårørende og de har alle forskellige ønsker og behov. Det er jo dejligt. Det stiller dog store krav til kommunikationsformen og samarbejdet. Vi opfordrer altid pårørende til at kontakte den enkelte leder på det pågældende sted, hvis der måtte opstå spørgsmål. Nete Tokkesdal Områdeleder - udviklingshæmmede.
 
Spørgsmål til Teknik- og Miljøudvalget ved formand Finn Stengel: Vedrørende ledelinjer på perroner:
 
Svar:
Finn Stengel Petersen har videresendt Handicaprådets henvendelse til direktør for Teknik og Miljø som oplysr, at forespørgslen skal rettes til DSB.


Spørgsmål fra Indkøbskontoret:
 
Indkøbskontoret oplyser, at Herning Kommune deltager i det fælles indkøbssamarbejde, kaldet Kom - Udbud, som afløser det tidligere 12-by samarbejde. I den forbindelse arbejdes der nu med tidsplanlægning i forbindelse med den overordnede praktiske ramme for gennemførelsen af udbud.

Svar:
Ja, det kan lade sig gøre, fordi Handicaprådet imellem møderne taler sammen via e- mails.  
Formanden har samen med Henrik deltaget i besigtigelse af Fonnesbech gadeprojektet m.m. Vi gjorde indsigelse mod de alt for stejle fortovskantet og afslutninger. 

Forlængelse af Vesterholmvej:
Der er fra Teknik og Miljø rettet henvendelse til Handicaprådet. Langs hele Vesterholmvej skal der laves en cykel/ gangsti. Stien vil gå under Holstebrovej og skal være oppe i niveau inden busvejen. Det er et forholdsvis kort stykke (ca. 65m) og vi kan ikke overholde de 50 0/00 som i anbefaler men stigningen vil være på omkring 60 - 70 0/00. Teknik og Miljø spørger:

 1. Hvor stor betydning har de 10-20 0/00 ekstra stigning?

 2. Vil det være en ide at lave et repos halvvej på stykket?

 3. Har du andre ideer til en løsning?

Svar:
Med tanke på, at der i dette område er mange dårligt gående (Nyt Plejehjem) og mange kørestolsbrugere (Bytoften, Rosenholm), bør der virkelig satses på at reglerne overholdes. Kan man tænke sig, at tunnellen hæves eller rampen startes tidligere?

 
Svar fra Teknik og Miljø: Rambøll arbejder videre på at finjustere projektet og vil prøve at hæve tunnel lidt op, og muligvis starte rampen lidt længere inde i tunnelen.

Deltagelse:
Formanden åbnede den 21.3. Kulturfestivalen i Videbæk for LEV.
Formanden har den 11.4. deltaget i Sundhedsforum, hvor vi bl.a. diskuterede Forebyggelsesplanen
Formanden har den 13.4. deltaget i testning af hjemmesiden for Regionssygehuset i Herning.
Formanden har den 16.4 deltaget i Beskæftigelseskonference, hvor et af hovedpunkterne var: Færre førtidspensioner – målrettede fleksjob.