Dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 15. august 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Godkendelse af dagsorden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsorden godkendt.

 

Sagsnr.: 00.15.00-A00-5-18 Sagsbehandler: Karin Locander  

Temadrøftelse - Ungeindsatsen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Handicaprådet har anmodet administrationen om beskrivelse af hvordan Den sammenhængende Ungeindsats organiseres og koordineres i Herning Kommune, på tværs af uddannelse, beskæftigelse og social indsats, med særlig vægt på indsatsen for unge med særlige behov.

 

Chef for Ungevejledningen Ulla Solgaard Henriksen deltager i mødet og orienterer om indsatsen i forhold til de sårbare unge.

Sagsfremstilling

Ulla Solgaard Henriksen orienterer på mødet om hvordan Herning Kommune med afsæt i ny lovgivning og budgetforligets fokus på en ambitiøs ungeindsats, vil sikre en sammenhængende indsats, særligt for unge med komplekse problemstillinger.

 

Fra Lov om Kommunal Ungeindsats:

 • …Kommunerne får det fulde ansvar for at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Kommunerne får hermed ansvaret for alle unge under 25 år, indtil den unge har gennemført en ungdomsuddannelse og/eller har opnået fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
 • ......Den kommunale ungeindsats skal koordinere en opsøgende funktion i forhold til at tilvejebringe virksomhedspraktik, herunder koordinere med jobcentrenes arbejde.
 • .....Unge, der af personlige eller sociale årsager har behov for støtte fra flere instanser, tilknyttes én gennemgående kontaktperson, der følger den unge i overgangene og støtter den unge frem mod og fastholdelse i en ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Det er op til den enkelte kommune at afgøre, hvordan kontaktpersonordningen etableres med bagvedliggende understøttende funktioner og opgaver. Det afgørende er, at den unge oplever at have én kontaktperson.

 

I forbindelse med ny lov om sammenhængende kommunal ungeindsats skal kommunerne offentliggøre hvordan de vil organisere arbejdet med de unge. I Herning Kommune organiseres arbejdet i disse kæder:

 • Koordinerende chefgruppe
 • Ungevejledningen og samarbejdspartnere
 • Ung i Centrum

 

Investering og Forandringsprocesser på Ungeområdet:

 • Ung uden Filter, Headspace, UngMod 24-7, Lær at Tackle angst og depression for unge.
 • Specialiseret rådgiverteam i Ungevejledningen
 • Specialiserede beskæftigelsestilbud; NextJob og Ungeindsatsen 
 • Sårbare Unge – STU og Beskæftigelse. FGU og STU.  STU-Trainee.
 • Modtagelse af nye (One Stop Service Shop) og Planlagt Rettidigt Overleverings Forløb (PROF.)
 • Kontaktpersonsordning og Koordinerende Rådgivere
 • Helhedsorienteret Beskæftigelsesindsats, Bostøtte og Mentorindsats
 • Ligeværds uddannelsesmesse
 • OCN og Cabi projekt ved NextJob
 • Erhvervsbro, Flexfabrikken, FCM Samskabelse

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at temadrøftelsen gennemføres.

Beslutning

Temadrøftelsen gennemført.

 

Sagsnr.: 27.36.00-P23-1-19 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Årlig revision af kvalitetsstandarder i Sundhed og Ældre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Birgitte Nystrup Andersen og Elin Mogensen

Sagsresume

Den årlige revision af kvalitetsstandarderne i Sundhed og Ældre sendes til høring hos Handicaprådet og til Ældrerådet, der holder møde den 15. maj 2019.

Social- og Sundhedsudvalget har førstebehandlet sagen på mødet den 3. april 2019, og det forventes at andenbehandlingen sker den 20. august 2019.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse nr. 1575 af 27. december 2014 om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86, skal kommunalbestyrelsen hvert år revidere og godkende kvalitetsstandarderne.

 

Formålet med kvalitetsstandarderne er at oplyse borgerne om det aktuelle serviceniveau. Derudover indeholder kvalitetstandarderne en række praktiske oplysninger, der er nyttig viden for borgere, der modtager hjælpen.

 

Kvalitetsstandarder er derfor som udgangspunkt et borgerrettet dokument, der tydeliggør det politiske vedtagne serviceniveau. De benyttes også som arbejdsredskab for Visitationsenheden og leverandører af hjemmehjælp.

 

Kvalitetsstandarderne er således centrale i dialogen mellem politikere, borgere og fagpersoner.

 

Ved denne revision er der ikke ændringer af serviceniveauet på hjemmehjælpsområdet. Kvalitetsstandarderne er derfor ikke vedlagt som bilag, men beror på sagen. I bilaget ses en oversigt over kvalitetstandarderne.

 

For træning og afløsning/aflastning af pårørende efter serviceloven er der formuleret tre nye kvalitetsstandarder, der erstatter tidligere standarder. Serviceniveauet er uændret, men kvalitetsstandarderne er tilpasset Fælles Sprog 3, som er en ny dokumentationsmetode i Sundhed og Ældre:

 

·     §84 – Personalestøttet aktivitet og daghjem

·     §86, stk. 1 - Genoptræning

·     §86, stk. 2 - Vedligeholdelsestræning.

 

De tre kvalitetsstandarder er vedlagt som bilag til sagen.

 

For den praktiske og personlige hjælp i plejeboliger er der ikke ændringer i kvalitetstandarden.

 

Social- og Sundhedsudvalget har 1. behandlet sagen den 3. april 2019 (punkt nr. 30) og forventes at 2. behandle sagen den 20. august 2019.

 

Fristen for at aflevere høringssvar er 7. juni 2019.

 

Visitationschef Birgitte Nystrup Andersen deltager under sagens behandling.

 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet tager stilling til, hvorvidt der skal afgives høringssvar.

Beslutning

Administrationen gjorde opmærksom på, at sagen andenbehandles i Social- og Sundhedsudvalget den 11. september 2019.

Drøftet. Der afgives høringssvar.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.42.00-S29-1-19 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Egenbetaling ved midlertidige ophold

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Regeringen og Dansk Folkeparti besluttede - i forbindelse med finansloven for 2019 - at stoppe for opkrævning af egenbetaling i forbindelse med ophold på en kommunal akutplads.

 

På den baggrund fremlægger administrationen to nye kvalitetsstandarder med henblik på at kunne tydeliggøre, hvornår der opkræves egenbetaling i forbindelse med et midlertidigt ophold.

Sagsfremstilling

Social og Sundhedsudvalget har tidligere behandlet spørgsmålet om egenbetaling ved ophold på midlertidige pladser og akutpladser på udvalgsmødet i januar og på udvalgsmødet i april.  

 

Regeringen og Dansk Folkeparti har med finansloven for 2019 besluttet, at det ikke længere skal være muligt for kommunerne at opkræve betaling for kost, linned, tøjvask og lign ved ophold på en kommunal akutplads, hvor der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje.

 

Efterfølgende har der været en del uklarhed om, hvornår der er egenbetaling i forbindelse med ophold på midlertidige pladser – herunder akutpladser. Det skyldes, at kommunerne traditionelt har organiseret deres midlertidige pladser efter serviceloven, hvor kommunen er forpligtet til at opkræve egenbetaling.

 

Som konsekvens af uklarheden - og i overensstemmelse med anbefaling fra KL - har Sundhed og Ældre ikke opkrævet egenbetaling fra borgere med ophold på Herning Kommunes Rehabiliteringscenter fra den 1. januar 2019 – med mindre det har været klart, at der er lovhjemmel hertil i serviceloven.

 

Den 27. februar 2019 offentliggjorde Sundheds- og Ældreministeriet en bekendtgørelse med en præcisering af, hvad der er omfattet af hjemmesygepleje. Den 22. marts 2019 har

ministeriet - i forlængelse af bekendtgørelsen - offentliggjort en vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner – herunder kommunale akutpladser.

På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til to nye kvalitetsstandarder med henblik på at tydeliggøre, hvornår der er egenbetaling forbundet med et midlertidigt ophold.

 

De to nye kvalitetsstandarder omhandler:

 

·     Midlertidige akutophold efter sundhedsloven

·     Ikke-planlagte midlertidige ophold efter serviceloven

 

De to kvalitetsstandarder erstatter den nuværende kvalitetsstandard ”Akut aflastningsophold”.

 

Fremadrettet arbejdes der i Sundhed og Ældre med fem forskellige typer af ikke-planlagte midlertidige ophold fordelt på hhv. serviceloven og sundhedsloven:

 

Midlertidige akutophold efter sundhedsloven - Ingen egenbetaling:

 • Midlertidigt akutophold efter sundhedsloven – borger har komplekse pleje- og behandlingsbehov, som kræver særlige sygeplejefaglige kompetencer og derfor ikke kan varetages af den almindelige hjemmesygepleje.

 

Midlertidige ikke-planlagte ophold efter serviceloven - Egenbetaling:

 • Ikke-planlagt midlertidigt ophold – borgers pludseligt opståede behov for pleje og omsorg kan ikke varetages i tilstrækkelig grad af hjemmeplejen.
 • Vurderingsophold – borgers behov skal vurderes hen over døgnet.
 • Rehabiliteringsophold – borger skal genvinde tabt funktionsevne
 • Venteophold – borger er godkendt til plejebolig, men der er ikke ledig kapacitet

 

Midlertidige ophold efter sundhedsloven finder sted på Rehabiliteringscentret, da det er det eneste sted, som lever op til kravene i Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. I praksis anvendes pladserne på Rehabiliteringscentret dog også fleksibelt til midlertidige ophold efter serviceloven.

 

Midlertidige ophold efter serviceloven kan således finde sted på såvel Rehabiliteringscentret som på kommunens plejecentre.

 

Midlertidige ophold efter sundhedsloven er kendetegnet ved, at den primære grund til borgerens ophold er, at behovet for sygepleje er komplekst og at opgaven kun kan varetages af sygeplejersker med særlige sygeplejefaglige kompetencer. På baggrund af dette forventer administrationen, at kun meget få borgere vil falde ind under målgruppen for ophold efter sundhedsloven.

 

Borgere, som opholder sig på midlertidige ophold efter serviceloven, kan modtage sygeplejeindsatser under opholdet. Dette gør det ikke nødvendigvis til et akutophold efter sundhedsloven. Forskellen fra et midlertidigt ophold efter sundhedsloven er, at de sygeplejeydelser, der leveres ville kunne udføres af den almindelige hjemmesygepleje.  

 

Det er væsentligt at nævne, at den nye bekendtgørelse og vejledning ikke betyder ændringer vedrørende borgernes udgifter til medicin samt til transport mellem hjemmet og det midlertidige ophold efter sundhedsloven. Det er derfor fortsat borgerne, som skal afholde disse udgifter. Særligt udgifterne til transport kan være væsentlige i de tilfælde, hvor der er behov for en liggende transport i weekender og på helligdage. 

 

Visitation til midlertidigt ophold

Visitationsenheden visiterer borgerne til den opholdstype, som dækker borgerens behov.

 

Udenfor Visitationsenhedens åbningstid er det Herning Kommunes akutteam, som visiterer til midlertidige ophold. Indenfor fem dage vurderer Visitationsenheden, om borgeren skal overgå til en anden opholdstype.

 

Refundering

Sundheds- og Ældreministeriet har udmeldt, at det alene er relevant for kommunerne at foretage en vurdering af uretmæssig opkrævet egenbetaling for midlertidige ophold efter Sundhedsloven i perioden fra den 1. januar 2018, hvor kvalitetsstandarden for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen trådte i kraft.

 

Administrationen igangsætter et arbejde med at finde frem til de borgere, som har opholdt sig på et midlertidigt ophold efter sundhedsloven og som er blevet opkrævet egenbetaling. Det er en større administrativ opgave at gennemgå de mange ophold i perioden. Derfor vil administrationen ligeledes opfordre borgere, som mener, at de har krav på refundering af opkrævet egenbetaling i forbindelse med et akutophold efter sundhedsloven, til at henvende sig til Sundhed og Ældre.

 

Økonomiske konsekvenser

Når Herning Kommune fremadrettet ikke må opkræve egenbetaling i forbindelse med borgeres midlertidige ophold efter sundhedsloven vil det betyde manglende indtægter for Sundhed og Ældre. Der pågår forhandlinger mellem KL og regeringen omkring kompensation til kommunerne.


Social- og Sundhedsudvalget har på møde den 8. maj 2019 vedtaget:

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

at Social- og Sundhedsudvalget godkender de to udkast til kvalitetsstandarder

at udkast til kvalitetsstandarder sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet.

 

Birgitte Nystrup Andersen deltager under sagens behandling.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet udarbejder høringssvar.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.60.00-P21-1-19 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Midlertidige hjælpemidler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har på sit møde den 8. maj andenbehandlet kvalitetsstandarden omhandlende midlertidige hjælpemidler. Hermed fremsendes administrationens svar på Handicaprådets høringssvar til kvalitetsstandarden

Sagsfremstilling

Handicaprådet behandlede på sit møde - den 28. marts 2019, punkt fem - forslag til ny kvalitetsstandard omhandlende midlertidige hjælpemidler. Handicap rådet har efterfølgende afgivet høringssvar med anmodning om en tydeligere formulering af reglerne.

 

Midlertidige hjælpemidler kan enten være et hjælpemiddel eller et almindeligt forbrugsgode. Der gælder de samme regler for bevilling af hhv. hjælpemidler og forbrugsgoder.

 

Hvis der er tale om et hjælpemiddel, så udlåner Herning Kommune det i den periode, som borgeren har brug for det. 

 

Hvis der er tale om et forbrugsgode, som koster under 500 kr. skal borgeren selv betale. Hvis forbrugsgodet koster over 500 kr., så tilbyder Herning Kommune at betale for og udlåne forbrugsgodet til borgeren midlertidigt. I det tilfælde tilhører forbrugsgodet kommunen.

 

Hvis borgeren har behov for flere forbrugsgoder lægges udgifterne hertil sammen. Hvis de overstiger 500 kr. betaler Herning Kommune udgiften og udlåner efterfølgende forbrugsgoderne

til borgeren. Hvis forbrugsgodet koster under 500 kr. - så er det borgeren selv, som skal afholde udgiften.

 

 Administrationen følger op på relevante informationskilder - herunder Herning Kommunes hjemmeside - for at sikre, at informationen om midlertidige hjælpemidler er tilstrækkelig tydelig.

 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning. Bemærkning i forhold til flere forbrugsgoder noteret.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P25-1-16 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om status på frikommuneforsøg - børn og ungeområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Handicaprådet blev senest på mødet den 4. oktober 2018, pkt. 45, orienteret om Herning Kommunes deltagelse i flere frikommuneforsøg på handicapområdet.

På dette møde får rådet en orientering om status på forsøget på børn og ungeområdet.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Forebyggelse i Børn og Ungeforvaltningen er en del af frikommunenetværket ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde”, der i Herning Kommune

er forankret i Handicap og Psykiatri. Frikommunenetværket kører i perioden 2017-2021.

 

I frikommunenetværket sker der afprøvning af forskellige forsøg, som overordnet skal bidrage til en bedre opgaveløsning, og til at borgerne opnår øget selvbestemmelse og frihed i deres hverdag.

 

Børn og Unge deltager i to forsøg som følger:

 • Særlige døråbnere på døgnafdelinger
 • Teknologiske hjælpemidler (lyd, bevægelse og video) på aflastning og døgntilbud

 

En længere korrespondance med Børne- og Socialministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet omkring lovparagraffen til forsøget om teknologiske hjælpemidler er nu afsluttet. Døgn

og Familiestøtte Herning er derfor klar til at opstarte forsøgene. Der er lovkrav om politisk godkendelse af såkaldte forsøgsvedtægter. De to vedtægter er vedlagt som bilag.

 

På mødet vil der blive givet en status på og forventningerne til arbejdet med frikommuneforsøgene på børn og ungeområdet.

  

Charlotte Jensen, der er centerleder for Døgn og Familiestøtte i Børn og Unge deltager i sagens behandling.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen om status på frikommuneforsøgene på børn og ungeområdet drøftes.

Beslutning

Drøftet. Planche vedlægges.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P25-1-16 Sagsbehandler: Christina Nielsen  

Status på frikommuneforsøg på voksenområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune deltager i perioden 2017-2021 i et tværgående frikommunenetværk sammen med Favrskov, Holstebro, Randers, Silkeborg, Skive og Aabenraa Kommuner. I netværket afprøves forskellige frikommuneforsøg, som overordnet skal bidrage til en bedre opgaveløsning, og til at borgerne opnår øget selvbestemmelse og frihed i deres hverdag.

 

Handicaprådet har ad flere omgange fået en orientering omkring de forskellige frikommuneforsøg, senest. d. 4. oktober 2018.

 

Handicaprådet får på dette møde en status på forsøgene på børneområdet, og det er derfor i samme forbindelse relevant med en status for forsøgene på voksenområdet.

Sagsfremstilling

Voksenområdet deltager i følgende forsøg:

 

 

Opstarts-

dato

Deltager-

område

Målgruppe

Status pr. 1. april 2019

Flytning og optagelse i mere egnet botilbud

Jan. 2018

HOP

(Handicap og Psykiatri)

Borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som ikke kan samtykke til flytningen.

Der er foretaget 17 flytninger:

· Botilbud-botilbud

· Børnebotilbud-voksenbotilbud

· Eget hjem-botilbud

· Bofællesskab-plejebolig

· Bofællesskab-botilbud

Tilkøb af hjemmehjælp

Juni 2018

SUA

(Sundhed og Ældre)

Borgere, som er bevilliget hjemmehjælp, har mulighed for dette tilkøb.

Der er solgt 13 tilkøb.

(rengøring)

Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse

Juni 2018

HOP

Borgere, som er bevilliget socialpædagogisk støtte, har mulighed for dette tilkøb.

Der er solgt 5 tilkøb (ledsagelse til arrangementer).

Teknologiske hjælpemidler på botilbud og plejecentre

Jan. 2018

SUA

HOP

 

Borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, hvor foranstaltningen er et supplement til den pædagogiske støtte og omsorg. Borgerne kan ikke selv samtykke.

Der er til SUA bevilliget 70 hjælpemidler under audio-, video- og bevægelsesovervågning og til HOP 5. Det dækker over trædemåtter, PIR (bevægelsessensor) og kamera.

 

Der er til SUA bevilliget og iværksat 16 hjælpemidler under alarm- og pejlesystemer. Det dækker over personlige døralarmer og geofencing (zonealarm).

Teknologiske hjælpemidler ved hjemmeboende borgere

Jan. 2019

SUA

HOP

Der er bevilliget 2 hjælpemidler til SUA. Det dækker over 1 personlig døralarm og 1 GPS .

Særlige døråbnere på afdelingsdøre på botilbud og plejecentre

Jan. 2019

SUA

HOP

Borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som ikke selv kan samtykke til foranstaltningen.

Der er bevilliget 4 særlige døråbnere til SUA.

 

Som oversigten viser, er der især kommet godt gang i teknologiforsøget og flytteforsøget.

 

Vedrørende teknologiforsøget så har projektgruppen fået positive tilbagemeldinger fra tilbuddene bl.a. i forhold til de foreløbige erfaringer med kamera (aktuelt sker der afprøvning af 5 kamera).

 

Plejecentre og botilbud beskriver:

 • At borgeren får hvile og ro i det omfang, som vedkommende behøver og uden forstyrrelser
 • At borgeren trives bedre, idet vedkommende er mere udhvilet og får hjælpen i det øjeblik, vedkommende behøver det. (Det har i enkelte sager betydet mindre udadreagerende adfærd mod personalet og dermed potentielt færre arbejdsskader.)
 • At personalet finder stor tryghed i at kunne tænde kameraet, når de hører en lyd inde fra lejligheden, men ikke ønsker at forstyrre borgeren unødvendigt
 • At personalet har bedre mulighed for at forhindre fald, hvis de ser, at borgeren er på vej ud af sengen (en bevægelsessensor giver en alarm til personalet, når borgeren er på vej ud af sengen)
 • At der opleves en bedre anvendelse af ressourcerne ved, at personalet kan tilse borgeren via kamera.

 

VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) er aktuelt i gang med at midtvejsevaluere forsøgene i alle deltagerkommuner, og vil i slutningen af juni præsentere midtvejsevalueringen til kommunerne. Hvis Handicaprådet ønsker det, kan midtvejsevalueringen komme på et handicaprådsmøde i sensommeren.

 

I april godkendte Folketinget lovforslaget om revidering af magtanvendelsesregler, som kommer til at gælde fra 1. januar 2020. Forud for den endelig godkendelse har frikommunenetværket henvendt sig til Økonomi- og Indenrigsministeriet og Børne- og Socialministeriet. Henvendelsen er sket, fordi det er netværkets oplevelse, at der er kørt to sideløbende, adskilte processer i forhold frikommuneforsøgene med magtanvendelser (teknologi- og flytteforsøg) og lovforslaget. Hermed at der fra Børne- og Socialministeriets side ikke er gjort tilstrækkelige tiltag i forhold til at følge forsøgene og have den viden med ind i den politiske proces omkring lovforslaget.

 

Frikommunenetværket er ærgerlige over, at der i det godkendte lovforslag fremgår:

 • At der fortsat skal være en forskel mellem, hvad der er muligt at iværksætte og ansøge om over for henholdsvis borgere med udviklingshæmning og medfødte handicap og borgere med demens eller anden erhvervet og fremadskridende mental svækkelse. Det går i mod virkelighedens behov, og hvad vi har fået lov til i flytte- og teknologiforsøgene, hvor de to borgergrupper ligestilles.
 • At video/kamera aldrig vil kunne anvendes som et tryghedsskabende velfærdsteknologisk hjælpemiddel. Dette udgangspunkt efterlader usikkerhed og frustration hos netværket, idet der i kommunerne er brugt mange ressourcer på gode og dyre kameraløsninger med stor datasikkerhed.

 

Netværkets henvendelse til ministerierne er vedhæftet som bilag

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet tager status til efterretning.

Beslutning

Til efterretning. Planche vedlægges.

Midtvejsevaluering fremlægges til drøftelse på et senere møde.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Karin Locander  

Lighed i sundhed - adgang til sundhedstilbud.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Handicaprådet fik på mødet den 28. marts 2019 en orientering om udkast til sundhedsaftale for 2019-2023.

 

I den forbindelse udtrykte rådet et ønske om en drøftelse / orientering i forhold til, hvordan Herning Kommunes beboere på botilbud understøttes i adgangen til at anvende sundhedstilbud - herunder også de forebyggende.

 

Handicap- og Psykiatrichef Kirsten Bundgaard vil på mødet give en orientering.

Beslutning

Punktet udsat til næste møde.

 

Sagsnr.: 00.05.07-G01-3-18 Sagsbehandler: Karin Locander  

Handicapprisen - forslag til ny proces.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der fremlægges forslag til ny proces for udvælgelse af kandidater til Handicapprisen.

Sagsfremstilling

Handicaprådet besluttede på mødet den 28. november 2018, punkt 55, at der skulle udarbejdes forslag til ny proces for udvælgelse af kandidater til den årlige handicappris, som Handicaprådet uddeler.

 

Der fremlægges nu følgende forslag til drøftelse / godkendelse i Handicaprådet:

 

Ultimo august / primo september sættes brandingen af Handicapprisen i gang. Det handler både om at fortælle, hvad handicapprisen er, samt hvilke præmisser og procedurer, der er fastlagt omkring prisen.

 

Prisen kan for eksempel brandes via herning.dk, Herning Kommunes Facebookside, Instagram, og direkte til handicaporganisationerne, Herning Frivilligcenter, idrætsforeninger i kommunen, Erhvervsrådet m.fl.

 

Reklame for prisen kan eksempelvis også ske via videoopslag på de sociale medier, hvor kendte organisationer, foreninger, formanden, borgmesteren med flere kunne deltage.

 

Pressen vil også kunne spille en vigtig rolle i promoveringen. Der kan hensigtsmæssigt lægges ud med en artikel i Herning Folkeblad, hvor formanden for Handicaprådet fortæller om prisen, procedure m.v. Dette kan suppleres med interviews med tidligere prismodtagere. Hvorfor fik de prisen? Hvad har deres bedrift betydet for borgere med handicap i Herning Kommune? Og hvad har den anerkendelse, som prisen er udtryk for, betydet for dem/foreningen? m.v.

 

Efter deadline kan 3 - 4 personer eller foreninger nomineres af Handicaprådet til at modtage prisen. Efter nomineringen foreslås, at hver kandidat præsenteres på herning.dk samt facebook / instagram eventuelt med mulighed for, at der kan afgives stemme på den kandidat, som menes at skulle modtage prisen. Afstemningen er vejledende for Handicaprådet, som træffer den endelige beslutning om, hvem modtageren af handicapprisen er.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at forslag til ny proces drøftes.

Beslutning

Punktet udsat til næste møde.

 

Sagsnr.: 81.13.01-G01-1-19 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Svar på spørgsmål om flexture

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På anmodning fra Handicaprådet orienteres kort om fakta på priser for anvendelse af flexture.

Sagsfremstilling

Flextur drives af Midttrafik. Flextur er en del af den kollektive trafik og kan bruges af alle. En Flextur har ingen fast køreplan. Kunden bestemmer selv, hvornår man vil hentes, og hvor man vil køres fra og til. Flextur kan bruges alle ugens dage kl. 6.00 - 24.00 undtagen 24. og 31. december

 

Taksten for anvendelse af flexture er forskellige alt efter hvilken kommune, man bestiller kørsel i. Forskellen i prisen opstår, fordi der er mulighed for, at de enkelte byråd kan yde tilskud til taksten.

 

Byrådet i Herning Kommune har besluttet, at der ikke ydes støttet til Flextur, og derfor er taksten 14 kr. pr. km, dog minimum 70 kr. Pris er den samme både ud og hjem. Også selvom man passerer en kommunegrænse.

 

Der kan være særlige forhold, som giver variation i prisen. Eksempelvis hvis opsamlingsstedet ikke er samme sted, som kunden bliver sat af. Der kan være en byzone eller et knudepunkt, som i nogle byer er til en anden takst.

 

Der kan også være tale om en bevilget Handicapkørsel ud, og en Flextur hjem. For handicapkørsel er taksten 3 kr. pr. km.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Punktet udsat til et senere møde. Midttrafik deltager i drøftelsen.

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Meddelser fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

 • Opfordring til at deltage i høringsmøde om budget 2020-2023, den 28. august 2019.
 • Dagsordner/referater sendes til suppleanter til hvert møde.

 

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Meddelelser fra andre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Lise Lotte Bjerge: opfordre til deltagelse i "Frivillig fredag" den 23. august 2019.

Lise Lotte Bjerge: Afbud til mødet den 29. august 2019, suppleant er adviseret.

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Michael Thomsen: Information om Bytoften ønskes, status på næste møde.

 

Administrationen: Næste gang - Nørholm.

 

Elisabeth Kjærgaard: Tjørnebo - Lukkes det?

 

Grethe Willmoes: Pr. 1. oktober 2019 kapasitetstilpasses på aflastningspladser og som konsekvens lukkes Tjørnebo.