Dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 15. juni 2017
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 05.05.06-P20-2-13 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Drøftelse i Handicaprådet omkring gågaden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På sidste møde i Handicaprådet der blev afholdt d. 30. marts 2017, blev der efterspurgt en status på renoveringen af gågaden.

Retningslinjer for udstilling af varer er efterfølgende blevet tilsendt Handicaprådet.

Sagsfremstilling

1. Gennemgang af bymidteprojektet v/Mari Lohne

2. Gennemgang af Brug Byen v/ Mette Wraa Nielsen

 

Herunder indretningen af udeserveringsarealer og vareudstillingsarealer, ledelinjer og opmærksomhedsfelter.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning

Mari Lohne og Mette Wraa Nielsen gennemgik bymidteprojektet og Brug Byen.

 

Birgit Hagen og Henrik Henriksen har tidligere deltaget i arbejdsgruppe omkring projektet, og andre er meget velkomne til fremtidige møder.

 

Sagsnr.: 27.69.48-A00-1-17 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Informationsmøde om nedsættelse af nyt handicapråd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Drøftelse omkring afholdelse af informationsmøde forud for nedsættelse af nyt Handicapråd for næste funktionsperiode (1. januar 2018 - 31. december 2021).

 

I den forbindelse skal der tages stilling til:

 • Dato
 • Sted
 • Deltagerkreds
 • Indhold i mødet

 

Annoncetekst samt dagsordener fra tilrettelæggelsen af informationsmøde i 2013 vedlægges som bilag.

Mødet forud for indeværende funktionsperiode, blev afholdt 2. september 2013.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning

Der ønskes afholdt et informationsmøde i september 2017, i en kommunal bygning i Herning eller i Aulum Fritidscenter.

Tema: Handicaprådets opgaver og indflydelse. Indlæg om beskæftigelse.

Foredragsholder Thorkild Olesen formand for DH.

 

Administrationen arbejder videre med at booke den ønskede foredragsholder og sted.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Orientering om forårsbudgetopfølgning 2017, budgetforslag 2018 og økonomiaftalen 2018.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der orienteres om forårsopfølgningen 2017, som er behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 30. maj og i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. juni 2017. Der tages forbehold for ændringer i forbindelse med behandlingen i Byrådet den 20. juni 2017.

 

Endvidere orienteres om budgetforslaget 2018 med fokus på høringsprocessen.

 

Endelig gives en orientering om aftalen mellem KL og regeringen om rammerne for kommunens økonomi for 2018, som blev indgået den 1. juni 2017. Aftalen er vedlagt som bilag.

 

Sagsfremstilling

Forårsopfølgning 2017:

 

Det forventede regnskab for Handicap og Psykiatri, opgjort på resultatområder, udgør følgende:

Som det fremgår, kan merforbruget henføres til resultatområderne Handicap og Misbrug/Udsatte.

 

Følgende handlinger igangsat for at imødekomme den forventede overskridelse af budgetrammen for Handicap og Psykiatri:

 

 • Tidligere forslag til besparelser og intentioner i Handleplan 2015 forfølges. Det forventes, at planen indeholder yderligere potentiale til udgiftsreduktioner.

 

 • Der arbejdes med udvikling af nye opgaveløsninger i samarbejde med beskæftigelsesområdet. Målet er at opnå et mere beskæftigelsesrettet sigte for grupper af borgere, som i dag ligger i målgruppen for bostøtte mv. Det vurderes, at en mere koordineret opgaveløsning med beskæftigelsesområdet på længere sigt kan nedbringe de samlede udgifter.

 

 • Der arbejdes med udvikling af nye opgaveløsninger i samarbejde med Sundhed og Ældre. En fælles opgaveløsning i forhold til ældre og demente handicappede forventes at kunne nedbringe de samlede udgifter.

 

 • Arbejdet med udarbejdelse af en masterplan for misbrugs- og udsatteområdet er igangsat. Formålet er at opnå bedre styringsmuligheder og bedre koordinering af indsatsen på tværs af de mange tilbud på området, hvilket forventes at nedbringe de samlede udgifter på sigt.

 

 • En analyse af dyre enkeltsager er igangsat. Analysen indeholder en kortlægning af strømmen af borgere, og skal give viden om årsagen til stigningen og handlemuligheder på området.

 

Budgetforslag 2018:

 

Høring af budgetforslaget 2018 foregår i perioden 1. - 20. september 2017. Der afholdes fælles høringsmøde for de høringsberettigede den 31. august 2017 kl. 9.00 på Lundgårdskolen. Høringsmaterialet forventes at blive tilgængeligt på internettet ultimo juni.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-2-16 Sagsbehandler: Nete Kragelund  

Serviceniveaubeskrivelser på bo- og dagtilbuddene i Handicap og Psykiatri

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

I juni 2016 fik Social- og Sundhedsudvalget præsenteret serviceniveaubeskrivelserne af de decentrale tilbud i Handicap og Psykiatri. Beskrivelserne omhandlede dag- og døgntilbuddene på det specialiserede socialområde med undtagelser af visse tilbud, der har driftsaftaler med Herning Kommune.

 

Beskrivelserne fra juni 2016 udtrykte, hvorledes servicen til borgerne så ud på undersøgelsestidspunktet, og eftersom det specialiserede område efterfølgende har udmøntet besparelser ved at omlægge og reducere servicen generelt, er der udarbejdet reviderede serviceniveaubeskrivelser af de decentrale tilbud.

Disse serviceniveaubeskrivelser omhandler alle tilbud på det specialiserede område, på nær Center for Kommunikation.

 

Serviceniveaubeskrivelserne april 2017 er udtryk for, hvilken service de enkelte tilbud på det specialiserede område indeholder.

Sagsfremstilling

Serviceniveau er et udtryk for, hvad borgeren kan forvente at modtage i et givent bevilget tilbud. Niveauet består ikke alene af, hvad det er, borgeren kan modtage støtte til, men også hvor meget støtte, borgeren kan forvente at få.

 

Social- og Sundhedsudvalget godkendte sidste gang serviceniveaubeskrivelserne i juni 2016 ud fra, hvordan serviceniveauet så ud på det tidspunkt. Det er nødvendigt at re-godkende serviceniveaubeskrivelserne, fordi der i 2017 er lavere takster og dermed færre ressourcer og dermed mindre tid til borgeren.

 

Serviceniveauerne i Herning Kommune beskrives ud fra de faglige områders karakteristika, fordi der er forskel på, hvad de forskellige målgrupper har brug for. Samtidigt er der forskel på, om der er tale om dagtilbud, døgntilbud, bofællesskaber, bostøtte eller andet.


Serviceniveaubeskrivelserne er opdelt efter målgrupper og beskrevet i de tilbud, der er til den specifikke målgruppe. Målgrupper er autismeområdet, hjerneskadeområdet, udviklingshæmning, psykiatri, misbrug og udsatte.


Af de elementer, der indgår i den støtte, den specifikke målgruppe har behov for, og/eller kan forvente at kunne modtage, er der fratrukket generelle ressourcer. Det vil sige ressourcer, der ikke går direkte til støtte til borgeren, men er en del af taksten.

Støtten er beskrevet som elementer, der kan indgå i den samlede støtte. Dette er nødvendigt, fordi støtten altid skal tilrettelægges som en individuel sammensat støtte. Borgerne kan ikke forvente at få det samme, men kan forvente at få sine behov dækket ud fra en individuel (faglig) vurdering og tilgang.

 

Høringsfristen er den 1. august 2017.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet udarbejder høringssvar.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P25-1-16 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Status vedr. frikommuneforsøg ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde"

Sagsresume

Der orienteres om status for frikommuneforsøget, hvor Herning Kommune sammen med Favrskov, Holstebro, Randers, Silkeborg, Skive og Aabenraa Kommuner d. 1. juni 2016 søgte Social- og Indenrigsministeren om at etablere et frikommunenetværk under temaet ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde”. 

Der er nu fremsat lovforslag i Folketinget vedr. første ansøgningsrunde 1. december 2016, og der er indsendt tre nye ansøgninger fra frikommunenetværket til 2. ansøgningsrunde 1. maj 2017.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Indenrigsministeren har d. 26. april 2017 fremsat Forslag til lov om frikommunenetværk (Lovforslag nr. L 200). Lovforslaget udmønter Frikommuneforsøg 2016-2020 og har således til formål at give udvalgte kommuner, organiseret i frikommunenetværk, frihed til at afprøve nye og mere effektive måder at løse deres opgaver på. Hensigten hermed er at skabe ny viden og praktiske erfaringer, der kan bane vejen for en bedre opgaveløsning til gavn for borgerne gennem effektiviseringer, regelforenklinger og bedre styring i alle kommuner.

 

Lovforslaget etablerer de overordnede lovgivningsmæssige rammer for Frikommuneforsøg 2016-2020, herunder lovfæstes frikommunenetværkene og de i alt 44 deltagende kommuner, og forsøgsperiodens varighed fastlægges.

 

Lovforslaget giver hjemler til at fritage frikommunenetværkene for udvalgte gældende regler samt nye hjemler til konkrete forsøg. Herunder giver lovforslaget hjemmel til, at de fire frikommuneforsøg, som er indsendt af det frikommunenetværk, Herning Kommune deltager i:

 • Under bestemte forudsætninger at kunne træffe afgørelse om optagelse i et bestemt botilbud for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der ikke modsætter sig en flytning, men som mangler evnen til at give samtykke hertil.
 • Under bestemte forudsætninger at kunne træffe afgørelse om anvendelse af personlige alarm- eller pejlesystemer og situationsbestemt video-, audio- og bevægelsesovervågning for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der ikke modsætter sig anvendelsen heraf, men som mangler evnen til at give samtykke hertil.
 • At kunne tilbyde borgere, der er visiteret til ydelser efter § 85 i lov om social service, at tilkøbe yderligere af de allerede visiterede ydelser eller andre ydelser omfattet af denne bestemmelse end de visiterede.
 • At kunne tilbyde borgere, der er visiteret til ydelser efter § 83 i lov om social service, at tilkøbe yderligere af de allerede visiterede ydelser eller andre ydelser omfattet af denne bestemmelse end de visiterede.

 

Der blev oprindeligt indsendt tre ansøgninger, men ved lovfremsættelsen er muligheden for tilkøb af ydelser efter hhv. §§ 83 og 85 opdelt i to forslag. Ud over disse forsøg rummer lovforslaget 7 øvrige forsøg fra andre frikommunenetværk.

 

Lovforslagene forventes vedtaget i denne folketingssamling inden sommerferien.

 

I 2. ansøgningsrunde 1. maj 2017 er der fra frikommunenetværket indsendt tre nye ansøgninger:

 

 1. Ansøgningen ”Bedre overgang fra ung til voksen” giver muligheder for at få erfaringer med nye løsninger, der understøtter de unge i at blive voksne og tage mest muligt ansvar for eget liv.

 

Ansøgningen omhandler muligheden for at afprøve dele af den lovgivning, der gælder for voksenområdet på unge fra 15 år og efter endt grundskoleforløb. Formålet er at afhjælpe den bratte overgang, som den unge kan opleve ved det fyldte 18. år.

 

Netværket ønsker at få mulighed for at visitere den unge til et beskæftigelses-, aktivitets- eller samværstilbud i henhold til servicelovens §§ 103 og 104 i de tilfælde, hvor et STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) ikke er relevant, eller hvor den unge endnu ikke er klar til at gennemføre et sådant forløb. Aktivitets- og samværstilbuddet ville kunne tilbyde den unge aktiviteter og læring, der tager afsæt i den unges udvikling, motivation, livskvalitet, selvstændighed og kommunikative færdigheder.

 

Herudover ønskes det, at den unge kan visiteres til en boform efter servicelovens §§ 107 og 108 eller anvist bolig efter almenboliglovens § 105 med bostøtte i henhold til servicelovens § 85. Tilbuddet om flytningen eller aflastning skal ske, når det passer ind i den unges eller familiens situation, og hvor det er til gavn for den unges overgang til voksenlivet.

 

De muligheder, der ønskes afprøvet med dette forsøg, skal ses som et supplement til de muligheder for hjælp, den unge og familien allerede har i kraft af gældende lovgivning. Dette kunne f.eks. være muligheden for fortsat tabt arbejdsfortjeneste til forældrene, kombineret med en aflastningsplads, eller at familien forsat har en støtte- og kontaktperson tilknyttet. 

 

2. Ansøgningen ’Sammenhæng mellem almenboligloven og serviceloven’ vedrører borgere, som har behov for indsatser og træning for at begå sig mere selvstændigt i samfundet. Som et led i deres udviklingsforløb vil de ofte have gavn af et tidsbegrænset forløb på f.eks. et botilbud. Formålet med ansøgningen er at give kommunerne mulighed for at tilbyde denne målgruppe tidsbegrænsede lejekontrakter og huslejetilskud for på den måde at understøtte borgernes rehabiliteringsforløb bedre. 

 

Ansøgning er sammenkædet med en anden frikommuneansøgning ’Afprøvning af midlertidigt huslejetilskud’ og ’Midlertidig lejekontrakt’, som frikommunenetværket ’Boligområdet – flere billige boliger og fleksible boligløsninger’ indsendte i første ansøgningsrunde 1. december 2016. Dette netværk består af Kommunerne Favrskov, Høje-Taastrup, København, Randers, Roskilde og Aarhus. Ministeriet har ved skrivelse af 1. februar 2017 meddelt, at Regeringen delvist har imødekommet ansøgningerne. Med henblik på at kommunerne i netværket omkring ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde” også får mulighed for at anvende de lovændringer, som forventes godkendt i Folketinget, fremsendes denne ansøgning.

 

3. Ansøgningen ”Mere sammenhængende forløb i psykiatrien” har først og fremmest et mål om at skabe en sammenhængende og helhedsorienteret indsats for borgerne/patienterne, der er kendetegnet som ”rette indsats til rette tid og på rette sted”. Endvidere er det et mål at øge kvaliteten i de (tvær)faglige indsatser omkring borgerne/patienterne. Endeligt er det et mål at optimere ressourceanvendelsen – i et samfundsøkonomisk perspektiv.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Drøftet og taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.03.00-K02-1-17 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Årsrapport 2016 for Klagenævnet for specialundervisning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Handicaprådet har ønsket at se årsrapporten 2016 for Klagenævnet for specialundervisning.

 

Rapporten viser på side 36, at der for Herning Kommune er indsendt 11 sager hvor de 8 er blevet til reelle sager som Klagenævnet har behandlet. Af de har ingen fået medhold i en specialklasse placering, men Klagenævnet har ved alle ændret antallet af støttetimer til 9 ugentlige, hvilket er minimum for, at der er tale om specialundervisning.

 

Rapporten er vedlagt som bilag og kan endvidere ses her: https://ast.dk/publikationer/arsrapport-2016-for-klagenaevnet-for-specialundervisning.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Drøftet og taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-587-06 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Meddelelser fra formanden og rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.