Dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 15. april 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1312-10 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Status på reform af førtidspension og fleksjob

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Regeringen og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkepart indgik den 30. juni 2012 politisk aftale om en reform af førtidspension og fleksjob. Reformen af førtidspension og fleksjob blev endeligt vedtaget i Folketinget den 19. december 2012 og er trådt i kraft den 1. januar 2013.

  

Sagsfremstilling

Hovedelementer i reformen  

1. Ressourceforløb - forebyggelse af førtidspension: 

Rehabiliteringsteam:

Alle kommuner skal have etableret tværfaglig rehabiliteringsteam den 1. januar 2013. Rehabiliteringsteamet behandler alle sager om fleksjob, ressourceforløb og førtidspension. Rehabiliteringsteamet skal være tværfagligt sammensat med deltagelse af  kommunens Beskæftigelsesområde, Socialområdet, herunder socialpsykiatrien, Sundhedsområdet og Undervisningsområdet (for borgere under 25 år). Fra juli 2013 skal Regionen Midtjylland være repræsenteret ved en sundhedskoordinator, som f.eks. kan være en socialmediciner. Rehabiliteringsteamet laver indstillinger til kommunen, som træffer afgørelsen.

 

Denne nye samarbejdsmodel skal sikre at alle relevante kompetencer samarbejder og at der anlægges et helhedsorienteret perspektiv på de borgere, der er i risiko for at komme på førtidspension. Modellen er udviklingsorienteret og retter perspektivet mod borgerens muligheder.

 

Borgeren og dennes sagsbehandler deltager i rehabiliteringsmødet. Det er intensionen med reformen at styrke borgerinddragelse og sikre at borgeren bliver en aktiv medspiller i hele forløbet. 

Ressourceforløb for unge

Personer under 40 år skal som udgangspunkt ikke have førtidspension. De skal i stedet have et individuelt tilrettelagt ressourceforløb, der kan vare op til fem år ad gangen. Målet med ressourceforløbene er at give borgere – særligt unge – en tværfaglig og sammenhængende indsats, der kan hjælpe den enkelte videre i livet – og på sigt væk fra offentlig forsørgelse. Målgruppen for ressourceforløb er de borgere, for hvem det er overvejende sandsynligt, at de - i fravær af en særlig indsats - vil ende på førtidspension 

 

Ressourceforløb for personer over 40 år

Personer over 40 år skal som udgangspunkt også have ét ressourceforløb, inden der  kan tages stilling til en eventuel førtidspension.

 

Forsørgelse under ressourceforløb


Alle, der deltager i ressourceforløb, skal have en ydelse på samme niveau, som de modtog forud for ressourceforløbet. Der er fastsat en minimumsydelse, der svarer til kontanthjælpssatsen for voksne på 60 procent af højeste dagpengesats. Minimumsydelsen gælder ikke for unge under 25 år, der bor hjemme. Ydelsen afhænger ikke af formue eller ægtefællens indkomst.

Personer, der deltager i et ressourceforløb, skal have mulighed for at beholde en større del af lønindtægten, hvis de får et job på det ordinære arbejdsmarked. Samtidig skal arbejdsgivere, der ansætter personer i ressourceforløb i et løntilskudsjob, have et højere tilskud.


Opstartsstøtte til kommunerne

Aftalepartierne er enige om at søge om tilslutning til, at midler til at opstarte ressourceforløb og rehabiliteringsteam i kommunerne bliver prioriteret i satspuljen. Det er vigtigt, at der er fokus på, at kommunerne og regionen kommer godt i gang med de nye opgaver. 

2. Målretning af fleksjobordningen

Midlertidige fleksjob


Personer under 40 år kan højst få tildelt et fleksjob fem år ad gangen. Når perioden udløber, skal kommunen tage stilling til, om personen fortsat er berettiget til et fleksjob. Personer over 40 år får efter det første fleksjob et permanent fleksjob, hvis kommunen vurderer, at arbejdsevnen fortsat er nedsat i et omfang, så den pågældende ikke kommer til at kunne varetage et ordinært arbejde.  

Omlægning af tilskuddet


Arbejdsgiveren skal betale løn og pension for den arbejdsindsats, den fleksjobansatte reelt yder. Kommunen supplerer lønnen med et tilskud, der bliver reguleret på baggrund af lønindtægten.


Fastholdelsesfleksjob og sociale kapitler


Medarbejdere kan først blive ansat i et fleksjob på deres hidtidige arbejdsplads (fastholdelsesfleksjob), når de har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitel. Der vil være et tilsvarende krav for medarbejdere, der er ansat på ikke-overenskomstdækkede områder eller overenskomstdækkede områder, hvor der ikke er sociale kapitler.

 

Fleksjob af få timers varighed

Fleksjob kan gives til borgere, der aktuelt har en meget begrænset arbejdsevne, hvis der er mulighed for at deres arbejdsevne inden for en rimelig periode kan udvikles.

 

Ledighedsydelse


For ledige, der er visiteret til fleksjob, og som efter de gældende regler er berettiget til ledighedsydelse, udgør ledighedsydelsen 89 procent af højeste dagpengesats. Ledige, der er visiteret til fleksjob, og som efter de gældende regler ikke er berettiget til ledighedsydelse, kan få ledighedsydelse svarende til kontanthjælpssatsen for forsørgere henholdsvis ikke-forsørgere. Ledige fleksjobvisiterede, der har nået fleksydelsesalderen, modtager ledighedsydelse (cirka 60 procent af højeste dagpengesats) frem til folkepensionsalderen, eller til at de overgår til fleksydelse.  

 

Den aktive indsats for ledige fleksjobvisiterede


Ledige fleksjobvisiterede skal have en aktiv indsats i form af kontaktsamtaler hver tredje måned og ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Indsatsen indebærer også, at de selv skal søge aktivt efter et fleksjob og kan få aktive tilbud fra kommunen. Derudover skal ledige fleksjobvisiterede have samme sanktion som dagpengemodtagere, når de bliver selvforskyldt ledige.


Fleksjob til selvstændige  

Ordningen med fleksjob til selvstændige bliver justeret. Når en selvstændig bliver visiteret til fleksjob i egen virksomhed, skal der alene ses på arbejdsevnen i forhold til arbejdet i virksomheden. Samtidig bliver der indført en tilskudsmodel, hvor tilskuddet fastsættes til maksimalt 125.000 kroner pr. år. Tilskuddet bliver nedsat på baggrund af årsindtægten i virksomheden og eventuel anden arbejdsindkomst med 30 procent.


3. Flere førtidspensionister i arbejde


Førtidspensionister under 40 år kan få ressourceforløb  

Personer under 40 år, der allerede har fået tilkendt førtidspension, får mulighed for at deltage i et ressourceforløb, hvis de selv ønsker det. Derudover skal kommunen vurdere, at de kan få udbytte af det.

Førtidspensionister kan få beskæftigelsestilbud

Førtidspensionister, der selv ønsker det, får ret til tre afklaringssamtaler i jobcentret. Førtidspensionisterne får desuden mulighed for at modtage tilbud om vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik fra kommunen.

 

4. Status på implementering i Herning Kommune


Implementeringen af reformen er organiseret hos tre af ledergruppens medlemmer med input og inddragelse af 3L gruppen (Lov, Læring og Ledelsestilsyn) og de faglige koordinatorer/afsnitsleder i beskæftigelsesafdelingen.

Der er udarbejdet en målgruppebeskrivelse for at en sag er i målgruppen til fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension og dermed kan forelægges rehabiliteringsteamet.

Det er den faglige koordinator/afsnitsleder der beslutter om en borger tilhører målgruppen.

Der er etableret 2 midlertidige Rehabiliteringsteams på henholdsvis sygedagpengeområdet og kontanthjælp/ledighedydelse med virkning frem til 1. juli 2013. Der er afholdt et rehabiliteringsmøde på sygedagpengeområdet og første rehabiliteringsmøde på kontanthjælpsområdet er fastlagt til den 26. februar. Der har været afholdt et fællesmøde med de 2 teams i slutningen af 28. januar 2013, hvor der var introduktions til rehabiliteringsplanen og afprøvning af 2 cases, og der vil blive fulgt på dette i slutningen af marts.

 

Beskæftigelsesregionen tilbyder alle kommuner en workshop for rehabiliteringsteamene for at understøtte at reformen kommer bedst muligt fra start. Udover medlemmer fra de 2 midlertidige rehabiliteringsteams er der inviteret deltagere fra Handicap og Psykiatri, Aktivitet og Pleje samt fra  Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering i Region Midtjylland, som alle skal indgå i Rehabiliteringsteam fra 1. juli 2013.

 

Når en borger er bevilliget et ressourceforløb overgår sagen til en koordinerende sagsbehandler. Denne funktion samles hos en medarbejder hvad enten borgeren kommer fra sygedagpenge eller kontanthjælpsområdet.

 

I rehabiliteringsteamet indgår sundhedskoordinatoren fra den kliniske funktion i regionen. Lovgivningen om den nye samarbejdsmodel mellem kommuner og kliniske funktioner i regionen træder først i kraft pr. 1. juli 2013. Herning Kommune finansierer trækket på sundhedskoordinatoren samt rådgivning og vurdering i øvrigt fra den kliniske funktion.

 

5.  Sammenfatning

 

Implementering af så omfattende reformer kræver tid og der vil i løbet af de næste måneder kunne indsamles de første erfaringer.

De midlertidige rehabiliteringsteams sat i gang og samarbejdet skal finde sin form i den kommende tid ud fra de givne rammer.

 

De involverede medarbejdere i Beskæftigelsesafdelingen  samt øvrige samarbejdspartnere går til opgaven med engagement og vilje til at bidrage konstruktivt i det videre arbejde. 

 

Afsnitsleder Bente Hjorth deltager under behandlingen kl. 16.00

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Der vil i løbet af efteråret blive afholdt en konference, hvor gode og dårlige eksempler vil blive drøftet.

 

Sagsnr.: 05.14.08-G01-2-12 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Orientering om møde med Teknik og Miljø vedr. tilgængelighedsproblemer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med baggrund i sagen om problemer med nedkørsler fra fortove orienterer formanden om resultatet af afholdt møde med repræsentanter fra Teknik og Miljø, hvor muligheder for løsning af tilgængelighedsproblemer blev drøftet.

 

Endvidere orienterer formanden om brev afsendt fra Handicaprådet til Teknik og Miljø, hvori rådet opfordrer Teknik og Miljø til i forbindelse med renovering af Østergade/Silkeborgvej at være opmærksom på ikke at gentage fejlene fra renovering af Fonnesbechsgade.

Sagsfremstilling

Der fremsendes udkast til indrapportering af tilgængelighedsproblemerne. Udkastet indeholder bl.a. en opbygningsbeskrivelse af programmet til elektronisk/direkte indberetning.

 

Line Engell Nørby fra Vej- og Trafikafdelingen deltager i mødet kl. 16.30

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning, og
at Handicaprådet tager stilling til, om det er de rigtige indrapporteringspunkter/problempunkter, der er med på indrapporteringslisten; om der er nogen, der skal udelades, og/eller andre, der skal tilføjes.

Beslutning

Line Nørby orienterede om mødet mellem Handicaprådets formand og repræsentanter fra Vej- og Trafikafdelingen, hvor mulighederne for løsning af tilgængelighedsproblemer var blevet drøftet.

 

Der var enighed om i en periode at annoncere på Herning Kommunes hjemmeside under "Nyheder" , hvor der gives mulighed for, at borgerne under "giv et praj" kan anmelde problemer med tilgængelighed i form af f.eks. manglende ramper, belægningsforhold, niveauforskelle, manglende teleslyngeanlæg. Tilbagemeldingerne samles hos Line Nørby og videresendes til Birgit Hagen m.h.p. distribution til relevante afdelinger.

 

Efterfølgende er det aftalt, at tilbagemeldingerne sendes til sekretæren for Handicaprådet, som sikrer, at henvendelserne kommer til de relevante afdelinger/personer. Handicaprådet vil naturligvis blive inddraget i beslutningen om, hvordan rådet bliver holdt orienteret om benyttelsen af "Giv et praj".

Bilag

 

Sagsnr.: 27.03.30-P20-1-12 Sagsbehandler: Inge Dankjær Sørensen  

Orientering: Evaluering af Lilleå - undervisningstilbud, forlagt til Tjørringhus

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard og Sven Nørgaard

Sagsfremstilling

På baggrund af notatet "Midlertidig undervisning af børn på Tjørringhus" (forelagt Børne- og Familieudvalget til orientering den 18. april 2012) blev projektet Lilleå igangsat i skoleåret 2012-13.

 

Der er tale om undervisning af børn/unge på Tjørringhus, der har vanskeligheder af en karakter, så det midlertidigt vil være mest hensigtsmæssigt at undervisningen forlægges til Tjørringhus, enten på grund af, at de ikke kan tåle kørsel til Åmoseskolen eller der er tale om børn/unge, som af helbredsårsager er ude af stand til at følge undervisningen på Åmoseskolen i kortere eller længere perioder.

 

Undervisningen forestås af Åmoseskolen og forlægges til Tjørringhus.

 

Projektet er evalueret internt i marts 2013.

 

Konklusionen er, at projektet lever op til formål og mål: Der er tale om et undervisningstilbud, der udnytter mulighed for fleksibilitet og tværfaglighed. Undervisningen til målgruppen tilrettelægges ud fra et helhedssyn, som giver kontinuitet i børnenes/de unges hverdag, og der tages hensyn til det enkelte barn/unges tarv.

 

Ud fra Åmoseskolens opgørelse af dagsfravær for 3 af eleverne i projektet, har der vist sig at være markant forskel i fremmøde, og dermed undervisning, i projektperioden sammenholdt med samme periode det foregående skoleår.

 

Der er mindre fysisk sygdom blandt de elever, der deltager i projektgruppen.

 

Projektets medarbejdere giver udtryk for, at projektet er til gavn for børnene - at fordelene opvejer de praktiske udfordringer, der også er.

 

På baggrund af evalueringen lægges der op til en fortsættelse af projektet.

 

Pædagogisk åbner tilbuddet mulighed for, at de svageste børn/unge, på trods af deres vanskeligheder, kan have et skoletilbud, hvor barnets/den unges kompetencer udvikles. Med Lilleå lever Herning Kommune også op til lovgivningen for så vidt angår denne gruppe elever.

 

Formanden for Handicaprådet indstiller,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Preben Siggaard orienterede om projektet.

 

Et meget velegnet lokale på Tjørringhus er blevet indrettet til undervisningen. Der undervises i hold af ca. 5 børn. Nogle kommer tilbage til undervisning på Åmoseskolen, men for andre vil der blive tale om permanent undervisning på Tjørringhus.

 

Der er kun kommet positive tilbagemeldinger fra pårørende til børnene. Det har givet større ro for børnene.

 

Sagsnr.: 27.00.00-P23-1-12 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Orientering om endelig godkendelse af kvalitetsstandarder for en række paragraffer i Lov om Social Service og anden lovgivning, som Visitationsenheden i Sundhed og Ældre visiterer efter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget sendte nedenstående kvalitetsstandarder til høring i Handicaprådet. Handicaprådet behandlede kvalitetsstandarderne på sit møde d. 14. november 2012.

 

 Paragraf
 Vedrørende ydelse
§ 95
BPA – Borgerstyret Personlig Assistance
§ 96
BPA – Borgerstyret Personlig Assistance
§ 97
Ledsageordning
§ 98
Særlig kontaktperson til døvblinde
§ 100
Dækning af nødvendige merudgifter
§ 112
Kaldeanlæg og nøglebokse
Kompressionsstrømper
Inkontinenshjælpemidler
§ 118
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom
§ 119-122
Plejevederlag til pasning af døende
§§ 131 og 132
Omsorgstandpleje
§ 141
Handleplaner

 

Hertil kommer anden lovgivning, nemlig:
 

Plejeboliger
(se henvisning til lovene i de enkelte kvalitetsstandarder)
Der enten er bygget efter reglerne for plejehjem (Servicelovens § 192) eller efter Lov om almene boliger eller Lov om friplejeboliger.
- Plejehjem/plejebolig
- Plejebolig med skærmet afsnit
- Ældrebolig, handicapegnet
Lov om almene boliger §§ 54, 57 og 58a
Ældrebolig, alm. indrettet
§ 170 i Sundhedsloven
Kørsel til og fra egen læge/speciallæge – pensionister
§ 11 i lov om trafikselskaber
Handicapkørsel

 

De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændring af kvalitetsstandarderne.

 

Social- og Sundhedsudvalget har på sit møde d. 20. februar 2013

endelig godkendt de tidligere fremsendte kvalitetsstandarder.

 

Formanden for Handicaprådet indstiller,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-384-09 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Kvalitetsstandard for klubtilbud til yngre demente

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Elin Mogensen

Sagsresume

Som en supplement til det almene daghjemstilbud har Herning Kommune etableret tilbud om daghjem (klub) for yngre demente, som har til formål at forlænge den periode, hvor den yngre demente kan begå sig og fungere selvstændigt i hverdagslivet.
 
Klubtilbuddet blev i udgangspunktet etableret som led i et projekt med eksterne puljemidler. En evaluering efter to års drift viste, at indholdet havde væsentlig betydning for de yngre demente og deres pårørende, hvorfor der efterfølgende er etableret et permanent tilbud inden for de eksisterende økonomiske rammer.
 
Der har ikke tidligere været godkendt en kvalitetsstandard på området.
 
Social- og Sundhedsudvalget sender hermed kvalitetsstandarden til høring hos Handicaprådet.  

Sagsfremstilling

Herning Kommune har etableret tilbud om daghjem (klub) for yngre demente, som har til formål at forlænge den periode, hvor den yngre demente kan begå sig og fungere selvstændigt i hverdagslivet.
 
Klubtilbuddet er et forebyggende tilbud, der medvirker til at skabe netværk med ligestillede og forebygge isolation. Modtagerne af ydelsen er yngre borgere under 65 år som har tendens til at isolere sig og har behov for personalestøtte for at kunne fungere i hverdagsaktiviteter og i sociale sammenhænge. Der er tale om borgere, som typisk har svært ved at planlægge, strukturere og gennemføre hverdagsaktiviteter. Der er ikke tidligere fastlagt og godkendt et politisk serviceniveau herfor.  

 

Klubtilbud for yngre demente kan visiteres af kommunens demenskonsulenter i forbindelse med tidlig opsporing. I klubtilbuddet til de yngre demente er plads til 8 brugere én dag ugentligt.

 

Rammerne til drift af klubtilbuddet er etableret via omlægning af daghjemspladser på Aktiv Centret; disse er nedjusteret fra at udgøre 120 til nu 108 halve dage ugentlig.  
 
Social- og Sundhedsudvalget har foreløbig godkendt kvalitetsstandarden.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at kvalitetsstandarden for klubtilbud til yngre med demens drøftes med henblik på afgivelse af høringssvar

Beslutning

Taget til efterretning.

Der findes i hvert område 1-2 daghjem. Der kan i visse tilfælde være langt fra borgerens bopæl til et daghjem, men da der samtidig med visitation til daghjem sker en visitation til transport til daghjemmet, synes dette problem mindre.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-384-09 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Kvalitetsstandard for daghjem

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Elin Mogensen

Sagsresume

I forbindelse med kommunesammenlægningen blev serviceniveauet harmoniseret, og der blev udarbejdet kvalitetsstandarder for en lang række ydelser indenfor serviceloven. Daghjemsområdet indgik i planerne omkring en ny aktivitetscenterstruktur, der blev politisk godkendt i maj 2008. Serviceniveauet for daghjem følger den gamle Herning Kommunes kvalitetsstandard for ophold i daghjem, som godkendtes den 21. november 2000.  

 

Social- og Sundhedsudvalget har sender hermed kvalitetsstandarden til høring i Handicaprådet inden en endelig godkendelse i udvalget.

Sagsfremstilling

Formålet med daghjem er primært at aflaste ægtefælle eller nærtstående med henblik på, at borgeren bliver boende i eget hjem, så længe det er hensigtsmæssigt. Daghjem er som udgangspunkt et gruppetilbud, hvor der dog tages individuelle hensyn i planlægning af dagligdagen og de enkelte aktiviteter. Der er tale om borgere, som har svært ved at overskue egen situation, strukturere døgnet og vanskeligt ved at udføre egenomsorg, men som med personalestøtte kan indgå i gruppesammenhænge og modtage stimuli.  

 

Der er etableret daghjem i tilknytning til aktivitetscentre i hvert af de fire geografiske plejeområder. Visitatorerne i Sundhed og Ældre har bevillingskompetencen til daghjem, mens demenskonsulenter, sygeplejersker, terapeuter og plejepersonale kan supplere beslutningsgrundlaget med uddybende afdækning af borgerens funktionsniveau.  

 

Ved bevilling af en daghjemsplads ses på den enkeltes aktuelle behov, og efter opstart i daghjem kan der fortsat foretages ændringer i, hvor mange hele/ halve dage ugentlig borgeren tilknyttes daghjemmet. Nyvisiterede borgere tilbydes daghjemsophold, hvor der er ledig plads – dog så nær borgerens bopæl som mulig.  
 
Der er generelt stor udskiftning i skaren af daghjemsbrugere. Et øjebliksbillede ultimo januar 2013 viser, at der er tre borgere, som venter på opstart, mens 8 borgere venter på at få øget det ugentlige tidsrum, de er visiteret til daghjem.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at kvalitetsstandarden for daghjem drøftes med henblik på afgivelse af høringssvar

Beslutning

Taget til efterretning uden yderligere bemærkninger.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.48-K07-1-13 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Godkendelse af oplæg til Årsrapport 2012 for Handicaprådet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Ifølge § 2 i vedtægterne for Handicaprådet bør rådet afgive en årlig beretning om sit arbejde, eller på anden måde give kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde og virke.

 

Formanden for Handicaprådet har derfor udarbejdet oplæg til rådets årsrapport.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at rapporten drøftes med henblik på godkendelse.

Beslutning

Rapporten blev godkendt med en enkelt tekstændring. Sendes nu til relevante.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-G01-4-13 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Drøftelse og prioritering af indkomne forslag til udviklingsinitiativer og velfærdsteknologi

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Handicaprådet behandlede i møde den 4. februar spørgsmålet om anvendelse af den resterende del af pulje på 10 mio. kr. afsat i budget 2013 til udviklingsinitiativer og velfærdsteknologi.

 

Rådet besluttede, at de enkelte medlemmer af rådet skulle sende deres forslag til velfærdsteknologiske projekter til formanden med henblik på drøftelse og prioritering på nærværende møde.
 

Sagsfremstilling

Fra handicaporganisationernes medlemmer af Handicaprådet foreligger forslag om forbedring af initiativer til bedre kommunikation med de borgere, som ikke har et sprog. Det lyder således i forslaget: "Vi ved, at netop dette område tager meget personaletid på f. eks Bytoften. Vi ved også fra pårørende, at beboerne ikke altid bliver forstået, og når kommunikationen ikke lykkes, bliver både den handicappede og medarbejderen frustreret. I værste tilfælde kan det resultere i vold og magt anvendelse".

Yderligere forslag???

 

Der skal afgives høringssvar så betids, at sagen kan behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 24. april 2013.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at forslaget drøftes.

Beslutning

Handicaprådet har besluttet, at komme med forslag til forbedring af initiativer til at bedre kommunikation for borgere, der har kognitive problemer og borgere med manglende sprog.
Derudover finder rådet, at der kan være stort udbytte af håndholdte elektroniske Kommunikationshjælpemidler, der kan guide blinde med at finde vej. Ligeledes findes i dag håndholdte elektroniske hjælpemidler, der kan holde styr på medicin, give besked om toiletbesøg, holde styr på program for dagen m.m., give advarsler og hjælpe mennesker med demens til at holde styr på både tid og sted.


Elektroniske hjælpemidler til telemedicin vil også kunne lette tilværelsen for mange og dermed være med til at ”yde hjælp til selvhjælp”. Her tænkes på blodprøver fra f.eks. diabetikere, folk der bruger blodfortyndende midler. Resultater af selvmålinger vil via apparaturet kunne sendes til sygeplejersker og læger og dermed spare både rejsetid og ventetid, men også indenfor genoptræning vil disse hjælpemidler kunne bruges i samarbejde med fysioterapeuter og læger.

 

Sagsnr.: 27.15.12-G01-3-13 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Høring om revitalisering af charter for samspil mellem det frivillige Danmark og det offentlige.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige
beskriver grundlæggende værdier og rammer for samspillet. Chartret blev udarbejdet af
repræsentanter for de to sektorer i fællesskab tilbage i 2001. Nu tager regeringen initiativ til en revitalisering af chartret, så det bliver fornyet og gjort nutidigt.

Det nye, revitaliserede charter skal udarbejdes af en arbejdsgruppe bestående af en række ministre, udvalgte repræsentanter fra frivillige foreninger og organisationer samt
borgmestre fra udvalgte kommuner mv.

Som start på revitaliseringsprocessen gennemføres en folkehøring , og samtidig bliver elektronisk spørgeskemaundersøgelse sendt til mere end 500 foreninger og organisationer, alle kommuner og regioner og en række andre aktører.

 

Høringen og spørgeskemaundersøgelsen skal give bidrag til arbejdet med at
formulere et nyt charter for samspil mellem det frivillige Danmark og det offentlige .

Spørgeskemaet er sendt til de enkelte medlemmer af Handicaprådet m.h.p. bemærkninger til formanden, som sørger for sammenskrivning og afsendelse.

 

Spørgeskemaundersøgelsens formål er at give bl.a. Handicaprådet mulighed for at
komme med kommentarer til det nuværende charter og forslag til forbedringer og
prioriteringer.

 

Frivilligrådet har fået til opgave at bistå styregruppen for charterprocessen i planlægningen og gennemførelsen af processen omkring revitaliseringen af charteret . Det er således Frivilligrådet, der gennemfører den elektroniske spørgeskemaundersøgelse på opdrag fra styregruppen, der består af
Social- og Integrationsministeriet, Kulturministeriet, Ministeriet for Sundhed og
Forebyggelse samt Økonomi- og Indenrigsministeriet.

På hjemmesiden www.frivilligcharter.dk findes yderligere oplysninger om chartret. Her findes bl.a. et interview med social- og integrationsminister Karen Hækkerup, ligesom det er muligt at tilmelde sig nyhedsmailen om charteret.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at det afgivne svar godkendes.

Beslutning

Elementerne, der indgik i formandens svar, er efterfølgende udsendt til rådets medlemmer.

 

Formanden opfordrede de enkelte medlemmer til selv at besvare spørgeskemaet.

 

På næste møde optages et punkt om forsikringsspørgsmål i relation til beskæftigelse af frivillige.

 

Sagsnr.: 27.69.48-A00-1-13 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Afholdelse af stormøde forud for ny funktionsperiode

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Drøftelse af forslag om evt. afholdelse af stormøde forud for Handicaprådets næste funktionsperiode (1/1 2014 - 31/12 2017).

 

I den forbindelse skal der tages stilling til:

 

  1. Dato

  2. Sted

  3. Deltagerkreds

  4. Indhold i mødet, herunder evt. oplægsholdere.

 

 

I 2009 blev det tilsvarende arrangement afholdt den 2. november i Kongrescentret med 53 deltagere.

 

Der var inviteret 2 repræsentanter fra hver af foreningerne under DH, ligesom der var paneldeltagere fra Herning Byråd, oplægsholder Ester Larsen fra Det Centrale Handicapråd og oplægsholder Mogens Wiederholt, tidligere leder af Center for Ligebehandling, samt fra administrationen i fagforvaltningerne.

 

Annonce om indstilling af repræsentanter til Handicaprådet var indrykket i Herning Folkeblad den 4. november med frist for afgivelse af indstilling til Handicaprådets formand den 10. november.

 

Program fra mødet i 2009 vedlægges.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at forslaget drøftes.

Beslutning

Vedtaget at afholde et arrangement ultimo september 2013, svarende til det, der blev afviklet i 2009.

 

Sekretæren indhenter priser og undersøger lokaliteter, der vil egne sig til arrangementet.

 

Punktet drøftes på ny på næste møde, idet medlemmerne opfordres til at overveje forslag til eventuelle oplægsholdere.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-587-06 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Meddelelser fra formanden og rådets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beslutning

Intet.

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-3-12 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Eventuelt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sagsfremstilling

Formanden opfordrede medlemmerne til at læse evalueringen af kommunalreformen.

Beslutning

Intet at bemærke

 

Sagsnr.: 83.00.00-Ø22-47-12 Sagsbehandler: Anne-Merete Gier  

Høring vedr. kompressionsstrømper, ortopædisk fodtøj og parykker

 

Sagsnr.: 83.00.00-1-13 Sagsbehandler: Anne-Merete Gier  
 

Sagsnr.: 83.00.00-G01-1-13 Sagsbehandler: Niels Hermansen  

Høring hjælpemidler