Dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 12. april 2016
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.15.00-A21-1-16 Sagsbehandler: Pia Bjerring Strandbygaard  

Orientering omkring tilsyn på tilbud i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Formanden for Handikaprådet har efterspurgt en orientering omkring tilsyn i Herning Kommune. Tilsynsenheden i Herning Kommune ved afd. leder Pia Strandbygaard, vil derfor give et oplæg omkring de forskellige tilsyn borgerne og de enkelte tilbud møder.

 

Det vil sige:

Social tilsynene

Sundhedsstyrelsens tilsyn (Embedslægetilsyn)

De kommunale tilsyn

 

Desuden vil oplægget indeholde en overordnet beskrivelse af de fokusområder de enkelte tilsyn har.

 

 

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.36.00-P23-1-16 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Høring i Handicaprådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Birgitte Nystrup Andersen

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget skal én gang årligt revidere og godkende kommunens kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning efter Servicelovens §§83 og 86. Ved revisionen i år medtages desuden kvalitetsstandarden for handicapkørsel efter §11 i Lov om trafikselskaber.  

 

Social- og Sundhedsudvalget har 1. behandling af kvalitetsstandarderne på udvalgsmødet den 5. april som punkt nr. 44. Kvalitetsstandarderne sendes herefter til høring i Handicaprådet og Ældrerådet forud for 2. behandlingen i Social og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne under Servicelovens §§83bog 86 har til formål at oplyse kommunens borgere om det serviceniveau, de kan forvente, når de modtager ydelser. Desuden indeholder de en række praktiske oplysninger, der er nyttige at vide i forbindelse med, at de modtager hjælpen.

 

En kvalitetsstandard er derfor i udgangspunktet et borgerrettet dokument, der klargør det politisk vedtagne serviceniveau. Men kvalitetsstandarder benyttes også som et arbejdsredskab i Visitationsenheden og af leverandørerne af hjemmehjælp og deres medarbejdere. Kvalitetsstandarder udgør således et godt grundlag for dialog om hjælpen mellem politikere, borgere og fagpersoner.

 

Administrationen i Sundhed og Ældre har med undtagelse af kvalitetsstandarden for levering af madservice ikke foretaget ændringer i de vedlagte kvalitetsstandarder under Servicelovens §83, der har betydning for serviceniveauet.

 

Der er heller ikke foretaget ændringer til de kvalitetsstandarder, der hører §86 - træning. Se oversigt i bilag 1.

 

Levering af madservice

Kvalitetsstandarden for madservice (§83) skal også revideres hvert år. I forbindelse med at Social- og Sundhedsudvalget på sit møde i marts 2015 godkendte en ny leverandør af madservice, blev det muligt for borgerne i Herning Kommune at vælge at få leveret varm mad dagligt. Der er derfor behov for at præcisere kravene til levering af madservice.

 

Følgende præciseringer er tilføjet til kvalitetsstandarden:

 

  • Levering af varm mad skal ske i tidsrummet fra kl. 10:00 til kl. 13:00.
  • Maden må kun undtagelsesvist leveres uden for borgerens dør.
  • Hvis maden ikke indtages ved leveringstidspunktet skal den leveres i en termokasse, der kan holde maden varm i op til 2 timer.
  • Madens kvalitet - herunder temperatur - skal leve op til de enhver tid gældende krav fra Fødevarestyrelsen
  • Det er altid borgeren og/eller de pårørende, der har ansvaret for at afbestille levering af madservice til leverandøren uanset årsag.

 

Præciseringerne ændrer ikke på serviceniveauet, men gør det tydeligere over for leverandører og borgere, under hvilke betingelser maden bliver leveret.

 

Rehabilitering - §83a i Serviceloven

Pr. 1. januar 2015 er kommunerne med tilføjelsen af en ny §83a til Serviceloven blevet forpligtet til at tilbyde et korterevarende rehabiliteringsforløb til borgere, der ansøger om hjemmehjælp og som har et rehabiliteringspotentiale, der kan reducere behovet for hjemmehjælp.

 

Der er efterfølgende blevet tilføjet et afsnit om indholdet i §83a til de eksisterende kvalitetsstandarder under Servicelovens §83. Se oversigt i bilag 1.

 

Handicapkørsel - §11 i Lov om trafikselskaber 

Revisionen af kvalitetsstandarden for handicapkørsel under §11 i Lov om trafikselskaber er tilføjet et afsnit, der ved en fejl er gledet ud ved de to forrige revisioner. Indholdet i afsnittet klargør, at det er muligt at blive visiteret til op til 52 ekstra ture om året til kontinuerlige og ikke selvvalgte aktiviteter - eksempelvis lægeordineret fysioterapi.

 

Social- og Sundhedsudvalget har 1. behandling af sagen den 5. april 2016 (punkt nr. 44) og forventes at 2. behandle sagen den 25. maj 2016.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet afgiver høringssvar.

Beslutning

Birgitte Nystrup Andersen deltog under behandlingen af punktet.

Handicaprådet ønsker, at der i kvalitetsstandard §83 under levering tilføjes, at aftalen også kan foretages telefonisk.

Ændring tilrettes som aftalt, og der afgives derfor ikke skriftligt høringssvar.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-2-16 Sagsbehandler: Nete Kragelund  

Serviceniveaubeskrivelser på bo- og dagtilbuddene i Handicap og Psykiatri

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

  

Sagsresume

De borgere, der får et tilbud i det specialiserede socialområde for voksne, har meget forskellige og individuelle behov. Handicap og Psykiatri råder derfor over en bred pallette af tilbud inden for områderne autisme, udviklingshæmmede, senhjerneskadede og sindslidende. Inden for disse tilbud skal der være mulighed for at tilbyde meget forskellige og differentierede ydelser, alt efter målgruppe og borgerens behov for hjælp og støtte. Der er derfor også stor forskel på pris og indhold, også selv om der kan være tale om to sammenlignelige tilbud. Det er derfor vanskeligt at beskrive et serviceniveau på en måde, som indkredser alle behov. 


Handicap og Psykiatri har udarbejdet serviceniveaubeskrivelser på bo- og dagtilbudsområdet. Beskrivelserne har til formål at synliggøre, hvilken hjælp og støtte borgeren får på de enkelte tilbud. Tilbuddet til den enkelte borger skal tilrettelægges individuelt, afhængig af hvor indgribende den enkeltes funktionsnedsættelse er.

 

Serviceniveauet skal fastlægges politisk. Inden for de rammer, der er beskrevet i serviceniveaubeskrivelserne, skal ledere og medarbejdere i dialog med borgeren og eventuelt pårørende fastlægge det bo- og/eller dagtilbud, borgeren kan modtage fra Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Handicap og Psykiatris mission er at arbejde for, at borgere med funktionsnedsættelse så vidt muligt er selvhjulpne og selvbestemmende, så de kan leve et godt og aktivt liv i et forpligtende socialt fællesskab.

 

Handicap og Psykiatri har en vision om, at støtte og omsorg tager afsæt i:

  • Vi er i dialog med borgeren
  • Vi møder borgeren med forventninger
  • Vi ser og afprøver muligheder
  • Vi understøtter omsorgsfulde fællesskaber

 

I den konkrete praksis tager Handicap og Psykiatri afsæt i hjælp til selvhjælp og i en rehabiliterende tænkning. En tænkning, der betyder, at borgeren mødes med en aktiv, involverende, ansvarsgivende og kompetenceskabende tilgang. Borgeren skal i udgangspunktet selv tage det ansvar, som borgeren magter at være en aktiv part i. Aktiv både når det gælder om at få vurderet støttebehovet, men også når støtten så sættes ind.

Vi arbejder for, at borgere i Herning Kommune så vidt muligt skal klare sig selv, og de der ikke kan, støttes til at leve et så aktivt liv, i et forpligtende socialt fællesskab, som muligt.


Lovgivningen på området fastlægger, at udmålingen og tildelingen af støtte på dette område altid tager afsæt i en individuel og konkret vurdering. Det står klart, at de(t) tilbud, borgeren bevilges, skal sammensættes, så det passer til borgerens behov og målet med indsatsen. Det er derfor essentielt, at tilbuddene på det specialiserede socialområde har mulighederne, fagligheden, kvaliteten og fleksibiliteten for at sammensætte individuelle indsatser, der er skræddersyet den enkelte. Det er ikke muligt at standardisere eksempelsvis bad og rengøring til at være én gang om ugen. Hvis borgeren har behov for, at det er dagligt, så skal det være dagligt.


Der er dog brug for, at tilbuddene er gennemsigtige, så det er muligt at se, hvor meget støtte borgeren får og til hvad. Derfor har Handicap og Psykiatri udarbejdet serviceniveaubeskrivelser for de kommunale bo- og dagtilbud på området.


Det er Social- og Sundhedsudvalget, der skal fastlægge serviceniveaet. Der er imidlertid snævre grænser for, hvor meget der kan skrues på serviceniveauet, og det er ikke alene budgettet, der sætter den grænse. Det er i udgangspunktet serviceloven, der sætter rammerne for det tilbud, der skal gives borgerne. Hertil kommer overenskomster, arbejdsmiljølovgivning m.v. som sikrer medarbejderne visse rettigheder. Endelig er der i alle tilbud grundomkostninger, som er ufravigelige.

 

Tilbuddene har beskrevet hver deres kerneydelser, der er tilpasset de forskellige målgrupper og behov derudfra. Ydelserne er et udtryk for variabler, forstået på den måde, at ikke alle borgere modtager det samme, men at ydelserne altid er individuelt og konkret sammensat, som loven foreskriver.


Det gælder for botilbuddene, at de skal sikre, at borgeren får både den kompenserende og den udviklende støtte, som borgeren er berettiget til efter serviceloven. Det er tilbud, der falder inden for ledsagelse til både den lægeordinerede behandling og individuelle efterspurgte aktiviteter.

 

Serviceniveaubeskrivelserne er et udtryk for, hvordan bo- og dagtilbuddene er sammensat ud fra de økonomiske ressourcer, der i dag udgør tilbuddenes budgetramme.


Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, 5. april 2016, pkt. 41:

at serviceniveubeskrivelserne tages til efterretning.Social- og Sundhedsudvalget, 5. april 2016, pkt. 41:

Til efterretning.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at serviceniveaubeskrivelserne tages til efterretning.

Beslutning

Handicaprådet havde en drøftelse omkring handleplan og takster.

Serviceniveaubeskrivelserne taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-587-06 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Meddelelser fra formanden og rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

John Munk har været i Taastrup og se DH Huset, og opfordrer øvrige medlemmer af Handicaprådet til også at lægge vejen forbi.

 

Birgit Hagen har været forbi DGI Huset, og undrer sig over højden ved nedkørslen til P-kælder.

Ligeledes har 2 stk. handicap P-pladser fået ny placering, som ikke er hensigtsmæssig. Søren bringer dette videre.

 

Birgit har modtaget klager vedr. gågaden ift. indgangen til Louis Nielsen, som ikke er i tråd med niveufri adgang.

 

Møde udenfor rådhuset drøftet, og aftales nærmere på et formøde.