Dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 11. august 2015
Mødested: Mødelokale C3.17, Rådhuset

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 20.13.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Tekstilmuseum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering om det nye Textilforum – et international  forsknings- og formidlingscenter for tekstil, beklædning og mode i fortid, nutid og fremtid.

Sagsfremstilling

Museumsdirektør Tinna Møbjerg giver et indblik i visionen om Det nye Txtilforum, som vil være et mødested i et autentisk fabriksanlæg, hvor en bred vifte af formidlingsformer giver de besøgende mulighed for at lege og lære, dvæle og diskutere. Formidlingen tager udgangspunkt i den nyeste forskning og udvikles i samarbejde med museets frivillige, modebranchen, designskolerne og kunstlivet. Sammen skabes en dynamisk kulturinstitution med aktiviteter, oplevelser og adgang for alle.

 

Tinna Møbjerg deltager i mødet kl. 16.00.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tina Møbjerg gav en interessant introduktion til de tanker, der ligger bag der nye Textilmuseum.
Orienteringen blev taget til efterretning

Tinna Møbjerg forsikrede om, at man er og fortsat vil være opmærksom på, at det nye museum så vidt det overhovedet er muligt skal være tilgængeligt for borgere med alle former for handicaps.

Tidsplanen for museet er skredet. Oprindeligt var forventningen, at projektet kunne igangsættes 1. juni 2016, men der mangler fortsat 40 mill. kr. af den samlede budgetsum på 60 mill. kr.

 

Sagsnr.: 27.39.16-A00-1-15 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Opfølgning vedr. ny leverandør af dagligvareudbringning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Visitationsenheden i Sundhed og Ældre har indgået kontrakt med firmaet iPosen, som fra den 1. april 2015 er ny leverandør af udbringning af dagligvarer.

Handicaprådet orienteres om erfaringerne fra det hidtidige forløb.

 

Sagsfremstilling

Visitationsenheden i Sundhed og Ældre har med virkning fra den 1. april 2015 indgået kontrakt med firmaet iPosen om udbringning af dagligvarer til borgere i Herning Kommune, der er visiteret til denne ydelse. Kontrakten er indgået på baggrund af en udbudsrunde, som har været gennemført i begyndelse af 2015.

 

iPosen samarbejder med Dagligbrugsen og Post Danmark om at pakke og levere varer til borgerne. iPosen tager imod bestillinger fra borgerne såvel online som pr. telefon. Det er fra administrationen oplyst, at der ikke må ske serviceforringelser. Administrationen er i dialog med leverandøren om de problemer, der har været og man er igang med at løse dem.

 

Området for udbringning af dagligvarer er omfattet af frit valg.


Handicaprådet tog i møde den 20. april, pkt. 16, orienteringen om ny leverandør til efterretning og anmodede i samme forbindelse om på et senere møde at få en evaluering af de foreløbige erfaringer med det nye firma.

 

Afdelingsleder i Visitationsenheden, Birgitte Nystrup Andersen, deltager under sagens behandling kl. 16.15. 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Birgitte Nystrup Andersen kunne fortælle, at 278 borgere er visiteret til dagligvareudbringning.
Hvis man ikke ønsker at benytte det firma, der er blevet leverandør af udbringning af varer, kan man få et fritvalgsbevis og dermed benytte anden leverandør. 56 har valgt fritvalgsbevis.

Der er gennemsnitlig 90 dagligvareudbringninger om ugen.

Der har været opstartsproblemer, men det er indtrykket, at disse efterhånden er ved at være udryddet. Det er aftalt med iPosen, at firmaet skriver til borgerne om de problemer, der har været, og hvordan de er/søges løst.

Orienteringen taget til efterretning. Handicaprådet henstillede, at udviklingen følges tæt.

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-9-15 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Høring: Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale på det specialiserede socialområde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Ejnar Tang

Sagsresume

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

 

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen).  

 

KKR Midtjylland har på møde den 11. juni 2015 behandlet udkast til Rammeaftale 2016. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet.

 

Udkast til Rammeaftale 2016 sendes hermed i høring i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Rammeaftalen skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest den 15. oktober. Udkast til Rammeaftale 2016 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

 

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategi 2016 tager afsæt i indberetning fra de 19 kommuner og Regionen, hvor kommunerne er blevet bedt om at udarbejde en vurdering af sammenhængen mellem deres behov for tilbud og det samlede udbud af tilbud i 2016 samt driftsherrers overvejelser om tilbudsviften. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Dette gælder på såvel voksenområdet som børn- og ungeområdet. På de enkelte målgrupper kan der i overvejende grad kun spores mindre afvigelser i forhold hertil.

 

Nyt i Udviklingsstrategi 2016 (i forhold til 2015) er de nye fokus- og udviklingsområder, som kommuner og region har aftalt:

 

Socialpsykiatri

Kommunerne har i fællesskab udarbejdet et rammepapir, der tegner et samlet billede af, hvordan kommunerne sikrer en sammenhængende indsats på voksenpsykiatriområdet. Rammepapiret tager afsæt i en fælles forståelse af, at bedre sammenhænge inden for voksenpsykiatrien skal bidrage til, at den enkelte borger får en behandling af høj kvalitet og effektive forløb.  Konkret skal mere sammenhængende forløb understøtte, at flere borgere bliver i stand til at mestre eget liv og fastholde deres tilknytning til uddannelse og beskæftigelse.  I rammepapiret beskrives fire overordnede fælles tiltag:

 

 • Samarbejdstiltag
 • Mestring
 • Tidlig indsats afstemt i forhold til den enkelte
 • Den inkluderende indsats i arbejdsliv og civilsamfund

 

Fælles mål, metodeudvikling- og anvendelse

De midtjyske kommuner og Region Midtjylland har i regi af Rammeaftale 2016 aftalt, at der skal udarbejdes fælles politiske målsætninger på det specialiserede socialområde for de kommende år, jf. Rammeaftalens bilag 7. Politiske mål bliver dermed et centralt styringsredskab, hvor de kan give en klarere pejling af, hvad der skal prioriteres af politikere og administration i den enkelte kommune. Samtidig skal målene tydeliggøre, hvilke resultater den kommunale opgaveløsning skal skabe.  I regi af Rammeaftale 2016 er der enighed om, at der ud over metodeudvikling også skal sættes fokus på metodeanvendelse. Et centralt element bliver derfor inddragelse af evidensbaserede metoder og anvendelse af velfærdsteknologi for at nå de opstillede målsætninger.

 

Styringsaftalen

Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i regionen. Formålet med styringsaftalen er at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på specialiserede sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for dette køb og salg på tværs af kommunegrænser.

 

Udvikling i taksterne

Der er enighed om følgende udvikling i taksterne:

 

 • At udgiftsstyring på dette område fortsat er vigtig, da det må forventes, at de samlede kommunale udgifter fortsat vil være under pres.
 • At der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.
 • At der fortsat skal arbejdes med nye måder at styre udgiftsudviklingen på bl.a. gennem øget fokus på visitationen og den fælles metodeudvikling og anvendelse.
 • At indførelse af differentierede takster for de enkelte tilbud fortsættes med henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst.
 • At overheadprocenten i takstberegningen er maksimale procenter, dvs. driftsherrerne bl.a. kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 6,1 %.
 • At indgå i dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion gennem de senere år.
 • Der foretages en samlet reduktion af taksterne med minimum 3% i perioden 2016-2018, med mulighed for at medregne den reduktion af taksterne, som er gennemført fra 2014 til 2015.
 • Driftsherrerne har mulighed for at fordele nedsættelsen forskelligt på voksen og børneområdet og på de forskellige tilbud. Takstreduktionen skal således ses som et gennemsnit af den enkelte driftsherres samlede tilbud omfattet af rammeaftalen. Takstreduktionen skal ses i forhold til den ordinære takst for 2015 (dvs. uden over-/underskud indregnet). (Afskrivning og forrentning af bygninger mv. indgår ikke, men følger blot de gældende beregningsprincipper. Desuden kan bidragsprocenten til tjenestemandsopsparing ikke ændres). Det bemærkes at udgiftsbudgetterne og dermed taksterne derudover er omfattet af den almindelige pris- og lønregulering.
 • I særlige tilfælde kan der mellem driftsherren og køberkommunerne indgås aftale om en anden takstudvikling end ovenstående.
 • De sikrede institutioner Koglen og Grenen samt institutionen MultifunC er ikke omfattet af takstreguleringen.

 

Netto-takstprincip vs. bruttotakst-princip vedr. egenbetaling:

Der skal særskilt gøres opmærksom på, at kommunerne i Region Midtjylland og Region Hovedstaden er blevet opmærksomme på, at opkrævningsreglerne for borgeres egenbetaling af kost og logi mv., fortolkes forskelligt af kommunerne og Socialtilsynet.

 

I den nuværende praksis i Midtjylland og Hovedstaden anvender kommunerne et ”netto-takstprincip”, jf. Styringsaftalens bilag 2, afsnit 3.2, hvor taksterne afspejler tilbuddets samlede omkostninger minus indtægterne fra borgernes egenbetaling for kost og logi mv. Socialtilsynet fortolker derimod reglerne således, at tilbuddene skal tage indtægterne vedr. borgernes egenbetaling ud af budgetterne og dermed gå over til et ”brutto-takstprincip” (hvorved taksterne stiger lidt). I givet fald er det handlekommunes ansvar – og ikke tilbuddet, at opkræve egenbetaling vedr. kost og logi mv.  

 

Fordelen ved at anvende et ”netto-takstprincip” er, at sagsgangen bliver mest enkel på den måde. Det forekommer også naturligt, at borgeren betaler for husleje mv. direkte til tilbuddet, hvilket kan bidrage til at gøre borgerne bevidste om og ansvarlige for deres egne økonomiske forpligtelser. Desuden kan det i visse tilfælde være vanskeligt for handlekommunen at nå at opkræve egenbetalingen, førend borgerne er videre i et nyt tilbud (forsorgshjem mv.).

 

Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet (DASSOS) anbefaler en fortsat anvendelse af ”netto-takstprincippet” og finder en eventuel overgang til ”brutto-takstprincippet” unødvendig bureaukratisk. DASSOS vil – sammen med Styregruppen i Hovedstaden - påklage det uhensigtsmæssige i ”brutto-takstprincippet” i et brev til ministeriet og afventer en afgørelse i sagen.

 

 

Administrationen anmoder om, at Handicaprådet afgiver høringssvar til udkast til Rammeaftale 2016 senest 17. august 2015.

 

Handicaprådets eventuelle høringssvar indgår efterfølgende i den politiske behandling af sagen.

 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet afgiver høringssvar til udkast til Rammeaftale 2016

Beslutning

Formandens forslag til høringssvar blev godkendt med en lille tilføjelse.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Budget 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fagudvalgenes forslag til budget 2016 er lagt på Herning kommunes hjemmeside, så de høringsberettigede og øvrige interesserede nu kan orientere sig i høringsmaterialet.

 

Sagsfremstilling

Høringen af budget 2016 sker i fagforvaltningernes budgetforslag og på baggrund af den 2. budgetkonference den 24. og 25. august 2015.

 

Selve høringen finder sted i perioden 8. til 18. september 2015. Høringsperioden indledes med et fælles orienteringsmøde den 8. september 2015 for de høringsberettigede efter 2. budgetkonference. Her vil borgmester Lars Krarup og direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice, Erik Hattens, orientere om indholdet i budgettet.

Efter den fælles orientering deles de høringsberettigede i mindre grupper efter interesseområde til en mere specifik og målrettet orientering om budgettet.

 

Nærmere oplysninger om tid og sted for afholdelse af orienteringsmødet følger.

 

Som tidligere etableres en budgethotline, som er specielt rettet mod de høringsberettigede, det vil sige ældre- og handicaprådene samt bestyrelser på skoler, daginstitutioner og specialinstitutioner. Her kan i høringsperioden stilles spørgsmål til budgetforslaget.

 

Høringssvar indsendes pr. mail i pdf-format med underskrift. Mailen skal have emnet "Høringssvar".

Sidste frist for at sende ind er den 18. september 2015 klokken 12.00. Høringssvarene indgår i Byrådets 2. behandling af budget 2016 til 2019.

 

Budgetmaterialet udleveres på mødet.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Materiale blev omdelt på mødet.

Orienteringsmøde den 8. september kl 9.00-10.30 på Lundgårdskolen.
Der vil senere blive udsendt mail med invitation.

 

Sagsnr.: 00.05.07-G01-2-15 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Handicapprisen 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Handicaprådet i Herning Kommune har de sidste 6 år uddelt en Handicappris på 10.000 kr.

 

Handicaprådet skal tage stilling, om der også i 2015 skal uddeles en Handicappris, ligesom der i så fald skal tages stilling til principperne og proceduren for prisuddelingen samt prisens størrelse.

Sagsfremstilling

Med baggrund i FN's internationaIe dag for personer med handicap har Handicaprådet de sidste 6 år uddelt en handicappris.

 

Kandidater til prisen har været igangsættere, grupper/klubber, særlige ildsjæle eller idrætsforeninger, som yder en speciel indsats til gavn for handicappede.

 

Der har været annonceret efter kandidater i Herning Folkeblad i september/oktober måned.

 

Ved tidligere års prisuddelinger har der været mellem 2 og 6 kandidater til prisen.

 

Hvis udvalget beslutter at fortsætte traditionen, bør det drøftes, hvorledes man kan øge interessen for/kendskabet til prisen, således at der bliver et større kandidatfelt at vælge en prismodtager iblandt.

 

Økonomi

Udgiften til Handicapprisen afholdes af Handicaprådets budget og vil ved hidtidigt niveau beløbe sig til ialt ca. 16.000 kr.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at rådet tager stilling til fortsættelse af prisuddeling, herunder principper og proces for prisen.

Såfremt handicaprådet beslutter at fortsætte prisuddeling, indstilles det,

at rådet fastsætter Handicapprisens størrelse
atrådet fastsætter dato for prisuddelingen (det kan i den forbindelse oplyses, at der er reserveret tid i borgmesterens kalender til overrækkelse den 9. december kl. 14.00).

 

Beslutning

Der var i Handicaprådet enighed om, at prisen fortsat skal uddeles, men at det også skal sikres, at der er opmærksomhed om prisen i en bredere kreds, således at kandidatskaren forhåbentlig vil blive noget større. Det er derfor besluttet at lave en ny annonce, der nærmere beskriver, hvem der kan være kandidater til prisen. Samtidig med at annoncen indrykkes i Herning Folkeblad, sendes den til Herning Frivilligcenter, som har lovet at videresende til deres medlemsorganisationer. Derudover skal den sendes til bibliotekerne i Herning Kommune.

 

Sagsnr.: 27.00.00-P20-4-12 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Orientering om: Sverigesprojektet - styrket sagsbehandling, tidsbegrænsede anbringelser og fokus på forebyggelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 X

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Handicaprådet bad i møde den 8. juni om en orientering om Sverigesprojektet.

 

Med start 1. januar 2013 gik Center for Børn og Forebyggelse i gang med et fireårigt projekt, Sverigesprojektet.

 

Formålet med projektet er at sikre en målrettet, helhedsorienteret og langsigtet indsats overfor udsatte børn og unge, herunder:

 • At sikre børn og unge en tilknytning til eget hjem og nærmiljø.
 • At udvikle og udnytte ressourcer i børn og unges familie og netværk.
 • At arbejde ud fra en helhedsorienteret tilgang med fokus på det tværsektorielle arbejde, både indenfor Center for Børn og Forebyggelse og i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.  

Sagsfremstilling

I Børne- og Familierådgivningen fordobles antallet af rådgivere i tre udvalgte ”projektdistrikter”. De ni rådgivere organiseres i et selvstændigt tværfagligt team (”Sverigesteamet”), ledet af en teamleder, sammen med 3 psykologer fra PPR (heraf en ekstra i forhold til den eksisterende normering) samt 3 sundhedsplejersker, svarende til de 3 skoledistrikter.  

I Sverigesprojektet får hver rådgiver færre sager og kan dermed følge barnet/den unge tættere. Indsatsen kan således løbende tilpasses, med henblik på at sikre den til en hver tid mindst muligt indgribende indsats. Samtidig kan barnets familie og netværk, herunder skoler og institutioner følges tættere og inddrages mere. Netværksmøder skal bruges intensivt; familiebehandling skal altid indgå, og indsatsen skal tage udgangspunkt i viden og forskning.
 
PPR-psykologernes arbejdsopgaver vil som nu være at arbejde for at understøtte lærernes, pædagogernes og forældrenes bestræbelser på at skabe trivsel for det enkelte barn i de arenaer, som barnet agerer i. Deres hovedfokus vil være på inklusion og dermed på, at fastholde børn i deres normalmiljø og undgå udskillelse. Som en del af Sverigesprojektet skal PPR-psykologerne udarbejde en hvidbog med forslag til, hvordan 3 %-målsætningen (2020 mål) nås i Herning Kommune.

Sundhedsplejerskerne i teamet skal bidrage med opsporing i forhold til sårbare familier, behovsbesøg i sårbare familier med udgangspunkt i det tværfaglige arbejde samt deltagelse i nye tiltag på tværs, f.eks. undervisning, gruppetiltag mv. Fokus er på forebyggelse, og også sundhedsplejerskerne skal i højere grad end tidligere arbejde med inddragelse af netværk for at styrke og støtte børnene, de unge og deres familier.

Samtidig er institutionerne Hedebocentret, afdeling Claudisvej, og Børne- og Ungecentret TOFTEN, afdeling Knasten, ved at udvikle kortere og mere intensive anbringelsesforløb.
Projekterne er baseret på den nyeste viden om effekten af institutionsanbringelser, som taler for kortere institutionsophold, inddragelse af - og arbejde med - den anbragtes familie, tæt målopfølgning og kontinuitet i efterværnsindsatsen.
 
Det bliver et særligt fokuspunkt i anbringelsesindsatsen at sikre, at der er etableret et stabilt støttesystem for den unge ved udskrivning fra døgninstitutionen. Af samme grund bliver overgangen fra anbringelse til opfølgende kommunal indsats tildelt en særlig opmærksomhed, som ikke kendetegner traditionelle anbringelser.  

Følgende mål er opstillet for Sverigesprojektet:

 • Udsatte børn og unge bevarer tilknytning til nærmiljø og familie. Herunder at hele barnets netværk har en rolle i barnets/den unges liv, og at barnet/den unge i videst muligt omfang går i almindelig folkeskole evt. med støtte.
 • Færre anbragte børn og unge i de involverede distrikter.
 • Ændret fordeling af anbragte: flere i familiepleje og slægts-/netværkspleje og færre på institution (75/25).
 • Øget inklusion i dagtilbud og skoler. Der udarbejdes en hvidbog med forslag til hvordan 3 %-målsætningen nås i Herning Kommune.
 • Flere unge i Herning Kommune får en ungdomsuddannelse (95 %-målsætningen)
 • Forventet besparelse på 4,5 mio. kr. fra 2016 på anbringelsesområdet (SO 16 funktion 5.20, plejefamilier og opholdssteder)

 

Sverigesprojektet afvikles over fire år fra januar 2013 til og med 2016. Det første halve år indtil sommer 2013 vil blive brugt på at inddrage skoler og institutioner, planlægning samt kompetenceudvikling af projektdeltagerne.

Fra sommeren 2013 går selve implementeringen i gang, og samme tidspunkt vil danne baseline for evalueringen af projektet. Sverigesprojektet følges og evalueres i samarbejde med KORA og Metodecentret.

I Herning Kommune samles der op på, om anbringelsesmønstret ændrer sig i Sverigesdistrikterne, og om den nye indsats muliggør øget inklusion i skolerne.

Efter et års arbejde med implementeringen af projektet vil det blive midtvejsevalueret medio 2014.

Efter endnu et års arbejde med implementering slutevalueres projektet i efteråret 2016.
 
To gange om året orienteres der i henholdsvis sektorMED i Center for Børn og Forebyggelse og i Børne- og Familieudvalget om status på projektet.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

atorienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.
Bo Bertelsen orienterer om status på Sverigesprojektet om ca. 1 år.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-587-06 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Meddelelser fra formanden og rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

A.
Handicaprådet ønsker ikke at afgive høringssvar vedr. Midttrafiks køreplaner for Herning - og Holstebro bybusser.

B.
Afbud fra Anne Marie Christensen til Handicaprådets møde den 20. oktober.