Dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 11. juni 2012
Mødested: b2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1269-11 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Brugerundersøgelsen vedrørende hjemmehjælp

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har gennemført en brugerundersøgelse på hjemmehjælpsområdet for at følge op på tilfredsheden med den tildelte og udførte hjemmehjælp. Brugerundersøgelsen giver et grundlag for politisk beslutningstagen i forhold til den videre udvikling af hjemmehjælpen.

 

Social- og Sundhedsudvalget godkendte afrapporteringen på sit møde d. 18. april 2012.

Resultaterne af brugerundersøgelsen forelægges hermed Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Formålet med undersøgelsen var at belyse brugernes oplevede kvalitet af de leverede ydelser – herunder at give et billede af brugernes oplevede af selve udførelsen af de tildelte ydelser og hvorvidt medarbejderne opleves som kvalificerede og imødekommende. For at belyse behovet for hjemmehjælp er hjemmehjælpsmodtagerne endvidere blevet spurgt, om den tildelte hjemmehjælp er tilstrækkelig.


Denne brugerundersøgelse er den første siden dannelsen af den nuværende Herning Kommune. Der har inden sammenlægningen været gennemført ad hoc brugerundersøgelser i de gamle kommuner Aulum-Haderup, Aaskov, Trehøje og Herning. I gammel Herning Kommune er den seneste brugerundersøgelse udarbejdet i 2005.

Undersøgelsens resultater
Der er indkommet 834 besvarelser ud af 1745 spørgeskemaer, hvilket giver en svarprocent på 48 %. Det ville være ønskeligt med en højere svarprocent. At svarprocenten ikke er så høj betyder, at resultaterne skal tages med forbehold. De indkomne besvarelser er dog repræsentative i forhold til fordeling på køn, civilstand og type af hjælp.

  

 
Personlig pleje
Praktisk hjælp
Samlet
Tilfredshed med de udførte ydelser
82 %
66 %
72 %
Tilfredshed med at de tildelte ydelser dækker det selvvurderede behov
81 %
66 %
Ikke målbart

Tabellen viser brugernes tilfredshed med de udførte ydelser og tilfredshed med de tildelte ydelser i forhold til det selvurderede behov. Der ses især en høj tilfredshed med den personlige pleje og dækningen af selvvurderet behov for personlig pleje. Vurderingen af den praktiske hjælp kan ses i lyset af de seneste års besparelser på især ydelser inden for den praktiske hjælp.


Der er stor tilfredshed med de hjælpere, som kommer i hjemmet, idet 94 % af brugerne angiver, at de bliver behandlet med respekt og at hjælperne i 89 % lader brugerne gøre det, de kan (fokus på selvhjulpenhed). Medarbejdernes fokus på "ansvar for det gode liv" med henblik på at gøre borgerne mere selvhjulpne eller opretholde deres nuværende funktionsevne er således godt på vej til at blive integreret i hjemmeplejen.    
33 % af brugerne oplever, at det er de samme hjælpere, der kommer og en tilsvarende andel angiver, at hjælpen er af samme kvalitet, uanset hvilken hjælper, der kommer. Dette kan så sammenholdes med, at ca. 77 % angiver, at de oplever, at de forskellige fagpersoner har kendskab til den enkelte borgers situation. Dette betyder, at på trods af flere forskellige hjælpere, så foregår der en tilfredsstillende overlevering af informationer mellem hjælperne i ca. 80 % af tilfældene.

35 % har kendskab til velfærdsteknologiske løsninger, mens 10 % er positiv overfor de muligheder, der kunne være med indførsel af velfærdsteknologiske løsninger. Overordnet set forventes der at være et udviklingspotentiale på dette område, hvilket hænger godt sammen med Herning kommunes satsning på velfærdsteknologiske løsninger.  


Ca. 65 % er tilfredse med kommunens visitatorer. Grundet visitationens myndighed kan visitationen opfattes som en modspiller ved tildeling af ydelser, når der skal gennemføres besparelser.

Samlet set har brugerundersøgelsen givet et signal om brugernes oplevelse af det nuværende serviceniveau og dermed er den et værdifuldt redskab til den fremtidige udvikling af hjemmeplejen.

 

Indsatsområder i 2012
Foruden det stadige fokus på at lave smidigere arbejdsgange vil der være specifikt fokus på:

 • videreudvikling og –implementering af konceptet ”ansvar for det gode liv”. Hverdagsrehabillitering vil understøtte brugeren i at vedligeholde det nuværende/tidligere funktionsevneniveau. I den forbindelse vil der ligeledes være fokus på mulighederne for inddragelse af velfærdsteknologi med henblik på at gøre brugeren så selvhjulpen som muligt.

 • forventningsafstemning: således at det sikres at brugeren (og eventuelt også pårørende) opnår en forståelse – og i bedste fald en accept - for omfanget af de tildelte ydelser. Dette skal ske gennem et fokus på dialog/kommunikation og kompetenceudvikling hos medarbejderne.

 • brugerinddragelse: hvilket vil sige, at brugerne er involveret i andet og mere end blot at give oplysninger - det kan for eksempel være at finde frem til problemstillinger, prioritere temaer, udvikle ideer og løsninger eller evaluere indsatser. Det vil sige, at det i høj grad drejer sig om at udvikle Herning kommunes tilbud i et samarbejde med brugerne.

Kst. Ældre- og Sundhedschef Lis Bukholt deltager under sagens behandling.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-95-10 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Status på rapportering af utilsigtede hændelser 2011

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 x
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Lisbeth Vandborg

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har på sit møde d. 18. april godkendt årsrapporten 2011 for utilsigtede hændelser (UTH). 

 

Denne afrapportering forelægges hermed Handicaprådet til orientering.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har siden 1. september 2010 været forpligtiget til at indrapportere og analysere utilsigtede hændelser, der relaterer til sundhedsfaglige ydelser efter Sundhedsloven med henblik på læring og forebyggelse. At fremme patientsikkerhed handler ikke om at placere skyld på enkeltpersoner, men om at lære af de utilsigtede hændelser samt opbygge systemer, der mindsker risikoen for, at de sker igen.

 

Utilsigtede hændelser (UTH) forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed og er hændelser og fejl, der

 • ikke skyldes patientens sygdom

 • er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende

 

Autoriserede sundhedspersoner samt personer, der handler på disses vegne, er således forpligtiget til at rapportere utilsigtede hændelser i en landsdækkende database, forankret i Sundhedsstyrelsen. I Herning Kommune er følgende omfattet af indberetningspligten:

 • Sundhed og Ældre: plejecentre, hjemmesygeplejen og genoptræning

 • Handicap og Psykiatri: døgninstitutioner samt stof- og alkoholbehandling

 • Børn og Unge: tandplejen, sundhedsplejen og døgninstitutioner

 

I perioden 01.01.2011 - 31.12.2011 er der indberettet i alt 252 hændelser. Heraf er 16 hændelser administrativt afvist/slettet grundet manglende data eller manglende relation til en sundhedsfaglig ydelse.
 
Der har været opstartsproblemer med at indberette utilsigtede hændelser, da opgaven er en ekstra opgave, der skal prioriteres. Antallet af indberetninger vil formentlig stige i de kommende år, når flere medarbejdere får indarbejdet arbejdsgange omkring indberetninger og systemet er fuldt implementeret. Derfor kan de nuværende indberetninger ikke betragtes som dækkende. I forlængelse af dette er der ligeledes behov for, at alle institutionerne arbejder på at få udviklet en kultur, hvor indberetninger af hændelser sker med henblik på læring og forebyggelse af gentagelser - og ikke opfattes som et udtryk for fejlfinding.

 
Fordeling på hændelsessted 
[image]
Figuren viser, at hovedparten af de indberettede hændelser er inden for Sundhed og Ældre, hvilket også er forventeligt, da Sundhed og Ældre er det største indberetningspligtige område. 


Fordeling af hændelsestyper
[image]
Figuren viser det samlede antal utilsigtede hændelser fordelt på hændelsestyper.

Langt det største antal af utilsigtede hændelser er i forhold til medicinhåndtering. Denne tendens viser sig også i andre kommuner og regioner. Årsagen til dette er mange og skyldes ofte, at medicineringsprocessen er meget kompleks med deltagelse af mange aktører.

Fremadrettet kommer medicinhåndteringen i fokus på flere måder i Herning Kommune. Dels ved fortsat at indberette utilsigtede hændelser og dels indføres elektronisk journal og fælles medicinkort hos borgerne. Endvidere har Social- og Sundhedsudvalget iværksat gennemførelse af et kompetenceudviklingsprojekt i 2012 for ansatte, der tager sig af medicinhåndtering. Projektet gennemføres med henblik på at sikre en korrekt håndtering af medicin.
  
Tværsektorielle hændelser
Tværsektorielle hændelser er hændelser, hvor hændelsen sker i sektorovergangene mellem sygehus/praksis og kommune. Der er indberettet 3 hændelser i 2011.

Rapporter fra patienter og pårørende
Sundhedsloven er fra den 1. september 2011 udvidet, så patienter og pårørende har mulighed for at rapportere utilsigtede hændelser. Der er ingen rapporter modtaget i 2011. 

 

Indsatsområder 2012

Der er besluttet følgende indsatsområder i 2012:

 

 1. Fortsat fokus på indberetning af utilsigtede hændelser.

2.  Medicinhåndtering.

Kst. Ældre- og Sundhedschef Lis Bukholt deltager under sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-628-06 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering: Midlertidig undervisningstilbud på Tjørringhus

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Dankjær Sørensen

Sagsresume

Der har været rejst spørgsmål om undervisning af en gruppe af børn/unge på Tjørringhus: hvor vidt børnene/de unge skal tilbydes undervisning - og i givet fald, hvordan undervisningen kan organiseres, så der tages videst muligt hensyn til børnenes/de unges tarv.
 
Primo 2011 blev der nedsat en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra henholdsvis Åmoseskolen, Tjørringhus samt Børn og Unges administration, for at kortlægge dette.

Arbejdsgruppen udarbejdede et notat "Midlertidig undervisning af børn på Tjørringhus". Af notatet fremgår, at alle børn har ret og pligt til skolegang. Hvis et barn/ung af helbredsårsager er ude af stand til at følge undervisningen i kortere eller længere perioder, skal der tilbydes sygeundervisning. Endvidere kan der være børn og unge på Tjørringhus,, der har vanskeligheder af en karakter, så det midlertidigt vil være mest hensigtsmæssigt at undervisningen foregår på Tjørringhus frem for at køre til undervisning på Åmoseskolen.

På denne baggrund blev der udarbejdet forslag til et projekt, hvor arbejdsgruppens notat udmøntes i praksis. Undervisningen forestås af Åmoseskolen og forlægges til Tjørringhus.


Projektet igangsættes i skoleåret 2013-14.

Sagsfremstilling

Tjørringhus' målgruppe er børn og unge med multiple funktionsnedsættelser. Børn/unge, der bor på Tjørringhus, er oftest indskrevet på Åmoseskolen.  
Projektet sikrer, at en nærmere defineret gruppe af børn/unge på Tjørringhus, tilbydes undervisning, der tilrettelægges ud fra et helhedssyn - under hensyntagen til det enkelte barn/unges tarv og hvor gældende lovgivning i forhold til undervisning, læring og udvikling efterleves. Undervisningen forestås af lærere fra Åmoseskolen, og foregår på Tjørringhus. Der er således tale om et tilbud med effektiv ressourceanvendelse, der tilgodeser børnenes behov.
 
Undervisningen er, som udgangspunkt, udgiftsneutral i forhold til det nuværende undervisningstilbud.
 
Projektet evalueres internt ultimo 2013.
 

Sagen har været forelagt Børne- og Familieudvalget til orientering den 18. april 2012, hvor sagen blev taget til efterretning.

 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Opstart 1. august 2012 med 5 børn.

 

Handicaprådet gav udtryk for, at det var et positivt tiltag.

 

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1247-11 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Status vedr. Bytoften

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

I 2010 vedtog Byrådet på baggrund af væsentlige budgetoverskridelser en balanceplan på Social- og Sundhedsudvalgets område, som betød væsentlige besparelser på Handicap- og Psykiatriområdet. Balanceplanen har resulteret i, at alle institutioner har gennemført væsentlige omlægninger i deres tilbud, herunder også afskedigelse af personale. I forbindelse med regnskabsafslutningen kunne det konstateres, at balanceplanen stort set har bragt balance i budgetterne. En væsentlig undtagelse er Bytoften, som havde et underskud i 2011 på 4,5 mio. kr. og udsigt til et tilsvarende underskud i 2012. Bytoften er en selvejende institution, og det er derfor op til bestyrelsen at bringe budgettet i balance. Det har medført, at bestyrelsen den 30. april 2012 traf beslutning om afskedigelse af en række medarbejdere. Der gives på mødet en kort orientering om den aktuelle situation.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-117-11 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Status vedr. analyse af det specialiserede socialområde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Handicaprådet er tidligere orienteret om, at der er igangsat en strukturanalyse på det specialiserede socialområde. Analysen er igangsat på baggrund af de takstreduktioner, der er besluttet med rammeaftalen for 2012 på hhv. 2½ % i 2013 og 2 % i 2014. Analysen har fået et andet tidsforløb, processen er ændret, og der er sket nogle justeringer i indholdet. Således har Handicaprådets organisationsrepræsentanter, sammen med bl.a. de faglige organisationer, været inviteret til fokusgruppeinterview som forberedelse til en innovationsworkshop i juni. Der redegøres nærmere for projektet på mødet.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-301-11 Sagsbehandler: Sigga Kristensen  

Temamøde "Tilgængelighed for alle" den 8. september 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Dansk Handicap Forbund - Bygge- og Trafikpolitisk udvalg inviterer til temamøde "Tilgænelighed for alle".

 

Tid: 8. september 2012 kl. 9.30 til 17.00.

Sted: Hotel Scandic Kolding.

Tid: 15. september 2012 kl. 9.30 til 17.00.
Sted: Scandic Randers.

Pris: 600 kr. Nødvendige hjælpere deltager gratis.

Frist for tilmelding: Senest den 30. juli. Max. 50 deltagere pr. kursus - først til mølle princippet.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

 

at tilmelding sker til Sigga Kristensen, e-mail ssbsk@herning.dk eller tlf. 96284003.

Beslutning

Bent Ole Nielsen ønsker at deltage den 8. september 2012 i Kolding.

 

Birgit Hagen ønsker at deltag den 15. september 2012 i Randers.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-587-06 Sagsbehandler: Sigga Kristensen  

Meddelelse fra formanden og rådets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

 

Med dagsordenen var udsendt fra Socialstyrelsen - Fra konvention til kommunal handicappolitik.

 

Modtaget nyhedsbrev som er rundsendt om god adgang - nye steder hvor handicappede kan færdes.

 

 • Vandrehjem i Silkeborg og Frederikshavn.

 • God Adgangs parkeringsplads kan ikke bruges af kassebiler.

 • Kunstmuseum Heart, Herning - mangler mobile teleslynge

 

Deltaget i temadag om handicapkonventionen.

 

Indbudt til fokusgruppe om kommunens it-hjemmeside.

 

Formanden har modtaget invitation til besøg hos dronningen.

 

Formanden rettede på Handicaprådets vegne en tak til Stinne for støtten i Handicaprådets arbejde. Hun flytter til Ringkøbing og udtræder af Handicaprådet.

 

Hendes stedfortræder Knud Erik Kirkegaard deltager fremover i møderne.