Dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 11. marts 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Udfordringerne på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget behandlede på møde d. 5. marts 2014 de økonomiske udfordringer, der er på handicap- og psykiatriområdet.
 
Ved halvårsregnskabet og efterårsopfølgningen i 2013 blev der konstateret, at der er en alvorlig budgetudfordring på området.
 

  • I 2014 forventes et underskud på ca. 22 mio. kr. – hertil kommer overførsel af et underskud fra 2013 på ca. 10 mio. kr.

  • I 2015 er der udsigt til et underskud på 26 mio. kr., stigende til 27. mio. i 2016 og 28 mio. kr. i 2017.

 

Social- og Sundhedsudvalget har fulgt udviklingen tæt og udfordringen indgår i budgetforliget for 2014. Med udgangspunkt i de forslag, som administrationen har fremlagt, har udvalget på møde d. 5. marts, over for Byrådet indstillet, at der gennemføres besparelser for ca. 20,5 mio. kr.

Byrådets behandler sagen d. 1. april; forslagene er sendt i høring i Handicaprådet, Udsatterådet, Sektor Med i Handicap og Psykiatri og Forvaltnings MED for Social, Sundhed og Beskæftigelse frem til d. 19. marts.

Sagsfremstilling

Den 6. marts 2014 blev der i forbindelse med høringen udsendt en orienteringsskrivelse og det mulighedskatalog der ligger til grund for Social- og Sundhedsudvalgets beslutninger. Her gøres der i store træk rede for baggrunden for budgetoverskridelsen og den proces der har været omkring mulighedskataloget. Disse dokumenter er vedlagt dagsordenen som bilag. 

Social- og Sundhedsudvalget behandlede i første omgang Mulighedskataloget på møde d. 19. februar. Der har siden været drøftelser i Økonomi- og Erhvervsudvalget med deltagelse af gruppeformændene. Der er enighed om, at opgaven ikke alene kan løses på handicap- og psykiatriområdet, men at alle skal bidrage til en løsning.
 

  • Social- og Sundhedsudvalget har med udgangspunkt i de forslag, der ligger i mulighedskataloget, besluttet besparelser for ca. 20,5 mio. kr.

  • Det er mellem gruppeformændene aftalt, at forventet underskud i 2013 ikke skal overføres, og at der tilføres handicap- og psykiatriområdet ca. 7,5 mio. kr. årligt, som finansieres af de øvrige fagudvalg.

 
Social- og Sundhedsudvalget har på møde d. 5. marts 2014 besluttet at indstille følgende besparelser til Byrådet:

[image]


De interessenter, der er på området, Handicaprådet, Udsatterådet og MED-udvalget m.v. har mulighed for at komme med bemærkninger til forslagene.
 
Social- og Sundhedsudvalget behandler høringssvarene på møde d. 24. marts, herunder stillingtagen til eventuelle ændringer i den indstilling der sendes til Byrådet. Samme dag behandles forslag til besparelser af Økonomi- og Erhvervsudvalget, inden de fremsendes til Byrådsmødet d. 1. april til endelig vedtagelse.
 
Der er i høringsfasen indkaldt til ekstraordinære møder i hhv. Handicaprådet, Udsatterådet og et fælles møde mellem Sektor-MED-udvalget for Handicap og Psykiatri og Forvaltnings-MED for Social, Sundhed og Beskæftigelse.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Social og Sundhedsudvalgets forslag til besparelser drøftes med henblik på, at afgive høringssvar 

Beslutning

Formanden for Handicaprådet havde til mødet udarbejdet forslag til høringssvar. Forslaget blev godkendt og sendes til Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag