Dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 11. februar 2016
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.69.48-K07-1-16 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Godkendelse af Årsrapport 2015 for Handicaprådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ifølge vedtægterne §2 for Handicaprådet i Herning Kommune, bør Handicaprådet afgive en årlig beretning om sit arbejde, eller på anden måde give kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde og virke.

Sagsfremstilling

Handicaprådet fremsender Årsrapport til godkendelse. Rapporten har været rundsendt til kommentering ved medlemmerne af Handicaprådet, og rapporten er blevet tilrettet.

 

Rapporten beskriver Handicapsrådets arbejde i 2015, herunder de emner, der har været behandlet, eller blevet orienteret om, samt de møder hvor et eller flere af rådets medlemmer har repræsenteret rådet. Der angives en oversigt over de emner, som Handicaprådet har afgivet høringssvar på.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at rapporten godkendes og videresendes til orientering i Herning Byråd.

Beslutning

Godkendt. Rapporten videresendes til orientering i Herning Byråd og til øvrige modtagere jf. bilag.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.48-P00-1-16 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Mål og delmål for Handicaprådet 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ifølge vedtægterne §2 for Handicaprådet i Herning Kommune, skal Handicaprådet udarbejde en arbejdsplan over de indsatsområder, som rådet vil sætte fokus på. Forslaget blev godkendt i februar 2014.

Sagsfremstilling

Formanden for Handicaprådet fremsender opmærksomhedspunkter for 2016.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at opmærksomhedspunkterne godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.48-K07-2-16 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Det Centrale Handicapråds årsberetning 2014/2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Det Centrale Handicapråds årsberetning for 2014/2015 er fremsendt.

 

Årsberetningen, som er interaktiv, kan læses på: http://www.dch.dk/aarsberetning2014-2015

 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at årsberetningen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Birgit Hagen gav ligeledes en orientering fra årsmødet d. 2. februar 2016, som hun og Anne Marie Søe deltog i.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-A50-1-16 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Nyt informationsmateriale til borgerne om visitation til hjemmehjælp

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 

Visitationsenheden har udarbejdet nyt informationsmateriale til borgerne omhandlende visitation til hjemmehjælp. Materialet består af en brochure og en film.

 

Informationsbrochuren beskriver, hvordan visitation til hjemmehjælp foregår samt lidt om, hvilket indhold hjemmehjælpen kan have - eksempelvis levering af madservice og hjælp til personlig pleje og praktiske opgaver.

 

Informationsfilmen viser, hvordan en visitationsproces forløber. Filmen ligger på Herning Kommunes hjemmeside. Dette link kan anvendes: http://sundhed.herning.dk/hjaelp-i-dit-hjem/hjemmehjaelp-og-pleje/visitation-til-hjemmehjaelp.

 

Birgitte Nystrup Andersen deltager i mødet under behandlingen af dette punkt.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Der var stor ros til Visitationsenheden for godt arbejde.

 

Sagsnr.: 05.05.06-G01-1-16 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Niveaufri adgang i Østergade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Formanden for Handicaprådet har modtaget en henvendelse fra ejeren af ejendommen hvorfra Murphy's drives i Østergade.

Efter renoveringen af Østergade har ejendommen ikke niveaufri adgang, og der spørges om hvorfor der er forskel fra de øvrige værtshuse.

 

Medsendte billeder vedlægges som bilag.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning

Handicaprådet anbefaler, at der afholdes et møde mellem parterne, så der i fællesskab kan findes en løsning på problemstillingen.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.03.00-A00-1-16 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Høring: Herning Kommunes indberetning til Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Ejnar Tang

Sagsresume

Herning Kommunes udkast til indberetning til Rammeaftale 2017, Udviklingsstrategien, forelægges Handicaprådet til høring. Indberetningsskemaerne præsenteres og omdeles på mødet.

Høringsfristen er 25. februar 2016.

 

Sagsfremstilling

Rammeaftalen på det sociale område m.v. er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område. Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi, som er den faglige udviklingsdel, og en Styringsaftale - kapacitets- og økonomidelen.

 

Ifølge bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde skal Rammeaftale 2017, Udviklingsstrategi og Styringsaftale, være fastlagt senest 15. oktober 2016. For at udarbejde Udviklingsstrategien har Sekretariat for Rammeaftaler indhentet kommunernes vurderinger af sammenhængen mellem behovet for tilbud og det samlede udbud af tilbud, overvejelser om tilbudsviften (som driftsherrer), forebyggende foranstaltninger samt tendenser og bevægelser.

 

Socialstyrelsen har udtalt, at der i 2016 og 2017 vil være særligt fokus på kommunikationsområdet. Som følge heraf er der sat særligt fokus på området i Rammeaftale 2017 og som følge deraf også i de kommunale indberetningsskemaer.

 

For at sikre et bredt regionalt overblik over generelle udviklingstendenser inden for efterspørgsel og målgrupper for de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger, er der på tværs af de fem rammeaftalesekretariater og Kommunernes Landsforening, KL, udarbejdet et fælles koncept for, hvordan koordinationen af de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger skal udmøntes i praksis (bilag 1).

 

Herning Kommunes input til Udviklingsstrategi er opdelt i to skemaer: Børn og Unge og Social, Sundhed og Beskæftigelse. Ejnar Tang omdeler og præsenterer skemaerne på mødet. Et tomt skema er vedhæftet som bilag.

 

Administrationen anmoder Handicaprådet om at afgive høringssvar til skemamaterialet senest 25. februar 2016.

 

 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet afgiver høringssvar til skemamaterialet.

Beslutning

Birgit Hagen laver udkast til høringssvar til kommentering ved de øvrige medlemmer af Handicaprådet. Herefter afgives endeligt høringssvar.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-15 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Flytning af mødet i august

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Formanden for Handicaprådet har fremsendt forslag om mødet i Handicaprådet d. 16. august 2016 flyttes.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at mødet flyttes til torsdag d. 18. august 2016.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-2-13 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Renovering af Bredgade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Belægnings- og inventarprojektet for Bredgade fra Torvet til Poulsens Plads samt del af Bryggergade udsendes hermed i offentlig høring i 4 uger.

Sagsfremstilling

Høringsfristen er d. 25. februar 2016.

 

Der er afholdt "drop-in-borgermøde" d. 8. februar 2016 mellem kl. 17.00 - 19.00 på Biblioteket, Østergade 8.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at det drøftes om der skal indgives høringssvar samt,
at eventuelt høringssvar udarbejdes.

Beslutning

Handicaprådet har noteret sig, at der etableres ramper til kørestolsbrugere og gangbesværede. Samt tilgængelighed for blinde og svagtseende.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Det webbaserede nøgletalsark kan ses på www.herning.dk under "Arbejde og ledighed". På samme side findes en rapport, der viser et resumé af de seneste nøgletal. Følgende bemærkninger tager afsæt i denne rapport, der er vedhæftet som bilag.

 

Det webbaserede nøgletalsark vil blive gennemgået uddydende på mødet i udvalget.

 

Da der ikke foreligger data for 2016 endnu, er det fortsat årsmålene for 2015, der følges op på ift. nøgletal.

 

Bemærkninger til nøgletallene.

 

Ledighed:

Det ses, at Herning i perioden december 2014 - december 2015 har haft en lavere bruttoledighedsprocent end landet som helhed

 

Ungeledighed:

Herning Kommune har siden august 2015 haft en lidt højere ungeledighed end landet som helhed.

 

Kontant- og uddannelseshjælp: 

Herning har i hele perioden siden juni 2014 haft en væsentligt lavere andel af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed

 

Forsikrede ledige:

Herning har i perioden december 2014 - december 2015 haft en lavere andel personer målt i forhold til arbejdstyrken på a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse end landet som helhed. Herning har i november og december haft en andel på niveau med Vestjylland som helhed.

 

Sygedagpenge:

Herning Kommune havde i november 2015 samme andel af sygedagpengermodtagere i arbejdsstyrken som landet som helhed.

 

Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune er faldet markant i perioden november 2014 til november 2015.

 

Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Antallet af fleksjob og ressourceforløb er steget konstant i perioden november 2014 til november 2015, og antallet af ledighedsydelsesmodtagere i november 2015 var højere end samme måned sidste år.

 

Førtidspension:

Der var 125 færre fuldtidspersoner, der modtog førtidspension i december 2015 end samme måned sidste år.

 

Særligt om unge ledige:

Vedlagt dette punkt er et notat, der beskriver udviklingen ift. unge ledige i Herning Kommune det seneste år.

 

Om administrative mål for 2016.

Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om status på arbejdet med administrative årsmål for 2016. 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-6-15 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Høring: udkast til Værdighedspolitik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udkast til værdighedspolitik sendes i høring i Handicaprådet. Høringsfristen er 24. februar 2016.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Finansloven for 2016 er det besluttet, at kommunerne skal vedtage en politik for en værdig ældrepleje. Politikken skal vedtages første gang i løbet af første halvår 2016. Herefter skal der i løbet af det første år i hver valgperiode formuleres en ny værdighedspolitik gældende for de følgende fire år.

 

For at sikre udmøntningen af værdighedspolitikken er der afsat 1 mia. kr. på landsplan til indsatser i kommunerne. Herning Kommunes andel er i 2016 14,760 mio. kr., som tildeles kommunen fra januar 2016.

 

Herning Kommune har lavet udkast til værdighedspolitik. Politikken er formuleret med input fra pårørende, frivillige og andre borgere, Ældrerådet, interesseorganisationer og patientforeninger samt ledere og medarbejdere i Herning Kommune.

 

Værdighedspolitikken er bygget op omkring seks temaer:

 

  • Forebyggelse
  • Livskvalitet
  • Selvbestemmelse
  • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  • Mad og ernæring
  • En værdig død.

 

 Inden for hvert tema er Herning Kommunes pejlemærker for en værdig ældrepleje beskrevet.

 

Administrationen anmoder om, at Handicaprådet afgiver høringssvar til udkast til værdighedspolitik senest 24. februar 2016.

 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet afgiver høringssvar til udkast til Værdighedspolitik.

Beslutning

Birgit Hagen har fremsendt forslag til høringssvar til øvrige medlemmer af Handicaprådet.

Forslaget blev godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-6-15 Sagsbehandler: Lone Juulsgård Henriksen  

Udmøntning af midler fra finansloven på ældrerådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med finansloven for 2016 er der afsat 1 mia. kr. til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne. Midlerne ligger ud over kommunernes budgetter for 2016.

 

De afsatte midler fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsniveauet på ældreområdet. Herning Kommunes andel udgør 14,76 mio. kr. Der anmodes om høringssvar til forslag til fordeling af midlerne.

Sagsfremstilling

For at få del i midlerne skal kommunalbestyrelsen udarbejde en værdighedspolitik og en redegørelse for anvendelse af midlerne. Midlerne for 2016 udmøntes løbende, når Sundheds- Ældreministeriet har behandlet redegørelserne, dog senest den 1. august 2016.

 

Social- og Sundhedsudvalget drøftede på møde den 3. februar 2016 et mulighedskatalog og indstillede de forslag, som fremgår af bilag. Mulighedskataloget med høringssvar behandles igen den 9. marts 2016 i Social- og Sundhedsudvalget. Herefter skal Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet godkende udmøntningen.

 

Forslagene, der fremgår af bilag, udvider serviceniveauet i Sundhed og Ældre med særligt fokus på de svageste ældre, som primært er tilknyttet plejecentrene.

 

I forbindelse med udarbejdelsen af kataloget er der sket inddragelse af både MED-systemet i Sundhed og Ældre samt formandskabet for Handicap og Psykiatris MED-udvalg, nærledere i Sundhed og Ældre samt Ældrerådet.

 

Opmærksomheden henledes på, at forslag med løbende drift tidsligt vil kunne igangsættes omkring 1. juni 2016, hvormed udgiften hertil vil være lavere i 2016 end i 2017 og frem. Helårsvirkningen af prioriterede forslag (varige driftsforhøjelser) kan således ikke overstige 14,76 mio. kr., hvis den fulde udgift skal kunne dækkes fremadrettet.

 

Økonomien i de enkelte forslag for henholdsvis 2016 og fremadrettet fremgår af bilagsmaterialet.  

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

der udarbejdes evt. høringssvar.

 

Beslutning

Drøftet. Medlemmerne arbejder videre med dette punkt, og der gives besked til Birgit Hagen.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-587-06 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Meddelelser fra formanden og rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Birgit Hagen orienterede om deltagelse i innovation workshop på Løvbakkerne som hun og Ejnar deltog i.

 

Birgit Hagen orienterede om deltagelse i møde om den døende patient ved Brugerrådet Hospitalenheden Vest.