Dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 10. december 2018
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.01.00-A00-4-18 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Budget 2019-2022. Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Høring af Handicaprådet vedrørende tilpasninger på skoleområdet.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget har på sit møde den 26. november 2018 behandlet og tiltrådt følgende indstillinger:

 

at de foreslåede tilpasninger på skoleområdet godkendes med henblik på, at der i perioden fra den 27. november til den 11. december 2018 kan ske information og drøftelse i MED-systemet samt høring i skolernes bestyrelser og Handicaprådet

at sagen genoptages ved Børne- og Familieudvalgets møde den 12. december 2018 med henblik på indstilling til Byrådets endelige godkendelse den 18. december 2018.

 

Høringsbrev og referat af dagsordenspunktet ved mødet 26. november 2018 er vedlagt som bilag.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet drøfter tilpasningerne på skoleområdet og evt. afgiver høringssvar.

Beslutning

Drøftet. Der afgives høringssvar.

Bilag