Dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 10. oktober 2019
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Godkendelse af dagsorden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 81.13.01-G01-1-19 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Svar på spørgsmål om flexture

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Handicaprådet udsatte på mødet den 15. august 2019 sag om fakta på priser for anvendelse af flexture med henblik på at få en repræsentant fra Midttrafik til at deltage i mødet og svare på spørgsmål.

Sagsfremstilling

Flextur drives af Midttrafik. Flextur er en del af den kollektive trafik og kan bruges af alle. En Flextur har ingen fast køreplan. Kunden bestemmer selv, hvornår man vil hentes, og hvor man vil køres fra og til. Flextur kan bruges alle ugens dage kl. 6.00 - 24.00 undtagen 24. og 31. december

 

Taksten for anvendelse af flexture er forskellige alt efter hvilken kommune, man bestiller kørsel i. Forskellen i prisen opstår, fordi der er mulighed for, at de enkelte byråd kan yde tilskud til taksten.

 

Byrådet i Herning Kommune har besluttet, at der ikke ydes støttet til Flextur, og derfor er taksten 14 kr. pr. km, dog minimum 70 kr. Pris er den samme både ud og hjem. Også selvom man passerer en kommunegrænse.

 

Der kan være særlige forhold, som giver variation i prisen. Eksempelvis hvis opsamlingsstedet ikke er samme sted, som kunden bliver sat af. Der kan være en byzone eller et knudepunkt, som i nogle byer er til en anden takst.

 

Der kan også være tale om en bevilget Handicapkørsel ud, og en Flextur hjem. For handicapkørsel er taksten 3 kr. pr. km.

 

Følgende forventes drøftet på mødet:

  • Ved ture, hvor kommunegrænser krydses - hvilken takst er så gældende, hvis prisen er den samme både ud og hjem?
  • Hvilke regler er der for betaling, hvis der er ledsager / bisidder med på turen.


Midttrafik deltager i sagens drøftelse.

Beslutning

Udsættes til næste møde, da Midttrafik ikke kunne deltage.

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Karin Locander  

Temadrøfteles - Borgere med kommunikative udfordringer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jf. Handicaprådets årshjul for 2019 er fastlagt en temadrøftelse for oktober mødet med overskriften: "Får borgere med kommunikative udfordringer den fornødne adgang til alternative og supplerende kommunikationsmuligheder?".

Sagsfremstilling

Forstander Louise Schjønning, Center for Kommunikation deltager i mødet og giver en generel orientering om, hvordan vi i Herning Kommune understøtter borgere med kommunkative udfordringer.

 

Udgangspunktet er både de synlige og usynlige handicap – fokus er på lige muligheder for alle.  

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orientering tages til efterretning.

Beslutning

Louise Schjønning orienterede om Center for Kommunikation – herunder om tilbud til borgere med kommunikative udfordringer. Notat omkring tolkebistand vedlægges til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Karin Locander  

Lighed i sundhed - adgang til sundhedstilbud.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sagen udsat på møderne den 15. og den 29. august 2019.

Sagsfremstilling

Handicaprådet fik på mødet den 28. marts 2019 en orientering om udkast til sundhedsaftale for 2019-2023.

 

I den forbindelse udtrykte rådet et ønske om en drøftelse / orientering i forhold til, hvordan Herning Kommunes beboere på botilbud understøttes i adgangen til at anvende sundhedstilbud - herunder også de forebyggende.

 

Handicap- og Psykiatrichef Kirsten Bundgaard vil på mødet give en orientering.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning. Handicaprådet ønsker fremover at drøfte den årlige tilsynsredegørelse svarende til den, som fremlægges for Social- og Sundhedsudvalget. Kost og motion drøftet. Motion (Bevæg dig for Livet) skal indgå som tema for Handicaprådets mødeplan 2020.

 

Sagsnr.: 27.03.22-A00-1-19 Sagsbehandler: Nete Kragelund  

Dagtilbud på Handicapområdet

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

På Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 29. maj 2019 besluttede udvalget, at dagtilbudsområdet på Handicapområdet skal differentieres, således tilbuddene bedre kan tilpasses borgernes individuelle behov.

 

Der vil fremadrettet være mulighed for modulindskrivninger: 1-5 moduler.

 

Indførsel af moduler giver anledning til serviceniveauændringer, som udvalget her præsenteres for.

 

Sagen fremlægges til foreløbig godkendelse med henblik på høring i handicaprådet og drøftelse i MED-organisationerne.

 

Fremlægges efterfølgende til endelig behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Dagtilbuddene på Handicapområdet er efter Servicelovens § 104 og er såkaldte Aktivitets- og samværstilbud.


”SEL § 104: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller livsvilkårene”.

 

Tilbuddene skal tilrettelægges individuelt og tage afsæt i den enkelte borgers plan for udvikling og/eller vedligeholdelse af færdigheder.

 

Ved at indføre moduler på samværs- og aktivitetstilbuddene på Handicapområdet, er der bedre mulighed for at tilrettelægge individuelle forløb, der har et større helhedsperspektiv.

Ved at indføre 1-5 moduler, som svarer til 1 til 5 dage kan der arbejdes mere struktureret i samarbejdet med for eksempel bostøtteområdet, hvis borgeren også er bevilget bostøtte. Det kan eksempelvis betyde, at borgeren bevilges modul 4 i dagtilbuddet, hvor den 5. dag, så er dagen, hvor der arbejdes med bostøtteopgaver, det vil sige opgaver der er relateret til at bo så selvstændigt som muligt.

 

Aktiviteterne i dagtilbuddene er primært aktiviteter, der foregår i grupper, hvorfor dagene (modulerne) ligner hinanden, men aktiviteterne skifter alt efter årstid, behov og hvad der rører sig i samfundet (tendenserne).

 

Når modulerne er endeligt godkendt, skal de implementeres i den nye struktur.


Det betyder, at borgernes nuværende bevillinger på halv- og heltid skal revurderes.


Dette sker efter individuelle og konkrete vurderinger, og gældende lovgivning om klagevejledning.

 

Selve implementeringen skal foretages i etaper, hvor Tre Birke og Aktivitetshuset er første etape.

 

De forventede ændringer i modulindskrivninger betyder, at belægningen på de enkeltes dagtilbud mindskes, og det medfører mindre træk i medarbejderressourcer.


Derfor skal der løbende driftjusteres og det kan betyde opsigelser af medarbejdere.

 

De nye serviceniveaubeskrivelse sendes til drøftelse i MED-organisationen. 

Der gøres opmærksom på, at der i bilaget "Serviceniveaubeskrivelser på § 104" er lavet en rettelse i forhold til det bilag, der var vedhæftet dagsordenen til Social- og Sundhedsudvalgets første behandling af sagen.

Rettelsen er på sidste side: Prisniveau 4 (Musikgrupper), hvor der fejlagtig var skrevet en pris på ca. 500 kr. Det korrekte beløb er 1.500 kr. Det korrekte beløb fremgår af bilaget til behandlingen i Handicaprådet.


Fristen  for høringssvaret til Social- og Sundhedsudvalget er tirsdag den 15. oktober 2019.

 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at sagen drøftes
at det drøftes, hvorvidt der skal afgives høringssvar til sagen.

Beslutning

Drøftet. Handicaprådet ønsker at afgive høringssvar i forhold til særligt fokus i revisiteringen på de individuelle behov for de borgere, som pt har et dagtilbud. Fristen for afgivelse af høringssvar ændres til den 23. oktober 2019.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-19 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Orientering om budgetforlig 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Handicaprådet orienteres om Herning kommunes budgetforlig 2020, og forligets betydning i forhold til handicapområdet.

Sagsfremstilling

Herning kommunes budgetforlig for 2020-23 blev indgået den 30. september 2019. På mødet orienteres om forligets indhold, som har betydning for handicapområdet på en række områder.

 

Forligsteksten er vedlagt som bilag.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning. Temaer fra budgetforliget (Bevæg dig for Livet, FN Verdensmål) skal indgå som temadrøftelser i Handicaprådet i 2020.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Meddelser fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Handicapprisen uddeles den 11. december 2019 kl. 13.00 i Byrådssalen.

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Meddelelser fra andre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Ingen bemærkninger.

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Til næste møde dagsordensættes følgende punkter fra Børn og Unge: Fællesstrategi Børn og Unge og Herning Modellen – økonomi. Forslag om, at der i mødeplanen for 2020 afsættes en temadag for Handicaprådet.