Dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 9. juni 2016
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 05.00.00-P15-1-13 Sagsbehandler: Line Engell Nørby  

Hørring mobilitetsstrategi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsfremstilling

Teknik og Miljø forvaltningen har udarbejdet forslag til en mobilitetsstrategi for Herning Kommune. Strategien skal være med til at sikre, at der skabes et solidt fundament for den fremtidige udvikling af den trafikale infrastruktur.

 

Teknik og Miljø udvalget har foreløbigt godkendt mobilitetsstrategien og sender hermed strategien til høring hos Handicaprådet

 

Mobilitetsstrategien er en samlet strategi for alle trafikanter, hvor mennesket og ikke transporten er det centrale. Strategien sætter fokus på, at vi benytter forskellige transportformer alt efter ærinde, tid og behov. Og det er strategiens mål, at transportsystemet betragtes som en helhed og ikke særskilte enheder. Trafik og transport skal derfor tænkes på en ny måde, hvor mobilitetstanken er vejen frem.

 

Strategiens mål er også at skabe mobilitet for alle. Derfor skal såvel borgere som besøgende have mulighed for at kunne træffe det rette transportmiddelvalg alt efter turens mål, længde og formål.

 

Strategien omfatter 6 temaer, som hver især indeholder politiske mål, målsætninger og initiativer for området. Desuden beskrives mobilitetsnettets opbygning med trafikårer og knudepunkter (transportsamlingssteder).

 

Strategien er et planstyrende redskab. Strategien vil indgå i tæt sammenhæng med kommunens øvrige planer, på linje med Kommuneplanens strategiske niveau, og med direkte sammenhæng til underliggende temaplaner og handlingsplaner. Strategien skal således sikre, at langtidsplanlægningen og arbejdet med god og bæredygtig mobilitet vil ske som en naturlig del af kommunens projekter.

 

Mobilitetsstrategien følges op af en handlingsplan for infrastrukturen i Herning Kommune samt sektorplaner. Mobilitetshandlingsplanen kommer til at indeholde konkrete anlægsprojekter og løsningsforslag, der skal sikre, at de begrænsninger, der er i den eksisterende infrastruktur, løses i forhold til strategiens temavisioner.

 

Teknik og Miljø forvaltningen vil på mødet gennemgå mobilitetsstrategien med Teknik og Miljøudvalgets ændringsforslag. Handicaprådets bemærkninger vil blive indarbejdet i endeligt forslag til strategi.

Beslutning

Line Nørby gennemgik mobilitetsstrategien.

Handicaprådet talte om ordvalget transport/befordring.

De ønskede billeder fra oplandet og ikke kun Herning by, og at materialet ændres til Herning kommune i stedet for Herning.

Der var ros til Teknik og Miljø for inddragelse af andre forvaltninger.

 

Formanden havde inden mødet rundsendt forslag til høringssvar. Forslaget videresendes til Teknik og Miljø forvaltningen.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Orientering om Regnskab 2015, Forårsopfølgning 2016 og Budget 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering om Regnskabet for 2015, som er behandlet på Byrådets møde den 26. april 2016.

 

Endvidere orientering om forårsopfølgningen, som er behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 25. maj. Der tages forbehold for ændringer i forbindelse med behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. juni og i Byrådet den 21. juni 2016.

 

Herudover gives en orientering om status på budget 2017 med fokus på høringsprocessen.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-A26-1-15 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Orientering om udmøntning af Handleplan 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Ejnar Tang

Sagsresume

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 25. maj 2016 blev forelagt en redegørelse for udmøntningen af Handleplan 2015 for Handicap- og Psykiatriområdet.

 

Sagsfremstilling

I dagsordenen til  Social- og Sundhedsudvalgets møde den d. 25. maj 2016 (dagordentekst vedlagt som bilag) blev redegjort for udmøntning af handleplan 2015.

 

Der er efter udmøntning af handleplanen udsigt til et underskud på 6,5 mio. kr. i 2016, idet der fortsat arbejdes målrettet på at sikre balance i budgettet fra 2017.

Parallelt med udmøntningen har Byrådet d. 27. april 2016 truffet afgørelse om, at underskuddet fra 2015 på 9,0 mio. kr. skal overføres. Det betyder, at der nu er udsigt til

et underskud på 15,5 mio. kr.

 

Social- og Sundhedsudvalget havde på mødet d. 25. maj 2016 en grundig og saglig drøftelse af udmøntningen og en række spørgsmål til de beskrevne konsekvenser og udtalelser fra medarbejderne. Udmøntningen som den er gennemført blev taget til efterretning.

 

Social- og Sundhedsudvalgets behandlede også på mødet forårsopfølgning for 2016. Her skulle udvalget tage stilling til hvorvidt der skal tages initiativ til yderligere korrigerende handlinger med henblik på håndtering af det merforbrug, der opstår som følge af overførsler fra 2015.

Social- og Sundhedsudvalget ønsker ikke på nuværende tidspunkt at foretage yderligere korrigerende handlinger, men at holde fokus på håndtering af den langsigtede udfordring med at bringe udgifter i balance med budgettet - Handleplan 2015.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Der blev spurgt indtil "Ny strategi for Det socialpsykiatriske område", Ejnar Tang orienterede herom.

Ny strategi for Det socialpsykiatriske område behandles på møde i Social- og Sundhedsudvalget d. 15. juni 2016, og punktet vil komme på Handicaprådets dagsorden i august.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-587-06 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Meddelelser fra formanden og rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Birgit Hagen har deltaget i møde omkring Kulturpolitik i Herning kommune.

 

Hun har ligeledes deltaget i 2 konferencer omkring genoptræning, hjerneskade og hjemmesygepleje i eget hjem.