Dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 9. januar 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P05-2-19 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Udviklingskatalog for Handicap- og Psykiatriområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17. december 2019 blev Social- og Sundhedsudvalget præsenteret for forvaltningens udkast til et udviklingskatalog med konkrete forslag til omlægninger og nye tiltag for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri.

 

Handicaprådet anmodes om høringssvar til forslagene, således at det kan indgå i Social- og Sundhedsudvalgets videre behandling af sagen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandlingen af efterårsbudgetopfølgningen besluttede Social- og Sundhedsudvalget, at der skal udarbejdes en handleplan på Handicap- og Psykiatriområdet med henblik på håndtering af det forventede merforbrug. Social- og Sundhedsudvalget har prioriteret, at der i forhold til løsningen af den langsigtede udfordring på området skal lægges vægt på nytænkning.

 

Beslutningen om et udviklingskatalog er i tråd med intentionerne i Herning Kommunes budgetforlig 2020 for Handicap- og Psykiatriområdet. Det fremgår af budgetforligsteksten, at der skal tænkes i nye baner inden for særligt visitation, kapacitetsplan og sammenhængen mellem bostøtte og bosteder.

 

Det udarbejdede udviklingskatalog beskriver 4 spor, som skal være retningsgivende for arbejdet de kommende år:

 

1. Flere tilbud i Herning Kommune til herningborgere – kapacitetsplan.

2. Etablering af alternative og nye løsninger

3. Visitationen – nye tilgange

4. Tidligere kendskab til borgerne og livsfaser

 

Udviklingskatalogets forslag sendes hermed i høring i Handicaprådet. Høringsfristen er den 16. januar 2020 kl. 12.

 

Kataloget er vedlagt som bilag.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at der udarbejdes høringssvar.

Beslutning

Drøftet. Handicaprådet godkender, at der afgives høringssvar til Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag