Dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 8. juni 2015
Mødested: Mødelokale C3.17, Rådhuset

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 05.05.06-P20-6-13 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Vinderprojektet vedr. Banegårdspladsen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Projektleder Lars Ravnemose informerer om vinderprojektet for Banegårdspladsen i Herning.

 

Lars Ravnemose deltager i mødet kl. 16.00.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Lars Ravnemose oplyste, at CC Contractor og Niras vandt arkitektkonkurrencen i forbindelse med etablering af den nye terminal og den generelle ombygning af Banegårdspladsen. Der bliver etableret 6 busbaner med tilhørende perroner.

 

Lars Ravnemose orienterede om møde med repræsentanter fra Handicaprådet, hvor der var blevet givet gode input til at sikre handicapvenlighed. Forslagene vil nu blive drøftet med entreprenøren.

 

Arbejdet går igang i august og forventes at være færdigt næste sommer.

 

Sagsnr.: 27.35.08-A00-1-15 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Herning Kommunes Aktivitetscenterstrategi, 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Som led i Mulighedskataloget 2015-2018 er der truffet en politisk beslutning om, at der skal udarbejdes en ny strategi for aktivitetscentre og aktivitetshuse. Formålet er at fremtidssikre området.

 

Social og Sundhedsudvalget har godkendt en ny strategi for aktivitetscentre og aktivitetshuse på sit udvalgsmøde den 18. februar. Den version Ældrerådet forelægges er tilrettet med Social- og Sundhedsudvalgets kommentarer. Byrådet har på baggrund af Mulighedskataloget og indholdet i den vedtagne Aktivitetscenterstrategi foreslået, at aktivitetscentret på Holtbjerg flyttes til en anden lokalitet  med henblik på en besparelse på huslejeudgifterne samt lukning af 5 daghjemspladser på Fuglsangsø Centret. Forslaget har været sendt til høring i offentligheden.

 

Den nye aktivitetscenterstrategi lægger op til en fortsættelse af det koncept, som den eksisterende aktivitetscenterstruktur bygger på.

 

Sagsfremstilling

Som led i Mulighedskataloget 2015-2018 er der truffet en politisk beslutning om, at der skal udarbejdes en ny strategi for aktivitetscentre og aktivitetshuse med det formål at fremtidssikre området.

 

Social og Sundhedsudvalget har med få kommentarer til det redaktionelle indhold godkendt en nye Aktivitetscenterstrategi på sit udvalgsmøde den 18. februar i år. Den version, som Handicaprådet forelægges, er tilrettet med Social- og Sundhedsudvalgets kommentarer.

 

Byrådet har efterfølgende, som led i de forestående besparelser, besluttet at aktivitetscentret på Holtbjerg flyttes til en anden lokalitet med henblik på at opnå en besparelse på huslejeudgifterne – og at der nedlægges fem daghjemspladser på Fuglsangsø Centret.

 

Den tidligere aktivitetscenterstrategi blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget i 2008. Der blev i den forbindelse etableret to aktivitetscentre i hver af de 4 geografiske plejeområder i Herning Kommune med følgende ydelser tilknyttet:

·        Daghjem ("skal-ydelse" ifølge lovgivning)

·        Træning ("skal-ydelse" ifølge lovgivning)

·        Personalestøttede aktiviteter ("skal-ydelse" ifølge lovgivningen)

·        Forebyggende og aktiverende tilbud ("kan-ydelse").

 

Hvor det har været muligt, er aktivitetscentre bygget i tilknytning til plejecentre. Dertil kommer et antal aktivitetshuse med forebyggende og aktiverende tilbud - primært drevet af brugerne selv. Siden 2008 er der sket løbende organisatoriske og fysiske tilpasninger i aktivitetscenterstrukturen.

 

Den nye aktivitetscenterstrategi lægger op til en fortsættelse af det koncept, som den eksisterende aktivitetscenterstruktur bygger på. Brugerne vil opleve glidende overgange mellem de forskellige typer af tilbud, så det er nemt for borgerne at fortsætte med aktiviteter, som de oplever bidrager positivt til deres sundhedstilstand. Det eksisterende koncept har fokus på også at skabe gode vilkår og rammer for de frivillige ressourcer, som spiller en central rolle for at aktivitetscentrene løser de opgaver, som Herning Kommune er pålagt lovgivningsmæssigt.

 

Områdeleder for Kost og Træning, Elin Mogensen, deltager under behandlingen af punktet kl. 16.15.

 

Strategien er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.60.08-G01-1-15 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Regler og retningslinjer for bevilling af kørestole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Formanden har på baggrund af en række henvendelser bedt om at få en orientering om regler og retningslinjer for bevilling af kørestol.

 

Ledende terapeut på hjælpemiddelområdet, Ulla Brit Hansen, deltager i mødet kl. 16.30 for at give en orientering.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Kørestole er hjælpemidler, der bevilges efter §112, når der er et væsentligt behov til stede. Borgeren skal have behov for at komme ud dagligt, for at der kan bevilges kørestol. Har borgeren kun lejlighedsvis behov for kørestol, f.eks. i forbindelse med familiebesøg, er pågældende ikke berettiget til bevilling og vil blive henvist til selv at anskaffe.

 

Samtidig med at borgeren modtager afgørelse på sin ansøgning om kørestol, modtager pågældende en ankevejledning.

 

Det er forvaltningens opfattelse, at Herning Kommune følger Ankestyrelsens praksis på området meget nøje.

 

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 29.09.00-P20-2-13 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Herning Kommunes praksis i forbindelse med udskrivning fra sygehus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Chef for sygeplejen i Herning Kommune, Gitte Nørgaard, deltager i mødet for at fortælle om Herning Kommunes praksis i forbindelse med udskrivning af borgere fra sygehuset, herunder udskrivningsbesøg og opfølgende hjemmebesøg.

 

Gitte Nørgaard er inviteret til mødet kl. 16.45

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Gitte Nørgaard orienterede om nationalt udbudte opfølgende hjemmebesøg, der tilbydes borgere, som efter screening på sygehuset vurderes at kunne profitere af et besøg. Det opfølgende besøg varetages af egen læge og en hjemmesygeplejerske senest 8 dage efter udskrivningen. Der er ikke længere en aldersgrænse for tilbuddet, og formålet med besøget er at forebygge genindlæggelse. I Aulum er der med derværende lægepraksis som forsøg indgået aftale om, at de opfølgende hjemmebesøg skal ske indenfor 48 timer efter udskrivelsen.

 

I 2013 godkendte Socical- og Sundhedsudvalget et forslag om, at der i Herning Kommune gennemføres udskrivningsforsøg indenfor 24 timer efter udskrivelse hos borgere, der modtager hjemmehjælp/hjemmesygepleje. Der er siden gennemført ca. 600 udskrivningsbesøg, og det er sygeplejerskernes vurdering, at det har forebygget genindlæggelser.

 

Pjecer om de to ordninger blev uddelt.

 

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.35.12-G01-1-15 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Orientering om Hjemløseteamets arbejde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Leder af hjemløseteamet i Herning Kommune, Tina Ladefoged Hansen deltager i mødet for at give en orientering om teamets arbejde blandt hjemløse, psykisk syge borgere og borgere med udelukkende sociale problemer.

 

Tina Ladefoged Hansen deltager i mødet kl. 17.00.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Hjemløseteamets arbejde har været igang siden 2010. Det har en forsknings- og evidensbaseret tilgang.

Socialforskningsinstituttets tælling viser en stigning i antallet af hjemløse på landsplan. Der er dog lokalt i Herning Kommune ikke tale om en stigning.

 

I Herning kommune var der ved seneste opgørelse (2013) 149 hjemløse, heraf 45 unge. Tallet dækker over indlagte på sygehuse, indsatte i fængsler og personer med ophold på forsorgshjem, som ikke har en bolig at vende tilbage til. Der er ikke mange "gadesovere".

 

For at hjemløseteamet skal opnå gode resultater, er det af stor betydning, at borgeren selv ønsker støtten, men der forsøges altid med en opsøgende indsats.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-15-14 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Udkast til friluftslivstrategi i høring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mathias Utoft Jørgensen og Erik Skibsted

Sagsresume

Høring om friluftslivsstrategi for Herning Kommune.

 

Friluftslivsstrategien sætter fokus på at fremme friluftslivet i naturen, parker og byrum for på den måde, at skabe et fremtidssikret fokus på udviklingen i friluftslivet. Strategien udstikker 4 overordnede målsætninger, og sætter fokus på 4 temaer i friluftslivet.

 

Udkast til strategien er i offentlig høring fra 1. juni til 31. juli 2015.

Sagsfremstilling

Herning Kommune vedtog i 2013 en revideret naturpolitik, som i 10 mål beskriver indsatsen på det grønne område. Et af målene er friluftsliv, hvor indsatsen er, at udarbejde en strategi for friluftslivet.

 

Friluftslivsstrategien sætter fokus på at fremme friluftslivet i naturen, parker og byrum for på den måde, at skabe et fremtidssikret fokus på udviklingen i friluftslivet. Strategien udstikker 4 overordnede målsætninger, og sætter fokus på 4 temaer i friluftslivet; Bevægelse, Fællesskab, Læring og Oplevelser.

 

Friluftslivet skal spille en aktiv rolle i udviklingen af Herning Kommune som et godt sted at bo og være, og derfor er visionen i friluftslivsstrategien:

 

Et alsidigt, tidssvarende friluftsliv,

som er med til at skabe rammerne

om det gode liv

for borgerne i Herning Kommune.

 

Der har i arbejdet med strategien været stort fokus på at indsamle viden om friluftslivet og ønsker til et fremtidigt friluftsliv i øvrige forvaltninger. Der er på den baggrund nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Sundhed og Ældre, Kultur og Fritid, Veje, Trafik & Byggemodning, Planafdelingen samt Natur og Grønne Områder. Herudover har der været dialog med repræsentanter fra Center for Børn og Forebyggelse samt Center for Børn og Læring.

 

Udkast til strategien er i offentlig høring fra 1. juni til 31. juli 2015. 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at udkast til friluftslivstrategi for Herning Kommune godkendes.

Beslutning

Formandens forslag til høringssvar blev godkendt og sendes til Teknik og Miljø - natur og grønne områder.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Orientering om Regnskab 2014, Forårsopfølgning 2015 og Budget 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Orientering om regnskab 2014, som er behandlet i Byrådet den 28. april 2015.

 

Endvidere orientering om forårsopfølgningen 2015, som er behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 6. maj 2015, i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. maj 2015 og i Byrådet den 26. maj 2015.

Herudover en status på budgetlægningen for 2016 med fokus på høringsprocessen.

 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Budgetoverskridelsen i 2014 er blevet eftergivet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Udfordringen i forhold til at få budgettet for 2015 til at holde er for så vidt angår handicap- og psykiatriområdet fortsat at få efterspørgslen efter støtte til at passe med den økonomi, der er til at etablere tilbud.

 

De økonomiske rammer for 2016 er endnu ikke fastlagt på grund af Folketingsvalget.

 

Sagsnr.: 15.00.00-P05-1-13 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Nøgletal vedrørende førtidspension, fleksjob m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen fremsender til orientering de seneste data vedrørende ledighed, fleksjob og førtidspension m.v.

Sagsfremstilling

Bemærkninger til nøgletallene.

 

Bruttoledigheden

Herning Kommune har med 4,3 % fortsat en lavere bruttoledighed end landsgennemsnittet, og samtidig var bruttoledigheden i Herning Kommune i marts 2015 mindre end samme måned sidste år.

 

Fleksjob

Antallet af fleksjob er steget markant det seneste år. I november 2013 var der i alt 882 fleksjob, mens tallet i november 2014 var på 1004 fleksjob.

 

Førtidspension
I april 2015 er der tilkendt 12 nye førtidspensioner. I 2015 er der indtil nu tilkendt 60 førtidspensioner. I hele 2014 blev der til sammenligning tilkendt i alt 119 førtidspensioner svarende til ca. 10 nytilkendelser pr. måned i 2014 .

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-587-06 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Meddelelser fra formanden og rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

A.

Formanden orienterede om indbydelse fra Det Danske Madhus til 25 års jubilæum den 11. juni. Ingen havde mulighed for at deltage.

 

 

B.

På næste møde drøftes etablering af Tekstilmuseeum. Museumsinspektør Tinna Møbjerg deltager i mødet.

 

 

C.

På næste møde drøftes proceduren for uddeling af Handicapprisen for 2015.