Dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 7. juni 2018
Mødested: B2.20

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Godkendelse af dagsorden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Referat godkendt.

 

Sagsnr.: 15.00.00-G01-3-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Temadrøftelse - Beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Jobcenterchef Troels Kjærgaard og sekretariatsleder Lisbeth Blaabjerg vil på mødet præsenterer Handicaprådet for beskæftigelsesområdet.

 

Nøgletal for området i relation til Handicappede vil kort blive gennemgået.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orientering tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning. Troels Kjærgaard deltog i mødet. Det gennemgåede materiale medsendes referatet.

DH opfordrede Jobcentret til at gøre brug af Danske Handicaporganisationers guide om Handicap og Job. Guiden kan findes via dette link http://www.handicap.dk/media/215295/guide_om_handicap_og_job_pdfa.pdf

Gensidig opfordring til dialog mellem Jobcenteret og Handicaprådet.

 

Sagsnr.: 13.05.00-G00-1-17 Sagsbehandler: Lene Ahle Skoubo Jakobsen  

Orientering om høring af nyt bybusnet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Line Engell Nørby

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen orienterer om høringen af nyt bybusnet, som Teknik og Miljøudvalget har godkendt på deres møde den 19. februar 2018, pkt. 35.

Nedenfor er en kort beskrivelse af ændringerne.

 

 • Tilgængelighed på alle ruter
  Ældre og handicappede bliver tilgodeset med mere tid i alle køreplanerne. Alle busser bliver med laventré.
 • Kortere køretid til og fra Herning station
  Flere bybuslinjer vil fremover køre mere direkte mellem stoppestedet og Herning Station mindst én gang i timen, således køretiden i bussen bliver kortere.
 • Sammenhæng i bybusnettet
  Den hidtidige sammenhæng mellem bybuslinjerne på Herning Station opretholdes, og der indlægges mere tid, så bybusserne kan holde køreplanen - også i myldretid. Der planlægges større ophold på Herning Station, så kunderne får mere tid til omstigning mellem linjerne.
 • Ensartet linjeføring
  Bybuslinjerne får samme linjeføring både ud fra Herning Station og retur ind mod Herning Station.
 • Én og samme bybuslinje til hvert byområde
  Antallet af linjevarianter reduceres, og hvert byområde betjenes af sin egen bybuslinje. Dermed bliver bybusnettet mere overskueligt, når kunderne kun skal forholde sig til én bybuslinje.

 

Høringen fandt sted 5. - 25. marts 2018 via Midttrafiks hjemmeside.

Forslag til revision af bybusnettet blev fremlagt på Byrådets budgetkonference i april 2018.

Godkendelse af endelige linjer til nyt bybusnet er på Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 30.maj 2018 og sendes derefter til godkendelse i Økonomiudvalget og sluttelig i Byrådet.

  

Kort for de nye bybuslinjer samt opstilling Flexbus vs. Flextur er vedlagt.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Gennemgang og orientering af ruter efter høringen. Lene Ahle Skoubo Jakobsen og Line Engell Børby fra Teknik og Miljø deltog i mødet.

Nordjyllands Trafikselskab afprøver i øjeblikket en ordning med mobilitetsknudepunkter i forhold til flextur. Forsøget kører i Lemvig Kommune.

 

På næste møde drøftes indmelding om tilgængelighed, via platformen "Giv et praj".

Bilag

 

Sagsnr.: 00.15.00-A00-4-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Præsentation af Handicap og Psykiatri

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Handicap- og Psykiatrichef Ejnar Tang vil på mødet præsentere Handicaprådet for organiseringen på Handicap og Psykiatri området.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orientering tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning. Det gennemgåede materiale blev uddelt. Materiale vedlægges referatet.

Ældre handicappede på plejecentre blev drøftet.

 

Sagsnr.: 27.36.00-P23-1-18 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Revision af kvalitetsstandarder 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Birgitte Nystrup Andersen

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget skal én gang årligt revidere og godkende kommunens kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning efter Servicelovens §§83 og 86.  

 

Social- og Sundhedsudvalget har 1. behandling af kvalitetsstandarderne på udvalgsmødet den 29. maj 2018 som punkt nr. 47. Kvalitetsstandarderne sendes nu til høring i Handicaprådet og Ældrerådet forud for 2. behandlingen i Social og Sundhedsudvalget den 15. august 2018.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne har til formål at oplyse kommunens borgere om det serviceniveau, de kan forvente, når de modtager ydelser. Desuden indeholder de en række praktiske oplysninger, der er nyttige at vide i forbindelse med, at de modtager hjælpen.

 

En kvalitetsstandard er derfor i udgangspunktet et borgerrettet dokument, der klargør det politisk vedtagne serviceniveau. Men kvalitetsstandarder benyttes også som et arbejdsredskab i Visitationsenheden og af leverandørerne af hjemmehjælp og deres medarbejdere. Kvalitetsstandarder udgør således et godt grundlag for dialog om hjælpen mellem politikere, borgere og fagpersoner.

 

I forbindelse med denne revision er der ingen nye kvalitetstandarder, og administrationen har udelukkende foretaget redaktionelle ændringer i de eksisterende – det vil sige at ændringerne ikke har betydning for serviceniveauet.

 

Kvalitetsstandarden for døgnforplejning i plejeboliger udgår, da den omfattede mad leveret til modtagekøkkener. Kvalitetsstandarden for ydelser i plejeboliger omfatter mad, der produceres på plejecentrene.

 

I løbet af efteråret 2018 bliver de eksisterende kvalitetsstandarder tilpasset ”Fælles Sprog 3” (FSIII), som er en ny fælleskommunal dokumentationsmetode for dokumentation og udveksling af data på social-og sundhedsområdet.

 

Social- og Sundhedsudvalget har 1. behandlet sagen den 29. maj 2018 (punkt nr. 47) og forventes at 2. behandle sagen den 15. august 2018.

 

Fristen for at aflevere høringssvar er 1. juli 2018.

 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet afgiver høringssvar.

Beslutning

Drøftet. De afgivne bemærkninger indskrives i høringssvar.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-4-16 Sagsbehandler: Jonas Røge  

Årsstatistik fra Ankestyrelsen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ankestyrelsen har udgivet deres årsstatistik for 2017

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har udgivet deres ankestatistik for 2017. Set hen over alle lovområder matcher vi landsgennemsnittet i forhold til den totale omgørelsesprocent.

 

Omgørelsesprocenten er antallet af hjemviste, ændrede og ophævede sager set i forhold til det samlede antal behandlede sager. Omgørelsesprocenten for 2017 er samlet set på 30% og landsgennemsnittet er ligger ligeledes på 30%.

 

·        Afgørelser truffet efter lov om social service og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ligger vi lidt bedre end landsgennemsnittet.

·        Afgørelser truffet efter pensionslovene og lov om sygedagpenge ligger vi lidt dårligere end landsgennemsnittet.

·        Afgørelser truffet efter lov om aktiv socialpolitik ligger vi noget dårligere end landsgennemsnittet.

·        Afgørelser truffet efter lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og øvrige sager, ligger vi væsentligt dårligere end landsgennemsnittet. Der er dog tale om et meget begrænset antal sager, så enkelte sager kan være udslagsgivende for resultatet.

 

Resultatet i statistikken for 2017 er dog det dårligste år på samtlige lovområder, hvis man sammenholder resultatet med resultaterne for 2015 og 2016. Den samlede omgørelsesprocent for 2015 var 22,4% og for 2016 23,3%. Det kan ikke på baggrund af statistikken udledes hvad årsagen til den højere omgørelsesprocent er.

 

Omgørelsesprocenten skal dog ses i sammenhæng med antallet af sager, der er faldet fra 439 sager i 2014 til 302 sager i 2017.

 

Der er trukket tal fra Ankestyrelsen for at få de specifikke tal for SSB vedrørende serviceloven, således at afgørelser fra Børn og Unge ikke påvirker resultatet.

 

Omgørelsesprocenten var på hele servicelovens område 34 % for Herning Kommune. Hvis vi alene tage de sagsområder fra serviceloven som behandles i SSB er omgørelsesprocenten på 24,3 %.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at årsstatistikken tages til efterretning

Beslutning

Til efterretning. Statistikken drøftes videre i forbindelse med temadrøftelse om retssikkerhed ultimo 2018.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P25-1-16 Sagsbehandler: Christina Nielsen  

Status på frikommuneforsøg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

  x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Ejnar Tang

Sagsresume

Herning Kommune deltager i perioden 2017-2021 i frikommunenetværket ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde” sammen med Favrskov, Holstebro, Randers, Silkeborg, Skive og Aabenraa Kommuner. Deltagelsen indebærer, at kommunerne afprøver forskellige frikommuneforsøg, som skal bidrage til en bedre opgaveløsning, og til at borgerne opnår øget frihed og selvbestemmelse i deres hverdag.

 

Social- og Sundhedsudvalget har af flere omgange fået en orientering om Herning Kommunes deltagelse i netværket. Senest d. 20. september 2017, hvor udvalget godkendte en endelig deltagelse i de to forsøg med tilkøbsydelser, forsøget med teknologiske hjælpemidler og i forsøget vedrørende flytning/optagelse i botilbud.

 

Udvalget får her en status på de forsøg, som Herning Kommune allerede deltager i og en orientering om kommende forsøg, som Herning Kommune har mulighed for at deltage i.  

 

Sagsfremstilling

Efter en længere proces med udarbejdelse af forskellige beskrivelser og uddybende ansøgninger til Børne- og Socialministeriet, har ministeriet nu godkendt alle forsøg fra 1. ansøgningsrunde.

 

Forsøget med teknologiske hjælpemidler og forsøget vedrørende flytning/optagelse i botilbud startede op i henholdsvis ultimo 2017 og primo 2018. Forsøgene med tilkøbsydelser starter op, så snart, at der i netværket er en endelig afklaring om tilkøbsprisen i forhold til momspålæggelse.

 

Indledningsvis er der blevet brugt en del tid på udformning af et evalueringsdesign sammen med evaluator VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) og på udarbejdelse af lokale procedurer, sagsgange og infomateriale.

 

Forsøget med flytning/optagelse i et bedre egnet botilbud er det eneste af de tre forsøg, som er gået i drift. Eksempler på flyttesager er en borger, der er er flyttet fra et bofællesskab til et døgndækket botilbud, en borger der er flyttet fra et større botilbud til et mindre og en borger, som er flyttet fra et botilbud til et plejecenter. Alle flytninger er sket med sigte på, at borgeren modtager den støtte, som vedkommende har behov for, og at vedkommende opnår mere frihed og selvbestemmelse i hverdagen.

 

I forsøget med teknologiske hjælpemidler er driften, et botilbud og et plejecenter, klar til at gå i gang med testning af to forskellige kameraløsninger. Det sker med henblik på at finde den rigtige løsning til bestemte borgere. Der er tale om borgere, som enten har behov for et tilsyn om natten, af hensyn til deres sikkerhed og tryghed, eller som i dagtimerne har brug for alene tid i deres lejlighed med en lukket dør. Forsøget skal medvirke til, at borgerne opnår øget frihed og privatliv.

 

 

 

Forsøg

Indhold

Status

1. rundes

forsøg

Udfordre anvendelse af § 129 (optagelse i særlige botilbud uden samtykke) om optagelse i botilbud

Optagelse i et bedre egnet botilbud for borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der ikke modsætter sig en flytning, men som mangler evnen til at give samtykke hertil.

Igangsat i december 2017

Teknologiske hjælpemidler som supplement til pædagogisk støtte og omsorg, når borgeren ikke kan give samtykke hertil

Afprøvning af teknologier, som alarmer og videokamera, ved borgere med betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsniveau, som mangler evnen til at give samtykke hertil.

Igangsat i januar 2018.

Tilkøbsydelser efter servicelovens § 83 (hjemmehjælp i form af praktisk hjælp og personlig pleje)

Borgere, der er i forvejen er visiteret til hjemmehjælp, kan tilkøbe ekstra hjemmehjælp, f.eks. til rengøring.

Igangsættes i april/maj 2018

Tilkøbsydelser efter servicelovens § 85 (socialpædagogisk støtte)

Borgere, der i forvejen er visiteret til socialpædagogisk støtte, kan tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse til aktiviteter i hjemmet eller udenfor hjemmet. F.eks. ledsagelse til en biograftur.

Igangsættes i april/maj 2018

 

 

Folketinget godkendte i 2. ansøgningsrunde et boligforsøg vedr. muligheden for etablering af udslusningsboligheder i flere forskellige boligtyper til en bredere målgruppe. Med den nuværende lovgivning er det kun muligt at etablere disse boliger i almene familieboliger og i ungdomsboliger under særlige forhold. Målgruppen er også begrænset til hjemløse borgere eller borgere, der kommer fra et § 107 tilbud (midlertidigt botilbud til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau eller særlige sociale problemer). Herning Kommune er interesseret i at deltage i dette forsøg. Netværket er dog aktuelt i gang med at afklare mulighederne og de praktiske forhold for en deltagelse i forsøget. Forsøget afprøves også i et andet frikommunenetværk.

 

 

Forsøg

Indhold

Status

2. rundes

forsøg

Etablering af udslusningsboliger

Forskellige boligtyper, undtaget private, kan indgå i forsøget som udslusningsboliger. Målgruppen er borgere med sociale problemer og/eller handicap

Netværket er i gang med at afklare mulighederne for en deltagelse i forsøget

 

 

Folketinget har givet helt eller delvist tilsagn til 6 nye forsøg. Lovgivningen til disse forsøg træder i kraft til juli 2018. For en række af forsøgene vil ministeriet stille krav om indsendelse af en særskilt ansøgning med uddybende information og godkendelse heraf, inden kommunerne må igangsætte forsøgene. Når lovgivningen er vedtaget, får udvalget en ny orientering om de forsøg, som Herning Kommune ønsker at deltage i.

 

 

Forsøg

Indhold

3. rundes

Forsøg

Bedre overgang fra ung til voksen

Udvidelse af aldersgrænsen i specialiserede efterværns-tilbud op til det 25 år samt til at unge med omfattende funktionsnedsættelser allerede kan visiteres ind i tilbuddet fra det 15 år. Forskellige faktorer kan være afgørende for at, det er relevant og meningsfuldt at tilbyde/fortsætte et tilbud efter serviceloven § 66, stk. 1, nr. 5-6 (opholdssteder og døgntilbud som anbringelsessteder for børn og unge). Det kan være af hensyn til den unges udvikling/familiens trivsel.

Mere sammenhængende forløb i psykiatrien

Mere sammenhængende og helhedsorienterede forløb for borgere tilknyttet psykiatrien, som får indsatser på tværs af forskellige sektorer.

Hjælpeordning jf. servicelovens § 95 stk. 3 (tilskud til hjælp til en nærtstående person, som helt eller delvis passer borgeren). som efterværn

Bevilling af midlertidige BPA-ordninger (borgerstyret personlig assistance) som efterværn til 18-23 årige unge med massive støttebehov, hvor forældre passer den unge i hjemmet.

Brug af særlig døråbnere på yderdøre, der hører til, og afgrænser boenheder i større tilbud

Brug af særlige døråbnere på yderdøre, der naturligt hører til den boenhed, afdeling eller afsnit, som borgeren er en del af, i stedet for det samlede centerets yderdør

Udvidelse af teknologiforsøget til hjemmeboende borgere, som er berettiget til plejebolig eller botilbud

Afprøvning af teknologiske hjælpemidler ved borgere i eget hjem, der er berettiget til en plejebolig eller et botilbud, men som ikke kan flyttes dertil, da de er inhabile og ikke vil flyttes. Ligeledes borgere, som afventer en ledig bolig, og hvor der i en meget begrænset periode er behov for anvendelse af et teknologisk hjælpemiddel i eget hjem

Udvidelse af teknologiforsøget til anbringelsessteder for børn og unge efter servicelovens § 66 stk. 1 nr. 5 og 6 (opholdssteder og døgntilbud som anbringelsessteder for børn og unge)

Afprøvning af teknologiske hjælpemidler ved børn og unge med betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der er anbragt/i aflastning på et godkendt opholdssted eller døgninstitution

 Social- og Sundhedsudvalget har på mødet den 18. april 2018, taget status til efterretning, samt besluttet at sende sagen til orientering i Handicaprådet.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at udvalget tager status til efterretning
at udvalget sender sagen til orientering i Handicaprådet.

Beslutning

Udsættes til næste møde, da der så kan gives en orientering om selve forsøget.

 

Sagsnr.: 27.69.48-P24-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Revision af Handicaprådets vedtægter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Revision af de gældende vedtægter fra 2013.

Sagsfremstilling

På mødet en første drøftelse af de nuværende vedtægter for Handicaprådet og eventuelle ønsker til ændringer.Formanden for Handicaprådet indstiller, 5. april 2018, pkt. 14:

at vedtægterne drøftes i forhold til eventuelle ændringer.Handicaprådet, 5. april 2018, pkt. 14:

Udsat

Beslutning

Vedtægterne blev godkendt og skal efterfølgende godkendes af Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.48-P24-2-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Revison af Handicaprådets forretningsorden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Revision af den gældende forretningsorden fra 2006.

 

Sagsfremstilling

På mødet en første drøftelse af den nuværende forretningsorden for Handicaprådet og eventuelle ønsker til ændringer.Formanden for Handicaprådet indstiller, 5. april 2018, pkt. 15:

at forretningsordenen drøftes i forhold til eventuelle ændringer.

 Handicaprådet, 5. april 2018, pkt. 15:

Udsat

Beslutning

Forretningsordenen blev godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.48-Ø00-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Budget for Handicaprådet - 2018-2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Der er til Handicaprådets arbejde i 2018 afsat 53.000 kr.

 

Beløbet skal dække udgifter til mødediæter, deltagelse i konferencer, forplejning i forbindelse med møder, udgifter i forbindelse med evt. uddeling af handicapprisen og annoncering herom.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orientering tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 81.44.00-G01-1-17 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Temadag Det Centrale Handicapråd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Det Centrale Handicapråd inviterer til temadag om handicaprådenes rolle, funktion og virkemåde.

Sagsfremstilling

Da temadagen var overtegnet den 30. maj, afholdes tilsvarende temadag Ålborg, den 24. oktober kl. 09:00 - kl. 15:45.

Målgruppe: Medlemmer af kommunale handicapråd; både repræsentanter fra handicaporganisationerne, kommunalpolitikere og embedsmænd. Endvidere vil dagen være relevant for sekretariatsmedarbejdere for handicapråd.

Pris: 2.200 kr. pr. deltager.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at deltagelse drøftes.

Beslutning

Birgit, Lise-Lotte, John og Käthe tilmeldes.

Ønsker flere at deltage sendes mail til Käthe ssbke@herning.dk.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Meddelser fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Der er kommet forslag fra Børn og Unge om ekstraordinært møde forud for udarbejdelse af Børn og Unge politikken, den 20. juni 2018.

På grund af for få deltagere fra Handicaprådet, efterspørges der en ny dato. Dato udmeldes senere.

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Meddelelser fra andre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.