Dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 5. april 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.13.00-P23-1-18 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Weborganisationens arbejde med digital tilgængelighed

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I december 2016 trådte det europæiske webtilgængelighedsdirektiv i kraft.

Sagsfremstilling

Direktivet, som nu er implementeret i dansk lovgivning, skal sikre, at offentlige hjemmesider og apps er tilgængelige for borgere med handicap.

I Herning Kommune har weborganisationen HKweb arbejdet målrettet med digital tilgængelighed på herning.dk siden 2015.

Det betyder, at vi allerede i vid udstrækning overholder kravene i den ny lovgivning.

 

Sinnet Ellehauge Haag, daglig leder af HKweb, giver en orientering om weborganisationens arbejde med digital tilgængelighed.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Det gennemgåede materiale medsendes referatet. Medlemmerne fra Danske Handicap Organisationer opfordres til at formidle blandt deres medlemmer, at bruge funktionen feedback (fanen til højre på alle sider) når de oplever fejl og mangler på Herning.dk.

Sinnet Ellehauge Haag tager kontakt til formanden med henblik på etablering af en mailgruppe som kan inddrages, når der sker struktuelle ændringer på Herning.dk indenfor området.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-28-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Organisering på området for Center for Børn og Forebyggelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Centerchef Bo. U. Berthelsen vil på mødet præsentere Handicaprådet for organiseringen på området for Center for Børn og Forebyggelse.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Det gennemgåede materiale medsendes referatet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-14 Sagsbehandler: Karin Locander  

Kommende møder i Handicaprådet - temadrøftelser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Formandsskabet for Handicaprådet har fastlagt temadrøftelser for møderne i 2018 i Rådet.

 

Der er lavet plan for temadrøftelser på de kommende møder i Handicaprådet.

 

 • 7. juni 2018 - To temaer
  Beskæftigelse - hvordan ser tallene ud i Herning Kommune samt
  Handicap og Psykiatri - en præsentation af Handicap og Psykiatriområdet.
 • 30. august 2018 - Lighed i Sundhed
  Med udgangspunkt i Sundhedspolitikken for Herning Kommune fremlægges indsatser og strategier på området til drøftelse.
 • 4. oktober 2018 - Tilgængelighed
  Tilgængelighed handler om andet end fysisk tilgængelighed. Der lægges op til en drøftelse af, hvordan Handicaprådet ser "tilgængelighed" og hvilke elementer, som bør indgå i den videre drøftelse i Rådet.
  Allerede på mødet 5. april 2018 er dagsordensat tilgængelighed på Herning Kommunes hjemmeside.
 • 22. november 2018 - Retssikkerhed samt temaer for drøftelse i 2019.

 

Sagen fremlægges til orientering for Handicaprådet.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orientering tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 13.05.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Høringssvar i forbindelse med omlægning af bybusruter i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Mateteriale i forbindelse med høring er tidligere sendt til Handicaprådets medlemmer pr. mail.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen orienterer om høringen af nyt bybusnet, som Teknik og Miljøudvalget har godkendt på deres møde den 19. februar 2018, pkt. 35.

 

Nedenfor er en kort beskrivelse af ændringerne. 

 • Tilgængelighed på alle ruter
  Ældre og handicappede bliver tilgodeset med mere tid i alle køreplanerne. Alle busser bliver med laventré.
 • Kortere køretid til og fra Herning station
  Flere bybuslinjer vil fremover køre mere direkte mellem stoppestedet og Herning Station mindst én gang i timen, således køretiden i bussen bliver kortere.
 • Sammenhæng i bybusnettet
  Den hidtidige sammenhæng mellem bybuslinjerne på Herning Station opretholdes, og der indlægges mere tid, så bybusserne kan holde køreplanen - også i myldretid. Der planlægges større ophold på Herning Station, så kunderne får mere tid til omstigning mellem linjerne. 
 • Ensartet linjeføring
  Bybuslinjerne får samme linjeføring både ud fra Herning Station og retur ind mod Herning Station.
 • Én og samme bybuslinje til hvert byområde
  Antallet af linjevarianter reduceres, og hvert byområde betjenes af sin egen bybuslinje. Dermed bliver bybusnettet mere overskueligt, når kunderne kun skal forholde sig til én bybuslinje.

 

Høringen var fastlagt til 5. - 25. marts 2018 via Midttrafiks hjemmeside.

Forslag til revision af bybusnettet vil herefter blive fremlagt på Byrådets budgetkonference i april 2018.

 

Høringstekst og kort for de nye bybuslinjer er tidligere sendt på mail til Handicaprådets medlemmer.

 

Der er efterfølgende udarbejdet høringssvar ud fra de afgivne kommentarer, som er samlet af Handicaprådets formand.

  

Høringssvar vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orientering om høringssvaret tages til efterretning.

Beslutning

Orientering om høringssvaret taget til efterretning.

Høringssvarets korte tidsfrist blev drøftet.

Administrationen sikre orientering af organisationen om Handicaprådets møder, så muligheden for at tilrettelægge høringssvar i forhold til mødedatoer optimeres. Ekstraordinære møder vil ofte være at foretrække, da dialogen i et møde kan give et andet høringssvar.

Teknik & Miljø inviteres til næste møde, for at give en status på processen.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.48-P24-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Revision af Handicaprådets vedtægter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Revision af de gældende vedtægter fra 2013.

Sagsfremstilling

På mødet en første drøftelse af de nuværende vedtægter for Handicaprådet og eventuelle ønsker til ændringer.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at vedtægterne drøftes i forhold til eventuelle ændringer.

Beslutning

Udsat

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.48-P24-2-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Revison af Handicaprådets forretningsorden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Revision af den gældende forretningsorden fra 2006.

 

Sagsfremstilling

På mødet en første drøftelse af den nuværende forretningsorden for Handicaprådet og eventuelle ønsker til ændringer.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at forretningsordenen drøftes i forhold til eventuelle ændringer.

 

Beslutning

Udsat

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-587-06 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Invitation til temadag i Det Centrale Handicapråd, den 30. maj 2018, sendes med referatet. Hvis du ønsker at deltage, så send en mail til ssbke@herning.dk

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-14-18 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Rammeaftale 2019-20 på det specialiserede social- og specialundervisningsområde: bemærkninger til forslag til pejlemærker

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til pejlemærker for Rammeaftale 2019-20 sendes i høring i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelserne og regionsrådet i hver region indgår hvert andet år én samlet rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

 

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over kommunale og regionale tilbud, som bliver anvendt af flere kommuner. Der er fokus på både den faglige udvikling og på styring af tilbuddenes kapacitet og behovet for pladser på tværs af kommunerne i regionen. Rammeaftalen kan derudover indeholde aftaler om udviklingen i taksterne og prisstrukturen for tilbud omfattet af rammeaftalen.

 

KKR Midtjylland, som er sammensat af borgmestre og andre politikere fra de 19 kommuner i Region Midtjylland, inviterer til lokale politiske drøftelser af forslag til pejlemærker for Rammeaftale 2019-20.

 

Forslag til pejlemærker i Rammeaftale 2019-20

Rammeaftalen skal sikre fælles principper for koordinering, styring og udvikling af de kommunale og regionale tilbud.

 

KKR Midtjylland foreslår følgende politiske pejlemærker for Rammeaftale 2019-20:

 

"Den nære psykiatri:

 • Stadig flere borgere rammes af psykiske lidelser. Den nære psykiatri - forstået som indsatser rettet mod den enkeltes hverdagsliv - spiller en afgørende rolle. Både når psykisk sygdom skal forebygges, men også når man skal komme sig og leve et godt liv med en psykisk sygdom
 • KKR Midtjylland har igangsat en proces, som skal føre til et fælles udspil for udviklingen af den nære psykiatri mellem kommuner, region, almen praksis og civilsamfund
 • Udspillet om den nære psykiatri forventes at blive indarbejdet som et fælles udviklingsområde i Rammeaftale 2019-20 og den næste Sundhedsaftale.

 

Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme:

 • Kommunerne oplever en tilgang af børn og unge, der diagnosticeres med en autismespektrumforstyrrelse - ofte kombineret med andre former for funktionsnedsættelser
 • Det kan være vanskeligt at få disse børn og unge til at trives i almene skolemiljøer. Derfor forestås det, at kommuner og region igangsætter fælles udviklingstiltag med fokus på, hvordan samspillet mellem det almene og specialiserede område kan understøtte den enkeltes progression, samt metoder til at forebygge og afhjælpe "skolevægring" og angst blandt børn og unge med autisme
 • Udviklingstiltag vil også omhandle, hvordan der kan arbejdes med gode overgange fra skole til ungdomsuddannelse, og videre til uddannelse og beskæftigelse i voksenlivet.

 

Effekt, progression og gennemsigtighed:

 • Fokus på effekt, progression og gennemsigtighed fortsættes som et overordnet fælles udviklingsområde og tilgang, der skal understøtte, at borgerne opnår størst mulig livskvalitet og mestring
 • Fokus på effekten af sociale indsatser og progression i borgerens udvikling gør sig gældende for alle borgere, der modtager ydelser inden for det specialiserede socialområde
 • Kommunerne og regionen forpligter sig på at arbejde med evidensbaserede metoder og vidensdeling om, hvad der virker, med henblik på at øge den enkelte borgers livskvalitet og mulighed for selv at mestre så stor en del af sit liv som muligt
 • Samtidig skal der skabes øges gennemsigtighed i forholdet mellem udgifter og de ydelser, den enkelte borger modtager
 • Ved en sådan øget gennemsigtighed i samhandlen skal borgerens progression afspejle sig i udgifterne for den ydelser, borgeren modtager".

 

Forslaget til pejlemærker for Rammeaftale 2019-20 sendes hermed i høring i Handicaprådet. Fristen for høringssvar er fredag den 13. april 2018 kl. 12.

 

Sagen behandles i Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget 18. april 2018.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet drøfter forslaget til pejlemærker med henblik på høringssvar.

Beslutning

Medlemmerne fra Handicaprådet sender input til høringssvar, til formanden, som herefter udarbejder et udkast til høringssvar. Det afgivne høringssvar sendes til medlemmerne til orientering.