Dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 4. november 2014
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 05.05.06-P20-6-13 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Orientering om projekt kompaktterminal på Banegårdspladsen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Projektleder og arkitekt Lars Ravnemose deltager i mødet med henblik på at informere om udviklingen af den nye terminal på Banegårdspladsen.

 

Der er 3 firmaer (teams med entreprenør underrådgivere), der skal deltage i en projektkonkurrence, som afvikles i starten af 2015.

 

Planafdelingen under By, Erhverv og Kultur er i øjeblikket i gang med udarbejdelse af konkurrenceprogrammet, som indeholder retningslinjer og inspiration til projektet.

 

Projektet består af et nyt, samlet terminalanlæg til busser på Banegårdspladsen samt en ny terminalbygning.

 

Lars Ravnemose deltager i mødet kl. 16.10.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Handicaprådet bad administrationen om at være opmærksom på, at der etableres langtids-handicap-p-pladser, herunder også, at der skabes mulighed for at også handicapbusser skal kunne benytte parkeringskælder/parkeringshus.

 

Sagsnr.: 27.18.00-P20-1-14 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering om projektet "Barnet i centrum - Familien i fokus"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering om at Herning Kommune deltager i projekt ”Barnet i centrum – Familien i fokus” i perioden 01. september 2014 – 31. december 2015. Der er tale om et projekt om udvikling og afprøvning af en model for tværfaglig og tværsektoriel indsats til børn med cerebral parese (spasticitet) i alderen 0-8 år og deres familier. Helene Elsass Center er projektejer. Parter i projektet er Odense Kommune, Furesø Kommune, Gentofte Kommune, Lyngby-Tårbæk Kommune, Herning Kommune, Odense Universitetshospital, Hillerød Hospital, Herlev Hospital og Regionshospitalet i Herning.

Sagsfremstilling

Helene Elsass Center, der er forsknings- og udviklingscenter for cerebral parese, har taget initiativ til projektet. Projektets formål er at øge kvalitet og sammenhæng i indsatsen på området og som led heri udvikle og afprøve en model for indsats og samarbejde.  

 

Modellen skal medvirke til at sikre børn med cerebral parese og deres familier en kvalificeret indsats tidligst muligt, baseret på nyeste viden. Modellen skal fungere som brobygning i forhold til både familie, aktører, indsats og forløb; den skal sikre at indsatsen dels sker som led i samarbejde mellem alle relevante aktører, og dels at viden løbende overdrages og inddrages i det videre forløb med og omkring barnet og familien. Det er forventningen, at en sådan brobygningsmodel medvirker til, at børn med cerebral parese opnår bedre mulighed for kontrol over eget liv, herunder optimal funktionsevne, bedre livskvalitet samt mulighed for selvforsørgelse i voksenlivet.  

 

Projektet forventes at få stor betydning for både børn og familier med cerebral parese samt det offentlige system, der vil opnå bedre udbytte af ressourcer og indsats på både kortere og længere sigt.  

 

Helene Elsass Center

 • Varetager projektledelsesfunktionen

 • Bidrager med viden og forskning

 • Stiller centrets ressourcer gratis til rådighed

 • Yder gratis kost og logi til familier samt repræsentanter fra kommuner og hospitaler, der kommer langvejs fra i projektperioden

 • Betaler for omkostninger til projektets evaluering af modellen. Evalueringen varetages af KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning)

 

Deltagende kommuner:

 • Identificerer og kontakter relevante familier

 • Yder eventuelt dækning af udgifter for deltagende familier i form af kørsel eller tabt arbejdsfortjeneste

 • Tilbyder projektets fælles tilbud til alle familier med børn med cerebral parese i henhold til kommunens inklusionskriterier i forhold til projektet samt målgrupperne for de pågældende valgte moduler

 

Kommuner og hospitaler:

 • Forpligter sig til at samarbejde og levere som beskrevet i henhold til valg af moduler, herunder aftalt tids- og ressourceforbrug

 • Bidrager med flerfaglig deltagelse fra hver organisation og på tværs af afdelinger

 • Bidrager med faglige projektdeltagere i hele projektperioden (og helst samme)

 • Bidrager med viden, erfaringer og relevante praksiscases

 • Leverer data til evaluator vedr. projektets evalueringsdel

 

I Herning Kommunes projekt- og styregruppe deltager fagpersoner fra såvel dag- som døgninstitutioner, specialskoler, centerklasser og forvaltninger (Social, Sundhed og Beskæftigelse, Børn og Unge).

 

Skolekonsulent og Hjerneskadekoordinator for børn og unge med erhvervet hjerneskade, Henny Holmgaard, deltager kl. 17.00.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Når evalueringen foreligger (om ca. 1½ år), vil den bliver forelagt Handicaprådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-96-14 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Masterplan og strategier for handicap- og psykiatriområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Forudsætningen for at der kan findes langsigtede løsninger på de økonomiske udfordringer er, at opgaverne gribes an på nye måder. Det er – udover en økonomisk udfordring – også en faglig og organisatorisk udfordring.

 

Handicap og Psykiatri har udarbejdet nye strategier på udsatteområdet og for visitation til sociale tilbud. De indgår som delelementer i en samlet masterplan for Handicap og Psykiatri.

 

Masterplanen fremlægges hermed til orientering for Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Det overordnede formål med udarbejdelse af en masterplan for Handicap og Psykiatri er at skabe en fælles politisk, administrativ og organisatorisk forståelse for den indsats, der er nødvendig for at håndtere den økonomiske udfordring på handicap- og psykiatriområdet. Der skal være balance mellem lovgivning, forsyningsforpligtelse, serviceniveau og budgetrammer.
 
I det bilag, der er vedlagt dagsordenen, er der en oversigt over de mange delelementer, som kommer til at udgøre den endelige Masterplan.
 
Masterplanen tager udgangspunkt i de overordnede visioner og de mål, der er fastlagt for Handicap og Psykiatri. Den overordnede strategi for området er under udarbejdelse. Her er en kortfattet beskrivelse af de økonomiske, faglige og organisatoriske styringsudfordringer. Der opstilles overordnede målsætninger for styring af området, tilgangen til opgaveløsningen og udviklingsperspektiverne.

 

Disse udfordringer og perspektiver er allerede præsenteret for Social- og Sundhedsudvalget, dels i det perspektivnotat, der blev behandlet forud for forårets budgetkonference, dels i mulighedskataloget og den efterfølgende implementeringsplan.
 
Forudsætningen for styring af området er, at der mellem forvaltningen og den decentrale drift er en fælles forståelsesramme for udfordringer, målsætninger og opgaveløsninger. Modellen er udgangspunkt for den dialog, der løbende skal være med de decentrale sociale tilbud og skitserer samtidig nogle af de centrale temaer og målsætninger.
 
I tilknytning til den overordnede målsætning er forvaltningen i gang med at udarbejde en række strategier. Udvalget har allerede vedtaget den strategi, som retter sig indad mod administrationen: ”Strategi for visitation til sociale tilbud”.

 

Hertil kommer en række forskellige strategier, som retter sig mod driften af sociale tilbud, hvor Social- og Sundhedsudvalget indtil videre har vedtaget ”Strategi for udsatteområdet”. Arbejdet med strategi for misbrugsområdet og psykiatriområdet er under udarbejdelse.
 
En strategi er en langsigtet planlægning, som fører til eller mod et mål. Mål og rammer for strategien skal fastlægges politisk. Herefter skal forvaltningen sikre, at de mange aktører på området agerer inden for de fastlagte mål og rammer. Herunder vil der være en række forskellige indsatser og metodiske tilgange til opgaveløsningen.
 
Der er nogle faste rammer for strategierne:

 • De skal udvikles inden for nuværende budgetrammer, hvilket kun kan afviges i det omfang, området kan udvikles, og der på længere sigt kan opnås en bedre udgiftsstyring gennem sociale investeringer.

 • De tager udgangspunkt i den nuværende organisering, hvilket dog ikke udelukker, at der skitseres ændringer i organiseringen, som sikrer fagligt og økonomisk mere bæredygtige enheder.

 • Strategierne skal tage pejling af lovgivningen, de aktuelle nationale, regionale og lokale udviklingstendenser og den nyeste faglige og metodiske udvikling på området.

De enkelte strategier vil i sagens natur blive meget forskellige, fordi de skal imødekomme forskellige behov. Strategierne udarbejdes alle i dialog med de aktører, der er på området, dels internt i Handicap- og Psykiatriafdelingen, men i lige så høj grad på tværs af andre afdelinger og forvaltninger.


Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-62-14 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Høring vedr. ny strategi for visitation til sociale tilbud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af besparelser på handicap- og psykiatriområdet den 2. april 2014 blev forvaltningen bemyndiget til at igangsætte udarbejdelse af en række nye strategier på området.

En ny strategi for visitation til sociale tilbud er nødvendig, fordi Handicap og Psykiatri skal gribe opgaven an på en ny måde. Balancen skal genoprettes mellem forventninger, lovsikrede krav på tilbud og de økonomiske rammer og de faglige krav, der er til en specialiseret social indsats. En strategi er en langsigtet planlægning, som fører til eller mod et mål. Mål og rammer for strategien skal fastlægges politisk. Herefter skal forvaltningen sikre, at de mange aktører på området agerer inden for de fastlagte mål og rammer.

 

Social- og Sundhedsudvalget vedtog i møde den 24. september 2015 en foreløbig godkendelse af målsætningerne og forslag til serviceniveauer.
Social- og Sundhedsudvalget ønsker fortsat fokus på overgangen fra barn til voksen samt de tværgående visitationer. 

Endelig vedtog udvalget, at sagen sendes til høring i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Strategi for visitation til sociale tilbud er særlig central for styring af økonomien på hele området. Det er ved visitationen, der træffes beslutning om iværksættelse og ophør af foranstaltninger. Her købes pladser i de sociale dag- og døgntilbud. Det er her, der foretages opfølgning, og det er her behovet for pladskapacitet registreres.

Den nye strategi skal bidrage til afklaring af de forskellige opgaver og roller i indsatsen og styrke den samlede kommunale koordinering omkring borgeren. Borgeren er i centrum ved visitationen, men der er mange forskellige aktører omkring borgeren; andre afdelinger – interne og eksterne sociale tilbud. De varetager hver opgaver med forskellige interesser og ansvar. Tydelighed i opgave- og rollefordelingen er forudsætningen for, at samarbejdet med og omkring borgeren kan lykkes. Her er fælles mål, styrkelse af dialog og samarbejde helt central.
 
Det skal være klart, hvilke borgere, der er omfattet af de specialiserede sociale tilbud, og hvem der kan profitere af tilbud i normalområdet. Normaltilbud skal altid gå forud for specialtilbud. Med det udgangspunkt har vi skærpet fokus på afgrænsning af målgruppe og visitation til området. Der skal være den nødvendige kapacitet i de specialiserede sociale tilbud, men ikke større end nødvendigt. Det kræver, at vi sikrer flow på de specialiserede pladser. Derfor er forventningen til borgeren, at de medvirker i rehabiliterende forløb med fokus på personlig udvikling og progression i de sociale tilbud, der iværksættes.
 
Indsatsen på handicap- og psykiatriområdet er politisk forankret i Social- og Sundhedsudvalget. Her fastlægges målsætningerne og serviceniveauet, som skal kommunikeres tydeligt til borgere og aktørerne på området. Organisatorisk er opgaven forankret i Handicap og Psykiatri. Her planlægges og udføres opgaven i koordination mellem visitationen og interne og eksterne sociale tilbud. Men i praksis er det også en fælles opgave i afgrænsningen mellem normalområdet til specialområdet. Der er mange ”indgange” i overgangen fra Børn og Unge, til og fra Beskæftigelsesafdelingen og Sundhed og Ældre.  

Hovedformålet med strategien er at fastlægge en fælles politisk, administrativ og organisatorisk forståelse for den indsats, der er nødvendig for at håndtere den økonomiske udfordring på handicap- og psykiatriområdet. Der skal være balance mellem lovgivning, forsyningsforpligtelse, serviceniveau og budgetrammer.
 
De mange aktører på området skal arbejde ud fra politisk fastlagte målsætninger og serviceniveauer. Samarbejdet på området styrkes, indsatsen koordineres og effektiviseres, og udgiftsudviklingen skal styres.

Strategien er sammensat af et hovednotat: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud og en række bilag. Der er dels tale om dokumenter, som allerede indgår i afdelingens styringsgrundlag, hvoraf nogle (bl.a. målgruppeafgrænsningen) er politisk vedtaget, men der er også tale om nye dokumenter, som fremadrettet skal understøtte styringen af området.
 
Mål og rammer for strategien skal fastlægges politisk. Herefter skal forvaltningen sikre, at de mange aktører; sagsbehandlere, samarbejdsparter, decentrale ledere og medarbejdere mv. agerer inden for de fastlagte mål og rammer.
 
Social- og Sundhedsudvalget skal godkende de målsætninger, der fremgår af hovednotatet og fastlægge serviceniveauet, som fremgår af bilaget.  

Målsætninger  
Det overordnede mål er, at borgere med funktionsnedsættelse så vidt muligt er selvhjulpne og selvbestemmende, så de kan leve et godt og aktivt liv i et forpligtende socialt fællesskab.
 
Herunder er der opstillet følgende målsætninger for visitation til sociale tilbud:  

 • Målsætninger for visitation af borgeren, som bl.a. omhandler

  • Borgerservice

  • Tydelighed omkring serviceniveauet

  • Effektiv sagsbehandling

 

 • Målsætning for samarbejde, koordination og dialog, som bl.a. omhandler

  • Fælles principper for koordination og samarbejde

  • Helhedsorienteret sagsbehandling

  • Fokus på overgang fra barn til voksen

  • Pårørende og netværk som medspillere

  • Samarbejde om tilrettelægning af sociale tilbud

 

 • Målsætninger for økonomisk styring, som bl.a. omhandler

  • Målgruppeafgrænsning

  • Kapacitetsstyring

  • Opfølgning på mål

  • Nøgletal for indsatsen

Serviceniveauer
Serviceniveaubeskrivelserne indeholder en beskrivelse af de bærende principper og overordnede principper, herunder:

 • Aflastning og afløsning

 • Socialpædagogisk støtte i egen bolig og i bofællesskaber uden døgndækning

 • Døgntilbud

 • Dagtilbud

 • Visitation og tildeling

 • Kvalitetskrav til leverandørerne

Målsætninger og serviceniveauer fremgår af vedlagte rammenotat, med tilhørende bilag.


Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at målsætningerne for visitation til Sociale tilbud godkendes,
at forslag til serviceniveauer godkendes, og
at forvaltningen øger fokus på overgangen fra barn til voksen samt den tværgående visitation.

Beslutning

Indstillingen vedtaget.

 

Handicaprådet var især glad for, at det nu står på tryk, at der skal være et samarbejde om den enkelte borger på tværs af sektorer.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.30.08-K04-1-14 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Høring af udkast til Sundhedsaftale 2015-2018

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 x
 x
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland, som består af politiske repræsentanter fra region og kommuner, har sendt udkast til politisk aftale "mere sundhed i det nære på borgerens præmisser" og sundhedsaftale 2015-2018 i høring.

 

Den samlede sundhedsaftale består af 4 dele:

 • politisk aftale "mere sundhed i det nære på borgerens præmisser" (henvender sig primært til det politiske niveau)

 • sundhedsaftale, der konkretiserer den politiske aftales visioner og mål i indsatser og aftaler om opgavefordeling (henvender sig primært til det organisatoriske/administrative niveau)

 • delaftaler, som er aftaler for specifikke målgrupper/indsatser (henvender sig primært til udfører-niveauet)

 • værktøjskasse, som består af sundhedsfaglige dokumenter (henvender sig til udfører-niveauet)

 

Social- og Sundhedsudvalget behandlede punktet den 24. september 2014 og sendte sundhedsaftalen til høring i Handicaprådet. 

 

Handicaprådet bedes drøfte indholdet i udkastene med henblik på afgivelse af høringssvar.

Sagsfremstilling

Formålet med den samlede sundhedsaftale er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, der går på tværs af hospitaler, almen praksis og kommune.

 

Sundhedsaftalen omfatter indsatser indenfor både somatikken og psykiatrien, blandt andet sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering, behandling og patientsikkerhed.

Endvidere indsatser som rækker ind på for eksempel beskæftigelses- og uddannelsesområdet.

 

Indsatsområder får på forskellig vis betydning for den kommunale opgavevaretagelse.
Især skal følgende områder fremhæves:

 

 • Enkel og let adgang til kommunale tilbud
  Et tema som går på tværs af flere af de beskrevne indsatser i sundhedsaftalen
  er tilgængelighed i forhold til de kommunale tilbud. Fx peges der i aftalen på,
  at det er et udviklingsområde at etablere én indgang til kommunale
  sundhedstilbud og én indgang til de kommunale akuttilbud.

 

 • Øget fokus på børn og unge
  Med Sundhedsaftalen styrkes indsatsen i forhold til børn og unge. Den overordnede tilgang er, at børn og unge så vidt muligt skal kunne opretholde et hverdagsliv hjemme og i familiens lokalmiljø. Fokus er således på at fremme inklusion og tidlig indsats. Det betyder blandt andet, at kommunen får en mere aktiv koordinerende rolle i forhold til børn og unge med psykiske lidelser og kan fx efter behov indkalde til netværksmøder for at sikre en sammenhængende forløb for barnet/familien. Samarbejdet om børn med somatisk sygdom indgår også som et særligt udviklingsområde i aftalen. Endelig peges der i aftalen på behovet for at udvikle særlige forebyggelsestilbud til unge. Udvikling af det tværsektorielle samarbejde og nye tilbud i forhold til børn og unge vil typisk indebære, at forskellige dele af den kommunale organisation involveres og stiller således også krav til den interne koordinering på tværs af afdelinger og forvaltningsområder.

 

 • Akutområdet
  Aftalen lægger op til en fortsat udbygning af de kommunale akutfunktioner,
  hvilket vil sige indsatser, der kan leveres inden for få timer af døgnet alle
  ugens dage. Kommunerne skal endvidere understøtte hurtig udskrivelse fra
  hospital med smidige arbejdsgange og tilgængelighed, så borgeren kan
  komme hjem – også aften og weekend. I modsætning til tidligere
  sundhedsaftaler indeholder aftalen ikke varslingsfrister i forbindelse med
  udskrivning fra hospital.

 

 • Øget integration mellem sundheds- og arbejdsmarkedsområdet
  Aftalen indeholder indsatser, der skal bidrage til, at borgere med somatisk/psykisk sygdom i højere grad bevarer deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

 • Differentieret indsats
  Sundhedsaftalen betyder, at der i højere grad skal arbejdes systematisk med
  differentierede indsatser. Et indsatsområde i aftalen er derfor implementering
  af et fælles redskab til differentiering af det tværsektorielle samarbejde om den
  enkelte borger.

 

Umiddelbart vurderes indholdet i sundhedsaftalen til at have fokus på væsentlige emner inden for de kommende års indsats på sundhedsområdet.

 

Aftalen lægger op til, at flere sundhedsydelser skal ske i det nære (tæt på borgerens hverdag), hvilket er i god overensstemmelse med opfattelsen i Herning Kommune.

 

Hvis værdierne i den politiske aftale:

 

 • vi sætter borgeren først

 • vi skaber resultater

 • vi udfordrer vanetænkning

 

skal være gældende, vil det nødvendigt med et opgør med kassetænkningen, som også er udgangspunktet for den politiske aftale. Derfor må det være en betingelse, at "pengene følger borgeren", hvilket Social- og Sundhedsudvalget også påpegede i tilbagemeldingen til det tidligere udkast til den politiske aftale.

 

Administrationen vurderer med baggrund i de foreliggende økonomiske udfordringer samt vurderingen af, at princippet om at "pengene følger borgeren" ikke er tilstrækkeligt fremhævet i aftaleudkastet, at de skitserede indsatser i udkastet til sundhedsaftalen ikke kan implementeres i fuldt omfang i Herning Kommune.

 

I vedlagte notat beskrives den nuværende udvikling i det nære sundhedsvæsen for Herning Kommune.
Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet afgiver høringssvar

Beslutning

Formanden havde til mødet udarbejdet forslag til høringssvar. Forslaget blev godkendt og sendes straks videre.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.05.10-P15-1-14 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Plan for forebyggelse af brand hos borgere, der modtager hjemmehjælp

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

På foranledning af Brand og Redning v/ Michael Jacobsen besluttede områdelederne i april at nedsætte en arbejdsgruppe for at undersøge muligheden for brandforebyggelse for særligt udsatte i eget hjem. Der har været nedsat en arbejdsgruppe og gennemført et pilotprojekt, der er blevet evalueret af arbejdsgruppen.

 

Pilotprojektet er afviklet i Hammerum - Gjellerups hjemmehjælpsgruppe og omfatter følgende:

 • Hjemmehjælperne til 10 udvalgte borger udfyldte et screeningsskema.

 • Der blev fundet 3 ud af de 10, der var særlig udsat for risiko for brand. B&R aflagde de 3 borgere besøg, efter borgerne havde givet tilsagn. På besøget giver B&R information om og forslag til forebyggende tiltag. Med udgangspunkt i besøgene er der udarbejdet et skema, som bruges ved besøget og udleveres til borger.

 • Det vurderes, at borgerne er glade for hjemmebesøgene.

 • Hjemmehjælperne er positive og glade for den viden, de får ved kampagnen. Ønsker ligeledes information om, hvad man selv skal gøre, i tilfælde af brand.

 

Arbejdsgruppen har derfor indstillet til områdeledergruppen:

 • At projektet bredes ud til alle særligt udsatte borger i Herning kommune med en kampagne.

 • At hjemmehjælperen udfylder screeningsskema på udvalgte borgere.

 • At B&R foretager hjemmebesøg hos de borgere, der findes ved screeningen.

 • At brandalarmer, som udleveres af B&R, opsættes af frivillige fra centrene.

 

B&R har etableret et samarbejde med Ældresagen, hvor der er et korps af frivillige, som opsætter brandalarmer. Arbejdsgruppen har anbefalet, at Handicaprådet informeres om, at der etableres et korps af frivillige på pleje- og aktivitetscentrene, som B&R kan oplære i opsætning af brandalarmer. Bevilling af brandalarmer koblet på nødkald vil uændret følge besluttet kvalitetsstandard.

 
Områdelederne har nu godkendt følgende handleplan:

2. okt. 2014 - Plan godkendt af områdelederne.

8. okt. 2014 - Information til Ældrerådet om kampagnen ved Helle Hager og Lars Østergaard.

4. nov. 2014 - Information til Handicaprådet ved Helle Hager og Lars Østergaard.

7. nov. 2014 - Information til alle ledere i Sundhed og Ældre på temadag ved Helle Hagen og Lars Østergaard om kampagnen og " hvem gør hvad".

Efter 7. nov. 2014 laves en pressemeddelelse i samarbejde med Lene Sejerkilde - Helle Hager, Lars Østergaard, Michael Jacobsen fra B&R og evt. Udvalgsformand.

Uge 46 starter kampagnen.

 

Brandforebyggelse udbredes nu til særligt udsatte borgere, som modtager hjemmehjælp efter § 85 i Serviceloven.

Hjemmeplejen foretager screening og giver besked til Brand og Redning om, hvilke borgere der skal have hjemmebesøg.

Brand og Redning har givet tilsagn til hjemmebesøg, røgalarmer og introduktion til frivillige.

 

Helle Hager og Lars Østergaard deltager i mødet kl. 16.30

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-4-14 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Vurdering af kandidater til Handicapprisen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Handicaprådets Handicappris har været annonceret i Herning Folkeblad den 8., 15. og 22. oktober 2014.

 

Fristen for indsendelse af kandidater til prisen er den 27. oktober 2014.

Sagsfremstilling

Ved fristens udløb er der modtaget 2 kandidater til prisen.

 

Handicaprådet skal vurdere de modtagne indstillinger, der vedlægges som lukkede bilag.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet drøfter de modtagne indstillinger.

Beslutning

Vedtaget at kandidat nr. 1 tildeles handicapprisen.

 

Næste år drøfter Handicaprådet en evt. ændret annoncering/avisomtale, herunder også præcisering af målgruppen.

 

Sagsnr.: 13.05.24-G01-2-14 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Handicappedes brug af rejsekort

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Foranlediget af en borgerhenvendelse har formanden undersøgt, hvorledes handicappede skal forholde sig i forhold til køb af rejsekort.

Sagsfremstilling

For at kunne få et rejsekort med kundetypen Handicap skal man kunne legitimere sig som handicappet med enten et Ledsagekort Danmark, et DSB Legitimationskort - Ledsageordning, et medlemskort fra Dansk Blindesamfund eller fra Synscenter Refsnæs.

Man kan hente et bestillingsskema til rejsekort med kundetype handicap i et salgssted eller ved at ringe til Rejsekort Kundecenter på 70 11 33 33.
Man skal udfylde et skema for at få udstedt et rejsekort for handicappede, det burde man få i kiosken på banegården i Herning, men de kan ikke udstede kortet. Så skal man til enten Silkeborg eller Aarhus.
Man kan henvende sig på http://www.rejsekort.dk/koeb-rejsekort/handicap.aspx, så sender de et ansøgningsskema.

 

Rejsekort personligt, handicappet
Ét kort til alle rejser. Hvis du er handicappet, kan du få en kundetypepris, der er 50 % lavere end kundetypeprisen for en voksen med rejsekort personligt, og du kan checke en evt. handicapledsager med ind på dit kort

Borgere, der har Ledsagekort Danmark, DSB Legitimationskort – Ledsageordning, Medlemskort fra Dansk Blindesamfund eller Medlemskort fra Synscenter Refsnæs har følgende fordele

 • Kundetypepris, der er bestemt af, hvem du er og hvor du rejser

 • Mulighed for tidsrabat på rejser i lokale takstområder - rejs uden for myldretiden og få rabat

 • Mulighed for tank-op-aftale, hvis du er over 18 år - du behøver ikke bekymre dig om selv at overføre penge til kortet

 • Overfør penge til dit rejsekort via selvbetjening på rejsekort.dk

 • Taber du kortet, kan du spærre det, og få saldoen udbetalt mod et gebyr

 • Check din handicapledsager med ind på dit rejsekort som kundetype barn

 • Kan bruges på alle DSB's stationer og i mange busser* * I Midtjylland er busserne ved at få rejsekortudstyr, mens det er uafklaret, hvornår busserne på Fyn og Bornholm får rejsekortudstyr.

 

og der er følgende begrænsninger:

 • Kortet er personligt, så kortindehaver skal altid være med på rejsen

 • Bestil på 70 11 33 33

Rejsekort personligt handicap koster 0 kr.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Fynbus kommer med på ordningen fra august 2016.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1582-11 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Lukning af Varmtvandsbassinet på Birketoft

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

På baggrund af en række borgerhenvendelser ønsker formanden for Handicaprådet en drøftelse af byrådets beslutning om at lukke varmtvandsbassinet på Birketoft i Aulum.

 

Formanden har fået oplyst, at bassinet benyttes fast af 50 - 60 personer pr. uge.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at situationen drøftes.

Beslutning

Drøftet.

 

Handicaprådet udtrykker beklagelse over, at Byrådet har fundet det nødvendigt af besparelseshensyn at lukke bassinet med udgangen af 2014.

 

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Orientering om efterårsopfølgning 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering om efterrårsopfølgningen 2014, som er behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 22. oktober 2014, og i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. november 2014. Opfølgningen skal behandles på Byrådsmødet den 11. december 2014.

Sagsfremstilling

Administrationen har på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 30. september 2014 foretaget efterårsopfølgning på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Det forventede driftsregnskab for 2014 viser et samlet merforbrug på 13,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 30. september 2014 jf. nedenstående tabel: 

[image]
 
Det betyder, at Social- og Sundhedsudvalget overskrider det oprindelige budget med 30,5 mio. kr. Heri indgår tillægsbevillinger og omplaceringer i budgettet med 3,8 mio. kr.  

På Serviceområde 13, Handicap og Psykiatriområdet forventes et samlet merforbrug på 10,4 mio. kr. Merforbruget skal ses i sammenhæng med, at der i begyndelsen af året var forventet et merforbrug på 26 mio. kr. i 2014. Der er siden iværksat besparelser, med Byrådets vedtagelse af ”Muligheds-kataloget” d. 1. april.

 

Der forventes et merforbrug på Visitationens køb af ydelser på 4,9 mio. kr. Området er vanskeligt styrbart. Der er arbejdet målrettet med afgrænsning af den målgruppe, som er berettiget til de specialiserede ydelser, som skal tilbydes på området. Der kan allerede konstateres en effekt af denne indsats. I forbindelse med halvårsregnskabet udgjorde det forventede merforbrug på visitationen 7,4 mio. kr.

På selvforvaltningsområderne (decentrale enheder) viser opfølgningen et merforbrug på 7,3 mio. kr.
Den primære årsag til det forventede merforbrug er engangsbesparelser gennemført i forbindelse med mulighedskataloget. Besparelserne har ikke kunnet effektueres med den nødvendige hastighed grundet opsigelsesvarsler. De decentrale enheder vil derfor komme til at overføre et merforbrug til 2015, hvor det allerede er indregnet som et måltal.
  
Det er besluttet på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 22. oktober, at der skal udarbejdes handleplan for nedbringelse af det forventede merforbrug på de decentrale enheder under Serviceområde 13.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.22.04-G01-1-14 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Handicaprådets mødekalender 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen fremlægger forslag til mødekalender for Handicaprådet for 2015.

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår, at der afholdes møde på følgende datoer i 2015, idet det bemærkes, at det ikke i alle tilfælde har været muligt at fastholde hidtidig praksis om at holder møderne om tirsdagen:


Tirsdag den 17. februar
Mandag den 20. april
Mandag den 8. juni
Tirsdag den 11. august
Tirsdag den 20. oktober og
Torsdag den 10. december

Møderne afvikles i tidsrummet 16.00 - 18.00.

Hvis repræsentanten ikke kan deltage i et møde melder pågældende afbud til administrationen, som sørger for indkaldelse af pågældendes personlige suppleant.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at forslaget drøftes.

Beslutning

Administrationens forslag til mødekalender 2015 blev godkendt.

 

Der udsendes kalenderinvitation til rådets medlemmer.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-587-06 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Meddelelser fra formanden og rådets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beslutning

A.

Formanden orienterede om svar fra Beskæftigelsesudvalget om, at udvalget fastholder beslutningen om sammensætning af det nye Beskæftigelsesråd, og at Handicaprådet på lige fod med øvrige interessenter på arbejdsmarkedet løbende vil blive indbudt til at deltage i temamøder, konferencer o.l., når disse arrangeres af Beskæftigelsesrådet.

 

B.

Formanden orienterede om brev fra Byplanafdelingen om, at lokalplan for Banegårdspladen er blevet godkendt.

 

C.

Formanden oplyste, at hun er inviteret til næste seance i smagspanelet ved Madservice Herning.

 

Sagsnr.: 27.69.48-G01-3-12 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Eventuelt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutning

Intet at bemærke.